Tag Archives: ВИК

Водата за Самоков поскъпва докато ВиК хвърля пари в канала

Post Syndicated from Димитър Стоянов original https://bivol.bg/vik-samokov.html

вторник 7 април 2020


Шоково поскъпване на питейната водата в Самоков, на фона на скандални обществени поръчки възлагани от ВиК София област гневи жителите на курортния град. В края на миналата година цената от 1,55 лева за кубик нараства до 2,59 лева. Увеличението вече е атакувано по съдебен ред от областния управител на София – област Илиан Тодоров. Докато това се случва, ВиК операторът плаща за очевидно несъществуващи дейности.

Пред Биволъ хидроинженерът Любослав Симидчийки обясни, че към днешна дата водоснабдяването на гр. Самоков се осъществява на 30% от каптажа “Пукната скала”. По думите му, дебитът от това водохващане е около 180-200 литра в секунда и би могъл да удовлетвори нуждите на цял Самоков. Довеждащият водопровод обаче е в лошо експлоатационно състояние и се нуждае от реконструкция. По него до града достигат не повече от 40-50 литра в секунда. Съществува и друг източник с не малък дебит от водохващане на река Бистрица до Мусаленска пътека, който обаче е изключен от снабдителната мрежа.

Заради липсата на инвестиции в наличната мрежа се налага закупуването на вода от експлоатационното дружество Софийска вода – VEOLIA . Според Симидчийски Софийска вода заплаща водата на Басейнова дирекция на изключително ниска цена и я препродава на ВиК София област чрез Рилския водопровод, който е захранен от язовир Бели Искър. Така на практика ВиК София област плаща за вода чак от язовир Бели Искър, докато вода в региона има. Вместо да инвестира в довеждащите водопроводи, чието състояние е изключително лошо и по тях се случват огромни загуби на вода, компанията заплаща високи сметки за ползване на вода от Софийски водопровод.

Според експерта, изграждането на 5 км. трасе от Пукната скала ще гарантира не само възобновяване на инвестицията в кратки срокове, предвид липсата на плащания към Софийска вода, но и сигурност и независимост на водоподаването на Самоков. В своя бизнес план обаче ВиК София област твърдят, че най-голям проблем в момента е водопровода от водохващане ”Пукната скала”, защото е с яйцеобразен профил, бетонов и съединителната фуга е компрометирана. Съоръжението било запушено с наноси и затова провеждало много малко водно количество. Подмяната му била непосилна инвестиция за дружеството.

Проверка на Биволъ показва, че независимо от законовите разпоредби, водохващането на “Пукната скала” не се охранява. Никой от трите каптажа, които изпращат вода към Самоков, не е защитен. Опасностите, които поражда липсата на охрана или фиктивната такава са многобройни. Според източници от ВиК постройката се използва основно за банкети. Щатните бройки, които са назначени да охраняват обекта се пазели за близки до ръководството хора.

В бизнес плана на ВиК липсва отчетност на разходваните средства, конкретна капиталова програма по населени места, като това е предпоставка за неизпълнение и за невъзможност за контрол. Местните хора разказват, че ВиК София област не е инвестирала никакви средства от заделените си печалби в последните 10 години в изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводи. Затова се налага Община Самоков да закупува частите за отстраняване на авариите. Дружеството може и да не инвестира, но пък смело вдига цените. Логичният въпрос е къде отиват тогава парите.

Отговорът е в обществените поръчки, възлагани от предприятието. При внимателен преглед се натрапва изводът, че те са част от схемата за източването му. Пример за това е обществената поръчка възложена на “СИНДИ МДР – 11″ ЕООД с договор №5 от 15.03.2019г. за сумата 608 722,40 лв. без ДДС  Това се случва с решение № ОП-2 / 22.02.2019 г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация” и Възложител ВиК София област. Обществената поръчка се отнася за пречиствателната станция за отпадни води в Самоков, която е предназначена да пречиства всички отпадъчни води – битови, промишлени и дъждовни, формиращи се на територията и постъпващи в смесената канализационна мрежа на Самоков.

