Tag Archives: 54

Бюрокрация

Post Syndicated from Антония original http://dni.li/2017/10/19/redtape/

Подавам някаква молба в общината.

Първо ходене

Дават ми бланка и ми казват какви документи трябва да нося.

Второ ходене

Връщам попълнената бланка и предоставям всички документи (ОСЕМ на брой), които са изискали от мен – в оригинал и с по едно копие. Оригиналът бил да го покажа само, а копията ги завеждат в „досие“. Всичко уж е ОК. Но седмица по-късно…

Първо обаждане по телефона

Жизнерадостна леля ме уведомява, че от нейния отдел на общината ми искат документ за идентичност на имената. Въпросният документ се издава от съседния отдел на общината. Но трябва аз да си го поискам, те вътрешнообщински не можело да общуват.

Трето ходене в общината

Нося документа. И ме светват, че трябва още нещо да свърша – да извадя някакво удостоверение от на-майна-си-райна организация (НМСРО) и да го предоставя в 14-дневен срок.

Първо ходене в НМСРО

Учтиво, но твърдо ме уверяват, че въпросното удостоверение се издава в тримесечен срок. И дори и да се напънат – не зависело от тях, имало и странични фактори, нааай-бързо евентуално за 2 месеца щели да се справят. Тук губя нерви, разбира се, и почвам да крещя. Спокойно ми отвръщат, че и да крещя, и да не крещя… Защо не се срещна с шефката на НМСРО. Която повтаря думите на персонала си и вдига рамене, няма какво да направи. Защо съм се ядосвала на подобни неразбории, то тук е така. И всъщност тя не била сигурни, че общината трябвало да изисква подобен документ от тях.

Второ обаждане в общината

Този път аз ги набирам и им казвам, че съм в кабинета на шефката на НМСРО, която първо ми е казала, че въпросното удостоверение ще е готово след 3 месеца и няма как да спазя двуседмичния срок, който общината ми е дала, и второ ме е светнала, че WTF ми искат подобни неща да вадя. Лелката не е много жизнерадостна вече, то от нея нищо не зависело, нейната шефка ѝ била казала да направи това. Защо не отида отново в общината да говоря директно с висшестоящите.

Четвърто ходене в общината

Шефката на отдела е благосклонна – ще „задвижи моя въпрос“, но все пак трябвало да ѝ занеса удостоверението, пък било то и след три месеца.

Та така. В началото на ноември ще разберем дали девет подадени документа и един в процес на изваждане, четири разкарвания до общината, едно ходене до НМСРО и два телефонни разговора ще са достатъчни, за да си свърши някой работата.

Using AWS Step Functions State Machines to Handle Workflow-Driven AWS CodePipeline Actions

Post Syndicated from Marcilio Mendonca original https://aws.amazon.com/blogs/devops/using-aws-step-functions-state-machines-to-handle-workflow-driven-aws-codepipeline-actions/

AWS CodePipeline is a continuous integration and continuous delivery service for fast and reliable application and infrastructure updates. It offers powerful integration with other AWS services, such as AWS CodeBuildAWS CodeDeployAWS CodeCommit, AWS CloudFormation and with third-party tools such as Jenkins and GitHub. These services make it possible for AWS customers to successfully automate various tasks, including infrastructure provisioning, blue/green deployments, serverless deployments, AMI baking, database provisioning, and release management.

Developers have been able to use CodePipeline to build sophisticated automation pipelines that often require a single CodePipeline action to perform multiple tasks, fork into different execution paths, and deal with asynchronous behavior. For example, to deploy a Lambda function, a CodePipeline action might first inspect the changes pushed to the code repository. If only the Lambda code has changed, the action can simply update the Lambda code package, create a new version, and point the Lambda alias to the new version. If the changes also affect infrastructure resources managed by AWS CloudFormation, the pipeline action might have to create a stack or update an existing one through the use of a change set. In addition, if an update is required, the pipeline action might enforce a safety policy to infrastructure resources that prevents the deletion and replacement of resources. You can do this by creating a change set and having the pipeline action inspect its changes before updating the stack. Change sets that do not conform to the policy are deleted.

This use case is a good illustration of workflow-driven pipeline actions. These are actions that run multiple tasks, deal with async behavior and loops, need to maintain and propagate state, and fork into different execution paths. Implementing workflow-driven actions directly in CodePipeline can lead to complex pipelines that are hard for developers to understand and maintain. Ideally, a pipeline action should perform a single task and delegate the complexity of dealing with workflow-driven behavior associated with that task to a state machine engine. This would make it possible for developers to build simpler, more intuitive pipelines and allow them to use state machine execution logs to visualize and troubleshoot their pipeline actions.

In this blog post, we discuss how AWS Step Functions state machines can be used to handle workflow-driven actions. We show how a CodePipeline action can trigger a Step Functions state machine and how the pipeline and the state machine are kept decoupled through a Lambda function. The advantages of using state machines include:

 • Simplified logic (complex tasks are broken into multiple smaller tasks).
 • Ease of handling asynchronous behavior (through state machine wait states).
 • Built-in support for choices and processing different execution paths (through state machine choices).
 • Built-in visualization and logging of the state machine execution.

