Tag Archives: 52

Законопроект за киберсигурност

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/06/02/cyber-2/

Министерският съвет е внесъл в парламента Законопроект за киберсигурност.

Според мотивите законопроектът е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава – членка на Европейския съюз (ЕС), която до 9 май 2018 г. следва да въведе в националното си законодателство разпоредби и да създаде организация за изпълнението на Директива (ЕС) 2016/1148   относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в съюза (ОВ, L 194 от 19 юли 2016 г.)

Мотивите обясняват още, че

Киберсигурността се приема като функция на Министерството на вътрешните работи, което на практика не е така. Мрежовата и информационната сигурност е един от трите основополагащи стълба на киберсигурността съгласно Европейската стратегия за киберсигурност, заедно с другите два – правоприлагане и киберотбрана. Тази многоинституционална дисциплина води до различията в регулаторната рамка. Срещат се определени опити за регулация в Закона за министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за противодействие на тероризма, Закона за електронното управление, Закона за електронните съобщения, Наказателния кодекс, Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност и др.

Предвижда се създаването на нови компетентни органи, като Национално единно звено за контакт, регламентира се управлението и организацията на националната система за киберсигурност, националния координатор по киберсигурност, секторни екипи за реакция при инциденти в киберсигурността (ЕРИКС), както и национален екип за реакция при инциденти в киберсигурността (създаден от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“).

Създаването на нов орган – Съвет по киберсигурност, като нещатен консултационен орган към Министерския съвет и определянето от министър-председателя на Национален координатор по киберсигурност няма да доведе до допълнителни разходи. Функциите на Съвета по киберсигурност няма да се дублират с функциите на вече съществуващи съвети или органи.

Pravda-та на Мъск

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/06/02/pravda/

Елон Мъск споделя в Twitter идеята да създаде нова медия – “crowdsourced site”, наречен Pravda – който според Мъск би позволил на обществеността  “да оцени  истината във всяка статия и  доверието към всеки журналист, редактор и публикация.” Дори репортери са открили заявление за вписване на търговско дружество Pravda Corp.

Мнозина правят паралел между Мъск и Тръмп – заради определянето на негативни новини за тях като фалшиви  и отрицателната оценка за новинарските медии като цяло.

Pravda е много, много лоша идея, се казва в коментар на The Verge: Мъск, както и Тръмп, може да не харесва начина, по който го представят – или като жертва, или като провал – но вие не можете да законодателствате достоверността, нито да  я подлагате на гласуване – и да очаквате някакъв друг резултат, освен дистопия. Неинформираното общество е общество, което може да бъде подведено  да вярва в каквото и да е – че земята е плоска и че човек не е кацал на Луната –  и това е много опасно нещо в ръцете на мотивиран субект.  Особено ако се съчетае с ехо-ефекта на платформите, може да подкопае доверието във всеки източник, който си позволява  да влезе в конфликт с този субект.

Голямата тема не е Мъск,  голямата тема е манипулирането на общественото мнение – и възможното противодействие.

Обществена оценка какво е вярно  е на една крачка от  обществената оценка какво е правилно да се направи – и обяснява резултатите от някои избори и референдуми.

ЕС: информационно табло за правосъдието 2018

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/29/jus/

Информационното табло за правосъдието 2018 вече е публикувано.

Информационното табло е част от използвания от Комисията инструментариум за мониторинг на съдебните системи на държавите членки, заедно с европейския семестър, Рамката относно принципите на правовата държава, Механизма за сътрудничество и проверка и производствата за установяване на нарушения.

Резюме на Информационното табло в областта на правосъдието: Информационен документ

Въпроси и отговори

Анотирани графики с пълни данни

Проучване Евробарометър на тема „Усещането сред широката общественост за независимостта на националните правосъдни системи в ЕС“

Проучване Евробарометър на тема „Усещането сред дружествата за независимостта на националните правосъдни системи в ЕС“

Европейски семестър

Project Floofball and more: Pi pet stuff

Post Syndicated from Janina Ander original https://www.raspberrypi.org/blog/project-floofball-pi-pet-stuff/

It’s a public holiday here today (yes, again). So, while we indulge in the traditional pastime of barbecuing stuff (ourselves, mainly), here’s a little trove of Pi projects that cater for our various furry friends.

Project Floofball

Nicole Horward created Project Floofball for her hamster, Harold. It’s an IoT hamster wheel that uses a Raspberry Pi and a magnetic door sensor to log how far Harold runs.

Project Floofball: an IoT hamster wheel

An IoT Hamsterwheel using a Raspberry Pi and a magnetic door sensor, to see how far my hamster runs.

You can follow Harold’s runs in real time on his ThingSpeak channel, and you’ll find photos of the build on imgur. Nicole’s Python code, as well as her template for the laser-cut enclosure that houses the wiring and LCD display, are available on the hamster wheel’s GitHub repo.

A live-streaming pet feeder

JaganK3 used to work long hours that meant he couldn’t be there to feed his dog on time. He found that he couldn’t buy an automated feeder in India without paying a lot to import one, so he made one himself. It uses a Raspberry Pi to control a motor that turns a dispensing valve in a hopper full of dry food, giving his dog a portion of food at set times.

A transparent cylindrical hopper of dry dog food, with a motor that can turn a dispensing valve at the lower end. The motor is connected to a Raspberry Pi in a plastic case. Hopper, motor, Pi, and wiring are all mounted on a board on the wall.

He also added a web cam for live video streaming, because he could. Find out more in JaganK3’s Instructable for his pet feeder.

Shark laser cat toy

Sam Storino, meanwhile, is using a Raspberry Pi to control a laser-pointer cat toy with a goshdarned SHARK (which is kind of what I’d expect from the guy who made the steampunk-looking cat feeder a few weeks ago). The idea is to keep his cats interested and active within the confines of a compact city apartment.

Raspberry Pi Automatic Cat Laser Pointer Toy

Post with 52 votes and 7004 views. Tagged with cat, shark, lasers, austin powers, raspberry pi; Shared by JeorgeLeatherly. Raspberry Pi Automatic Cat Laser Pointer Toy

If I were a cat, I would definitely be entirely happy with this. Find out more on Sam’s website.

And there’s more

Michel Parreno has written a series of articles to help you monitor and feed your pet with Raspberry Pi.

All of these makers are generous in acknowledging the tutorials and build logs that helped them with their projects. It’s lovely to see the Raspberry Pi and maker community working like this, and I bet their projects will inspire others too.

Now, if you’ll excuse me. I’m late for a barbecue.

The post Project Floofball and more: Pi pet stuff appeared first on Raspberry Pi.

Шремс подава оплаквания срещу Google, Facebook, Instagram и WhatsApp

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/27/gdpr-schrems/

Макс Шремс подава оплаквания срещу Google, Facebook, Instagram и WhatsApp. Причината е, че според него е незаконен изборът, пред който са изправени потребителите им – да приемат условията на компаниите или да загубят достъп до услугите им.

Подходът “съгласи се или напусни”, казва Шремс пред Reuters Television, нарушава правото на хората съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) да избират свободно дали да позволят на компаниите да използват данните им. Трябва да има  избор,  смята Шремс.

Шремс е австриецът, който все не е доволен от защитата на личните данни в социалните мрежи и не ги оставя на мира, като превръща борбата си за защита на данните и в професия, юрист е. Този път действа чрез създадена от него неправителствена организация noyb

Independent.ie 

The Guardian

Protecting your API using Amazon API Gateway and AWS WAF — Part I

Post Syndicated from Chris Munns original https://aws.amazon.com/blogs/compute/protecting-your-api-using-amazon-api-gateway-and-aws-waf-part-i/

This post courtesy of Thiago Morais, AWS Solutions Architect

When you build web applications or expose any data externally, you probably look for a platform where you can build highly scalable, secure, and robust REST APIs. As APIs are publicly exposed, there are a number of best practices for providing a secure mechanism to consumers using your API.

Amazon API Gateway handles all the tasks involved in accepting and processing up to hundreds of thousands of concurrent API calls, including traffic management, authorization and access control, monitoring, and API version management.

In this post, I show you how to take advantage of the regional API endpoint feature in API Gateway, so that you can create your own Amazon CloudFront distribution and secure your API using AWS WAF.

AWS WAF is a web application firewall that helps protect your web applications from common web exploits that could affect application availability, compromise security, or consume excessive resources.

As you make your APIs publicly available, you are exposed to attackers trying to exploit your services in several ways. The AWS security team published a whitepaper solution using AWS WAF, How to Mitigate OWASP’s Top 10 Web Application Vulnerabilities.

Regional API endpoints

Edge-optimized APIs are endpoints that are accessed through a CloudFront distribution created and managed by API Gateway. Before the launch of regional API endpoints, this was the default option when creating APIs using API Gateway. It primarily helped to reduce latency for API consumers that were located in different geographical locations than your API.

When API requests predominantly originate from an Amazon EC2 instance or other services within the same AWS Region as the API is deployed, a regional API endpoint typically lowers the latency of connections. It is recommended for such scenarios.

For better control around caching strategies, customers can use their own CloudFront distribution for regional APIs. They also have the ability to use AWS WAF protection, as I describe in this post.

Edge-optimized API endpoint

The following diagram is an illustrated example of the edge-optimized API endpoint where your API clients access your API through a CloudFront distribution created and managed by API Gateway.

Regional API endpoint

For the regional API endpoint, your customers access your API from the same Region in which your REST API is deployed. This helps you to reduce request latency and particularly allows you to add your own content delivery network, as needed.

Walkthrough

In this section, you implement the following steps:

 • Create a regional API using the PetStore sample API.
 • Create a CloudFront distribution for the API.
 • Test the CloudFront distribution.
 • Set up AWS WAF and create a web ACL.
 • Attach the web ACL to the CloudFront distribution.
 • Test AWS WAF protection.

Create the regional API

For this walkthrough, use an existing PetStore API. All new APIs launch by default as the regional endpoint type. To change the endpoint type for your existing API, choose the cog icon on the top right corner:

After you have created the PetStore API on your account, deploy a stage called “prod” for the PetStore API.

On the API Gateway console, select the PetStore API and choose Actions, Deploy API.

For Stage name, type prod and add a stage description.

Choose Deploy and the new API stage is created.

Use the following AWS CLI command to update your API from edge-optimized to regional:

aws apigateway update-rest-api \
--rest-api-id {rest-api-id} \
--patch-operations op=replace,path=/endpointConfiguration/types/EDGE,value=REGIONAL

A successful response looks like the following:

{
  "description": "Your first API with Amazon API Gateway. This is a sample API that integrates via HTTP with your demo Pet Store endpoints", 
  "createdDate": 1511525626, 
  "endpointConfiguration": {
    "types": [
      "REGIONAL"
    ]
  }, 
  "id": "{api-id}", 
  "name": "PetStore"
}

After you change your API endpoint to regional, you can now assign your own CloudFront distribution to this API.

Create a CloudFront distribution

To make things easier, I have provided an AWS CloudFormation template to deploy a CloudFront distribution pointing to the API that you just created. Click the button to deploy the template in the us-east-1 Region.

For Stack name, enter RegionalAPI. For APIGWEndpoint, enter your API FQDN in the following format:

{api-id}.execute-api.us-east-1.amazonaws.com

After you fill out the parameters, choose Next to continue the stack deployment. It takes a couple of minutes to finish the deployment. After it finishes, the Output tab lists the following items:

 • A CloudFront domain URL
 • An S3 bucket for CloudFront access logs
Output from CloudFormation

Output from CloudFormation

Test the CloudFront distribution

To see if the CloudFront distribution was configured correctly, use a web browser and enter the URL from your distribution, with the following parameters:

https://{your-distribution-url}.cloudfront.net/{api-stage}/pets

You should get the following output:

[
 {
  "id": 1,
  "type": "dog",
  "price": 249.99
 },
 {
  "id": 2,
  "type": "cat",
  "price": 124.99
 },
 {
  "id": 3,
  "type": "fish",
  "price": 0.99
 }
]

Set up AWS WAF and create a web ACL

With the new CloudFront distribution in place, you can now start setting up AWS WAF to protect your API.

For this demo, you deploy the AWS WAF Security Automations solution, which provides fine-grained control over the requests attempting to access your API.

For more information about deployment, see Automated Deployment. If you prefer, you can launch the solution directly into your account using the following button.

For CloudFront Access Log Bucket Name, add the name of the bucket created during the deployment of the CloudFormation stack for your CloudFront distribution.

The solution allows you to adjust thresholds and also choose which automations to enable to protect your API. After you finish configuring these settings, choose Next.

To start the deployment process in your account, follow the creation wizard and choose Create. It takes a few minutes do finish the deployment. You can follow the creation process through the CloudFormation console.

After the deployment finishes, you can see the new web ACL deployed on the AWS WAF console, AWSWAFSecurityAutomations.

Attach the AWS WAF web ACL to the CloudFront distribution

With the solution deployed, you can now attach the AWS WAF web ACL to the CloudFront distribution that you created earlier.

To assign the newly created AWS WAF web ACL, go back to your CloudFront distribution. After you open your distribution for editing, choose General, Edit.

Select the new AWS WAF web ACL that you created earlier, AWSWAFSecurityAutomations.

Save the changes to your CloudFront distribution and wait for the deployment to finish.

Test AWS WAF protection

To validate the AWS WAF Web ACL setup, use Artillery to load test your API and see AWS WAF in action.

To install Artillery on your machine, run the following command:

$ npm install -g artillery

After the installation completes, you can check if Artillery installed successfully by running the following command:

$ artillery -V
$ 1.6.0-12

As the time of publication, Artillery is on version 1.6.0-12.

One of the WAF web ACL rules that you have set up is a rate-based rule. By default, it is set up to block any requesters that exceed 2000 requests under 5 minutes. Try this out.

First, use cURL to query your distribution and see the API output:

$ curl -s https://{distribution-name}.cloudfront.net/prod/pets
[
 {
  "id": 1,
  "type": "dog",
  "price": 249.99
 },
 {
  "id": 2,
  "type": "cat",
  "price": 124.99
 },
 {
  "id": 3,
  "type": "fish",
  "price": 0.99
 }
]

Based on the test above, the result looks good. But what if you max out the 2000 requests in under 5 minutes?

Run the following Artillery command:

artillery quick -n 2000 --count 10  https://{distribution-name}.cloudfront.net/prod/pets

What you are doing is firing 2000 requests to your API from 10 concurrent users. For brevity, I am not posting the Artillery output here.

After Artillery finishes its execution, try to run the cURL request again and see what happens:

 

$ curl -s https://{distribution-name}.cloudfront.net/prod/pets

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HTML><HEAD><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<TITLE>ERROR: The request could not be satisfied</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>ERROR</H1>
<H2>The request could not be satisfied.</H2>
<HR noshade size="1px">
Request blocked.
<BR clear="all">
<HR noshade size="1px">
<PRE>
Generated by cloudfront (CloudFront)
Request ID: [removed]
</PRE>
<ADDRESS>
</ADDRESS>
</BODY></HTML>

As you can see from the output above, the request was blocked by AWS WAF. Your IP address is removed from the blocked list after it falls below the request limit rate.

