Tag Archives: 2017

Радио България: какво всъщност се обсъжда

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/06/23/bnr_/

Отговорната редакторка на сайта на СБЖ казала,

че знае от много достоверен източник,

че Бетина Жотева, член на СЕМ,  казала,

че министърът на външните работи Захариева в личен разговор казала,

че е за закриване на Радио България.

Бетина Жотева казала,

че нито министър Захариева й е казала,

нито тя е казала, че министър Захариева й е казала,

че е за закриване на Радио България.

*

Днес много се говори, че са си говорили, това е интересен сюжет  –  но  да се върнем към Радио България.

 

I

Радио България и реформата в БНР

Радио България е име на програма, произвеждана и предоставяна за разпространение от Българското национално радио на различни езици. Технологиите се развиват, потребителските модели се променят, има динамика и във външните отношения на страната.  Променят се условията – променят се и програмите и услугите на обществените медии.

За Радио България в последно време се говори поради две обстоятелства:

 • Първо, разпространението на програмата онлайн

Радио България първоначално се разпространява наземно – поради което според ЗРТ подлежи на лицензиране  – и е лицензирана. През февруари 2012 г. разпространението на програмата продължава онлайн, като съдържанието на турски език се разпространява и наземно, включително интегрирано в програмата на районната станция  Радио Кърджали. Този факт стана  широко известен   при лицензирането на програмата на Радио Кърджали през 2015, когато се вдигна шум около новините на турски език – докато се установи, че това е част от чуждоезиковата продукция на Радио България.

Ръководството на БНР се обръща към регулатора с искане за изменение на лицензията на Радио България – така че съдържанието, което не се разпространява наземно от години, да престане да бъде предмет на лицензията. Както става ясно от протокол от заседанието на СЕМ на 16 май 2017 (стр.6-7):

 искането е за изменение на лицензията, в частта да бъдат заличени определени приложения към нея, а това са приложенията на отделни езици.

Мониторинг на СЕМ от 2017 установява, че изискванията на лицензията не се изпълняват. Да се актуализира лицензията изглежда логично искане   – пет  години след прекратяване на наземното разпространение на съдържанието на някои езици. Както напомня Мария Стоянова според посочения протокол

защото си спомняме, че става въпрос за предаватели, които са премахнати и предадени за скрап.

 • Второ, редуцирането на съдържанието онлайн

Сегашното ръководство на БНР взема и второ – вече програмно – решение да прекрати и производството на съдържание на някои от езиците. От медиите става ясно, че БНР се аргументира с данните за потреблението и интереса към това съдържание. Решението е подкрепено изцяло от Обществения съвет на БНР, обсъдено е и по съответния ред в органите на радиото. Зад решението с целия си авторитет е  Райна Константинова, в случая председател на Обществения съвет – но също  един от най-опитните експерти в областта на обществените медии в Европа.

Редуцирането на езиците ще доведе до намаляване на заетите в БНР. Някои са пренасочени в БНР, някои приемат условията за освобождаване, други протестират и търсят подкрепа в колегията и институциите.

Накратко, ръководството на БНР и Общественият съвет провеждат съдържателни обсъждания и така стигат до изводи за модела на преструктуриране на Радио България.

II

Реакцията към стъпките, предприети от БНР:

 • СЕМ

СЕМ обсъжда въпроса, но не стига до решение да измени лицензията и да легализира прекратяването на наземното разпространение, а (видно от посочения протокол) решава

да изиска информация от КРС  с какви мощности се разполага и къде се разпространява програмата на “Радио България” и

да изиска  от БНР програмна схема и програмна концепция за “Радио България”.

 • Парламент

На 15 юни парламентарната комисия за култура и медии има в дневния ред точка 2. Изслушване на генералния директор на Българското национално радио относно искане на БНР за изменение на индивидуална лицензия за създаване на радиоуслуга с наименование „Радио България” и свързаните с изменението последици.

Стенограмата отразява заседанието, изслушват се различните мнения, както и становище на министъра на външните работи. Депутатите се обединяват около идеята, че чуждоезиковата продукция на БНР трябва да бъде запазена.

Министър Захариева заявява ясно, че  министерството на външните работи по принцип не би могло да се меси в редакционната политика, въпреки че това е обществена медия. Също така министър Захариева обръща внимание,  че Радио България    „под формата, която го разбираме, класическата“     не съществува  – и става дума за чуждоезикова продукция.

За МВнР тази продукция има значение – „Подчертаваме, че чуждоезикови рубрики имат своята роля за разпространението на българската култура и наука, а също така за информираността на тези наши общности в чужбина, както и на чуждестранни граждани, за българската държавна политика.[…] разширяването на Западните Балкани е приоритет на външната политика на правителството и ще бъде един от приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС в началото на следващата година. И затова ще ни бъдат необходими, като инструмент да комуникираме, тези рубрики”, се казва в писмото до парламентарната комисия за култура и медии.

МВнР смята, че е уместно да се проведе обществена дискусия преди преструктурирането.

На сайта на президента е изложено становище, в което между другото се казва:    

Неприемливо е в навечерието на Българското председателство на Съвета на ЕС да се обсъжда идеята за закриването на „Радио България“. Тази програма на БНР има опит и традиции в създаването на образа ни навън като европейска държава на духа.

До медиите това съобщението достига накратко така:  Президентът забрани да се закрива Радио България.

 

 • Работещите в Радио България

Позицията на работещите е отразена по-подробно тук. Те  са срещу решението на ръководството, подкрепени са от Съюза на българските журналисти.

След срещите и публикациите поне става ясно:  парламент, президент и правителство не могат  да вземат програмните решения на обществените медии.

 

 

III

А сега?

Ръководството на БНР учи по трудния начин, че реформаторските мерки трябва да са отлично обосновани и публично обяснени и защитени, за да се отличават от обикновено съкращаване на живи хора.

УС на БНР приема за сведение изразените мнения и  решава поетапната модернизация да продължи след обществена дискусия.

Модернизацията не се поставя под съмнение, аналоговата лицензия ще си отиде. Същевременно колкото и чуждоезиковата продукция да е политически въпрос, никой не поддържа комуникация под определен праг на ефективност,  общественото радио също.

Така че предстои да се решава обща задача:    публичният  ресурс  да бъде инвестиран  в чуждоезикова продукция по такъв начин, че да се постига ефективна комуникация, включително с използване на съвременните платформи,  за изпълнение на обществената мисия на БНР.

 

 

Filed under: BG Content, BG Media, BG Regulator, Digital

Спорът БНР – Музикаутор, нова фаза

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/06/23/cpc-5/

На сайта на КЗК има съобщение, според което

С Определение № 654/15.06.2017 г. Комисията за защита на конкуренцията, на основание чл. 74, ал. 1, т. 3 от ЗЗК,  ПРЕДЯВИ на Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музиката и музикални издатели за колективно управление на авторски права „МУЗИКАУТОР“  твърдение за извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на права за излъчване на музикални и литературни произведения от репертоара на Музикаутор по безжичен път, предаването или препредаването на произведенията по електронна съобщителна мрежа за доставчици на радиоуслуги на територията на страната, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необосновано прекратяване на съществуващите договорни отношения с Българското национално радио, с което се препятства осъществяваната от радиото дейност.