По проект ПСОВ – Самоков трябва да има три степени на пречистване – механично, биологично и химично. От въвеждането си в експлоатация обаче тя работи само с механично и биологично пречистване и последващо обеззаразяване на пречистените отпадъчни води. Първичната утайка и излишната активна утайка се събират в шахти. От там чрез помпи се подават в 2 вертикални утайкоуплътнители (силози). За уплътняване и намаляване на влажността. Всеки от силозите е с максимален обем 500 м3. Поради авария в силозите застоява утайка, която е предвидена за почистване.

Целта на обществената поръчка е изборът на изпълнител, който да почисти застоелите утайки от съоръжения на Пречиствателни станции за отпадъчни води, във връзка с изпълнение предписанията на РИОСВ София, с оглед постигане на нормален технологичен режим на работата на ПСОВ. В Решението за откриване на обществена поръчка е т.IV.3 (Описание на обществената поръчка) е записано “Място на изпълнение: ПСОВ Самоков – почистване на активна утайка от силоз за утайка”.

Силозите в този ПСОВ са два по 500 м3, или максимален хипотетичен обем за почистване на активна утайка от силози – 1000м3. Реалната вместимост е дори по ниска, защото има мъртъв обем. Без разумно обяснение в обществената поръчка ВиК София област възлага на “СИНДИ МДР – 11” ЕООД да почисти 6400 м3 утайка от двата силоза или над шест пъти повече.

Простата аритметика сочи, че количеството на налична активна утайка е значително по ниско от заложеното в техническата документация на поръчката. Останалите съоръжения, съдържащи активна утайка са снабдени с помпи и технологично не налагат ръчно почистване на активна утайка. Само силозите са задръстени. Очевидно е, че 6400 м3 няма как да се “добият” от два силоза с обем 500м3. Във ВиК София Област или са фокусници или плащат за несъществуващи дейности.

В обществената поръчка се забелязва и дублиране на дейности: ръчно натоварване на активна утайка, дублирано с ръчно натоварване в кофата на багер и вертикално прехвърляне и изнасяне извън силоз.

Таблица

В разрез със законодателството е и депонирането на нестабилизирана и необезпаразитена активна утайка на територията на ПСОВ Самоков. За депонирането на активна утайка от силозите е изградена земнонасипна дига, имитираща басейн, където се изсипва активната утайка без никаква стабилизация и обеззаразяване. Дъното позволява просмукване на активната утайка към подпочвените води, а площадката на ПСОВ е само на метри от водосбора на река Искър, в следствие на което няма как да не окаже екологично въздействие.

След дълга телефонна комуникация изпратихме запитване по ЗДОИ до ВиК София област, за да получим обяснение как и защо оператора е изразходвал сумата от 608 722,40 лв без ДДС за почистване на двата силоза по 500 м3. Искахме да разберем как са постигнати заложените в обществената поръчка количества от 6400 м3 при наличен максимален обем на двата силоза 1000 м3. Попитахме има ли дублиращи се количества или се цели фиктивна дейност или неподходяща технология на изпълнение, заложени в обществената поръчка.

След посочения от закона 14 дневен срок отговор не се получи. В телефонен разговор директорът на дружеството Никола Нитов лично ни увери, че е разпоредил да ни бъде отговорено и ще получим обяснение, но и до днес отговор няма. Според експерти, до които Биволъ се допита, целта на обществената поръчка не е постигната. ПСОВ не изпълнява и днес предписанията на РИОСВ София, с оглед постигане на нормален технологичен режим на работата. Година по късно пречиствателната станция продължава да не функционира в нормален режим, а активната утайка се депонира в импровизиран земно-насипен басейн, а филтър пресата и силозите са изключени от цикъла на пречистване.

Към кого изтичат парите?

За фирмата-изпълнител СИНДИ МДР – 11 ЕООД е видно, че е „абонирана“ за обществените поръчки на ВиК София област. Едноличният собственик Руди Давидов Асенов първоначално ориентира интересите си към туристическа дейност и транспорт, но после преосмисля политиката на фирмата. Освен поръчката от 2019 г., компанията има спечелени и други две от 2014 и 2015  Тяхната стойност е около 375 000 лв. Не е ясно дали и те са със същите резултати като описаната по-горе.