Conclusion

In this first part, you saw how to use the new API Gateway regional API endpoint together with Amazon CloudFront and AWS WAF to secure your API from a series of attacks.

In the second part, I will demonstrate some other techniques to protect your API using API keys and Amazon CloudFront custom headers.

masscan, macOS, and firewall

Post Syndicated from Robert Graham original https://blog.erratasec.com/2018/05/masscan-macos-and-firewall.html

One of the more useful features of masscan is the “–banners” check, which connects to the TCP port, sends some request, and gets a basic response back. However, since masscan has it’s own TCP stack, it’ll interfere with the operating system’s TCP stack if they are sharing the same IPv4 address. The operating system will reply with a RST packet before the TCP connection can be established.

The way to fix this is to use the built-in packet-filtering firewall to block those packets in the operating-system TCP/IP stack. The masscan program still sees everything before the packet-filter, but the operating system can’t see anything after the packet-filter.

Note that we are talking about the “packet-filter” firewall feature here. Remember that macOS, like most operating systems these days, has two separate firewalls: an application firewall and a packet-filter firewall. The application firewall is the one you see in System Settings labeled “Firewall”, and it controls things based upon the application’s identity rather than by which ports it uses. This is normally “on” by default. The packet-filter is normally “off” by default and is of little use to normal users.

Also note that macOS changed packet-filters around version 10.10.5 (“Yosemite”, October 2014). The older one is known as “ipfw“, which was the default firewall for FreeBSD (much of macOS is based on FreeBSD). The replacement is known as PF, which comes from OpenBSD. Whereas you used to use the old “ipfw” command on the command line, you now use the “pfctl” command, as well as the “/etc/pf.conf” configuration file.

What we need to filter is the source port of the packets that masscan will send, so that when replies are received, they won’t reach the operating-system stack, and just go to masscan instead. To do this, we need find a range of ports that won’t conflict with the operating system. Namely, when the operating system creates outgoing connections, it randomly chooses a source port within a certain range. We want to use masscan to use source ports in a different range.

To figure out the range macOS uses, we run the following command:

sysctl net.inet.ip.portrange.first net.inet.ip.portrange.last

On my laptop, which is probably the default for macOS, I get the following range. Sniffing with Wireshark confirms this is the range used for source ports for outgoing connections.

net.inet.ip.portrange.first: 49152
net.inet.ip.portrange.last: 65535

So this means I shouldn’t use source ports anywhere in the range 49152 to 65535. On my laptop, I’ve decided to use for masscan the ports 40000 to 41023. The range masscan uses must be a power of 2, so here I’m using 1024 (two to the tenth power).

To configure masscan, I can either type the parameter “–source-port 40000-41023” every time I run the program, or I can add the following line to /etc/masscan/masscan.conf. Remember that by default, masscan will look in that configuration file for any configuration parameters, so you don’t have to keep retyping them on the command line.

source-port = 40000-41023

Next, I need to add the following firewall rule to the bottom of /etc/pf.conf:

block in proto tcp from any to any port 40000 >< 41024

However, we aren’t done yet. By default, the packet-filter firewall is off on some versions of macOS. Therefore, every time you reboot your computer, you need to enable it. The simple way to do this is on the command line run:

pfctl -e

Or, if that doesn’t work, try:

pfctl -E

If the firewall is already running, then you’ll need to load the file explicitly (or reboot):

pfctl -f /etc/pf.conf

You can check to see if the rule is active:

pfctl -s rules

A Peek Behind the Mail Curtain

Post Syndicated from marcelatoath original https://yahooeng.tumblr.com/post/174023151641

USE IMAP TO ACCESS SOME UNIQUE FEATURES

By Libby Lin, Principal Product Manager

Well, we actually won’t show you how we create the magic in our big OATH consumer mail factory. But nevertheless we wanted to share how interested developers could leverage some of our unique features we offer for our Yahoo and AOL Mail customers.

To drive experiences like our travel and shopping smart views or message threading, we tag qualified mails with something we call DECOS and THREADID. While we will not indulge in explaining how exactly we use them internally, we wanted to share how they can be used and accessed through IMAP.

So let’s just look at a sample IMAP command chain. We’ll just assume that you are familiar with the IMAP protocol at this point and you know how to properly talk to an IMAP server.

So here’s how you would retrieve DECO and THREADIDs for specific messages:

1. CONNECT

   openssl s_client -crlf -connect imap.mail.yahoo.com:993

2. LOGIN

   a login username password

   a OK LOGIN completed

3. LIST FOLDERS

   a list “” “*”

   * LIST (\Junk \HasNoChildren) “/” “Bulk Mail”

   * LIST (\Archive \HasNoChildren) “/” “Archive”

   * LIST (\Drafts \HasNoChildren) “/” “Draft”

   * LIST (\HasNoChildren) “/” “Inbox”

   * LIST (\HasNoChildren) “/” “Notes”

   * LIST (\Sent \HasNoChildren) “/” “Sent”

   * LIST (\Trash \HasChildren) “/” “Trash”

   * LIST (\HasNoChildren) “/” “Trash/l2”

   * LIST (\HasChildren) “/” “test level 1”

   * LIST (\HasNoChildren) “/” “test level 1/nestedfolder”

   * LIST (\HasNoChildren) “/” “test level 1/test level 2”

   * LIST (\HasNoChildren) “/” “&T2BZfXso-”

   * LIST (\HasNoChildren) “/” “&gQKAqk7WWr12hA-”

   a OK LIST completed

4.SELECT FOLDER

   a select inbox

   * 94 EXISTS

   * 0 RECENT

   * OK [UIDVALIDITY 1453335194] UIDs valid

   * OK [UIDNEXT 40213] Predicted next UID

   * FLAGS (\Answered \Deleted \Draft \Flagged \Seen $Forwarded $Junk $NotJunk)

   * OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Deleted \Draft \Flagged \Seen $Forwarded $Junk $NotJunk)] Permanent flags

   * OK [HIGHESTMODSEQ 205]

   a OK [READ-WRITE] SELECT completed; now in selected state

5. SEARCH FOR UID

   a uid search 1:*

   * SEARCH 1 2 3 4 11 12 14 23 24 75 76 77 78 114 120 121 124 128 129 130 132 133 134 135 136 137 138 40139 40140 40141 40142 40143 40144 40145 40146 40147 40148     40149 40150 40151 40152 40153 40154 40155 40156 40157 40158 40159 40160 40161 40162 40163 40164 40165 40166 40167 40168 40172 40173 40174 40175 40176     40177 40178 40179 40182 40183 40184 40185 40186 40187 40188 40190 40191 40192 40193 40194 40195 40196 40197 40198 40199 40200 40201 40202 40203 40204     40205 40206 40207 40208 40209 40211 40212

   a OK UID SEARCH completed

6. FETCH DECOS BASED ON UID

   a uid fetch 40212 (X-MSG-DECOS X-MSG-ID X-MSG-THREADID)

   * 94 FETCH (UID 40212 X-MSG-THREADID “108” X-MSG-ID “ACfIowseFt7xWtj0og0L2G0T1wM” X-MSG-DECOS (“FTI” “F1” “EML”))

   a OK UID FETCH completed

История за един контрапротестен автобус

Post Syndicated from Bozho original https://blog.bozho.net/blog/3103

В края на миналата година Министерски съвет прие промени в плана за управление на Пирин. Както писах тогава, е доста спорно дали промените са в съответствие със Закона за защитените територии. Със сигурност процедурата не беше в съответсвие със Закона за нормативните актове, т.е. изисквания за общественото обсъждане (напр. качване на съгласувателната таблица преди приемането) не са спазени (дали планът за управление е нормативен акт – в променената му част по-скоро да).

Административният съд ще реши кой прав, кой крив в този случай (макар практиката му да е доста спорна). Тук целта ми е да опиша свързан с този казус проблем. След като бяха провеждани протести срещу решението на Министерския съвет, по традиция беше организиран и контрапротест. С тонколони, с музика, с представители на изпълнителната власт, с автобуси. И именно за един от тези автобуси става дума.

Автобусът е училищен, а е возил протестиращи. Имаше разбираемо недоволство, поради което реших да питам Министерство на образованието защо училищен автобус се използва за такива цели.

Междувременно се появи репортаж на Нова, в който заместник кмета на Община Сапарева баня обяснява, че трябвало с друг автобус да се превозят протестиращите, ама той се счупил.

Защо общината, т.е. публичната власт, организира и извозва хора на протест в защита на решение на Министерски съвет (т.е. пак публичната власт) е въпрос, на който нямам отговор. Т.е. имам, но не знам той доколко е в съответствие със закона. Може и да е законно, но със сигурност буди съмнения.

Отговорът на МОН казва, че те автобусите са ги предоставили на общините безвъзмездно, срещу договор, в който пише, че могат да се използват само за превоз на ученици. Т.е. МОН може да потърси отговорност на общината за нарушаване на договора. Разбира се, МОН няма да го направи. Не би било добра идея пък да си вземе автобуса, защото основната му цел – превоз на ученици – няма да може да бъде изпълнена. Така че общо взето министърът е напомнил на кмета, че „така не бива“.

След отговора на МОН питах (пак по Закона за достъп до обществена информация) община Сапарева баня – на какво основание и с чия заповед е използван автобуса. Там след известно забавяне ми върнаха отговор, който постави цялата история в друга светлина.

Според отговора, заповедта е за транспорт на „ученици-спортисти“. Т.е. според тази заповед нарушение на договора няма – превозвани са били ученици. Това не непременно противоречи на думите на зам. кмета – той не казва дали протестиращите не са били ученици. Т.е. това, което имаме „черно на бяло“ е, че на протеста са превозвани ученици. Да използваш ученици за такива цели е меко казано нередно. Освен това, както се вижда от снимката по-горе, автобусът е в София по тъмно. И след това се прибира по тъмно. Което е в нарушение на наредба, която забранява превоза на ученици в тъмната част на денонощието. Така че подадох сигнал до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, която е компетентният орган.

След известно време питах ИААА как е завършила проверката, и техният отговор е: няма нарушение, тъй като не е извършван превоз на ученици. В моя сигнал бях прикачил заповедта на кмета, но явно проверката е установила, че заповедта не е била спазена?

Така или иначе, имаме „омотаване“ на институциите дори когато става дума за тривиален казус. Документи, заповеди и договори се пишат проформа, за „да има нещо“. Ама те всъщност не отразяват реалността. И всичко е наред, докато някой не пита, когато започва сричането и мазането. И най-важното – накрая санкционирани няма.

Няма друга поука, няма оптимистично заключение. Да, един автобус не е „най-големият проблем на държавата“. Но е симптоматичен.

САЩ: неутралност на мрежата

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/18/net_neutr-4/

Сенатът на САЩ гласува ( 52-47) да се възстанови  защитата на неутралността на мрежата, която Федералната комисия по съобщенията (FCC) реши да отмени през декември миналата година.

За да се възстанови неутралността на мрежата, трябва да се случат още две неща. Първо,  мнозинство от членовете на Камарата на представителите.  Второ, подпис на президента.

Но идват и избори на 6 ноември 2018  – така че прогнозите са трудни.

Медийна свобода и плурализъм

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/17/sofia_16052018/

В София се проведе международна  конференция “Медийна свобода и плурализъм: Как да рестартираме основния стълб на ЕС“.

Записи от   конференцията могат да се видят тук:  сесия  I and   сесия II) или тук.

Пълният текст на заключителната декларация, в края са  препоръките:

Свобода на медиите в Европа: Код червено

През 1997 г. Софийската декларация на ЮНЕСКО за свободни и плуралистични медии бе ревностен призив за напредък в контекста, в който появата на нови информационни и комуникационни технологии се считаше за нова възможност за плурализъм, икономическо и социално развитие, демокрация и мир. Сега, 21 години по-късно, независимите медии в Европа претърпяха безпрецедентен натиск. Комбинацията от различни фактори, като убийствата на журналисти и физическите заплахи срещу тях, нарастващия политически и институционален натиск, репресивното законодателство, насочено към медиите, разрушителните технологии и финансовата криза, поставят съществуването на свободните медии в редица европейски страни в риск.

Свободният достъп до разнообразна информация и мнение е не само основно право на човека, но е от съществено значение за гражданите да участват в демократичното общество. Това е основната рамка, позволяваща на хората да държат отговорни представителите на властта, за да се ограничат престъпността и корупцията, което е ключов фактор за осигуряване на функционираща демокрация.

Създаването на контролирани медии е първата стъпка към моделите на публично управление, известни като “меки диктатури” или “завладяна държава”, което създава сериозни заплахи за нормалното функциониране на демокрацията не само за съответните държави, но и за целия Европейски съюз.

Неотдавнашните събития в някои от държавите-членки на ЕС очевидно нарушават националното и международното право, когато става въпрос за защита на медийната свобода, а именно Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права, Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз (ЕС). ЕС и Съветът на Европа създадоха правни процедури за защита на свободата на изразяване в Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Въпреки това тези структури понякога не са достатъчни, за да поддържат и наложат основните европейски ценности и конституционните си традиции.

Бюджет на ЕС и върховенство на закона

На 2 май 2018 г. Европейската комисия предложи бюджет за периода 2021-2027 г. и изготви стратегически план за наказване на страни, за които твърди, че са нарушили основните ценности на ЕС. Планът обвързва финансирането от Европейския съюз с принципите на правовата държава, но е твърде ограничен и не споменава свободата на медиите.

Комисията предлага нов механизъм за защита на бюджета на ЕС от финансовите рискове, свързани с общите недостатъци на правовата държава в държавите-членки. Новите инструменти биха позволили на Съюза да преустанови, намали или ограничи достъпа до финансиране от ЕС по начин, който е в съответствие с вида, тежестта и обхвата на недостатъците на правовия ред. Такова решение ще бъде предложено от Комисията и ще бъде прието от Съвета чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, което ще направи невъзможно една или две държави да блокират наказателните мерки.

Предложението се очакваше и беше направено в отговор на Полша, първата и единствена страна, която досега е обект на механизма на върховенството на закона, тъй като ЕК установи системно поведение, поставящо демокрацията в опасност. Унгария също е на радара на Комисията, където демократичните условия се влошиха, след като продължителни усилия за институционализиране на “нелибералната демокрация” в страната. Полша и България, председателстваща Съвета на ЕС, бяха сред първите държави, които реагираха отрицателно на предложения нов регламент.