В срок от 30 (тридесет) дни адресатът на определението и молителят имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения.

*

През април 2017 СГС прекрати делото, заведено от БНР, поради недопустимост на иска.

През юни 2017 БНР и Музикаутор подписаха договор.

Filed under: BG Content, BG Media, Media Law

AWS Bill Simplification – Consolidated CloudWatch Charges

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-bill-simplification-consolidated-cloudwatch-charges/

The bill that you receive for your use of AWS in July will include a change in the way that Amazon CloudWatch charges are presented. The CloudWatch team made this change in order to make your bill simpler and easier to understand.

Consolidating Charges
In the past, charges for your usage of CloudWatch were split between two sections of your bill. For historical reasons, the charges for CloudWatch Alarms, CloudWatch Metrics, and calls to the CloudWatch API were reported in the Elastic Compute Cloud (EC2) detail section, while charges for CloudWatch Logs and CloudWatch Dashboards were reported in the CloudWatch detail section, like this:

We have received feedback that splitting the charges across two sections of the bill made it difficult to locate and understand the entire set of monitoring charges. In order to address this issue, we are moving the charges that were formerly listed in the Elastic Compute Cloud (EC2) detail section to the CloudWatch detail section. We are making the same change to the detailed billing report, moving the affected charges from the AmazonEC2 product code to the AmazonCloudWatch product code and changing to the AmazonCloudWatch product name. This change does not affect your overall bill; it simply consolidates all of the charges for the use of CloudWatch in one section.

Billing Metric
The CloudWatch billing metric named Estimated Charges can be viewed as a Total Estimated Charge, or broken down By Service:

The total will not change. However, as noted above, the charges that formerly had AmazonEC2 as the ServiceName dimension will now have it set to AmazonCloudWatch:

You may need to adjust thresholds on your billing alarms as a result:

Once again, your total AWS bill will not change. You will begin to see the consolidated charges for CloudWatch in your AWS bill for July 2017.

Jeff;

 

CoderDojo Coolest Projects 2017

Post Syndicated from Ben Nuttall original https://www.raspberrypi.org/blog/coderdojo-coolest-projects-2017/

When I heard we were merging with CoderDojo, I was delighted. CoderDojo is a wonderful organisation with a spectacular community, and it’s going to be great to join forces with the team and work towards our common goal: making a difference to the lives of young people by making technology accessible to them.

You may remember that last year Philip and I went along to Coolest Projects, CoderDojo’s annual event at which their global community showcase their best makes. It was awesome! This year a whole bunch of us from the Raspberry Pi Foundation attended Coolest Projects with our new Irish colleagues, and as expected, the projects on show were as cool as can be.

Coolest Projects 2017 attendee

Crowd at Coolest Projects 2017

This year’s coolest projects!

Young maker Benjamin demoed his brilliant RGB LED table tennis ball display for us, and showed off his brilliant project tutorial website codemakerbuddy.com, which he built with Python and Flask. [Click on any of the images to enlarge them.]

Coolest Projects 2017 LED ping-pong ball display
Coolest Projects 2017 Benjamin and Oly

Next up, Aimee showed us a recipes app she’d made with the MIT App Inventor. It was a really impressive and well thought-out project.

Coolest Projects 2017 Aimee's cook book
Coolest Projects 2017 Aimee's setup

This very successful OpenCV face detection program with hardware installed in a teddy bear was great as well:

Coolest Projects 2017 face detection bear
Coolest Projects 2017 face detection interface
Coolest Projects 2017 face detection database

Helen’s and Oly’s favourite project involved…live bees!

Coolest Projects 2017 live bees

BEEEEEEEEEEES!

Its creator, 12-year-old Amy, said she wanted to do something to help the Earth. Her project uses various sensors to record data on the bee population in the hive. An adjacent monitor displays the data in a web interface:

Coolest Projects 2017 Aimee's bees

Coolest robots

I enjoyed seeing lots of GPIO Zero projects out in the wild, including this robotic lawnmower made by Kevin and Zach:

Raspberry Pi Lawnmower

Kevin and Zach’s Raspberry Pi lawnmower project with Python and GPIO Zero, showed at CoderDojo Coolest Projects 2017

Philip’s favourite make was a Pi-powered robot you can control with your mind! According to the maker, Laura, it worked really well with Philip because he has no hair.

Philip Colligan on Twitter

This is extraordinary. Laura from @CoderDojo Romania has programmed a mind controlled robot using @Raspberry_Pi @coolestprojects

And here are some pictures of even more cool robots we saw:

Coolest Projects 2017 coolest robot no.1
Coolest Projects 2017 coolest robot no.2
Coolest Projects 2017 coolest robot no.3

Games, toys, activities

Oly and I were massively impressed with the work of Mogamad, Daniel, and Basheerah, who programmed a (borrowed) Amazon Echo to make a voice-controlled text-adventure game using Java and the Alexa API. They’ve inspired me to try something similar using the AIY projects kit and adventurelib!

Coolest Projects 2017 Mogamad, Daniel, Basheerah, Oly
Coolest Projects 2017 Alexa text-based game

Christopher Hill did a brilliant job with his Home Alone LEGO house. He used sensors to trigger lights and sounds to make it look like someone’s at home, like in the film. I should have taken a video – seeing it in action was great!

Coolest Projects 2017 Lego home alone house
Coolest Projects 2017 Lego home alone innards
Coolest Projects 2017 Lego home alone innards closeup

Meanwhile, the Northern Ireland Raspberry Jam group ran a DOTS board activity, which turned their area into a conductive paint hazard zone.

Coolest Projects 2017 NI Jam DOTS activity 1
Coolest Projects 2017 NI Jam DOTS activity 2
Coolest Projects 2017 NI Jam DOTS activity 3
Coolest Projects 2017 NI Jam DOTS activity 4
Coolest Projects 2017 NI Jam DOTS activity 5
Coolest Projects 2017 NI Jam DOTS activity 6

Creativity and ingenuity

We really enjoyed seeing so many young people collaborating, experimenting, and taking full advantage of the opportunity to make real projects. And we loved how huge the range of technologies in use was: people employed all manner of hardware and software to bring their ideas to life.

Philip Colligan on Twitter

Wow! Look at that room full of awesome young people. @coolestprojects #coolestprojects @CoderDojo

Congratulations to the Coolest Projects 2017 prize winners, and to all participants. Here are some of the teams that won in the different categories:

Coolest Projects 2017 winning team 1
Coolest Projects 2017 winning team 2
Coolest Projects 2017 winning team 3

Take a look at the gallery of all winners over on Flickr.

The wow factor

Raspberry Pi co-founder and Foundation trustee Pete Lomas came along to the event as well. Here’s what he had to say:

It’s hard to describe the scale of the event, and photos just don’t do it justice. The first thing that hit me was the sheer excitement of the CoderDojo ninjas [the children attending Dojos]. Everyone was setting up for their time with the project judges, and their pure delight at being able to show off their creations was evident in both halls. Time and time again I saw the ninjas apply their creativity to help save the planet or make someone’s life better, and it’s truly exciting that we are going to help that continue and expand.