Впечатляващо е, че фирмата успява да спечели обществената поръчка, докато е само с едно осигурено лице, както е видно от системата Дакси. От април 2019 до януари 2020, на работа в СИНДИ МДР – 11 ЕООД се водят 4 здравно и социално осигурени лица. Те би трябвало да са извършили цялата дейност по поръчката. Данните за осигурените лица предполагат, че ако има реално извършени дейности, фирмата действа като посредник. Според очевидци, дейностите които СИНДИ МДР – 11 ЕООД извършва на пречиствателната станция са да изпрати там няколко човека с кофи и лопати и стар кран IFA, , които са товарили необезпаразитена утайката в една ГАЗ-ка и разтоварвали буквално на 20-30 метра от силозите за “съхранение”. По закон утайката трябва да се съхранява на депо, но е запълнено до горе от поне 10 години.

Свързахме се с Руди Давидов Асенов, за да ни обясни как е успял да почисти 6 400 кубика утайка от двата силоза. Мъжът обясни, че чистенето се е повторило неколкократно, защото силозите са били като скачени съдове. Когато той и екипът му почиствали до едно ниво, пак идвала още утайка. Силозите били неколкократно чистени, докато СИНДИ МДР – 11 ЕООД работела на обекта. “От това идва количеството. Иначе тя като обем е това, което казвате, но сега ще ви кажа по памет, че 7-8 пъти, в този диапазон някъде, съм чистил”. Асенов претендира, че е извършил повече от дейностите за които му е било платено, но не можел да се ангажира с точни количества. “Ай ша тъ излъжа ва приятел, то там пише, но аз съм сега на село и не зная. Ама количеството е такова, каквото са го дали тези господа – работодателите.” Мъжът обясни, че не ги разбира техническите детайли, но причествателната станция била в много опасна ситуация, пред спукване и утайката можела можела да отиде в реката и от там в язовир “Искър”.

Истина е, че силозите са свързани с биобасейна на пречиствателната станция. Той обаче съдържа основно вода – над 90% водно съдържание. Силозите са най-високото място в цялата инсталация и няма как от басейна да приижда утайка в тях. По-скоро утайката може да се върне пак в басейна, но не да нахлуе в изсушителите. Отделно от това, преди всеки от силозите има спирателен кран. Обичайно за ден помпите от биобасейна пращат към филтър пресите и изсушителите до 10-15 кубика дневно. Максималният капацитет на системата е 20-25 кубика дневно.

Простата аритметика сочи че платените, като почистени количества са невъзможни. Дори и служителите на СИНДИ МДР – 11 ЕООД да са работили седмица, не 3-4 дни, както свидетелите разказват, дори и помпите да са пращали утайка към силозите, в което няма логика, платените 6400 м3 са недостижими. За седмица към количеството в силозите могат да дойдат още 140-170 кубика, ако съоръжението е работило в извънреден режим на натоварване. Дори и при тази хипотеза СИНДИ МДР – 11 ЕООД е изчистила не повече от 1170 кубика от силозите. Естествено, никой не подава утайка към изсушители, които се чистят, защото са задръстени с утайка, но това е друга тема. Не съществува обаче хипотеза, в която СИНДИ МДР – 11 ЕООД е изчистила 6400 кубика от изсушителите. За количеството между 5200 и 5400 м3 не е ясно от какви дейности се калкулира в обществената поръчка и защо е платено. По данни на източници от пречиствателната станция, след почистването изсушителите продължават да не работят. Активната утайка се изхвърля с помпи и маркучи направи в двора на предприятието, както се вижда на видеоматериала.

През годините Синди МДР се сдружава с фирми със съмнителна репутация. Компанията влиза в Дружество по ЗЗД “Акварел Синди”. Там партньор на Руди Асенов е пловдивски бизнесмен Иван Ангелов Георгиев, който се прочу през 2010 г. със скандална заменка на 17 декара на къмпинг “Златна Рибка” и конфликт с Николай Банев. Георгиев и съдружникът му Георги Стриков бяха дори подсъдими по дело за самоуправство, след като бутнаха 20 бунгала на Банев, но бяха оправдани и впоследствие осъдиха прокуратурата.

Според запознати, откакто Нитов оглавява предприятието, неговите финансови показатели са все по-лоши, а то е все по-задлъжняло. Ако повечето обществени поръчки са като за ПСОВ Самоков, това е съвсем разбираемо.  Имаме още едно обяснение как се трупа бюджетен дефицит, без за това да е нужна пандемия.