Убийства и физически заплахи

Ерозията на европейския демократичен модел, тенденция, наблюдавана през последните години, продължава и става все по-тревожна. Регионът е разтърсен от две убийства и от заплахи към разследващи репортери, както и безпрецедентни вербални атаки срещу медиите. Традиционно безопасната среда за журналисти в Европа започна да се влошава. Две убийства за пет месеца, първото в Малта и второто в Словакия, показват тревожен спад за демокрациите на континента. В Малта, смъртта на журналистката и блогър Дафне Каруана Галиция, в следствие на умишлено поставена бомба в колата ѝ, повдигна завесата на съдебния тормоз и заплахи, на които постоянно са подложени журналисти от островната държава.

Каруана Галиция е била заплашвана от години и е била обект на 42 граждански и пет наказателни дела. Словакия все още е разтърсена от убийството на 27-годишния репортер, разследващ корупцията и мафията. През април италианските правоохранителни органи осуетиха подготвяното от мафията убийство на журналиста Паоло Боромети.

Икономическа устойчивост

Независимостта на медиите и свободната журналистика е възможна само ако медийните компании са икономически независими и финансово устойчиви. През 21 век издателите на печатни медии остават основните инвеститори в журналистическо съдържание и са увеличили усилия и инвестиции, за да предложат най-новите иновативни дигитални услуги за читателите в Европа и в останалата част на света. Тези постижения се оказват плодотворни, тъй като вестникарските публикации достигат до безпрецедентно висок брой читатели. Този успех само потвърждава, че бъдещето на пресата е не само дигитално, но и пълно с възможности за разширяване на читателския интерес към публикациите на вестници и списания.

За съжаление, през последното десетилетие значителна част от икономическата база на независимите медии е ерозирала. Медийните компании изпитаха двоен шок от кризата в бизнес цикъла и бизнес модела си.

Възстановяването от глобалната финансова криза в Европа беше твърде бавно и твърде скъпо и съвпадна с кризата в медийния бизнес модел. Също така, появата на дигитални платформи и глобални дигитални гиганти като Google и Facebook засили неравнопоставеността между посредниците и инвеститорите и създателите на съдържание, а именно издателите. Въпреки нарастващото търсене на новини и коментари, осигуряването на приходи от такова съдържание се оказва предизвикателство, тъй като авторското право и законите за ДДС от периода преди въвеждането на дигиталните технологии не могат да защитят инвестициите и пазарния дял, както и широкият достъп до онлайн съдържание предоставят на основните платформи лъвския дял от рекламните приходи.

Данните на Бюрото за интерактивна реклама от 2016 г. показват, че 89% от разходите за онлайн реклама са отишли за Google и Facebook, като останалите 11% са за всички останали дигитални играчи.
Много предложения на ЕС, свързани с дигиталната сфера, заплашват с тежки и несправедливи съдебни и административни процедури. Като например предложения за електронна конфиденциалност, които биха дали преимущество на най-силните технологични играчи и биха въпрепятствали по-малките играчи, които са зависими от «бисквитки» и от сложно сътрудничество с трети страни, за да бъдат част от икономиката на данни.

В много страни от ЕС икономическите трудности, които медийните компании са преживели, доведоха директно до концентрация на политически контрол над медиите и засилена зависимост от правителственото финансиране. В някои случаи управляващите политически елити използват средства на правителството и ЕС, за да подкрепят лоялните медии и да манипулират общественото мнение. В тези страни обществената телевизия и радио също са загубили независимост или са под нарастващ политически натиск. На практика тези процеси доведоха до това, че големи части от медийния пазар минаха под контрола на управляващите политици и техните поддръжници за целите на пропагандата, като същевременно предприеха тежки атаки срещу малкото останали независими медии. Близо сме до карйната «цел» за безотчетна власт в някои от страните в ЕС.

Код червено за медийната свобода в държави в Европейския съюз

Полша

Изглежда нищо не е в състояние да спре “Право и справедливост”, национално-консервативната партия, спечелила изборите през октомври 2015 г., която се стреми към радикално реформиране на Полша, както сметне за подходящо, без да зачита онези, които мислят по различен начин. Свободата на медиите е една от основните жертви на техния проект. Обществените медии официално са преименувани на “национални медии” и са преобразувани в говорители на правителствената пропаганда. Техните нови ръководители не търпят нито опозиция, нито неутралност от страна на служителите и отстраняват онези, които отказват да се съобразят.

Разследващият журналист Томаш Пиатек беше заплашен с лишаване от свобода заради критиките, отправени към министъра на отбраната относно връзките му с руските разузнавателни служби и трябваше да изчака много месеци преди обвиненията да бъдат окончателно оттеглени. Съветът за радио и телевизия, който сега е под контрола на правителството, се опита да наложи глоба на частния телевизионен канал TVN за излъчване на антиправителствени послания при отразяването на вълна от протести през декември 2016 г. Впоследствие глобата беше отменена под международен натиск. На всички призиви за умереност правителството отговаря с познатите аргументи, нетърпящи несъгласие.

Унгария

Бизнесмените, които са в тесни връзки с партия «Фидес» на премиера Виктор Орбан, не само успяха да придобият нови медии през 2017 г., но и да заместят чуждестранните медийни компании, инвестирали в унгарски медии. Най-големият им успех бе поемането на контрол над последните три регионални ежедневника. Независимо от това, унгарският медиен пейзаж все още е разнообразен и печатни и онлайн издания не се колебаят да публикуват разследвания за предполагаема корупция, включваща най-влиятелните личности от Фидес и държавни служители. В Унгария съжителстват два типа медии. Единият се състои от проправителствени и про-Фидес медии, обсебени от темата за миграцията, “защитата на Унгария и нейните граници” и очернящата кампания срещу унгарско-американския милиардер филантроп Джордж Сорос.

Другият тип медии са насочени към разкриване на корупционни скандали. Оцеляването на медиите, критикуващи правителството, се дължи до голяма степен на бившия съратник на Орбан Лайош Симичка, който през февруари 2015 г. се разграничи публично от премиера и продължава да финансира медийна империя, създадена първоначално за подкрепа на Фидес. Правителството и неговите бизнес съюзници вече са се наточили на две медии – най-големият търговски канал RTL Klub и водещият политически информационен сайт Index.hu. И двете критикуват правителството.

България

През изминалите години свободата на медиите в България се влошава с тревожни темпове. Според световния индекс за свободата на медиите на Репортери без граници, България се е смъкнала със 75 позиции през последните 12 години – от 36-та през 2006 г. до 111-то през 2018 г. Налице е нарастващ политически натиск и нарастващ брой физически заплахи срещу разследващи журналисти, издатели и независими медии. Основният инструмент за упражняване на натиск е концентрацията на собственост върху медиите, икономическите зависимости и други форми на политически контрол върху по-голямата част от медийното пространство и монопол върху каналите за разпространение на медийно съдържание. Моделът включва също така силно влияние върху правителството, прокуратурата и съдебната власт, както и контрол над повечето независими регулатори. Всичко това представлява огромен политически и бизнес конгломерат, ръководен от действащия политик, бивш магистрат, бизснесмен и медиен собственик Делян Славчев Пеевски.

От 2009 г., с кратки прекъсвания, България е управлявана от ГЕРБ и техния лидер и премиер с три мандата – Бойко Борисов, който се радва на комфорт от страна на контролираните от Пеевски медии. Премиерът Борисов не само постоянно отказва да признае, че съществува заплаха за свободата на медиите, но играе ключова роля за увеличаване на достъпа на г-н Пеевски до публични ресурси, като същевременно му предоставя допълнителни институционални инструменти за репресия, включително законодателни решения, използвани срещу независимите медии.

Малта

2017-та бе белязана от бомбения атентат срещу Дафне Каруана Галиция, разследваща журналистка, която бе разкрила “мръсните тайни” на местната политика и косвено предизвика предсрочни общи избори през юни 2017 г. Години наред тя е била под нарастващ натиск заради популярността на нейния блог и работата ѝ по разплитане на местните връзки от т.нар. Досиета Панама и т.н. Към момента на убийството ѝ срещу нея вече са били заведени 42 граждански иска и пет наказателни дела за клевета. Тя също бе постоянен обект на заплахи и други форми на тормоз. Съдебният тормоз имаше за цел да я отстрани от обществения живот. Нейният случай беше класически пример за съдебни дела, в които влиятелни ищци се опитват да използват страха от огромни разходи за правна защита, за да затворят устата на критиците си. Под заплаха от страна на известни личности или бизнес групи, независимите медии са принуждавани да отстъпят и да премахнат публикации от своите сайтове.

Словакия

Убийството на разследващия репортер Ян Куцяк през февруари 2018 г. предизвика безпрецедентен политически трус в Словакия и стресна международната общност. Куцяк провеждаше разследване за уебсайта Aktuality.sk относно предполагаеми връзки между италианската мафия и Smer-SD (ляво-популистката партия, която оглавява управляващата коалиция) и предполагаемото присвояване на средства от ЕС. В недовършена статия, публикувана след смъртта му, той обвинява премиера Роберт Фицо в пряко участие.

Министрите на културата и вътрешните работи бяха принудени да подадат оставка и след големи улични протести, самият Фицо трябваше да последва примера им. Подобно на други словашки политици, Фицо бе подложен на засилени атаки в медиите. През ноември 2016 г. той описва журналистите като “мръсни антисловашки проститутки” и ги обвинява, че се опитват да възпрепятстват европейското председателство на Словакия. Така той реагира в отговор на въпрос за предполагаеми нередности в обществените поръчки, свързани с председателството. При липсата на силни институции, които биха могли да ги защитят, журналистите в Словакия все повече са изложени на всякакъв вид тормоз, сплашване и оскърбления.

Убийството на Куцяк възобнови въпросите за необяснимото изчезване на двама журналисти, единият през 2008 г., а другият през 2015 г. и отново постави въпроса за безопасността на журналистите. През последните години словашки медии, които преди това бяха собственост на водещи международни медийни компании, бяха придобити от местни олигарси, чиито основни бизнес интереси са извън журналистиката. В момента е запллашен общественият радио и телевизионен оператор RTVS, който през последните години стана символ на журналистически интегритет.

През август 2017 г. неговият генерален директор закри единствената разследваща телевизионна програма в страната, след излъчването на критичен репортаж за по-малката партия в управляващата коалиция. Правото на отговор на критично медийното отразяване, което политиците получиха от медийния закон от 2007 г., бе ограничено в изменение от 2011 г., но клеветата все още се наказва със затвор до 8 години затвор, съгласно разпоредба на Наказателния кодекс, която политиците продължават да използват за подаване на жалби срещу индивидуални журналисти и медии.

Чехия

Трудно е да си представим президент да извади огнестрелно оръжие пред журналисти, но това направи президентът на Чешката република Милош Земан на пресконференция през октомври 2017 г., размахвайки «Калашников» с надпис “за журналисти”. Преизбран през януари 2018 г., Земан има слабост към този вид провокации и многократно е описвал журналистите като “оборска тор” и “хиени”. Президентът и няколко други политически лидери наскоро засилиха вербалните си атаки срещу независимостта на обществените медии, особено на Чешката телевизия. Също така има няколко нови законопроекти, които биха увеличили обхвата на наказателните санкции за клевета, особено клеветата срещу президента. Нивото на концентрация на собственост върху медиите стана критично, тъй като новите олигарси започнаха да използват своето богатство през 2008 г., за да купуват вестници и да засилят влиянието си. Един от тези олигарси, премиерът Андрей Бабиш, притежава един от най-влиятелните ежедневници в Чехия.

Препоръки за провеждане на бъдещи политики:

1. Журналистите, издателите, НПО и други ключови заинтересовани страни трябва да обединят усилията си за подобряване на ефективността при използването на механизми за правна защита в Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Една практическа идея би могла да бъде създаването на експертно юридическо лице “Фонд за защита на свободата на медиите”, който да подпомага гражданите, независимите журналисти, издателите и медийните компании при прилагането на международните закони срещу злоупотребата с власт на местните правителства. Такъв фонд би могъл също да инициира и подкрепи независими международни разследвания на случаи на медиен натиск от високопоставени личности в държавите-членки на ЕС;

2. Европейската комисия следва да разшири новопредложената разпоредба, като обвърже отпускането на средства от ЕС не само с правовата държава и върховенството на закона, но и със свободата на медиите в държавите-членки и кандидатите. Освен върховенството на закона, комисията следва също изрично да следи за спазването на местното и европейското законодателство за нарушаване на правата на човека, свободата на изразяване, гражданското общество и функционирането на демокрацията. В страни като България, Унгария и Полша репресиите срещу свободата на медиите се правят през повечето време с правни институционални инструменти, създадени от извънредно законодателство на национално ниво.

На 3 май 2018 г. Европейският парламент гласува резолюция, споед която Комисията трябва да работи за създаването на механизъм на ЕС за демокрация, върховенство на закона и основните права, придружен от независими механизми за наблюдение, които да оценят състоянието на свободата и плурализма на медиите и всички нарушения, свързани с това.

3. Медийният бизнес модел е в преход. Икономическото оцеляване на медийните компании и независимата журналистика на по-малките пазари е много трудно. Свободните медии обаче са крайъгълният камък на гражданското общество и функционирането на демокрацията. ЕС разглежда свободната преса и свободата на изразяване като “обществено благо” и трябва да разработи обществени механизми за устойчивото си финансиране, за да гарантира своята независимост. Това би могло да включва финансиране от ЕС, насочено пряко към журналисти и медийни компании в държавите-членки, като се избягва посредничеството на местното правителство;

4. Насърчаване на иновациите и подпомагане на дигиталната трансформация на медиите в ЕС. ЕС трябва да разработи по-разнообразен инструментариум, който да помогне за преодоляване на технологичните различия между европейските медийни компании и глобалните платформи. Също така, да се насърчи предприемачеството в областта на медиите и новосъздадените компании в търсене на нови, устойчиви бизнес модели и иновативни начини за осигуряване на приходи;

5. Заинтересованите страни от ЕС и държавите членкитрябва да подкрепят категорично правото на издателите във връзка с прегледа на Директивата за авторското право, за да могат издателите да прилагат по-добре своите вече съществуващи права и да спомогнат за преговорите с основните платформи. В допълнение, трябва да се оеднаквят ставките на ДДС за печатни и онлайн издания. Освен това трябва да се гарантира, че дигиталната сфера е място, където всички участници могат да успяват, като осигурят равнопоставеност и повече баланс с технологичните гиганти и платформи. Подкрепата на професионалните медии е от съществено значение за демократичния живот и просветеността на европейските граждани и единственото дългосрочно решение за противодействие на дезинформацията.

Съд на ЕС: предоставяне на потребителски данни на полицията – кога?

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/16/ecj_privacy/

Известно е Заключението на Генералния адвокат по дело  C‑207/16 въз основа на преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Tarragona (съд на провинция Тарагона, Испания).

Запитването се отнася до тълкуването на понятието „тежки престъпления“ по смисъла на практиката на Съда, установена с решение Digital Rights Ireland и решение Tele2 Sverige и Watson  – в които това понятие се използва като критерий за преценка на законосъобразността и пропорционалността на намесата в правата по членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз  –  именно съответно правото на зачитане на личния и семейния живот, както и правото на защита на личните данни.