Even after 8 hours, enthusiasm wasn’t flagging – the awards ceremony was just brilliant, with ninjas high-fiving the winners on the way to the stage. This speaks volumes about the ethos and vision of the CoderDojo founders, where everyone is a winner just by being part of a community of worldwide friends. It was a brilliant introduction, and if this weekend was anything to go by, our merger certainly is a marriage made in Heaven.

Join this awesome community!

If all this inspires you as much as it did us, consider looking for a CoderDojo near you – and sign up as a volunteer! There’s plenty of time for young people to build up skills and start working on a project for next year’s event. Check out coolestprojects.com for more information.

The post CoderDojo Coolest Projects 2017 appeared first on Raspberry Pi.

How to Create an AMI Builder with AWS CodeBuild and HashiCorp Packer – Part 2

Post Syndicated from Heitor Lessa original https://aws.amazon.com/blogs/devops/how-to-create-an-ami-builder-with-aws-codebuild-and-hashicorp-packer-part-2/

Written by AWS Solutions Architects Jason Barto and Heitor Lessa

 
In Part 1 of this post, we described how AWS CodeBuild, AWS CodeCommit, and HashiCorp Packer can be used to build an Amazon Machine Image (AMI) from the latest version of Amazon Linux. In this post, we show how to use AWS CodePipeline, AWS CloudFormation, and Amazon CloudWatch Events to continuously ship new AMIs. We use Ansible by Red Hat to harden the OS on the AMIs through a well-known set of security controls outlined by the Center for Internet Security in its CIS Amazon Linux Benchmark.

You’ll find the source code for this post in our GitHub repo.

At the end of this post, we will have the following architecture:

Requirements

 
To follow along, you will need Git and a text editor. Make sure Git is configured to work with AWS CodeCommit, as described in Part 1.

Technologies

 
In addition to the services and products used in Part 1 of this post, we also use these AWS services and third-party software:

AWS CloudFormation gives developers and systems administrators an easy way to create and manage a collection of related AWS resources, provisioning and updating them in an orderly and predictable fashion.

Amazon CloudWatch Events enables you to react selectively to events in the cloud and in your applications. Specifically, you can create CloudWatch Events rules that match event patterns, and take actions in response to those patterns.

AWS CodePipeline is a continuous integration and continuous delivery service for fast and reliable application and infrastructure updates. AWS CodePipeline builds, tests, and deploys your code every time there is a code change, based on release process models you define.

Amazon SNS is a fast, flexible, fully managed push notification service that lets you send individual messages or to fan out messages to large numbers of recipients. Amazon SNS makes it simple and cost-effective to send push notifications to mobile device users or email recipients. The service can even send messages to other distributed services.

Ansible is a simple IT automation system that handles configuration management, application deployment, cloud provisioning, ad-hoc task-execution, and multinode orchestration.

Getting Started

 
We use CloudFormation to bootstrap the following infrastructure:

Component Purpose
AWS CodeCommit repository Git repository where the AMI builder code is stored.
S3 bucket Build artifact repository used by AWS CodePipeline and AWS CodeBuild.
AWS CodeBuild project Executes the AWS CodeBuild instructions contained in the build specification file.
AWS CodePipeline pipeline Orchestrates the AMI build process, triggered by new changes in the AWS CodeCommit repository.
SNS topic Notifies subscribed email addresses when an AMI build is complete.
CloudWatch Events rule Defines how the AMI builder should send a custom event to notify an SNS topic.
Region AMI Builder Launch Template
N. Virginia (us-east-1)
Ireland (eu-west-1)

After launching the CloudFormation template linked here, we will have a pipeline in the AWS CodePipeline console. (Failed at this stage simply means we don’t have any data in our newly created AWS CodeCommit Git repository.)

Next, we will clone the newly created AWS CodeCommit repository.

If this is your first time connecting to a AWS CodeCommit repository, please see instructions in our documentation on Setup steps for HTTPS Connections to AWS CodeCommit Repositories.

To clone the AWS CodeCommit repository (console)

 1. From the AWS Management Console, open the AWS CloudFormation console.
 2. Choose the AMI-Builder-Blogpost stack, and then choose Output.
 3. Make a note of the Git repository URL.
 4. Use git to clone the repository.

For example: git clone https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/AMI-Builder_repo

To clone the AWS CodeCommit repository (CLI)

# Retrieve CodeCommit repo URL
git_repo=$(aws cloudformation describe-stacks --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`GitRepository`].OutputValue' --output text --stack-name "AMI-Builder-Blogpost")

# Clone repository locally
git clone ${git_repo}

Bootstrap the Repo with the AMI Builder Structure

 
Now that our infrastructure is ready, download all the files and templates required to build the AMI.

Your local Git repo should have the following structure:

.
├── ami_builder_event.json
├── ansible
├── buildspec.yml
├── cloudformation
├── packer_cis.json

Next, push these changes to AWS CodeCommit, and then let AWS CodePipeline orchestrate the creation of the AMI:

git add .
git commit -m "My first AMI"
git push origin master

AWS CodeBuild Implementation Details

 
While we wait for the AMI to be created, let’s see what’s changed in our AWS CodeBuild buildspec.yml file:

...
phases:
 ...
 build:
  commands:
   ...
   - ./packer build -color=false packer_cis.json | tee build.log
 post_build:
  commands:
   - egrep "${AWS_REGION}\:\sami\-" build.log | cut -d' ' -f2 > ami_id.txt
   # Packer doesn't return non-zero status; we must do that if Packer build failed
   - test -s ami_id.txt || exit 1
   - sed -i.bak "s/<<AMI-ID>>/$(cat ami_id.txt)/g" ami_builder_event.json
   - aws events put-events --entries file://ami_builder_event.json
   ...
artifacts:
 files:
  - ami_builder_event.json
  - build.log
 discard-paths: yes

In the build phase, we capture Packer output into a file named build.log. In the post_build phase, we take the following actions:

 1. Look up the AMI ID created by Packer and save its findings to a temporary file (ami_id.txt).
 2. Forcefully make AWS CodeBuild to fail if the AMI ID (ami_id.txt) is not found. This is required because Packer doesn’t fail if something goes wrong during the AMI creation process. We have to tell AWS CodeBuild to stop by informing it that an error occurred.
 3. If an AMI ID is found, we update the ami_builder_event.json file and then notify CloudWatch Events that the AMI creation process is complete.
 4. CloudWatch Events publishes a message to an SNS topic. Anyone subscribed to the topic will be notified in email that an AMI has been created.

Lastly, the new artifacts phase instructs AWS CodeBuild to upload files built during the build process (ami_builder_event.json and build.log) to the S3 bucket specified in the Outputs section of the CloudFormation template. These artifacts can then be used as an input artifact in any later stage in AWS CodePipeline.

For information about customizing the artifacts sequence of the buildspec.yml, see the Build Specification Reference for AWS CodeBuild.