Документи: Врътките на Кметството, Областна управа и ВиК за кризата с водата в Перник

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/vik-pernik-radomir-2.html

петък 17 януари 2020


ВиК предупреждава местната власт и областния управител, че трябва да се въведе режим на водата за Перник още в началото на октомври. В предизборния период алармата е игнорирана. Два дни след изборите, на 6 ноември, кметството нарежда на ВиК да спре подаването на вода за Радомир. Тогава обаче ВиК игнорира нареждането. Отклонението за Радомир е спряно чак на 29 ноември.

Тези данни не са от делото срещу бившия министър на екологията Нено Димов, а от отговори получени на запитване по ЗДОИ от ГД-Боец, предоставено на Биволъ. Сдружението иска да му бъде предоставена цялата налична кореспонденция относно водния режим. Преписката по ЗДОИ може да бъде свалена тук.

От документите става ясно, че институциите и ВиК са шиканирали през октомври и ноември, когато координираните и разумни действия са можели да ограничат изтичането на питейната вода от яз. Студена и да смекчат настъпващата криза.

ВиК до Кмета 07 октомври 2019: Задава се режим!

На 7 октомври 2019 шефът на ВиК инж. Витанов изпраща писмо до Общински съвет Перник, Кмета на Перник Ваня Церовска (ГЕРБ) и председателя на Асоциацията по ВиК Ирена Соколова, тогавашният областен управител от ГЕРБ. Писмото е придружено с разчети за водоползване и баланс на водата в яз. Студена. В него се казва, че е възможно да се въведе режим при сух сезон.

Писмото на Витанов до кмета и областната на Перник от 07.11.2019

На писмото има резолюция датирана от 10.10.2019, която неясно защо е замазана. Тази конспиративност не отменя факта, че три седмици преди местните избори на 27 октомври и местната власт от ГЕРБ, и областния от ГЕРБ са знаели, че се задава проблем.

Според показанията на Иван Витанов по делото за задържането на бившия министър Нено Димов, разпространени от прокуратурата, той е бил привикан на среща седмица след като е изпратил писмото. На нея областната управителка и представител на кметството са изразили недоволство от предложения режим и несъгласие с него. По това време предизборната кампания е в разгара си.

Из показанията на шефа на ВиК Иван Витанов.

Става ясно също, че нито община Перник, нито общинския съвет са реагирали на алармата за спадащия язовир. Следващата среща на ВиК, Община и Областна управа се случва чак на 30 октомври, три дни след първия тур на изборите. За нея се разбира от писмо на Ирена Соколова до ВиК от 07.11.2019 предоставено по ЗДОИ на ГД-Боец.

В крайна сметка Кметството на Перник поисква режим на 06 ноември, три дни след втория тур на изборите и цял месец след първото писмо на шефа на ВиК, в което се сигнализира за проблема с водата.

Кметът до ВиК 06 ноември 2019: Спрете водата за Радомир и дайте график за режим

С писмо от 6 ноември 2019 изпълняващата длъжността Кмет на Перник Севзелина Ковачева изпраща писмо до ВиК с копие до Областния управител, в което се нарежда незабавно да се спре подаването на вода за гр. Радомир от водоизточник “Врелото” и да се предложи график за режим на водата от 15.11.2019.

Кметът на Перник иска да се спре веднага подаването на вода за Радомир и изготвяне на график за режим.

За “Врелото” обществеността научи от областната управителка Ирена Соколова чак на 29 ноември. Кой знае защо тя го обяви за незаконно водохващане, за което била сезирала прокуратурата. На 30 ноември Биволъ публикува разследване, от което става съвсем ясно, че вода от “Врелото” от години се подава към попмена станция “Крапец” и оттам към Радомир.  Става дума за 250 000 кубически метра месечно, които МОСВ разрешава да се подават само при авариен режим. Но изглежда са подавани постоянно и то от години.

ВиК не спира водата за Радомир

Тук обаче Иван Витанов игнорира нареждането на кметството и не спира помпите и подаването на вода към Радомир. То продължава до края на месеца и това се вижда по данните за дебита на водата, постъпваща в язовир “Студена” – 30 до 50 литра в секунда чак до края на ноември.