Запитване е направено в контекста на производство по жалба против съдебно решение, с което на полицейски органи е отказана възможността да им бъдат предадени   данни, притежавани от мобилни телефонни оператори, с цел идентифициране на лица за нуждите на наказателно разследване. Обжалваното решение е мотивирано по-специално със съображението, че деянията, предмет на това разследване, не съставляват тежко престъпление, в разрез с изискванията на приложимата испанска правна уредба.

Въпросите:

„1)      Може ли достатъчната тежест на престъплението като критерий, обосноваващ засягането на признатите в членове 7 и 8 от [Хартата] основни права, да се определи единствено с оглед на наказанието, което може да се наложи за разследваното престъпление, или е необходимо освен това да се установи, че с престъпното деяние се увреждат в особена степен индивидуални и/или колективни правни интереси?

2)      Евентуално, ако определянето на тежестта на престъплението с оглед единствено на наказанието, което може да се наложи, отговаря на конституционните принципи на Съюза, приложени от Съда на ЕС в решението му [Digital Rights] като критерии за строг контрол на Директивата[, обявена за невалидна с това решение], то какъв следва да е минималният праг за наказанието? Допустимо ли е по общ начин да се предвиди праг от три години лишаване от свобода?“.

Тоиз разговор е добре известен на българите от времето на прилагането на Директива 24/2006/ЕС за задържане на трафичните данни, обявена от Съда за невалидна. Тогава имаше разногласия по въпроса кое е тежко и кое е сериозно престъпление и как целта за защита на обществения интерес се съотнася с правото на защита на личния живот и личната кореспонденция. Генералният адвокат също прави препратка към Директива 24/2006/ЕС.

ГА по първия въпрос:

90.      Според мен следва да се внимава, за да не се възприеме твърде широко разбиране относно изискванията, поставени от Съда с тези две решения, за да не се препятства, или поне не прекомерно, възможността на държавите членки да дерогират установения от Директива 2002/58 режим, която им е предоставена с член 15, параграф 1 от същата, в случаите, в които разглежданите намеси в личния живот едновременно преследват законна цел и са с ограничен обхват, каквито е възможно да настъпят в случая в резултат от искането на разследващата полицейска служба. По-конкретно считам, че правото на Съюза допуска възможността за компетентните органи да имат достъп до държаните от доставчици на електронни съобщителни услуги данни за идентификация, позволяващи да се издирят предполагаемите извършители на престъпление, което не е тежко.

91.      С оглед на това препоръчвам на Съда да отговори на преформулирания преюдициален въпрос, че член 15, параграф 1 от Директива 2002/58 във връзка с членове 7 и 8 и член 52, параграф 1 от Хартата трябва да се тълкува в смисъл, че мярка, която за целите на борбата с престъпленията дава на компетентните национални органи достъп до идентификационните данни на ползвателите на телефонни номера, активирани с определен мобилен телефон през ограничен период, при обстоятелства като разглежданите в главното производство води до намеса в гарантираните от споменатата директива и Хартата основни права, която не е толкова сериозна, че да налага такъв достъп да се предоставя само в случаите, в които съответното престъпление е тежко.

ГА по втория въпрос:

96.      Според мен право да определят какво представлява „тежко престъпление“ имат по принцип компетентните органи на държавите членки. Независимо от това, благодарение на преюдициалните запитвания, с които юрисдикциите на държавите членки могат да сезират Съда, същият е натоварен да следи за спазването на всички изисквания, произтичащи от правото на Съюза, и по-специално да осигури последователно прилагане на закрилата, предоставена от разпоредбите на Хартата.

107.  Ако понятието „тежко престъпление“ по смисъла на съдебната практика, установена с решения Digital Rights и Tele2, бъде прието от Съда за самостоятелно понятие на правото на Съюза, то би трябвало да се тълкува в смисъл, че тежестта на дадено престъпление, която може да оправдае достъпа на компетентните национални органи до лични данни съгласно член 15, параграф 1 от Директива 2002/58, трябва да се измерва, като се вземат предвид не само наказанията, които е възможно да бъдат наложени, но и съвкупност от други обективни критерии за преценка като упоменатите по-горе.

121. В заключение считам, че ако Съдът постанови — в разрез с това, което препоръчвам — че за да се квалифицира престъплението като „тежко“ по смисъла на неговата практика, установена с решение Digital Rights, следва да се отчита единствено предвиденото наказание, на втория преюдициален въпрос би следвало да се отговори, че държавите членки са свободни да определят минималния размер на съответното наказание за целта, стига да спазват изискванията, произтичащи от правото на Съюза, и по-специално онези изисквания, съгласно които намесата в основните права, гарантирани с членове 7 и 8 от Хартата, трябва да остане изключение и да бъде съобразена с принципа на пропорционалност.

Да напиша и името на този Генерален адвокат – Henrik Saugmandsgaard Øe от Дания. Успял да застане едновременно на най-разнообразни позиции, като един електрон.

From Framework to Function: Deploying AWS Lambda Functions for Java 8 using Apache Maven Archetype

Post Syndicated from Ryosuke Iwanaga original https://aws.amazon.com/blogs/compute/from-framework-to-function-deploying-aws-lambda-functions-for-java-8-using-apache-maven-archetype/

As a serverless computing platform that supports Java 8 runtime, AWS Lambda makes it easy to run any type of Java function simply by uploading a JAR file. To help define not only a Lambda serverless application but also Amazon API Gateway, Amazon DynamoDB, and other related services, the AWS Serverless Application Model (SAM) allows developers to use a simple AWS CloudFormation template.

AWS provides the AWS Toolkit for Eclipse that supports both Lambda and SAM. AWS also gives customers an easy way to create Lambda functions and SAM applications in Java using the AWS Command Line Interface (AWS CLI). After you build a JAR file, all you have to do is type the following commands:

aws cloudformation package 
aws cloudformation deploy

To consolidate these steps, customers can use Archetype by Apache Maven. Archetype uses a predefined package template that makes getting started to develop a function exceptionally simple.

In this post, I introduce a Maven archetype that allows you to create a skeleton of AWS SAM for a Java function. Using this archetype, you can generate a sample Java code example and an accompanying SAM template to deploy it on AWS Lambda by a single Maven action.

Prerequisites

Make sure that the following software is installed on your workstation:

 • Java
 • Maven
 • AWS CLI
 • (Optional) AWS SAM CLI

Install Archetype

After you’ve set up those packages, install Archetype with the following commands:

git clone https://github.com/awslabs/aws-serverless-java-archetype
cd aws-serverless-java-archetype
mvn install

These are one-time operations, so you don’t run them for every new package. If you’d like, you can add Archetype to your company’s Maven repository so that other developers can use it later.

With those packages installed, you’re ready to develop your new Lambda Function.

Start a project

Now that you have the archetype, customize it and run the code:

cd /path/to/project_home
mvn archetype:generate \
  -DarchetypeGroupId=com.amazonaws.serverless.archetypes \
  -DarchetypeArtifactId=aws-serverless-java-archetype \
  -DarchetypeVersion=1.0.0 \
  -DarchetypeRepository=local \ # Forcing to use local maven repository
  -DinteractiveMode=false \ # For batch mode
  # You can also specify properties below interactively if you omit the line for batch mode
  -DgroupId=YOUR_GROUP_ID \
  -DartifactId=YOUR_ARTIFACT_ID \
  -Dversion=YOUR_VERSION \
  -DclassName=YOUR_CLASSNAME

You should have a directory called YOUR_ARTIFACT_ID that contains the files and folders shown below:

├── event.json
├── pom.xml
├── src
│   └── main
│     ├── java
│     │   └── Package
│     │     └── Example.java
│     └── resources
│       └── log4j2.xml
└── template.yaml

The sample code is a working example. If you install SAM CLI, you can invoke it just by the command below:

cd YOUR_ARTIFACT_ID
mvn -P invoke verify
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ---------------------------< com.riywo:foo >----------------------------
[INFO] Building foo 1.0
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
...
[INFO] --- maven-jar-plugin:3.0.2:jar (default-jar) @ foo ---
[INFO] Building jar: /private/tmp/foo/target/foo-1.0.jar
[INFO]
[INFO] --- maven-shade-plugin:3.1.0:shade (shade) @ foo ---
[INFO] Including com.amazonaws:aws-lambda-java-core:jar:1.2.0 in the shaded jar.
[INFO] Replacing /private/tmp/foo/target/lambda.jar with /private/tmp/foo/target/foo-1.0-shaded.jar
[INFO]
[INFO] --- exec-maven-plugin:1.6.0:exec (sam-local-invoke) @ foo ---
2018/04/06 16:34:35 Successfully parsed template.yaml
2018/04/06 16:34:35 Connected to Docker 1.37
2018/04/06 16:34:35 Fetching lambci/lambda:java8 image for java8 runtime...
java8: Pulling from lambci/lambda
Digest: sha256:14df0a5914d000e15753d739612a506ddb8fa89eaa28dcceff5497d9df2cf7aa
Status: Image is up to date for lambci/lambda:java8
2018/04/06 16:34:37 Invoking Package.Example::handleRequest (java8)
2018/04/06 16:34:37 Decompressing /tmp/foo/target/lambda.jar
2018/04/06 16:34:37 Mounting /private/var/folders/x5/ldp7c38545v9x5dg_zmkr5kxmpdprx/T/aws-sam-local-1523000077594231063 as /var/task:ro inside runtime container
START RequestId: a6ae19fe-b1b0-41e2-80bc-68a40d094d74 Version: $LATEST
Log output: Greeting is 'Hello Tim Wagner.'
END RequestId: a6ae19fe-b1b0-41e2-80bc-68a40d094d74
REPORT RequestId: a6ae19fe-b1b0-41e2-80bc-68a40d094d74	Duration: 96.60 ms	Billed Duration: 100 ms	Memory Size: 128 MB	Max Memory Used: 7 MB

{"greetings":"Hello Tim Wagner."}


[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 10.452 s
[INFO] Finished at: 2018-04-06T16:34:40+09:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

This maven goal invokes sam local invoke -e event.json, so you can see the sample output to greet Tim Wagner.

To deploy this application to AWS, you need an Amazon S3 bucket to upload your package. You can use the following command to create a bucket if you want:

aws s3 mb s3://YOUR_BUCKET --region YOUR_REGION

Now, you can deploy your application by just one command!

mvn deploy \
  -DawsRegion=YOUR_REGION \
  -Ds3Bucket=YOUR_BUCKET \
  -DstackName=YOUR_STACK
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ---------------------------< com.riywo:foo >----------------------------
[INFO] Building foo 1.0
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
...
[INFO] --- exec-maven-plugin:1.6.0:exec (sam-package) @ foo ---
Uploading to aws-serverless-java/com.riywo:foo:1.0/924732f1f8e4705c87e26ef77b080b47 11657 / 11657.0 (100.00%)
Successfully packaged artifacts and wrote output template to file target/sam.yaml.
Execute the following command to deploy the packaged template
aws cloudformation deploy --template-file /private/tmp/foo/target/sam.yaml --stack-name <YOUR STACK NAME>
[INFO]
[INFO] --- maven-deploy-plugin:2.8.2:deploy (default-deploy) @ foo ---
[INFO] Skipping artifact deployment
[INFO]
[INFO] --- exec-maven-plugin:1.6.0:exec (sam-deploy) @ foo ---

Waiting for changeset to be created..
Waiting for stack create/update to complete
Successfully created/updated stack - archetype
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 37.176 s
[INFO] Finished at: 2018-04-06T16:41:02+09:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

Maven automatically creates a shaded JAR file, uploads it to your S3 bucket, replaces template.yaml, and creates and updates the CloudFormation stack.

To customize the process, modify the pom.xml file. For example, to avoid typing values for awsRegion, s3Bucket or stackName, write them inside pom.xml and check in your VCS. Afterward, you and the rest of your team can deploy the function by typing just the following command:

mvn deploy

Options

Lambda Java 8 runtime has some types of handlers: POJO, Simple type and Stream. The default option of this archetype is POJO style, which requires to create request and response classes, but they are baked by the archetype by default. If you want to use other type of handlers, you can use handlerType property like below:

## POJO type (default)
mvn archetype:generate \
 ...
 -DhandlerType=pojo

## Simple type - String
mvn archetype:generate \
 ...
 -DhandlerType=simple

### Stream type
mvn archetype:generate \
 ...
 -DhandlerType=stream

See documentation for more details about handlers.

Also, Lambda Java 8 runtime supports two types of Logging class: Log4j 2 and LambdaLogger. This archetype creates LambdaLogger implementation by default, but you can use Log4j 2 if you want:

## LambdaLogger (default)
mvn archetype:generate \
 ...
 -Dlogger=lambda

## Log4j 2
mvn archetype:generate \
 ...
 -Dlogger=log4j2

If you use LambdaLogger, you can delete ./src/main/resources/log4j2.xml. See documentation for more details.

Conclusion

So, what’s next? Develop your Lambda function locally and type the following command: mvn deploy !

With this Archetype code example, available on GitHub repo, you should be able to deploy Lambda functions for Java 8 in a snap. If you have any questions or comments, please submit them below or leave them on GitHub.

Analyze data in Amazon DynamoDB using Amazon SageMaker for real-time prediction

Post Syndicated from YongSeong Lee original https://aws.amazon.com/blogs/big-data/analyze-data-in-amazon-dynamodb-using-amazon-sagemaker-for-real-time-prediction/

Many companies across the globe use Amazon DynamoDB to store and query historical user-interaction data. DynamoDB is a fast NoSQL database used by applications that need consistent, single-digit millisecond latency.

Often, customers want to turn their valuable data in DynamoDB into insights by analyzing a copy of their table stored in Amazon S3. Doing this separates their analytical queries from their low-latency critical paths. This data can be the primary source for understanding customers’ past behavior, predicting future behavior, and generating downstream business value. Customers often turn to DynamoDB because of its great scalability and high availability. After a successful launch, many customers want to use the data in DynamoDB to predict future behaviors or provide personalized recommendations.

DynamoDB is a good fit for low-latency reads and writes, but it’s not practical to scan all data in a DynamoDB database to train a model. In this post, I demonstrate how you can use DynamoDB table data copied to Amazon S3 by AWS Data Pipeline to predict customer behavior. I also demonstrate how you can use this data to provide personalized recommendations for customers using Amazon SageMaker. You can also run ad hoc queries using Amazon Athena against the data. DynamoDB recently released on-demand backups to create full table backups with no performance impact. However, it’s not suitable for our purposes in this post, so I chose AWS Data Pipeline instead to create managed backups are accessible from other services.

To do this, I describe how to read the DynamoDB backup file format in Data Pipeline. I also describe how to convert the objects in S3 to a CSV format that Amazon SageMaker can read. In addition, I show how to schedule regular exports and transformations using Data Pipeline. The sample data used in this post is from Bank Marketing Data Set of UCI.