CloudWatch Events Implementation Details

 
CloudWatch Events allow you to extend the AMI builder to not only send email after the AMI has been created, but to hook up any of the supported targets to react to the AMI builder event. This event publication means you can decouple from Packer actions you might take after AMI completion and plug in other actions, as you see fit.

For more information about targets in CloudWatch Events, see the CloudWatch Events API Reference.

In this case, CloudWatch Events should receive the following event, match it with a rule we created through CloudFormation, and publish a message to SNS so that you can receive an email.

Example CloudWatch custom event

[
    {
      "Source": "com.ami.builder",
      "DetailType": "AmiBuilder",
      "Detail": "{ \"AmiStatus\": \"Created\"}",
      "Resources": [ "ami-12cd5guf" ]
    }
]

Cloudwatch Events rule

{
 "detail-type": [
  "AmiBuilder"
 ],
 "source": [
  "com.ami.builder"
 ],
 "detail": {
  "AmiStatus": [
   "Created"
  ]
 }
}

Example SNS message sent in email

{
  "version": "0",
  "id": "f8bdede0-b9d7...",
  "detail-type": "AmiBuilder",
  "source": "com.ami.builder",
  "account": "<<aws_account_number>>",
  "time": "2017-04-28T17:56:40Z",
  "region": "eu-west-1",
  "resources": ["ami-112cd5guf "],
  "detail": {
    "AmiStatus": "Created"
  }
}

Packer Implementation Details

 
In addition to the build specification file, there are differences between the current version of the HashiCorp Packer template (packer_cis.json) and the one used in Part 1.

Variables

 "variables": {
  "vpc": "{{env `BUILD_VPC_ID`}}",
  "subnet": "{{env `BUILD_SUBNET_ID`}}",
     “ami_name”: “Prod-CIS-Latest-AMZN-{{isotime \”02-Jan-06 03_04_05\”}}”
 },
 • ami_name: Prefixes a name used by Packer to tag resources during the Builders sequence.
 • vpc and subnet: Environment variables defined by the CloudFormation stack parameters.

We no longer assume a default VPC is present and instead use the VPC and subnet specified in the CloudFormation parameters. CloudFormation configures the AWS CodeBuild project to use these values as environment variables. They are made available throughout the build process.

That allows for more flexibility should you need to change which VPC and subnet will be used by Packer to launch temporary resources.

Builders

 "builders": [{
  ...
  "ami_name": “{{user `ami_name`| clean_ami_name}}”,
  "tags": {
   "Name": “{{user `ami_name`}}”,
  },
  "run_tags": {
   "Name": “{{user `ami_name`}}",
  },
  "run_volume_tags": {
   "Name": “{{user `ami_name`}}",
  },
  "snapshot_tags": {
   "Name": “{{user `ami_name`}}",
  },
  ...
  "vpc_id": "{{user `vpc` }}",
  "subnet_id": "{{user `subnet` }}"
 }],

We now have new properties (*_tag) and a new function (clean_ami_name) and launch temporary resources in a VPC and subnet specified in the environment variables. AMI names can only contain a certain set of ASCII characters. If the input in project deviates from the expected characters (for example, includes whitespace or slashes), Packer’s clean_ami_name function will fix it.

For more information, see functions on the HashiCorp Packer website.

Provisioners

 "provisioners": [
  {
    "type": "shell",
    "inline": [
      "sudo pip install ansible"
    ]
  }, 
  {
    "type": "ansible-local",
    "playbook_file": "ansible/playbook.yaml",
    "role_paths": [
      "ansible/roles/common"
    ],
    "playbook_dir": "ansible",
    "galaxy_file": "ansible/requirements.yaml"
  },
  {
   "type": "shell",
   "inline": [
    "rm .ssh/authorized_keys ; sudo rm /root/.ssh/authorized_keys"
   ]
  }

We used shell provisioner to apply OS patches in Part 1. Now, we use shell to install Ansible on the target machine and ansible-local to import, install, and execute Ansible roles to make our target machine conform to our standards.

Packer uses shell to remove temporary keys before it creates an AMI from the target and temporary EC2 instance.

Ansible Implementation Details

 
Ansible provides OS patching through a custom Common role that can be easily customized for other tasks.

CIS Benchmark and Cloudwatch Logs are implemented through two Ansible third-party roles that are defined in ansible/requirements.yaml as seen in the Packer template.

The Ansible provisioner uses Ansible Galaxy to download these roles onto the target machine and execute them as instructed by ansible/playbook.yaml.

For information about how these components are organized, see the Playbook Roles and Include Statements in the Ansible documentation.

The following Ansible playbook (ansible</playbook.yaml) controls the execution order and custom properties:

---
- hosts: localhost
 connection: local
 gather_facts: true  # gather OS info that is made available for tasks/roles
 become: yes      # majority of CIS tasks require root
 vars:
  # CIS Controls whitepaper: http://bit.ly/2mGAmUc
  # AWS CIS Whitepaper:    http://bit.ly/2m2Ovrh
  cis_level_1_exclusions:
  # 3.4.2 and 3.4.3 effectively blocks access to all ports to the machine
  ## This can break automation; ignoring it as there are stronger mechanisms than that
   - 3.4.2 
   - 3.4.3
  # CloudWatch Logs will be used instead of Rsyslog/Syslog-ng
  ## Same would be true if any other software doesn't support Rsyslog/Syslog-ng mechanisms
   - 4.2.1.4
   - 4.2.2.4
   - 4.2.2.5
  # Autofs is not installed in newer versions, let's ignore
   - 1.1.19
  # Cloudwatch Logs role configuration
  logs:
   - file: /var/log/messages
    group_name: "system_logs"
 roles:
  - common
  - anthcourtney.cis-amazon-linux
  - dharrisio.aws-cloudwatch-logs-agent

Both third-party Ansible roles can be easily configured through variables (vars). We use Ansible playbook variables to exclude CIS controls that don’t apply to our case and to instruct the CloudWatch Logs agent to stream the /var/log/messages log file to CloudWatch Logs.

If you need to add more OS or application logs, you can easily duplicate the playbook and make changes. The CloudWatch Logs agent will ship configured log messages to CloudWatch Logs.

For more information about parameters you can use to further customize third-party roles, download Ansible roles for the Cloudwatch Logs Agent and CIS Amazon Linux from the Galaxy website.

Committing Changes

 
Now that Ansible and CloudWatch Events are configured as a part of the build process, commiting any changes to the AWS CodeComit Git Repository will triger a new AMI build process that can be followed through the AWS CodePipeline console.

When the build is complete, an email will be sent to the email address you provided as a part of the CloudFormation stack deployment. The email serves as notification that an AMI has been built and is ready for use.

Summary

 
We used AWS CodeCommit, AWS CodePipeline, AWS CodeBuild, Packer, and Ansible to build a pipeline that continuously builds new, hardened CIS AMIs. We used Amazon SNS so that email addresses subscribed to a SNS topic are notified upon completion of the AMI build.

By treating our AMI creation process as code, we can iterate and track changes over time. In this way, it’s no different from a software development workflow. With that in mind, software patches, OS configuration, and logs that need to be shipped to a central location are only a git commit away.