На 29 ноември от МОСВ идва инспекция. Според показанията на друг свидетел по делото на Нено Димов – Мая Дряновска, тогава е  установено, че чрез помпена станция “Крапец” е отклонявана вода към Радомир.

Чак на 29 ноември е установено отклоняването на вода от “Врелото”.

В същия ден са отчетени вече не 40, а 400 литра в секунда приток към яз. Студена. Единственото логично обяснение на този феномен е, че след проверката ПС “Крапец” е спряла да изпомпва водата за Перник към Радомир.

Биволъ публикува разследването си за случая в ранните часове на 30 ноември (виж “Как Радомир “изпи” водата на Перник“). Всички факти изложени в него бяха напълно потвърдени от съобщение на МОСВ по-късно в същия ден.

След това с т.нар. “незаконно отклонение” от “Врелото” се зае прокуратурата. Тя може лесно да установи дали от ПС “Крапец” е подавана вода само при авариен режим или постоянно, както и какви количества са подадени през годините и месеците преди кризата.

До момента обаче резултати по това разследване няма. Забележително е, че Иван Витанов изобщо не е питан за ПС “Крапец” в разпита по досъдебното производство за безстопанственост, което прерастна в обвинения срещу Нено Димов.

В резултат от тези данни възникват поне два важни въпроса:

  • Защо предишната кметица на Перник, както и бившата областна управителка, и двете от ГЕРБ, цял месец “предизборно” са игнорирали сигнала от ВиК за необходимост от воден режим?
  • Защо не се търси отговорност от шефа на ВиК, който три седмици не е изпълнил нареждането на кмета да спре помпите за Радомир?

Не е нужна особена експертиза, за да се оценят щетите от тези шиканирания на местната власт, областния и ВиК, които заслужават поне толкова внимание от правоохранителните органи, колкото и щетите от подаването на вода за промишлени нужди от яз. Студена за “Стомана” и “ТЕЦ-Република”. Впрочем, от документите става ясно също, че забрана за ползване на вода за промишлени нужди не е искана нито от кметството, нито от областната управа.

Как Радомир “изпи” водата на Перник с благословия от Нено

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/vik-pernik-radomir.html

събота 30 ноември 2019


Драмата с недостига на вода в Перник продължи с протест за оставката на областния управител Ирена Соколова и нейното разкритие на специална пресконференция, че от важен водоизточник за язовир “Студена” се отклоняват огромни количества вода чрез незаконен бент. Соколова дори се закани да сезира прокуратурата.

От изявленията на институциите не стана ясно кой и как точи водата за Перник, но от публично налични данни Биволъ успя да установи какво точно се е случило през последните месеци и къде е отишла водата. А тя е отишла в Радомир.

“Незаконният бент” е до пещерата “Врелото”, от която излизат част от водите на река Струма. Те потъват няколко километра по-нагоре в карста на южните склонове на Витоша в местността “Джераница” и през система от подземни галерии излизат на “Врелото”.

Дори при силно маловодие дебитът на “Врелото” не спада под 100 литра на секунда. Точно тази скъпоценна вода обаче не пълни постоянно язовир “Студена”, а чрез незаконнопостроен (по думите на Соколова) бент се насочва по тръба към помпена станция “Крапец”, която се намира на пътя за с. Боснек (на водещата снимка).

Врелото и помпената станция. Трасето на канала е схематично. Снимка: Google Maps

Водохващането и помпената станция не са частна инициатива, а се стопанисват от ВИК дружество. То е съсобственост на държавата в лицето на МРРБ и общините на Перник, Радомир и Земен. От ПС “Крапец” водата се изтласква по водопровод със стоманени тръби към Радомир.

Алтернативен водопровод

Радомир се захранва с вода основно от водоизточник в близост до с. Стефаново, наречен “Сиреняците”. Но градът има и алтернатива да ползва вода от “Врелото”, гарантирана с разрешително 003594/21.03.2005г.  Именно помпената станция “Крапец” е аварийна връзка, която трябва да се задейства само при съществено намаляване на дебита на извор “Сиреняците” за района на гр. Радомир.