The solution that I describe provides the following benefits:

 • Separates analytical queries from production traffic on your DynamoDB table, preserving your DynamoDB read capacity units (RCUs) for important production requests
 • Automatically updates your model to get real-time predictions
 • Optimizes for performance (so it doesn’t compete with DynamoDB RCUs after the export) and for cost (using data you already have)
 • Makes it easier for developers of all skill levels to use Amazon SageMaker

All code and data set in this post are available in this .zip file.

Solution architecture

The following diagram shows the overall architecture of the solution.

The steps that data follows through the architecture are as follows:

 1. Data Pipeline regularly copies the full contents of a DynamoDB table as JSON into an S3
 2. Exported JSON files are converted to comma-separated value (CSV) format to use as a data source for Amazon SageMaker.
 3. Amazon SageMaker renews the model artifact and update the endpoint.
 4. The converted CSV is available for ad hoc queries with Amazon Athena.
 5. Data Pipeline controls this flow and repeats the cycle based on the schedule defined by customer requirements.

Building the auto-updating model

This section discusses details about how to read the DynamoDB exported data in Data Pipeline and build automated workflows for real-time prediction with a regularly updated model.

Download sample scripts and data

Before you begin, take the following steps:

 1. Download sample scripts in this .zip file.
 2. Unzip the src.zip file.
 3. Find the automation_script.sh file and edit it for your environment. For example, you need to replace 's3://<your bucket>/<datasource path>/' with your own S3 path to the data source for Amazon ML. In the script, the text enclosed by angle brackets—< and >—should be replaced with your own path.
 4. Upload the json-serde-1.3.6-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar file to your S3 path so that the ADD jar command in Apache Hive can refer to it.

For this solution, the banking.csv  should be imported into a DynamoDB table.

Export a DynamoDB table

To export the DynamoDB table to S3, open the Data Pipeline console and choose the Export DynamoDB table to S3 template. In this template, Data Pipeline creates an Amazon EMR cluster and performs an export in the EMRActivity activity. Set proper intervals for backups according to your business requirements.

One core node(m3.xlarge) provides the default capacity for the EMR cluster and should be suitable for the solution in this post. Leave the option to resize the cluster before running enabled in the TableBackupActivity activity to let Data Pipeline scale the cluster to match the table size. The process of converting to CSV format and renewing models happens in this EMR cluster.

For a more in-depth look at how to export data from DynamoDB, see Export Data from DynamoDB in the Data Pipeline documentation.

Add the script to an existing pipeline

After you export your DynamoDB table, you add an additional EMR step to EMRActivity by following these steps:

 1. Open the Data Pipeline console and choose the ID for the pipeline that you want to add the script to.
 2. For Actions, choose Edit.
 3. In the editing console, choose the Activities category and add an EMR step using the custom script downloaded in the previous section, as shown below.

Paste the following command into the new step after the data ­­upload step:

s3://#{myDDBRegion}.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,s3://<your bucket name>/automation_script.sh,#{output.directoryPath},#{myDDBRegion}

The element #{output.directoryPath} references the S3 path where the data pipeline exports DynamoDB data as JSON. The path should be passed to the script as an argument.

The bash script has two goals, converting data formats and renewing the Amazon SageMaker model. Subsequent sections discuss the contents of the automation script.

Automation script: Convert JSON data to CSV with Hive

We use Apache Hive to transform the data into a new format. The Hive QL script to create an external table and transform the data is included in the custom script that you added to the Data Pipeline definition.

When you run the Hive scripts, do so with the -e option. Also, define the Hive table with the 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe' row format to parse and read JSON format. The SQL creates a Hive EXTERNAL table, and it reads the DynamoDB backup data on the S3 path passed to it by Data Pipeline.

Note: You should create the table with the “EXTERNAL” keyword to avoid the backup data being accidentally deleted from S3 if you drop the table.

The full automation script for converting follows. Add your own bucket name and data source path in the highlighted areas.

#!/bin/bash
hive -e "
ADD jar s3://<your bucket name>/json-serde-1.3.6-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar ; 
DROP TABLE IF EXISTS blog_backup_data ;
CREATE EXTERNAL TABLE blog_backup_data (
 customer_id map<string,string>,
 age map<string,string>, job map<string,string>, 
 marital map<string,string>,education map<string,string>, 
 default map<string,string>, housing map<string,string>,
 loan map<string,string>, contact map<string,string>, 
 month map<string,string>, day_of_week map<string,string>, 
 duration map<string,string>, campaign map<string,string>,
 pdays map<string,string>, previous map<string,string>, 
 poutcome map<string,string>, emp_var_rate map<string,string>, 
 cons_price_idx map<string,string>, cons_conf_idx map<string,string>,
 euribor3m map<string,string>, nr_employed map<string,string>, 
 y map<string,string> ) 
ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe' 
LOCATION '$1/';

INSERT OVERWRITE DIRECTORY 's3://<your bucket name>/<datasource path>/' 
SELECT concat( customer_id['s'],',', 
 age['n'],',', job['s'],',', 
 marital['s'],',', education['s'],',', default['s'],',', 
 housing['s'],',', loan['s'],',', contact['s'],',', 
 month['s'],',', day_of_week['s'],',', duration['n'],',', 
 campaign['n'],',',pdays['n'],',',previous['n'],',', 
 poutcome['s'],',', emp_var_rate['n'],',', cons_price_idx['n'],',',
 cons_conf_idx['n'],',', euribor3m['n'],',', nr_employed['n'],',', y['n'] ) 
FROM blog_backup_data
WHERE customer_id['s'] > 0 ; 

After creating an external table, you need to read data. You then use the INSERT OVERWRITE DIRECTORY ~ SELECT command to write CSV data to the S3 path that you designated as the data source for Amazon SageMaker.

Depending on your requirements, you can eliminate or process the columns in the SELECT clause in this step to optimize data analysis. For example, you might remove some columns that have unpredictable correlations with the target value because keeping the wrong columns might expose your model to “overfitting” during the training. In this post, customer_id  columns is removed. Overfitting can make your prediction weak. More information about overfitting can be found in the topic Model Fit: Underfitting vs. Overfitting in the Amazon ML documentation.

Automation script: Renew the Amazon SageMaker model

After the CSV data is replaced and ready to use, create a new model artifact for Amazon SageMaker with the updated dataset on S3.  For renewing model artifact, you must create a new training job.  Training jobs can be run using the AWS SDK ( for example, Amazon SageMaker boto3 ) or the Amazon SageMaker Python SDK that can be installed with “pip install sagemaker” command as well as the AWS CLI for Amazon SageMaker described in this post.

In addition, consider how to smoothly renew your existing model without service impact, because your model is called by applications in real time. To do this, you need to create a new endpoint configuration first and update a current endpoint with the endpoint configuration that is just created.

#!/bin/bash
## Define variable 
REGION=$2
DTTIME=`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`
ROLE="<your AmazonSageMaker-ExecutionRole>" 


# Select containers image based on region. 
case "$REGION" in
"us-west-2" )
  IMAGE="174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/linear-learner:latest"
  ;;
"us-east-1" )
  IMAGE="382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:latest" 
  ;;
"us-east-2" )
  IMAGE="404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/linear-learner:latest" 
  ;;
"eu-west-1" )
  IMAGE="438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/linear-learner:latest" 
  ;;
 *)
  echo "Invalid Region Name"
  exit 1 ; 
esac

# Start training job and creating model artifact 
TRAINING_JOB_NAME=TRAIN-${DTTIME} 
S3OUTPUT="s3://<your bucket name>/model/" 
INSTANCETYPE="ml.m4.xlarge"
INSTANCECOUNT=1
VOLUMESIZE=5 
aws sagemaker create-training-job --training-job-name ${TRAINING_JOB_NAME} --region ${REGION} --algorithm-specification TrainingImage=${IMAGE},TrainingInputMode=File --role-arn ${ROLE} --input-data-config '[{ "ChannelName": "train", "DataSource": { "S3DataSource": { "S3DataType": "S3Prefix", "S3Uri": "s3://<your bucket name>/<datasource path>/", "S3DataDistributionType": "FullyReplicated" } }, "ContentType": "text/csv", "CompressionType": "None" , "RecordWrapperType": "None" }]' --output-data-config S3OutputPath=${S3OUTPUT} --resource-config InstanceType=${INSTANCETYPE},InstanceCount=${INSTANCECOUNT},VolumeSizeInGB=${VOLUMESIZE} --stopping-condition MaxRuntimeInSeconds=120 --hyper-parameters feature_dim=20,predictor_type=binary_classifier 

# Wait until job completed 
aws sagemaker wait training-job-completed-or-stopped --training-job-name ${TRAINING_JOB_NAME} --region ${REGION}

# Get newly created model artifact and create model
MODELARTIFACT=`aws sagemaker describe-training-job --training-job-name ${TRAINING_JOB_NAME} --region ${REGION} --query 'ModelArtifacts.S3ModelArtifacts' --output text `
MODELNAME=MODEL-${DTTIME}
aws sagemaker create-model --region ${REGION} --model-name ${MODELNAME} --primary-container Image=${IMAGE},ModelDataUrl=${MODELARTIFACT} --execution-role-arn ${ROLE}

# create a new endpoint configuration 
CONFIGNAME=CONFIG-${DTTIME}
aws sagemaker create-endpoint-config --region ${REGION} --endpoint-config-name ${CONFIGNAME} --production-variants VariantName=Users,ModelName=${MODELNAME},InitialInstanceCount=1,InstanceType=ml.m4.xlarge

# create or update the endpoint
STATUS=`aws sagemaker describe-endpoint --endpoint-name ServiceEndpoint --query 'EndpointStatus' --output text --region ${REGION} `
if [[ $STATUS -ne "InService" ]] ;
then
  aws sagemaker create-endpoint --endpoint-name ServiceEndpoint --endpoint-config-name ${CONFIGNAME} --region ${REGION}  
else
  aws sagemaker update-endpoint --endpoint-name ServiceEndpoint --endpoint-config-name ${CONFIGNAME} --region ${REGION}
fi

Grant permission

Before you execute the script, you must grant proper permission to Data Pipeline. Data Pipeline uses the DataPipelineDefaultResourceRole role by default. I added the following policy to DataPipelineDefaultResourceRole to allow Data Pipeline to create, delete, and update the Amazon SageMaker model and data source in the script.

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "sagemaker:CreateTrainingJob",
 "sagemaker:DescribeTrainingJob",
 "sagemaker:CreateModel",
 "sagemaker:CreateEndpointConfig",
 "sagemaker:DescribeEndpoint",
 "sagemaker:CreateEndpoint",
 "sagemaker:UpdateEndpoint",
 "iam:PassRole"
 ],
 "Resource": "*"
 }
 ]
}

Use real-time prediction

After you deploy a model into production using Amazon SageMaker hosting services, your client applications use this API to get inferences from the model hosted at the specified endpoint. This approach is useful for interactive web, mobile, or desktop applications.

Following, I provide a simple Python code example that queries against Amazon SageMaker endpoint URL with its name (“ServiceEndpoint”) and then uses them for real-time prediction.

=== Python sample for real-time prediction ===

#!/usr/bin/env python
import boto3
import json 

client = boto3.client('sagemaker-runtime', region_name ='<your region>' )
new_customer_info = '34,10,2,4,1,2,1,1,6,3,190,1,3,4,3,-1.7,94.055,-39.8,0.715,4991.6'
response = client.invoke_endpoint(
  EndpointName='ServiceEndpoint',
  Body=new_customer_info, 
  ContentType='text/csv'
)
result = json.loads(response['Body'].read().decode())
print(result)
--- output(response) ---
{u'predictions': [{u'score': 0.7528127431869507, u'predicted_label': 1.0}]}

Solution summary

The solution takes the following steps:

 1. Data Pipeline exports DynamoDB table data into S3. The original JSON data should be kept to recover the table in the rare event that this is needed. Data Pipeline then converts JSON to CSV so that Amazon SageMaker can read the data.Note: You should select only meaningful attributes when you convert CSV. For example, if you judge that the “campaign” attribute is not correlated, you can eliminate this attribute from the CSV.
 2. Train the Amazon SageMaker model with the new data source.
 3. When a new customer comes to your site, you can judge how likely it is for this customer to subscribe to your new product based on “predictedScores” provided by Amazon SageMaker.
 4. If the new user subscribes your new product, your application must update the attribute “y” to the value 1 (for yes). This updated data is provided for the next model renewal as a new data source. It serves to improve the accuracy of your prediction. With each new entry, your application can become smarter and deliver better predictions.

Running ad hoc queries using Amazon Athena

Amazon Athena is a serverless query service that makes it easy to analyze large amounts of data stored in Amazon S3 using standard SQL. Athena is useful for examining data and collecting statistics or informative summaries about data. You can also use the powerful analytic functions of Presto, as described in the topic Aggregate Functions of Presto in the Presto documentation.

With the Data Pipeline scheduled activity, recent CSV data is always located in S3 so that you can run ad hoc queries against the data using Amazon Athena. I show this with example SQL statements following. For an in-depth description of this process, see the post Interactive SQL Queries for Data in Amazon S3 on the AWS News Blog. 

Creating an Amazon Athena table and running it

Simply, you can create an EXTERNAL table for the CSV data on S3 in Amazon Athena Management Console.

=== Table Creation ===
CREATE EXTERNAL TABLE datasource (
 age int, 
 job string, 
 marital string , 
 education string, 
 default string, 
 housing string, 
 loan string, 
 contact string, 
 month string, 
 day_of_week string, 
 duration int, 
 campaign int, 
 pdays int , 
 previous int , 
 poutcome string, 
 emp_var_rate double, 
 cons_price_idx double,
 cons_conf_idx double, 
 euribor3m double, 
 nr_employed double, 
 y int 
)
ROW FORMAT DELIMITED 
FIELDS TERMINATED BY ',' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\n' 
LOCATION 's3://<your bucket name>/<datasource path>/';

The following query calculates the correlation coefficient between the target attribute and other attributes using Amazon Athena.

=== Sample Query ===

SELECT corr(age,y) AS correlation_age_and_target, 
 corr(duration,y) AS correlation_duration_and_target, 
 corr(campaign,y) AS correlation_campaign_and_target,
 corr(contact,y) AS correlation_contact_and_target
FROM ( SELECT age , duration , campaign , y , 
 CASE WHEN contact = 'telephone' THEN 1 ELSE 0 END AS contact 
 FROM datasource 
 ) datasource ;

Conclusion

In this post, I introduce an example of how to analyze data in DynamoDB by using table data in Amazon S3 to optimize DynamoDB table read capacity. You can then use the analyzed data as a new data source to train an Amazon SageMaker model for accurate real-time prediction. In addition, you can run ad hoc queries against the data on S3 using Amazon Athena. I also present how to automate these procedures by using Data Pipeline.