Next Steps

 
Here are some ideas to extend this AMI builder:

 • Hook up a Lambda function in Cloudwatch Events to update EC2 Auto Scaling configuration upon completion of the AMI build.
 • Use AWS CodePipeline parallel steps to build multiple Packer images.
 • Add a commit ID as a tag for the AMI you created.
 • Create a scheduled Lambda function through Cloudwatch Events to clean up old AMIs based on timestamp (name or additional tag).
 • Implement Windows support for the AMI builder.
 • Create a cross-account or cross-region AMI build.

Cloudwatch Events allow the AMI builder to decouple AMI configuration and creation so that you can easily add your own logic using targets (AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon SNS) to add events or recycle EC2 instances with the new AMI.

If you have questions or other feedback, feel free to leave it in the comments or contribute to the AMI Builder repo on GitHub.

[$] Memory use in CPython and MicroPython

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/725508/rss

At PyCon 2017, Kavya Joshi looked
at some of the differences between the Python reference implementation
(known as “CPython”) and
that of MicroPython. In particular,
she described the differences in memory use and handling between the two.
Those differences are
part of
what allows MicroPython to run on the severely memory-constrained
microcontrollers it targets—an environment that could never support CPython.

In the Works – AWS Region in Hong Kong

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/in-the-works-aws-region-in-hong-kong/

Last year we launched new AWS Regions in Canada, India, Korea, the UK (London), and the United States (Ohio), and announced that new regions are coming to France (Paris), China (Ningxia), and Sweden (Stockholm).

Coming to Hong Kong in 2018
Today, I am happy to be able to tell you that we are planning to open up an AWS Region in Hong Kong, in 2018. Hong Kong is a leading international financial center, well known for its service oriented economy. It is rated highly on innovation and for ease of doing business. As an evangelist, I get to visit many great cities in the world, and was lucky to have spent some time in Hong Kong back in 2014 and met a number of awesome customers there. Many of these customers have given us feedback that they wanted a local AWS Region.

This will be the eighth AWS Region in Asia Pacific joining six other Regions there — Singapore, Tokyo, Sydney, Beijing, Seoul, and Mumbai, and an additional Region in China (Ningxia) expected to launch in the coming months. Together, these Regions will provide our customers with a total of 19 Availability Zones (AZs) and allow them to architect highly fault tolerant applications.

Today, our infrastructure comprises 43 Availability Zones across 16 geographic regions worldwide, with another three AWS Regions (and eight Availability Zones) in France, China, and Sweden coming online throughout 2017 and 2018, (see the AWS Global Infrastructure page for more info).

We are looking forward to serving new and existing customers in Hong Kong and working with partners across Asia-Pacific. Of course, the new region will also be open to existing AWS customers who would like to process and store data in Hong Kong. Public sector organizations such as government agencies, educational institutions, and nonprofits in Hong Kong will be able to use this region to store sensitive data locally (the AWS in the Public Sector page has plenty of success stories drawn from our worldwide customer base).

If you are a customer or a partner and have specific questions about this Region, you can contact our Hong Kong team.

Help Wanted
If you are interested in learning more about AWS positions in Hong Kong, please visit the Amazon Jobs site and set the location to Hong Kong.

Jeff;

 

Регулаторът отложи отново избора на генерален директор на БНТ

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/06/20/bnt-13/

Изглеждаше, че процедурата за избор на генерален директор на БНТ е обявена окончателно и на 2 август ще има избран нов генерален директор. Не е окончателно – на сайта на СЕМ има съобщение – изборът се отлага за края на август, причина:

за да се осигури достъп до актуална информация за програмното, технологичното и финансовото състояние на обществената медия, с оглед на гарантиране на равнопоставеното участие на кандидатите.

Причината е странна и проблематична: така излиза, че
(1) досегашните конкурси са провеждани в условия на неравнопоставеност на кандидатите и
(2)   с  един отчет  за полугодието  ще се  гарантира  равнопоставеното участие на кандидатите – с което се прехвърля отговорността за  равнопоставеността към сегашното ръководство на БНТ. А ако в отчета няма достатъчно информация – ще се отлага ли процедурата отново? И колко информация е достатъчно?

Колкото повече думи натрупва регулаторът около този отлаган избор, толкова повече въпроси възникват.

*
Прессъобщение

06 Юни 2017

Съветът за електронни медии (СЕМ), във връзка с обявената на 31 май 2017 г. процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ), реши да удължи срока за подаване на документи от кандидатите. Промяната се налага, за да се осигури достъп до актуална информация за програмното, технологичното и финансовото състояние на обществената медия, с оглед на гарантиране на равнопоставеното участие на кандидатите.
Във връзка с това СЕМ ще изиска от БНТ отчет за последното шестмесечие, който ще бъде разгледан на 3 юли и публикуван на сайта на регулатора.
Сроковете за отделните етапи на процедурата се изменят, както следва: подаване на документи – до 17 юли 2017 г.;
оповестяване на кандидатите, които са допуснати до процедурата – 08 август 2017 г.;
оповестяване на кандидатите, които са допуснати до изслушване – 17 август 2017 г.;
изслушвания – 21-22 август 2017 г.;
избор на генерален директор – 23 август 2017 г.
Решение РД-05-159/2016 г. относно процедура за избор на генерален директор на националния обществен доставчик на радиоуслуги, съответно на генерален директор на националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги

Filed under: BG Media, BG Regulator, Media Law

All Systems Go! 2017 CfP Open

Post Syndicated from Lennart Poettering original http://0pointer.net/blog/all-systems-go-2017-cfp-open.html

The All Systems Go! 2017 Call for Participation is Now Open!

We’d like to invite presentation proposals for All Systems Go! 2017!

All Systems Go! is an Open Source community conference focused on the projects and technologies at the foundation of modern Linux systems — specifically low-level user-space technologies. Its goal is to provide a friendly and collaborative gathering place for individuals and communities working to push these technologies forward.

All Systems Go! 2017 takes place in Berlin, Germany on October 21st+22nd.

All Systems Go! is a 2-day event with 2-3 talks happening in parallel. Full presentation slots are 30-45 minutes in length and lightning talk slots are 5-10 minutes.

We are now accepting submissions for presentation proposals. In particular, we are looking for sessions including, but not limited to, the following topics:

 • Low-level container executors and infrastructure
 • IoT and embedded OS infrastructure
 • OS, container, IoT image delivery and updating
 • Building Linux devices and applications
 • Low-level desktop technologies
 • Networking
 • System and service management
 • Tracing and performance measuring
 • IPC and RPC systems
 • Security and Sandboxing

While our focus is definitely more on the user-space side of things, talks about kernel projects are welcome too, as long as they have a clear and direct relevance for user-space.

Please submit your proposals by September 3rd. Notification of acceptance will be sent out 1-2 weeks later.

To submit your proposal now please visit our CFP submission web site.