Според графика на МОСВ за водоползването за октомври, ноември и декември, тази аварийна връзка трябва да осигури 250 000 кубически метра вода за Радомир. Това се равнява на целия дебит на “Врелото” при маловодие или около 100 литра в секунда.

Как Радомир “изпи” водата на Перник с благословия от НеноКак Радомир “изпи” водата на Перник с благословия от НеноКак Радомир “изпи” водата на Перник с благословия от Нено

 

Разрешените количества не се влияят от очевидно критичната ситуация с язовир “Студена”, в който водата спада застрашително с по 2 милиона кубически метра на месец и с този темп ще пресъхне съвсем в началото на следващата година.

Основната връзка от “Сиреняците” и алтернативната водоснабдяваща връзка от ПС “Крапец” към Радомир

Всичко това не са журналистически интерпретации, а информацията се потвърди и в официално становище на министър Нено Димов, чието министерство разрешава и контролира използването на водни обеми от “Врелото” за Радомир, от “Студена” за Перник и навсякъде из страната.

В същия отговор на депутатски въпрос от септември Нено Димов уверяваше, че до края на 2019 г. “питейно-битовото водоснабдяване от яз. „Студена” ще бъде гарантирано в пълен размер”. Прогнозата му се оказа грешна.

Постоянно авариен режим за Радомир

Изглежда обаче, че аварийната връзка от “Врелото” за Радомир се е задействала мистериозно за постоянно. Това се вижда от данните за дебита на водата, постъпваща в язовир “Студена” през последните два месеца.  Притокът през октомври и ноември варира от 30 до 50 литра в секунда, а обемът на язовира намалява застрашително.

Но на 29 ноември ситуацията се променя съществено и дебитът на притока към язовир “Студена” нараства до 400 и повече литра в секунда. Десетократното увеличение не е резултат от магия, а е реакция след проверките, установили незаконния бент на “Врелото”, който насочва цялата вода към ПС “Крапец”.

Единственото логично обяснение на този феномен е, че след установяването на незаконния бент, ПС “Крапец” е спряла да изпомпва водата за Перник към Радомир. Това може да се установи категорично при една проверка, каквато прокуратурата ще трябва да направи по сигнала на областния управител.

Засега няма никакво официално обяснение защо изпомпването на водата към Радомир е продължило толкова дълго в “авариен режим”.

5000 срещу 122 000

От документ на ВИК от 2011 г. се вижда, че “Врелото” би трябвало да гарантира вода за високата зона на Радомир за 5143 човека и 1 028,60 кубика за 24 часа. Това прави дебит от 12 л/с, което е значително по-малко отколкото дебита на извора. Оттогава нуждите на високия Радомир може да са нарастнали, но не толкова съществено.

Същевременно МОСВ позволява на тези 5000 от Радомир да ползват 250 000 кубически метра на месец или близо 100 литра в секунда от язовир “Студена”. За сравнение, целият Благоевград с неговите 183 000 жители ползва в момента 160 литра в секунда заедно със загубите по ВИК-мрежата.

Какво е обяснението? Има конспиративна теория, че Радомир както преди, така и сега се управлява от ГЕРБ, а Перник – от БСП. 120 000 жители на Перник се сдобиха с воден режим доста преди Радомир, където тази битова “радост” предстои.

По-реалистична е обаче хипотезата за некадърен, а най-вероятно и не дотам законен мениджмънт на водите, вследствие на който е станало възможно Струма да се изпомпва към Радомир, вместо да пълни язовир “Студена”. И това изпомпване е било факт буквално до преди няколко дни.

Спирането на аварийната вода за “герберския” Радомир няма да напълни тутакси язовира и да реши проблемите на “червения” Перник. Стои обаче въпросът дали язовир “Студена” щеше да се изпразни така критично, ако в него постъпваха редовно тези 100-200 литра в секунда (минимум) от извор “Врелото”, вместо да заминават по стоманените тръби към Радомир с благословията на Нено.

Нужно е и някакво обяснения за незаконния строеж на бент във вододайната зона, който праща към ПС “Крапец” цялата вода от “Врелото” Това обяснение трябва да бъде дадено от компетентните органи и отново от Нено Димов, който засега остава незасегнат от скандала, а прогнозата му за гарантирано питейно-битово водоснабдяване оттече в канала с последните струйки вода от пернишките душове.