You can adapt this example to your specific use case at hand, and hopefully this post helps you accelerate your development. You can find more examples and use cases for Amazon SageMaker in the video AWS 2017: Introducing Amazon SageMaker on the AWS website.

 


Additional Reading

If you found this post useful, be sure to check out Serving Real-Time Machine Learning Predictions on Amazon EMR and Analyzing Data in S3 using Amazon Athena.

 


About the Author

Yong Seong Lee is a Cloud Support Engineer for AWS Big Data Services. He is interested in every technology related to data/databases and helping customers who have difficulties in using AWS services. His motto is “Enjoy life, be curious and have maximum experience.”

 

 

Резолюция на ЕС относно плурализма и свободата на медиите в ЕС 2018

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/03/freedom-3/

След Peзолюция на Европейския парламент относно свободата на печата и на медиите по света  (2013 г.)  днес ЕП   гласува   Резолюция на ЕП относно  плурализма и свободата на медиите в Европейския съюз (488 гласа “за”, 43 “против” и 114 въздържали се).

Като има предвид, че […]

във всяко едно демократично общество медийният сектор изпълнява ключова роля; като има предвид, че отражението на икономическата криза, съчетано с едновременното разрастване на платформите на социалните медии и други високотехнологични гиганти и изключително селективните рекламни приходи, драстично повиши нестабилността на условията на труд и социалната несигурност на работещите в медиите лица, включително на независимите журналисти, водейки до драстично понижаване на професионалните и социалните стандарти и качеството на журналистиката, което може да повлияе отрицателно на тяхната редакционна независимост;

като има предвид, че Европейската аудио-визуална обсерватория на Съвета на Европа осъди възникването на цифров дуопол на Google и Facebook, представляващ до 85% от целия растеж на пазара на цифрови реклами през 2016 г., което застрашава бъдещето на традиционните финансирани от реклами медийни дружества, например търговските телевизионни канали, вестници и списания, чиято аудитория е много по-ограничена;

като има предвид, че в контекста на политиката на разширяване Комисията е длъжна да изисква пълно спазване на критериите от Копенхаген, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите, поради което ЕС следва да дава пример за най-високи стандарти в тази област; като има предвид, че когато станат член на ЕС, държавите са длъжни да спазват постоянно и безусловно задълженията в областта на правата на човека по силата на Договорите на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, и като има предвид, че зачитането на свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите в държавите членки следва да бъде обект на редовен контрол;

като има предвид, че ЕС може да се ползва с доверие на световната сцена единствено ако свободата на печата и медиите се защитава и зачита в рамките на самия Съюз […]

отправя над 60 препоръки към държавите и ЕК, всяка от които е самостоятелно важна.

В  резолюцията са записани препоръки  като:

47.  предлага с оглед на ефективната защита на свободата и плурализма на медиите да се забрани, или най-малкото да стане напълно прозрачно, участието в обществени поръчки на дружества, чийто краен собственик притежава също така и медийно дружество;

предлага държавите членки да се задължат да докладват редовно за публичното финансиране, предоставяно на медийните дружества, както и да се извършва редовен мониторинг на всяко публично финансиране, предоставено на собственици на медии;

подчертава, че лица, които са били осъждани или признати за виновни в извършване на каквото и да било престъпление, не следва да бъдат собственици на медии;

48.  подчертава, че всяко публично финансиране на медийни организации следва да бъде предоставяно въз основа на недискриминационни, обективни и прозрачни критерии, за които всички медии да са предварително уведомени;

49.  припомня, че държавите членки следва да намерят начини за подпомагане на медиите, например като осигуряват неутралността на ДДС, както се препоръчва в неговата резолюция от 13 октомври 2011 г. относно бъдещето на ДДС и като подкрепят инициативите, свързани с медиите;

50.  призовава Комисията да разпределя постоянно и подходящо финансиране в рамките на бюджета на ЕС за подкрепа на мониторинга на плурализма на медиите на Центъра за плурализъм и свобода на медиите и за създаване на годишен механизъм за оценка на рисковете за плурализма на медиите в държавите членки; […]

51.  призовава Комисията да наблюдава и да събира информация и статистически данни относно свободата и плурализма на медиите във всички държави членки и да анализира отблизо случаите на нарушаване на основните права на журналистите, като същевременно спазва принципа на субсидиарност;

52.  подчертава необходимостта от засилване на споделянето на най-добри практики между регулаторните органи на държавите членки в аудио-визуалната сфера;

53.  призовава Комисията да вземе под внимание препоръките, съдържащи се в резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г. относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните правапризовава Комисията да включи резултатите и препоръките от мониторинга на плурализма на медиите относно рисковете за плурализма и свободата на медиите в ЕС при изготвянето на годишния си доклад относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (европейски доклад относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права);

54.  насърчава държавите членки да активизират усилията си за укрепване на медийната грамотност и да насърчават инициативите за обучение и образование сред всички граждани чрез формално, неформално и информално образование от гледна точка на ученето през целия живот, също и като обръщат особено внимание на първоначалната и текущата подготовка и подкрепа на учителите и като насърчават диалога и сътрудничеството между сектора на образованието и обучението и всички съответни заинтересовани страни, включително работещите в сферата на медиите лица, гражданското общество и младежките организации; отново потвърждава необходимостта от оказване на подкрепа за съобразените с възрастта иновативни инструменти за насърчаване на овластяването и онлайн сигурността като задължителни елементи в учебната програма на училищата и от преодоляване на цифровото разделение както чрез специални проекти за технологична грамотност, така и чрез подходящи инвестиции в инфраструктурата, за да се гарантира всеобщият достъп до информация;

55.  подчертава, че развиването на чувство за критична оценка и анализ по отношение на използването и създаването на медийно съдържание е от съществено значение, за да могат хората да вникват в актуалните проблеми и да оказват принос за обществения живот, както и за да бъдат те запознати с потенциала за промени и със заплахите, присъщи за все по-сложната и взаимосвързана медийна среда; подчертава, че медийната грамотност е основно демократично умение, което овластява гражданите; призовава Комисията и държавите членки да разработят конкретни мерки с цел насърчаване и подкрепа на проектите в областта на медийната грамотност като пилотния проект „Медийна грамотност за всички“ и да разработят цялостна политика за медийна грамотност, насочена към гражданите от всички възрастови групи и всички видове медии като неразделна част от политиката на Европейския съюз в областта на образованието, която да бъде целесъобразно подпомогната чрез съответните възможности за финансиране от ЕС, например европейските структурни и инвестиционни фондове и програмата „Хоризонт 2020“ [..]

 

 

2018-05-03 python, multiprocessing, thread-ове и забивания

Post Syndicated from Vasil Kolev original https://vasil.ludost.net/blog/?p=3384

Всеки ден се убеждавам, че нищо не работи.

Открих забавен проблем с python и multiprocessing, който в момента още не мога да реша чий проблем е (в крайна сметка ще се окаже мой). Отне ми прилично количество време да го хвана и си струва да го разкажа.

Малко предистория: ползваме influxdb, в което тъпчем бая секундни данни, които после предъвкваме до минутни. InfluxDB има continuous queries, които вършат тази работа – на някакъв интервал от време хващат новите данни и ги сгъват. Тези заявки имаха няколко проблема:
– не се оправят с попълване на стари данни;
– изпълняват се рядко и минутните данни изостават;
– изпълняват се в общи линии в един thread, което кара минутните данни да изостават още повече (в нашия случай преди да ги сменим с около 12 часа).

Хванаха ме дяволите и си написах просто демонче на python, което да събира информация за различните бази какви данни могат да се сгънат, и паралелно да попълва данните. Работи в общи линии по следния начин:
– взима списък с базите данни
– пуска през multiprocessing-а да се събере за всяка база какви заявки трябва да се пуснат, на база на какви measurement-и има и докога са минутните и секундните данни в тях;
– пуска през multiprocessing-а събраните от предния pass заявки
– и така до края на света (или докато зависне).

След като навакса за няколко часа, успяваше да държи минутните данни в рамките на няколко минути от последните секундни данни, което си беше сериозно подобрение на ситуацията. Единственият проблем беше, че от време на време спираше да process-ва и увисваше.

Днес намерих време да го прегледам внимателно какво му се случва. Процесът изглежда като един parent и 5 fork()-нати child-а, като:
Parent-а спи във futex 0x22555a0;
Child 18455 във futex 0x7fdbfa366000;
Child 18546 read
Child 18457 във futex 0x7fdbfa366000
Child 18461 във futex 0x7fdbfa366000
Child 18462 във futex 0x7fdbfa366000
Child 18465 във futex 0x7fdbf908c2c0

Това не беше особено полезно, и се оказа, че стандартния python debugger (pdb) не може да се закача за съществуващи процеси, но за сметка на това gdb с подходящи debug символи може, и може да дава доста полезна информация. По този начин открих, че parent-а чака един child да приключи работата си:


#11 PyEval_EvalFrameEx (
[email protected]=Frame 0x235fb80, for file /usr/lib64/python2.7/multiprocessing/pool.py, line 543, in wait (self== 1525137960000000000 AND time < 1525138107000000000 GROUP BY time(1m), * fill(linear)\' in a read only context, please use a POST request instead', u'level': u'warning'}], u'statement_id': 0}]}, None], _callback=None, _chunksize=1, _number_left=1, _ready=False, _success=True, _cond=<_Condition(_Verbose__verbose=False, _Condition__lock=, acquire=, _Condition__waiters=[], release=) at remote 0x7fdbe0015310>, _job=45499, _cache={45499: < ...>}) a...(truncated), [email protected]=0) at /usr/src/debug/Python-2.7.5/Python/ceval.c:3040

Като в pool.py около ред 543 има следното:


class ApplyResult(object):

...

def wait(self, timeout=None):
self._cond.acquire()
try:
if not self._ready:
self._cond.wait(timeout)
finally:
self._cond.release()

Първоначално си мислех, че 18546 очаква да прочете нещо от грешното място, но излезе, че това е child-а, който е спечелил състезанието за изпълняване на следващата задача и чака да му я дадат (което изглежда се раздава през futex 0x7fdbfa366000). Един от child-овете обаче чака в друг lock:


(gdb) bt
#0 __lll_lock_wait () at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/lowlevellock.S:135
#1 0x00007fdbf9b68dcb in _L_lock_812 () from /lib64/libpthread.so.0
#2 0x00007fdbf9b68c98 in __GI___pthread_mutex_lock ([email protected]=0x7fdbf908c2c0 ) at ../nptl/pthread_mutex_lock.c:79
#3 0x00007fdbf8e846ea in _nss_files_gethostbyname4_r ([email protected]=0x233fa44 "localhost", [email protected]=0x7fdbecfcb8e0, [email protected]=0x7fdbecfcb340 "hZ \372\333\177",
[email protected]=1064, [email protected]=0x7fdbecfcb8b0, [email protected]=0x7fdbecfcb910, [email protected]=0x0) at nss_files/files-hosts.c:381
#4 0x00007fdbf9170ed8 in gaih_inet (name=, [email protected]=0x233fa44 "localhost", service=, [email protected]=0x7fdbecfcbb90, [email protected]=0x7fdbecfcb9f0,
[email protected]=0x7fdbecfcb9e0) at ../sysdeps/posix/getaddrinfo.c:877
#5 0x00007fdbf91745cd in __GI_getaddrinfo ([email protected]=0x233fa44 "localhost", [email protected]=0x7fdbecfcbbc0 "8086", [email protected]=0x7fdbecfcbb90, [email protected]=0x7fdbecfcbb78)
at ../sysdeps/posix/getaddrinfo.c:2431
#6 0x00007fdbeed8760d in socket_getaddrinfo (self=
, args=) at /usr/src/debug/Python-2.7.5/Modules/socketmodule.c:4193
#7 0x00007fdbf9e5fbb0 in call_function (oparg=
, pp_stack=0x7fdbecfcbd10) at /usr/src/debug/Python-2.7.5/Python/ceval.c:4408
#8 PyEval_EvalFrameEx (
[email protected]=Frame 0x7fdbe8013350, for file /usr/lib/python2.7/site-packages/urllib3/util/connection.py, line 64, in create_connection (address=('localhost', 8086), timeout=3000, source_address=None, socket_options=[(6, 1, 1)], host='localhost', port=8086, err=None), [email protected]=0) at /usr/src/debug/Python-2.7.5/Python/ceval.c:3040

(gdb) frame 3
#3 0x00007fdbf8e846ea in _nss_files_gethostbyname4_r ([email protected]=0x233fa44 "localhost", [email protected]=0x7fdbecfcb8e0, [email protected]=0x7fdbecfcb340 "hZ \372\333\177",
[email protected]=1064, [email protected]=0x7fdbecfcb8b0, [email protected]=0x7fdbecfcb910, [email protected]=0x0) at nss_files/files-hosts.c:381
381 __libc_lock_lock (lock);
(gdb) list
376 enum nss_status
377 _nss_files_gethostbyname4_r (const char *name, struct gaih_addrtuple **pat,
378 char *buffer, size_t buflen, int *errnop,
379 int *herrnop, int32_t *ttlp)
380 {
381 __libc_lock_lock (lock);
382
383 /* Reset file pointer to beginning or open file. */
384 enum nss_status status = internal_setent (keep_stream);
385

Или в превод – опитваме се да вземем стандартния lock, който libc-то използва за да си пази reentrant функциите, и някой го държи. Кой ли?


(gdb) p lock
$3 = {__data = {__lock = 2, __count = 0, __owner = 16609, __nusers = 1, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}},
__size = "\002\000\000\000\000\000\000\000\[email protected]\000\000\001", '\000' , __align = 2}
(gdb) p &lock
$4 = (__libc_lock_t *) 0x7fdbf908c2c0

Тук се вижда как owner-а на lock-а всъщност е parent-а. Той обаче не смята, че го държи:


(gdb) p lock
$2 = 0
(gdb) p &lock
$3 = (__libc_lock_t *) 0x7fdbf9450df0
(gdb) x/20x 0x7fdbf9450df0
0x7fdbf9450df0
: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x7fdbf9450e00 <__abort_msg>: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x7fdbf9450e10 : 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x7fdbf9450e20 : 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x7fdbf9450e30 : 0x001762c9 0x00000000 0x00000000 0x00000000

… което е и съвсем очаквано, при условие, че са два процеса и тая памет не е обща.

Та, явно това, което се е случило е, че докато parent-а е правел fork(), тоя lock го е държал някой, и child-а реално не може да пипне каквото и да е, свързано с него (което значи никакви reentrant функции в glibc-то, каквито па всички ползват (и би трябвало да ползват)). Въпросът е, че по принцип това не би трябвало да е възможно, щото около fork() няма нищо, което да взима тоя lock, и би трябвало glibc да си освобождава lock-а като излиза от функциите си.