For further information about All Systems Go! visit our conference web site.

systemd.conf will not take place this year in lieu of All Systems Go!. All Systems Go! welcomes all projects that contribute to Linux user space, which, of course, includes systemd. Thus, anything you think was appropriate for submission to systemd.conf is also fitting for All Systems Go!

Top 10 Most Pirated Movies of The Week on BitTorrent – 06/19/17

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/top-10-pirated-movies-week-bittorrent-061917/

This week we have three newcomers in our chart.

Wonder Woman is the most downloaded movie.

The data for our weekly download chart is estimated by TorrentFreak, and is for informational and educational reference only. All the movies in the list are Web-DL/Webrip/HDRip/BDrip/DVDrip unless stated otherwise.

RSS feed for the weekly movie download chart.

This week’s most downloaded movies are:
Movie Rank Rank last week Movie name IMDb Rating / Trailer
Most downloaded movies via torrents
1 (2) Wonder Woman (TC) 8.2 / trailer
2 (…) Power Rangers 6.5 / trailer
3 (1) The Fate of the Furious 6.7 / trailer
4 (…) Chips 5.8 / trailer
5 (5) The Boss Baby 6.5 / trailer
6 (4) John Wick: Chapter 2 8.0 / trailer
7 (3) Life 6.8 / trailer
8 (…) The Mummy 2017 (HDTS) 5.8 / trailer
9 (7) Logan 8.6 / trailer
10 (6) Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (TS) 7.1 / trailer

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

AIMS Desktop 2017.1 released

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/725712/rss

The AIMS desktop is a
Debian-derived distribution aimed at mathematical and scientific use. This
project’s first public release, based on Debian 9, is now available.
It is a GNOME-based distribution with a bunch of add-on software.
It is maintained by AIMS (The African Institute for Mathematical
Sciences), a pan-African network of centres of excellence enabling Africa’s
talented students to become innovators driving the continent’s scientific,
educational and economic self-sufficiency.

Plumbers early bird rate ending soon

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/725580/rss

The early bird registration rate for Linux Plumbers Conference 2017 will end on June 18 (or before if all of the slots are sold). The early bird rate is $400 and that will increase to $550, so those interested may wish to visit the Attend page at the site. Linux Plumbers Conference will be held in Los Angeles, CA, US on
13-15 September in conjunction with The Linux Foundation Open Source
Summit North America
.

BackMap, the haptic navigation system

Post Syndicated from Janina Ander original https://www.raspberrypi.org/blog/backmap-haptic/

At this year’s TechCrunch Disrupt NY hackathon, one team presented BackMap, a haptic feedback system which helps visually impaired people to navigate cities and venues. It is assisted by a Raspberry Pi and integrated into a backpack.

Good vibrations with BackMap

The team, including Shashank Sharma, wrote an iOS phone app in Swift, Apple’s open-source programming language. To convert between addresses and geolocations, they used the Esri APIs offered by PubNub. So far, so standard. However, they then configured their BackMap setup so that the user can input their destination via the app, and then follow the route without having to look at a screen or listen to directions. Instead, vibrating motors have been integrated into the straps of a backpack and hooked up to a Raspberry Pi. Whenever the user needs to turn left or right, the Pi makes the respective motor vibrate.

Disrupt NY 2017 Hackathon | Part 1

Disrupt NY 2017 Hackathon presentations filmed live on May 15th, 2017. Preceding the Disrupt Conference is Hackathon weekend on May 13-14, where developers and engineers descend from all over the world to take part in a 24-hour hacking endurance test.

BackMap can also be adapted for indoor navigation by receiving signals from beacons. This could be used to direct users to toilet facilities or exhibition booths at conferences. The team hopes to upgrade the BackMap device to use a wristband format in the future.

Accessible Pi

Here at Pi Towers, we are always glad to see Pi builds for people with disabilities: we’ve seen Sanskriti and Aman’s Braille teacher Mudra, the audio e-reader Valdema by Finnish non-profit Kolibre, and Myrijam and Paul’s award-winning, eye-movement-controlled wheelchair, to name but a few.

Our mission is to bring the power of coding and digital making to everyone, and we are lucky to be part of a diverse community of makers and educators who have often worked proactively to make events and resources accessible to as many people as possible. There is, for example, the autism- and Tourette’s syndrome-friendly South London Raspberry Jam, organised by Femi Owolade-Coombes and his mum Grace. The Raspberry VI website is a portal to all things Pi for visually impaired and blind people. Deaf digital makers may find Jim Roberts’ video tutorials, which are signed in ASL, useful. And anyone can contribute subtitles in any language to our YouTube channel.

If you create or use accessible tutorials, or run a Jam, Code Club, or CoderDojo that is designed to be friendly to people who are neuroatypical or have a disability, let us know how to find your resource or event in the comments!

The post BackMap, the haptic navigation system appeared first on Raspberry Pi.

Съд на ЕС: за достъпа до The Pirate Bay

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/06/15/the-pirate-bay-5/

Вчера беше публикувано решението на Съда на ЕС по дело C‑610/15 Stichting Brein срещу Ziggo BV и XS4ALL Internet BV.

Решението засяга функционирането и достъпа до The Pirate Bay.

Спорът

9 Ziggo и XS4ALL са доставчици на достъп до интернет. Значителна част от техните абонати ползват платформата за онлайн споделяне TPB, индексатор на BitTorrent файлове. BitTorrent е протокол, чрез който потребителите (наричани „равноправни устройства“ или „peers“) могат да споделят файлове. Съществената характеристика на BitTorrent се състои в това, че файловете, които се споделят, са разделени на малки сегменти, като по този начин отпада необходимостта от централен сървър за съхраняване на тези файлове, което облекчава тежестта на индивидуалните сървъри в процеса на споделянето. За да могат да споделят файлове, потребителите трябва най-напред да свалят специален софтуер, наречен „BitTorrent клиент“, който не се предлага от платформата за онлайн споделяне TPB. Този BitTorrent клиент представлява софтуер, който позволява създаването на торент файлове.

10      Потребителите (наричани „seeders“ [сийдъри]), които желаят да предоставят файл от своя компютър на разположение на други потребители (наричани „leechers“ [лийчъри]), трябва да създадат торент файл чрез своя BitTorrent клиент. Торент файловете препращат към централен сървър (наричан „tracker“ [тракер]), който идентифицира потребители, които могат да споделят конкретен торент файл, както и прилежащия към него медиен файл. Тези торент файлове се качват (upload) от сийдърите (на платформа за онлайн споделяне, каквато е TPB, която след това ги индексира, за да могат те да бъдат намирани от потребителите на платформата за онлайн споделяне и произведенията, към които тези торент файлове препращат, да могат да бъдат сваляни (download) на компютрите на последните на отделни сегменти чрез техния BitTorrent клиент.

11      Често пъти вместо торенти се използват магнитни линкове. Тези линкове идентифицират съдържанието на торента и препращат към него чрез цифров отпечатък.

12      Голямото мнозинство от предлаганите на платформата за онлайн споделяне TPB торент файлове препращат към произведения, които са обект на закрила от авторски права, без да е дадено разрешение от носителите на авторското право на администраторите и на потребителите на тази платформа за извършване на действията по споделянето.

