EС: лични данни на пътниците, писмо на WG29

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/04/14/pnr-11/

Личниет  на пътниците (PNR) са сложен въпрос, изискващ повишено внимание поради различната степен на на личните в ЕС и в трети страни.

На 26 юли г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) констатира в своето становище 1/ по повод  споразумението ЕС – Канада за PNR, че то   е частично несъвместимо с членове 7, 8, 21 и от Хартата на ЕС за основните права.

Работната група 29 (WP29), включваща представители на националните регулатори в областта на данните, публикува писмо, в което изразява тревогата си, че   до  момента няма  данни  становището да е взето предвид – както в споразумението ЕС- Канада, така и  в досиетата на другите споразумения за PNR с Австралия  и Съединените щати.

Правни актове на ЕС продължават да се прилагат, без да са в съответствие с Хартата на основните права на ЕС  според становището на Съда на ЕС.

WP29 излага подробни аргументи по повод противоречия, неясни и непрецизни формулировки.