Първоначалното ми идиотско предположение беше, че в signal handler-а на SIGCHLD multiprocessing модула създава новите child-ове, и така докато нещо друго държи lock-а идва сигнал, прави се нов процес и той го “наследява” заключен. Това беше твърде глупаво, за да е истина, и се оказа, че не е…

Около въпросите с lock-а бях стигнал с търсене до две неща – issue 127 в gperftools и Debian bug 657835. Първото каза, че проблемът ми може да е от друг lock, който някой друг държи преди fork-а (което ме накара да се загледам по-внимателно какви lock-ове се държат), а второто, че като цяло ако fork-ваш thread-нато приложение, може после единствено да правиш execve(), защото всичко друго не е ясно колко ще работи.

И накрая се оказа, че ако се ползва multiprocessing модула, той пуска в главния процес няколко thread-а, които да се занимават със следенето и пускането на child-ове за обработка. Та ето какво реално се случва:

– някой child си изработва нужния брой операции и излиза
– parent-а получава SIGCHLD и си отбелязва, че трябва да види какво става
– главния thread на parent-а тръгва да събира списъка бази, и вика в някакъв момент _nss_files_gethostbyname4_r, който взима lock-а;
– по това време другия thread казва “а, нямам достатъчно child-ове, fork()”
– profit.

Текущото ми глупаво решение е да не правя нищо в главния thread, което може да взима тоя lock и да се надявам, че няма още някой такъв. Бъдещото ми решение е или да го пиша на python3 с някой друг модул по темата, или на go (което ще трябва да науча).

Законопроект за изменение на Закона за защита на личните данни и GDPR

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/01/gdpr-3/

Публикуван е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Мотивите са любопитни, особено частта, в която се обяснява, че законопроектът ще въвежда регламент в националното законодателство, регламентите не се въвеждат, но в случая ще се приемат национални мерки.

В анализите се твърди например, че балансът между защитата на данните и свободата на изразяване е предоставена на държавите:  Балансът между защитата на данните и свободата на изразяване е деликатен: ако е в полза на защитата на данните,  лесно можем да си представим сценарии, при които публични личности използват закона, за да ограничават критика. Ако е в полза на свободата на изразяване,  е възможно журналистите  да пренебрегват правото на личен живот. Правилата в тази област ще се различават в отделните държави-членки. Доколкото Хартата е правно обвързваща,  съдебната практика на Съда на ЕС  ще играе важна роля при определянето на този баланс.

По този въпрос – публикации от началото на годината в сравнителен план и тук също,  и тук по държави

 

Secure Build with AWS CodeBuild and LayeredInsight

Post Syndicated from Asif Khan original https://aws.amazon.com/blogs/devops/secure-build-with-aws-codebuild-and-layeredinsight/

This post is written by Asif Awan, Chief Technology Officer of Layered InsightSubin Mathew – Software Development Manager for AWS CodeBuild, and Asif Khan – Solutions Architect

Enterprises adopt containers because they recognize the benefits: speed, agility, portability, and high compute density. They understand how accelerating application delivery and deployment pipelines makes it possible to rapidly slipstream new features to customers. Although the benefits are indisputable, this acceleration raises concerns about security and corporate compliance with software governance. In this blog post, I provide a solution that shows how Layered Insight, the pioneer and global leader in container-native application protection, can be used with seamless application build and delivery pipelines like those available in AWS CodeBuild to address these concerns.

Layered Insight solutions

Layered Insight enables organizations to unify DevOps and SecOps by providing complete visibility and control of containerized applications. Using the industry’s first embedded security approach, Layered Insight solves the challenges of container performance and protection by providing accurate insight into container images, adaptive analysis of running containers, and automated enforcement of container behavior.

 

AWS CodeBuild

AWS CodeBuild is a fully managed build service that compiles source code, runs tests, and produces software packages that are ready to deploy. With CodeBuild, you don’t need to provision, manage, and scale your own build servers. CodeBuild scales continuously and processes multiple builds concurrently, so your builds are not left waiting in a queue. You can get started quickly by using prepackaged build environments, or you can create custom build environments that use your own build tools.

 

Problem Definition

Security and compliance concerns span the lifecycle of application containers. Common concerns include:

Visibility into the container images. You need to verify the software composition information of the container image to determine whether known vulnerabilities associated with any of the software packages and libraries are included in the container image.

Governance of container images is critical because only certain open source packages/libraries, of specific versions, should be included in the container images. You need support for mechanisms for blacklisting all container images that include a certain version of a software package/library, or only allowing open source software that come with a specific type of license (such as Apache, MIT, GPL, and so on). You need to be able to address challenges such as:

·       Defining the process for image compliance policies at the enterprise, department, and group levels.

·       Preventing the images that fail the compliance checks from being deployed in critical environments, such as staging, pre-prod, and production.

Visibility into running container instances is critical, including:

·       CPU and memory utilization.

·       Security of the build environment.

·       All activities (system, network, storage, and application layer) of the application code running in each container instance.

Protection of running container instances that is:

·       Zero-touch to the developers (not an SDK-based approach).

·       Zero touch to the DevOps team and doesn’t limit the portability of the containerized application.

·       This protection must retain the option to switch to a different container stack or orchestration layer, or even to a different Container as a Service (CaaS ).

·       And it must be a fully automated solution to SecOps, so that the SecOps team doesn’t have to manually analyze and define detailed blacklist and whitelist policies.

 

Solution Details

In AWS CodeCommit, we have three projects:
●     “Democode” is a simple Java application, with one buildspec to build the app into a Docker container (run by build-demo-image CodeBuild project), and another to instrument said container (instrument-image CodeBuild project). The resulting container is stored in ECR repo javatestasjavatest:20180415-layered. This instrumented container is running in AWS Fargate cluster demo-java-appand can be seen in the Layered Insight runtime console as the javatestapplication in us-east-1.
●     aws-codebuild-docker-imagesis a clone of the official aws-codebuild-docker-images repo on GitHub . This CodeCommit project is used by the build-python-builder CodeBuild project to build the python 3.3.6 codebuild image and is stored at the codebuild-python ECR repo. We then manually instructed the Layered Insight console to instrument the image.
●     scan-java-imagecontains just a buildspec.yml file. This file is used by the scan-java-image CodeBuild project to instruct Layered Assessment to perform a vulnerability scan of the javatest container image built previously, and then run the scan results through a compliance policy that states there should be no medium vulnerabilities. This build fails — but in this case that is a success: the scan completes successfully, but compliance fails as there are medium-level issues found in the scan.

This build is performed using the instrumented version of the Python 3.3.6 CodeBuild image, so the activity of the processes running within the build are recorded each time within the LI console.

Build container image

Create or use a CodeCommit project with your application. To build this image and store it in Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), add a buildspec file to the project and build a container image and create a CodeBuild project.

Scan container image

Once the image is built, create a new buildspec in the same project or a new one that looks similar to below (update ECR URL as necessary):

version: 0.2
phases:
  pre_build:
    commands:
      - echo Pulling down LI Scan API client scripts
      - git clone https://github.com/LayeredInsight/scan-api-example-python.git
      - echo Setting up LI Scan API client
      - cd scan-api-example-python
      - pip install layint_scan_api
      - pip install -r requirements.txt
  build:
    commands:
      - echo Scanning container started on `date`
      - IMAGEID=$(./li_add_image --name <aws-region>.amazonaws.com/javatest:20180415)
      - ./li_wait_for_scan -v --imageid $IMAGEID
      - ./li_run_image_compliance -v --imageid $IMAGEID --policyid PB15260f1acb6b2aa5b597e9d22feffb538256a01fbb4e5a95

Add the buildspec file to the git repo, push it, and then build a CodeBuild project using with the instrumented Python 3.3.6 CodeBuild image at <aws-region>.amazonaws.com/codebuild-python:3.3.6-layered. Set the following environment variables in the CodeBuild project:
●     LI_APPLICATIONNAME – name of the build to display
●     LI_LOCATION – location of the build project to display
●     LI_API_KEY – ApiKey:<key-name>:<api-key>
●     LI_API_HOST – location of the Layered Insight API service

Instrument container image

Next, to instrument the new container image:

 1. In the Layered Insight runtime console, ensure that the ECR registry and credentials are defined (click the Setup icon and the ‘+’ sign on the top right of the screen to add a new container registry). Note the name given to the registry in the console, as this needs to be referenced in the li_add_imagecommand in the script, below.
 2. Next, add a new buildspec (with a new name) to the CodeCommit project, such as the one shown below. This code will download the Layered Insight runtime client, and use it to instruct the Layered Insight service to instrument the image that was just built:
  version: 0.2
  phases:
  pre_build:
  commands:
  echo Pulling down LI API Runtime client scripts
  git clone https://github.com/LayeredInsight/runtime-api-example-python
  echo Setting up LI API client
  cd runtime-api-example-python
  pip install layint-runtime-api
  pip install -r requirements.txt
  build:
  commands:
  echo Instrumentation started on `date`
  ./li_add_image --registry "Javatest ECR" --name IMAGE_NAME:TAG --description "IMAGE DESCRIPTION" --policy "Default Policy" --instrument --wait --verbose
 3. Commit and push the new buildspec file.
 4. Going back to CodeBuild, create a new project, with the same CodeCommit repo, but this time select the new buildspec file. Use a Python 3.3.6 builder – either the AWS or LI Instrumented version.
 5. Click Continue
 6. Click Save
 7. Run the build, again on the master branch.
 8. If everything runs successfully, a new image should appear in the ECR registry with a -layered suffix. This is the instrumented image.

Run instrumented container image

When the instrumented container is now run — in ECS, Fargate, or elsewhere — it will log data back to the Layered Insight runtime console. It’s appearance in the console can be modified by setting the LI_APPLICATIONNAME and LI_LOCATION environment variables when running the container.

Conclusion

In the above blog we have provided you steps needed to embed governance and runtime security in your build pipelines running on AWS CodeBuild using Layered Insight.

 

 

 

И отново Международна конференция!

Post Syndicated from Григор original http://www.gatchev.info/blog/?p=2135

Най-сетне! Хип-хип-ура! Любо Николов пусна поредната част от невероятния си разказ!

Тези, които са го прочели, сигурно си спомнят как нещастният Николай Светлев бе замесен въпреки волята си в доста странен (както и другите събития около него) побой, и попадна в ръцете на архонтската полиция – каквото и да е тя. Е, сега ще прочетете какво се случва с него след това – и ще откриете и малко намеци какви всъщност са толкова странните му спътници.

Историята, както винаги, можете да откриете в блога на Любомир Николов, в категорията „Международна конференция“. (Записите в нея са отзад напред – за да прочетете историята хронологично, вървете от най-долния към най-горния запис.)

… А аз въздишам с тонове завист. Да, напоследък не съм имал време да пиша, но и всичкото ми време да отиваше за писане, нямаше да доближа на светлинни години до таланта на Любо Николов, докато съм жив. Колкото и да чопля паметта си – а в нея има немалко четива! – той е единственият, който е не само весел поне колкото Тери Пратчет, но и пише с повече финес и по-добър стил от него.

А от това може да има само една по-голяма приказка – че не е преувеличение. И наистина не е.

Благодаря ти от сърце, Любо! Нямам търпение да прочета и следващите части! И не само аз – сигурно още хиляди читатели го нямат! Благодаря ти, че ни подари възможността да се повеселим от сърце и душа – с една мъдра, блага и весела история.

О-ще! О-ще! О-ще!

Congratulations to Oracle on MySQL 8.0

Post Syndicated from Michael "Monty" Widenius original http://monty-says.blogspot.com/2018/04/congratulations-to-oracle-on-mysql-80.html

Last week, Oracle announced the general availability of MySQL 8.0. This is good news for database users, as it means Oracle is still developing MySQL.

I decide to celebrate the event by doing a quick test of MySQL 8.0. Here follows a step-by-step description of my first experience with MySQL 8.0.
Note that I did the following without reading the release notes, as is what I have done with every MySQL / MariaDB release up to date; In this case it was not the right thing to do.

I pulled MySQL 8.0 from [email protected]:mysql/mysql-server.git
I was pleasantly surprised that ‘cmake . ; make‘ worked without without any compiler warnings! I even checked the used compiler options and noticed that MySQL was compiled with -Wall + several other warning flags. Good job MySQL team!

I did have a little trouble finding the mysqld binary as Oracle had moved it to ‘runtime_output_directory’; Unexpected, but no big thing.

Now it’s was time to install MySQL 8.0.

I did know that MySQL 8.0 has removed mysql_install_db, so I had to use the mysqld binary directly to install the default databases:
(I have specified datadir=/my/data3 in the /tmp/my.cnf file)

> cd runtime_output_directory
> mkdir /my/data3
> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf –install

2018-04-22T12:38:18.332967Z 1 [ERROR] [MY-011011] [Server] Failed to find valid data directory.
2018-04-22T12:38:18.333109Z 0 [ERROR] [MY-010020] [Server] Data Dictionary initialization failed.
2018-04-22T12:38:18.333135Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting

A quick look in mysqld –help –verbose output showed that the right command option is –-initialize. My bad, lets try again,

> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf –initialize

2018-04-22T12:39:31.910509Z 0 [ERROR] [MY-010457] [Server] –initialize specified but the data directory has files in it. Aborting.
2018-04-22T12:39:31.910578Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting

Now I used the right options, but still didn’t work.
I took a quick look around:

> ls /my/data3/
binlog.index

So even if the mysqld noticed that the data3 directory was wrong, it still wrote things into it.  This even if I didn’t have –log-binlog enabled in the my.cnf file. Strange, but easy to fix:

> rm /my/data3/binlog.index
> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf –initialize

2018-04-22T12:40:45.633637Z 0 [ERROR] [MY-011071] [Server] unknown variable ‘max-tmp-tables=100’
2018-04-22T12:40:45.633657Z 0 [Warning] [MY-010952] [Server] The privilege system failed to initialize correctly. If you have upgraded your server, make sure you’re executing mysql_upgrade to correct the issue.
2018-04-22T12:40:45.633663Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting

The warning about the privilege system confused me a bit, but I ignored it for the time being and removed from my configuration files the variables that MySQL 8.0 doesn’t support anymore. I couldn’t find a list of the removed variables anywhere so this was done with the trial and error method.

> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf

2018-04-22T12:42:56.626583Z 0 [ERROR] [MY-010735] [Server] Can’t open the mysql.plugin table. Please run mysql_upgrade to create it.
2018-04-22T12:42:56.827685Z 0 [Warning] [MY-010015] [Repl] Gtid table is not ready to be used. Table ‘mysql.gtid_executed’ cannot be opened.
2018-04-22T12:42:56.838501Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed.
2018-04-22T12:42:56.848375Z 0 [Warning] [MY-010441] [Server] Failed to open optimizer cost constant tables
2018-04-22T12:42:56.848863Z 0 [ERROR] [MY-013129] [Server] A message intended for a client cannot be sent there as no client-session is attached. Therefore, we’re sending the information to the error-log instead: MY-001146 – Table ‘mysql.component’ doesn’t exist
2018-04-22T12:42:56.848916Z 0 [Warning] [MY-013129] [Server] A message intended for a client cannot be sent there as no client-session is attached. Therefore, we’re sending the information to the error-log instead: MY-003543 – The mysql.component table is missing or has an incorrect definition.
….
2018-04-22T12:42:56.854141Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /home/my/mysql-8.0/runtime_output_directory/mysqld: ready for connections. Version: ‘8.0.11’ socket: ‘/tmp/mysql.sock’ port: 3306 Source distribution.