13      Главното искане на Stichting Brein в производството пред националната юрисдикция е да разпореди на Ziggo и на XS4ALL да блокират имената на домейни и интернет адресите на платформата за онлайн споделяне TPB с цел да се предотврати възможността за ползване на услугите на тези доставчици на достъп до интернет за нарушаване на авторското и сродните му права на носителите на правата, чиито интереси защитава Stichting Brein.

Въпросите

 При тези обстоятелства Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)      Налице ли е публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29 от страна на администратора на уебсайт, ако на този уебсайт не са налице защитени произведения, но съществува система […], с която намиращи се в компютрите на потребителите метаданни за защитени произведения се индексират и категоризират за потребителите по начин, по който последните могат да проследяват, да качват онлайн, както и да свалят закриляните произведения?

2)      При отрицателен отговор на първия въпрос:

Дават ли член 8, параграф 3 от Директива 2001/29 и член 11 от Директива 2004/48 основание за издаването на забрана по отношение на посредник по смисъла на тези разпоредби, който по описания във въпрос 1 начин улеснява извършването на нарушения от трети лица?“.

Вече имаме заключението на Генералния адвокат Szpunar, според което

обстоятелството, че операторът на уебсайт индексира файлове, съдържащи закриляни с авторско право произведения, които се предлагат за споделяне в peer-to-peer мрежа, и предоставя търсачка, с което позволява тези файлове да бъдат намирани, представлява публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29, когато операторът знае, че дадено произведение е предоставено на разположение в мрежата без съгласието на носителите на авторските права, но не предприема действия за блокиране на достъпа до това произведение.

Решението

Понятието „публично разгласяване“ обединява два кумулативни елемента, а именно „акт на разгласяване“ на произведение и „публичност“ на разгласяването (решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 29 и цитираната съдебна практика). За да се прецени дали даден ползвател извършва акт на публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29, трябва да се отчетат няколко допълнителни критерия, които не са самостоятелни и са взаимозависими.

 • ключовата роля на потребителя и съзнателния характер на неговата намеса. Всъщност този потребител извършва акт на разгласяване, когато, като съзнава напълно последиците от своето поведение, се намесва, за да предостави на клиентите си достъп до произведение, което е обект на закрила, и по-специално когато без неговата намеса тези клиенти по принцип не биха могли да се ползват от разпространеното произведение. (вж. в този смисъл решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 31 и цитираната съдебна практика).
 • понятието „публично“ се отнася до неопределен брой потенциални адресати и освен това предполага наличие на доста голям брой лица (решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 32 и цитираната съдебна практика).
 • закриляното произведение трябва да бъде разгласено, като се използва специфичен технически способ, различен от използваните дотогава, или, ако не е използван такъв способ — пред „нова публика“, тоест публика, която не е била вече взета предвид от носителите на авторското право при даването на разрешение за първоначалното публично разгласяване на произведението им (решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 33 и цитираната съдебна практика).
 • дали публичното разгласяване  е извършено с цел печалба (решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 34 и цитираната съдебна практика).

42 В случая, видно от акта за преюдициално запитване, значителна част от абонатите на Ziggo и XS4ALL са сваляли медийни файлове чрез платформата за онлайн споделяне TPB. Както следва и от представените пред Съда становища, тази платформа се използва от значителен брой лица, като администраторите от TPB съобщават на своята платформа за онлайн споделяне за десетки милиони „потребители“. В това отношение разглежданото в главното производство разгласяване се отнася най-малкото до всички потребители на тази платформа. Тези потребители могат да имат достъп във всеки момент и едновременно до защитените произведения, които са споделени посредством посочената платформа. Следователно това разгласяване се отнася до неопределен брой потенциални адресати и предполага наличие на голям брой лица (вж. в този смисъл решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 45 и цитираната съдебна практика).

43      От това следва, че с разгласяване като разглежданото в главното производство закриляни произведения действително се разгласяват „публично“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29.

44      Освен това, що се отнася до въпроса дали тези произведения са разгласяват на „нова“ публика по смисъла на съдебната практика, цитирана в точка 28 от настоящото съдебно решение, следва да се посочи, че в решението си от 13 февруари 2014 г., Svensson и др. (C‑466/12, EU:C:2014:76, т. 24 и 31), както и в определението си от 21 октомври 2014 г., BestWater International (C‑348/13, EU:C:2014:2315, т. 14) Съдът е приел, че това е публика, която носителите на авторските права не са имали предвид, когато са дали разрешение за първоначалното разгласяване.

45      В случая, видно от становищата, представени пред Съда, от една страна, администраторите на платформата за онлайн споделяне TPB са знаели, че тази платформа, която предоставят на разположение на потребителите и която администрират, дава достъп до произведения, публикувани без разрешение на носителите на правата, и от друга страна, че същите администратори изразяват изрично в блоговете и форумите на тази платформа своята цел да предоставят закриляните произведения на разположение на потребителите и поощряват последните да реализират копия от тези произведения. Във всички случаи, видно от акта за преюдициално запитване, администраторите на онлайн платформата TPB не може да не са знаели, че тази платформа дава достъп до произведения, публикувани без разрешението на носителите на правата, с оглед на обстоятелството, което се подчертава изрично от запитващата юрисдикция, че голяма част от торент файловете, които се намират на платформата за онлайн споделяне TPB, препращат към произведения, публикувани без разрешението на носителите на правата. При тези обстоятелства следва да се приеме, че е налице разгласяване пред „нова публика“ (вж. в този смисъл решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 50).

46      От друга страна, не може да се оспори, че предоставянето на разположение и администрирането на платформа за онлайн споделяне като разглежданата в главното производство се извършва с цел да се извлече печалба, тъй като тази платформа генерира, видно от становищата, представени пред Съда, значителни приходи от реклама.

47      Вследствие на това трябва да се приеме, че предоставянето на разположение и администрирането на платформа за онлайн споделяне като разглежданата в главното производство, съставлява „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29.

48      С оглед на всички изложени съображения на първия въпрос следва да се отговори, че понятието „публично разгласяване“  трябва да се тълкува в смисъл, че  в неговия обхват попада предоставянето на разположение и администрирането в интернет на платформа за споделяне, която чрез индексиране на метаданните относно закриляните произведения и с предлагането на търсачка позволява на потребителите на платформата да намират тези произведения и да ги споделят в рамките на мрежа с равноправен достъп (peer-to-peer).

Масовите коментари са, че решението засилва позициите на търсещите блокиране организации.

Filed under: Digital, EU Law, Media Law Tagged: съд на ес

Президент: лично и публично в социалните мрежи

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/06/15/twitter-11/

Президентът на САЩ е особено активен в социалната мрежа Twitter.

Тръмп не само говори, той и блокира достъпа – възможността да отговарят, критикуват, обсъждат – на опоненти и другомислещи.

Тези два факта са в основата на дебатите дали в Twitter  президентът говори частно или официално и, съответно, блокирането не е ли цензура в противоречие с правата по Първата поправка.