The source code for the sample pipeline, pipeline actions, and state machine used in this post is available at https://github.com/awslabs/aws-codepipeline-stepfunctions.

Overview

This figure shows the components in the CodePipeline-Step Functions integration that will be described in this post. The pipeline contains two stages: a Source stage represented by a CodeCommit Git repository and a Prod stage with a single Deploy action that represents the workflow-driven action.

This action invokes a Lambda function (1) called the State Machine Trigger Lambda, which, in turn, triggers a Step Function state machine to process the request (2). The Lambda function sends a continuation token back to the pipeline (3) to continue its execution later and terminates. Seconds later, the pipeline invokes the Lambda function again (4), passing the continuation token received. The Lambda function checks the execution state of the state machine (5,6) and communicates the status to the pipeline. The process is repeated until the state machine execution is complete. Then the Lambda function notifies the pipeline that the corresponding pipeline action is complete (7). If the state machine has failed, the Lambda function will then fail the pipeline action and stop its execution (7). While running, the state machine triggers various Lambda functions to perform different tasks. The state machine and the pipeline are fully decoupled. Their interaction is handled by the Lambda function.

The Deploy State Machine

The sample state machine used in this post is a simplified version of the use case, with emphasis on infrastructure deployment. The state machine will follow distinct execution paths and thus have different outcomes, depending on:

 • The current state of the AWS CloudFormation stack.
 • The nature of the code changes made to the AWS CloudFormation template and pushed into the pipeline.

If the stack does not exist, it will be created. If the stack exists, a change set will be created and its resources inspected by the state machine. The inspection consists of parsing the change set results and detecting whether any resources will be deleted or replaced. If no resources are being deleted or replaced, the change set is allowed to be executed and the state machine completes successfully. Otherwise, the change set is deleted and the state machine completes execution with a failure as the terminal state.

Let’s dive into each of these execution paths.

Path 1: Create a Stack and Succeed Deployment

The Deploy state machine is shown here. It is triggered by the Lambda function using the following input parameters stored in an S3 bucket.

Create New Stack Execution Path

{
  "environmentName": "prod",
  "stackName": "sample-lambda-app",
  "templatePath": "infra/Lambda-template.yaml",
  "revisionS3Bucket": "codepipeline-us-east-1-418586629775",
  "revisionS3Key": "StepFunctionsDrivenD/CodeCommit/sjcmExZ"
}

Note that some values used here are for the use case example only. Account-specific parameters like revisionS3Bucket and revisionS3Key will be different when you deploy this use case in your account.

These input parameters are used by various states in the state machine and passed to the corresponding Lambda functions to perform different tasks. For example, stackName is used to create a stack, check the status of stack creation, and create a change set. The environmentName represents the environment (for example, dev, test, prod) to which the code is being deployed. It is used to prefix the name of stacks and change sets.

With the exception of built-in states such as wait and choice, each state in the state machine invokes a specific Lambda function.  The results received from the Lambda invocations are appended to the state machine’s original input. When the state machine finishes its execution, several parameters will have been added to its original input.

The first stage in the state machine is “Check Stack Existence”. It checks whether a stack with the input name specified in the stackName input parameter already exists. The output of the state adds a Boolean value called doesStackExist to the original state machine input as follows:

{
 "doesStackExist": true,
 "environmentName": "prod",
 "stackName": "sample-lambda-app",
 "templatePath": "infra/lambda-template.yaml",
 "revisionS3Bucket": "codepipeline-us-east-1-418586629775",
 "revisionS3Key": "StepFunctionsDrivenD/CodeCommit/sjcmExZ",
}

The following stage, “Does Stack Exist?”, is represented by Step Functions built-in choice state. It checks the value of doesStackExist to determine whether a new stack needs to be created (doesStackExist=true) or a change set needs to be created and inspected (doesStackExist=false).

If the stack does not exist, the states illustrated in green in the preceding figure are executed. This execution path creates the stack, waits until the stack is created, checks the status of the stack’s creation, and marks the deployment successful after the stack has been created. Except for “Stack Created?” and “Wait Stack Creation,” each of these stages invokes a Lambda function. “Stack Created?” and “Wait Stack Creation” are implemented by using the built-in choice state (to decide which path to follow) and the wait state (to wait a few seconds before proceeding), respectively. Each stage adds the results of their Lambda function executions to the initial input of the state machine, allowing future stages to process them.

Path 2: Safely Update a Stack and Mark Deployment as Successful

Safely Update a Stack and Mark Deployment as Successful Execution Path

If the stack indicated by the stackName parameter already exists, a different path is executed. (See the green states in the figure.) This path will create a change set and use wait and choice states to wait until the change set is created. Afterwards, a stage in the execution path will inspect  the resources affected before the change set is executed.