I figured out that if there is a single wrong variable in the configuration file, running mysqld –initialize will leave the database in an inconsistent state. NOT GOOD! I am happy I didn’t try this in a production system!

Time to start over from the beginning:

> rm -r /my/data3/*
> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf –initialize

2018-04-22T12:44:45.548960Z 5 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for [email protected]: px)NaaSp?6um
2018-04-22T12:44:51.221751Z 0 [System] [MY-013170] [Server] /home/my/mysql-8.0/runtime_output_directory/mysqld (mysqld 8.0.11) initializing of server has completed

Success!

I wonder why the temporary password is so complex; It could easily have been something that one could easily remember without decreasing security, it’s temporary after all. No big deal, one can always paste it from the logs. (Side note: MariaDB uses socket authentication on many system and thus doesn’t need temporary installation passwords).

Now lets start the MySQL server for real to do some testing:

> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf

2018-04-22T12:45:43.683484Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /home/my/mysql-8.0/runtime_output_directory/mysqld: ready for connections. Version: ‘8.0.11’ socket: ‘/tmp/mysql.sock’ port: 3306 Source distribution.

And the lets start the client:

> ./client/mysql –socket=/tmp/mysql.sock –user=root –password=”px)NaaSp?6um”
ERROR 2059 (HY000): Plugin caching_sha2_password could not be loaded: /usr/local/mysql/lib/plugin/caching_sha2_password.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Apparently MySQL 8.0 doesn’t work with old MySQL / MariaDB clients by default 🙁

I was testing this in a system with MariaDB installed, like all modern Linux system today, and didn’t want to use the MySQL clients or libraries.

I decided to try to fix this by changing the authentication to the native (original) MySQL authentication method.

> mysqld –skip-grant-tables

> ./client/mysql –socket=/tmp/mysql.sock –user=root
ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO)

Apparently –skip-grant-tables is not good enough anymore. Let’s try again with:

> mysqld –skip-grant-tables –default_authentication_plugin=mysql_native_password

> ./client/mysql –socket=/tmp/mysql.sock –user=root mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 7
Server version: 8.0.11 Source distribution

Great, we are getting somewhere, now lets fix “root”  to work with the old authenticaion:

MySQL [mysql]> update mysql.user set plugin=”mysql_native_password”,authentication_string=password(“test”) where user=”root”;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘(“test”) where user=”root”‘ at line 1

A quick look in the MySQL 8.0 release notes told me that the PASSWORD() function is removed in 8.0. Why???? I don’t know how one in MySQL 8.0 is supposed to generate passwords compatible with old installations of MySQL. One could of course start an old MySQL or MariaDB version, execute the password() function and copy the result.

I decided to fix this the easy way and use an empty password:

(Update:: I later discovered that the right way would have been to use: FLUSH PRIVILEGES;  ALTER USER’ root’@’localhost’ identified by ‘test’  ; I however dislike this syntax as it has the password in clear text which is easy to grab and the command can’t be used to easily update the mysql.user table. One must also disable the –skip-grant mode to do use this)

MySQL [mysql]> update mysql.user set plugin=”mysql_native_password”,authentication_string=”” where user=”root”;
Query OK, 1 row affected (0.077 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
 
I restarted mysqld:
> mysqld –default_authentication_plugin=mysql_native_password

> ./client/mysql –user=root –password=”” mysql
ERROR 1862 (HY000): Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.

Ouch, forgot that. Lets try again:

> mysqld –skip-grant-tables –default_authentication_plugin=mysql_native_password

> ./client/mysql –user=root –password=”” mysql
MySQL [mysql]> update mysql.user set password_expired=”N” where user=”root”;

Now restart and test worked:

> ./mysqld –default_authentication_plugin=mysql_native_password

>./client/mysql –user=root –password=”” mysql

Finally I had a working account that I can use to create other users!

When looking at mysqld –help –verbose again. I noticed the option:

–initialize-insecure
Create the default database and exit. Create a super user
with empty password.

I decided to check if this would have made things easier:

> rm -r /my/data3/*
> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf –initialize-insecure

2018-04-22T13:18:06.629548Z 5 [Warning] [MY-010453] [Server] [email protected] is created with an empty password ! Please consider switching off the –initialize-insecure option.

Hm. Don’t understand the warning as–initialize-insecure is not an option that one would use more than one time and thus nothing one would ‘switch off’.

> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf

> ./client/mysql –user=root –password=”” mysql
ERROR 2059 (HY000): Plugin caching_sha2_password could not be loaded: /usr/local/mysql/lib/plugin/caching_sha2_password.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Back to the beginning 🙁

To get things to work with old clients, one has to initialize the database with:
> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf –initialize-insecure –default_authentication_plugin=mysql_native_password

Now I finally had MySQL 8.0 up and running and thought I would take it up for a spin by running the “standard” MySQL/MariaDB sql-bench test suite. This was removed in MySQL 5.7, but as I happened to have MariaDB 10.3 installed, I decided to run it from there.

sql-bench is a single threaded benchmark that measures the “raw” speed for some common operations. It gives you the ‘maximum’ performance for a single query. Its different from other benchmarks that measures the maximum throughput when you have a lot of users, but sql-bench still tells you a lot about what kind of performance to expect from the database.

I tried first to be clever and create the “test” database, that I needed for sql-bench, with
> mkdir /my/data3/test

but when I tried to run the benchmark, MySQL 8.0 complained that the test database didn’t exist.

MySQL 8.0 has gone away from the original concept of MySQL where the user can easily
create directories and copy databases into the database directory. This may have serious
implication for anyone doing backup of databases and/or trying to restore a backup with normal OS commands.

I created the ‘test’ database with mysqladmin and then tried to run sql-bench:

> ./run-all-tests –user=root

The first run failed in test-ATIS:

Can’t execute command ‘create table class_of_service (class_code char(2) NOT NULL,rank tinyint(2) NOT NULL,class_description char(80) NOT NULL,PRIMARY KEY (class_code))’
Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘rank tinyint(2) NOT NULL,class_description char(80) NOT NULL,PRIMARY KEY (class_’ at line 1

This happened because ‘rank‘ is now a reserved word in MySQL 8.0. This is also reserved in ANSI SQL, but I don’t know of any other database that has failed to run test-ATIS before. I have in the past run it against Oracle, PostgreSQL, Mimer, MSSQL etc without any problems.

MariaDB also has ‘rank’ as a keyword in 10.2 and 10.3 but one can still use it as an identifier.

I fixed test-ATIS and then managed to run all tests on MySQL 8.0.

I did run the test both with MySQL 8.0 and MariaDB 10.3 with the InnoDB storage engine and by having identical values for all InnoDB variables, table-definition-cache and table-open-cache. I turned off performance schema for both databases. All test are run with a user with an empty password (to keep things comparable and because it’s was too complex to generate a password in MySQL 8.0)

The result are as follows
Results per test in seconds:

Operation         |MariaDB|MySQL-8|

———————————–
ATIS              | 153.00| 228.00|
alter-table       |  92.00| 792.00|
big-tables        | 990.00|2079.00|
connect           | 186.00| 227.00|
create            | 575.00|4465.00|
insert            |4552.00|8458.00|
select            | 333.00| 412.00|
table-elimination |1900.00|3916.00|
wisconsin         | 272.00| 590.00|
———————————–

This is of course just a first view of the performance of MySQL 8.0 in a single user environment. Some reflections about the results:

 • Alter-table test is slower (as expected) in 8.0 as some of the alter tests benefits of the instant add column in MariaDB 10.3.
 • connect test is also better for MariaDB as we put a lot of efforts to speed this up in MariaDB 10.2
 • table-elimination shows an optimization in MariaDB for the  Anchor table model, which MySQL doesn’t have.
 • CREATE and DROP TABLE is almost 8 times slower in MySQL 8.0 than in MariaDB 10.3. I assume this is the cost of ‘atomic DDL’. This may also cause performance problems for any thread using the data dictionary when another thread is creating/dropping tables.
 • When looking at the individual test results, MySQL 8.0 was slower in almost every test, in many significantly slower.
 • The only test where MySQL was faster was “update_with_key_prefix”. I checked this and noticed that there was a bug in the test and the columns was updated to it’s original value (which should be instant with any storage engine). This is an old bug that MySQL has found and fixed and that we have not been aware of in the test or in MariaDB.
 • While writing this, I noticed that MySQL 8.0 is now using utf8mb4 as the default character set instead of latin1. This may affect some of the benchmarks slightly (not much as most tests works with numbers and Oracle claims that utf8mb4 is only 20% slower than latin1), but needs to be verified.
 • Oracle claims that MySQL 8.0 is much faster on multi user benchmarks. The above test indicates that they may have done this by sacrificing single user performance.
 •  We need to do more and many different benchmarks to better understand exactly what is going on. Stay tuned!

Short summary of my first run with MySQL 8.0:

 • Using the new caching_sha2_password authentication as default for new installation is likely to cause a lot of problems for users. No old application will be able to use MySQL 8.0, installed with default options, without moving to MySQL’s client libraries. While working on this blog I saw MySQL users complain on IRC that not even MySQL Workbench can authenticate with MySQL 8.0. This is the first time in MySQL’s history where such an incompatible change has ever been done!
 • Atomic DDL is a good thing (We plan to have this in MariaDB 10.4), but it should not have such a drastic impact on performance. I am also a bit skeptical of MySQL 8.0 having just one copy of the data dictionary as if this gets corrupted you will lose all your data. (Single point of failure)
 • MySQL 8.0 has several new reserved words and has removed a lot of variables, which makes upgrades hard. Before upgrading to MySQL 8.0 one has to check all one’s databases and applications to ensure that there are no conflicts.
 • As my test above shows, if you have a single deprecated variable in your configuration files, the installation of MySQL will abort and can leave the database in inconsistent state. I did of course my tests by installing into an empty data dictionary, but one can assume that some of the problems may also happen when upgrading an old installation.

Conclusions:
In many ways, MySQL 8.0 has caught up with some earlier versions of MariaDB. For instance, in MariaDB 10.0, we introduced roles (four years ago). In MariaDB 10.1, we introduced encrypted redo/undo logs (three years ago). In MariaDB 10.2, we introduced window functions and CTEs (a year ago). However, some catch-up of MariaDB Server 10.2 features still remains for MySQL (such as check constraints, binlog compression, and log-based rollback).

MySQL 8.0 has a few new interesting features (mostly Atomic DDL and JSON TABLE functions), but at the same time MySQL has strayed away from some of the fundamental corner stone principles of MySQL:

From the start of the first version of MySQL in 1995, all development has been focused around 3 core principles:

 • Ease of use
 • Performance
 • Stability

With MySQL 8.0, Oracle has sacrifices 2 of 3 of these.

In addition (as part of ease of use), while I was working on MySQL, we did our best to ensure that the following should hold:

 • Upgrades should be trivial
 • Things should be kept compatible, if possible (don’t remove features/options/functions that are used)
 • Minimize reserved words, don’t remove server variables
 • One should be able to use normal OS commands to create and drop databases, copy and move tables around within the same system or between different systems. With 8.0 and data dictionary taking backups of specific tables will be hard, even if the server is not running.
 • mysqldump should always be usable backups and to move to new releases
 • Old clients and application should be able to use ‘any’ MySQL server version unchanged. (Some Oracle client libraries, like C++, by default only supports the new X protocol and can thus not be used with older MySQL or any MariaDB version)

We plan to add a data dictionary to MariaDB 10.4 or MariaDB 10.5, but in a way to not sacrifice any of the above principles!

The competition between MySQL and MariaDB is not just about a tactical arms race on features. It’s about design philosophy, or strategic vision, if you will.

This shows in two main ways: our respective view of the Storage Engine structure, and of the top-level direction of the roadmap.

On the Storage Engine side, MySQL is converging on InnoDB, even for clustering and partitioning. In doing so, they are abandoning the advantages of multiple ways of storing data. By contrast, MariaDB sees lots of value in the Storage Engine architecture: MariaDB Server 10.3 will see the general availability of MyRocks (for write-intensive workloads) and Spider (for scalable workloads). On top of that, we have ColumnStore for analytical workloads. One can use the CONNECT engine to join with other databases. The use of different storage engines for different workloads and different hardware is a competitive differentiator, now more than ever.

On the roadmap side, MySQL is carefully steering clear of features that close the gap between MySQL and Oracle. MariaDB has no such constraints. With MariaDB 10.3, we are introducing PL/SQL compatibility (Oracle’s stored procedures) and AS OF (built-in system versioned tables with point-in-time querying). For both of those features, MariaDB is the first Open Source database doing so. I don’t except Oracle to provide any of the above features in MySQL!

Also on the roadmap side, MySQL is not working with the ecosystem in extending the functionality. In 2017, MariaDB accepted more code contributions in one year, than MySQL has done during its entire lifetime, and the rate is increasing!

I am sure that the experience I had with testing MySQL 8.0 would have been significantly better if MySQL would have an open development model where the community could easily participate in developing and testing MySQL continuously. Most of the confusing error messages and strange behavior would have been found and fixed long before the GA release.

Before upgrading to MySQL 8.0 please read https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/upgrading-from-previous-series.html to see what problems you can run into! Don’t expect that old installations or applications will work out of the box without testing as a lot of features and options has been removed (query cache, partition of myisam tables etc)! You probably also have to revise your backup methods, especially if you want to ever restore just a few tables. (With 8.0, I don’t know how this can be easily done).

According to the MySQL 8.0 release notes, one can’t use mysqldump to copy a database to MySQL 8.0. One has to first to move to a MySQL 5.7 GA version (with mysqldump, as recommended by Oracle) and then to MySQL 8.0 with in-place update. I assume this means that all old mysqldump backups are useless for MySQL 8.0?

MySQL 8.0 seams to be a one way street to an unknown future. Up to MySQL 5.7 it has been trivial to move to MariaDB and one could always move back to MySQL with mysqldump. All MySQL client libraries has worked with MariaDB and all MariaDB client libraries has worked with MySQL. With MySQL 8.0 this has changed in the wrong direction.

As long as you are using MySQL 5.7 and below you have choices for your future, after MySQL 8.0 you have very little choice. But don’t despair, as MariaDB will always be able to load a mysqldump file and it’s very easy to upgrade your old MySQL installation to MariaDB 🙂

I wish you good luck to try MySQL 8.0 (and also the upcoming MariaDB 10.3)!