За правната природа на съобщенията на президента в Twitter вече има и произнасяне на съда (9th U.S. Circuit Court of Appeals). В този смисъл е и отвореното писмо на Knight Institute, което заслужава отбелязване.

Наистина Тръмп – макар много да гледа телевизия – говори не през класическите медии, а главно през личния си профил в Twitter. Това дава основание да се твърди, че на сериозни твърдения, представляващи обществен интерес, гражданите трябва да могат да реагират, следователно профилът на президента – комуникиращ главно чрез Twitter – се превръща във форум за обществени дебати. В такъв контекст  и с позоваване на Франклин се твърди, че

президентът не може да изключи определени хора от такъв обществен форум само заради изразяване на противоречиви възгледи или критики, които не му харесват. […] Всъщност  свободата да се критикува  е точно причината, поради която Първата поправка съществува  […]

Стивън Кинг e между известните американци, които съобщават, че са блокирани от президента в Twitter

//platform.twitter.com/widgets.js

Filed under: Digital, Media Law, US Law

Отворено писмо до Министъра на правосъдието: обезкуражаването на съдиите да изразяват мнение за съдебната реформа е нарушение на ЕКПЧ

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/06/15/moj/

Съдиите имат права на граждани, имат конституционно право на свободно изразяване на мнение – особено по въпроси на съдебната реформа, имат право и компетентност да участват в обществени дебати, както е потвърдено  и от практиката на Съда за правата на човека на Съвета на Европа. Това не трябва да е спорно – или да се представя като проблем – или съдиите да се обезкуражават да правят изявления по значими обществени въпроси,  особено по въпроси на съдебната реформа и независимостта на съда.

Изглежда самоочевидно, но не  е – Министърът на правосъдието поставя ред условия, за да се упражни свободата на изразяване, например (гостуване в бТВ):

“Прокуратурата е там, където българската конституция и законите са й отредили мястото. Ако някой желае тези правила да бъдат променени – нека се заяви като кандидат или присъстващ в законодателната власт, но в момента съдебната система, съдебната власт, съдебната система, тримата големи са призвани да организират прилагането на законите – всеки в неговата сфера. Добре е и е полезно всеки да има поглед и в другата структура, но преди всичко трябва да бъдем самокритични в звената, които ние ръководим. Ако г-н Панов счита, че в касационния съд, в съдилищата всичко е наред, едва тогава би могъл да дава мнение по отношение на други структури…”

Напомня казуса Обершлик – “ако искаш да говориш, трябва да си участвал във войната на страната на Германия…”

Ето и писмото:

До г-жа Цецка Цачева

Министър на правосъдието

и Председателстващ Висшия съдебен съвет

ОТВОРЕНО ПИСМО  

Уважаема госпожо Цачева,

Всеки от подписалите настоящото искане е юрист с професионални познания, продължителен опит и определено мнение по необходимостта от реформа на българското правосъдие. Каква следва да е тази реформа, за да се осигури справедлив съдебен процес за гражданите в съответствие с приетата от Народното събрание концепция, е експертна тема. От публичните Ви изказвания за състоянието и бъдещето на реформата на съдебната система и коментарите Ви за опитите на председателя на Върховния касационен съд да предизвика сериозното им обсъждане на най-високо равнище, оставаме с впечатлението, че възгледите Ви за разделението на властите и тяхното взаимно възпиране, за върховенството на закона и независимостта на съда изглежда не съответстват в пълна степен на смисъла, който съвременното демократично общество придава на тези понятия.

Изненадани сме от факта, че изразените от Вас позиции по необходимостта от съдебна реформа са противоположни на застъпваните в чужбина мнения на г-жа Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно стремежа на страната да извърши препоръчаните в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка от ЕК на ЕС промени. Считаме, че реформата на съдебната система е преди всичко вътрешен обществен въпрос, който засяга всички български граждани. Осигуряването на справедлив съдебен процес и върховенство на закона в Република България е процес, който не следва и не може да бъде политизиран или ограничен до мандата на определени лица, или управлението на една, или друга партия, защото гражданите на демократичните общества следва всякога да имат достъп до независим съд и закони, пред които всички са равни. Справедливостта, от която всички се нуждаем, няма политически цвят и не може да бъде осигурена само от законодателя в рамките на мандата на една или друга партия.

Припомняме Ви, че според българския Закон за нормативните актове, законопроектите подлежат на задължително обществено обсъждане. Независимо от това дали споделяме конкретните предложения за промени, ние не виждаме кой друг, ако не съдиите, са компетентни да формират мнение и предлагат промени в тази област, както и да участват активно в обсъждането им. Намираме за крайно неуместно изказването Ви, че „ако иска промени, г-н Панов следва да се кандидатира за депутат”. По този повод Ви припомняме, че през 2016 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди Унгария за нарушение на свободата на изразяване на бившия председател на унгарския Върховен съд – г-н Андраш Бака, поради реакцията на властите по изразени от него критики към предприетите законодателни реформи. В това решение ЕСПЧ подчерта, че „темата за функционирането на съдебната система е от обществен интерес и че дебатът по нея е защитен от чл. 10 от ЕКПЧ. Дори даден проблем да има политическа окраска, това само по себе си не е достатъчно, за да бъде обезкуражен съдия да прави изявления по въпроса. Нещо повече, предсрочното прекратяване на мандата на г-н Бака е имало безспорен „смразяващ ефект“ и е можело да обезкуражи съдиите да участват в общественото обсъждане на законопроекти и да изразяват становище по въпроси, свързани с независимостта на съда”. В резолюцията си от 17 май 2017 г. Европейският парламент се позова на това решение и изрази опасение за системна заплаха за принципите на правовата държава в Унгария, като призова Съвета да задейства чл. 7 от Договора за ЕС. Със съжаление констатираме, че тези обстоятелства като че ли не са били напълно осмислени.

По наше убеждение, ролята на министър на правосъдието е да свързва изпълнителната и съдебната власт, а не да ги противопоставя, или да злепоставя представители на коя да е от тях, а ролята на Висшия съдебен съвет, който Вие председателствате, е да осигурява и брани независимостта на съдебната власт, а не да пренебрегва мнението и достойнството на нейните представители.

Като считаме, че публичните Ви изявления са несъвместими с тези функции,

                         НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНАТА ВИ ОСТАВКА.   

 

Отвореното писмо е подписано от авторитетни юристи – адвокати и преподаватели по право, вж  тук

Filed under: BG Law Making

[$] Making Python faster

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/725114/rss

The Python core developers, and Victor Stinner in particular, have been
focusing on improving the performance of Python 3 over the last few
years. At PyCon 2017, Stinner
gave a talk on some of the optimizations that have been added recently and
the effect they have had on various benchmarks. Along the way, he took a
detour into some improvements that have been made for benchmarking
Python.

2017 Maintainer and Kernel Summit planning

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/725374/rss

The Kernel Summit is undergoing some changes this year; the core
developers’ gathering from previous events will be replaced by a half-day
“maintainers summit” consisting of about 30 people. The process of
selecting those people, and of selecting topics for the open technical
session, is underway now; interested developers are encouraged to submit
their topic ideas.