КЗЛД: Десет практически стъпки за прилагане на новия Регламент относно защитата на данните (GDPR)

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/11/28/gdpr/

На 25 май 2018 г. влиза в сила новият Общ регламент относно защитата на   данните –  Регламент (ЕС) /679 на Европейския и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО 

Комисията за защита на личните данни е издала указания – десет практически стъпки за прилагане на новия Общ регламент.

 

 

Filed under: Digital, EU Law, Media Law Tagged: gdpr