The inspection procedure represented by the “Inspect Change Set Changes” stage consists of parsing the resources affected by the change set and checking whether any of the existing resources are being deleted or replaced. The following is an excerpt of the algorithm, where changeSetChanges.Changes is the object representing the change set changes:

...
var RESOURCES_BEING_DELETED_OR_REPLACED = "RESOURCES-BEING-DELETED-OR-REPLACED";
var CAN_SAFELY_UPDATE_EXISTING_STACK = "CAN-SAFELY-UPDATE-EXISTING-STACK";
for (var i = 0; i < changeSetChanges.Changes.length; i++) {
  var change = changeSetChanges.Changes[i];
  if (change.Type == "Resource") {
    if (change.ResourceChange.Action == "Delete") {
      return RESOURCES_BEING_DELETED_OR_REPLACED;
    }
    if (change.ResourceChange.Action == "Modify") {
      if (change.ResourceChange.Replacement == "True") {
        return RESOURCES_BEING_DELETED_OR_REPLACED;
      }
    }
  }
}
return CAN_SAFELY_UPDATE_EXISTING_STACK;

The algorithm returns different values to indicate whether the change set can be safely executed (CAN_SAFELY_UPDATE_EXISTING_STACK or RESOURCES_BEING_DELETED_OR_REPLACED). This value is used later by the state machine to decide whether to execute the change set and update the stack or interrupt the deployment.

The output of the “Inspect Change Set” stage is shown here.

{
 "environmentName": "prod",
 "stackName": "sample-lambda-app",
 "templatePath": "infra/lambda-template.yaml",
 "revisionS3Bucket": "codepipeline-us-east-1-418586629775",
 "revisionS3Key": "StepFunctionsDrivenD/CodeCommit/sjcmExZ",
 "doesStackExist": true,
 "changeSetName": "prod-sample-lambda-app-change-set-545",
 "changeSetCreationStatus": "complete",
 "changeSetAction": "CAN-SAFELY-UPDATE-EXISTING-STACK"
}

At this point, these parameters have been added to the state machine’s original input:

 • changeSetName, which is added by the “Create Change Set” state.
 • changeSetCreationStatus, which is added by the “Get Change Set Creation Status” state.
 • changeSetAction, which is added by the “Inspect Change Set Changes” state.

The “Safe to Update Infra?” step is a choice state (its JSON spec follows) that simply checks the value of the changeSetAction parameter. If the value is equal to “CAN-SAFELY-UPDATE-EXISTING-STACK“, meaning that no resources will be deleted or replaced, the step will execute the change set by proceeding to the “Execute Change Set” state. The deployment is successful (the state machine completes its execution successfully).

"Safe to Update Infra?": {
   "Type": "Choice",
   "Choices": [
    {
     "Variable": "$.taskParams.changeSetAction",
     "StringEquals": "CAN-SAFELY-UPDATE-EXISTING-STACK",
     "Next": "Execute Change Set"
    }
   ],
   "Default": "Deployment Failed"
 }

Path 3: Reject Stack Update and Fail Deployment

Reject Stack Update and Fail Deployment Execution Path

If the changeSetAction parameter is different from “CAN-SAFELY-UPDATE-EXISTING-STACK“, the state machine will interrupt the deployment by deleting the change set and proceeding to the “Deployment Fail” step, which is a built-in Fail state. (Its JSON spec follows.) This state causes the state machine to stop in a failed state and serves to indicate to the Lambda function that the pipeline deployment should be interrupted in a fail state as well.

 "Deployment Failed": {
   "Type": "Fail",
   "Cause": "Deployment Failed",
   "Error": "Deployment Failed"
  }

In all three scenarios, there’s a state machine’s visual representation available in the AWS Step Functions console that makes it very easy for developers to identify what tasks have been executed or why a deployment has failed. Developers can also inspect the inputs and outputs of each state and look at the state machine Lambda function’s logs for details. Meanwhile, the corresponding CodePipeline action remains very simple and intuitive for developers who only need to know whether the deployment was successful or failed.

The State Machine Trigger Lambda Function

The Trigger Lambda function is invoked directly by the Deploy action in CodePipeline. The CodePipeline action must pass a JSON structure to the trigger function through the UserParameters attribute, as follows:

{
 "s3Bucket": "codepipeline-StepFunctions-sample",
 "stateMachineFile": "state_machine_input.json"
}

The s3Bucket parameter specifies the S3 bucket location for the state machine input parameters file. The stateMachineFile parameter specifies the file holding the input parameters. By being able to specify different input parameters to the state machine, we make the Trigger Lambda function and the state machine reusable across environments. For example, the same state machine could be called from a test and prod pipeline action by specifying a different S3 bucket or state machine input file for each environment.

The Trigger Lambda function performs two main tasks: triggering the state machine and checking the execution state of the state machine. Its core logic is shown here:

exports.index = function (event, context, callback) {
  try {
    console.log("Event: " + JSON.stringify(event));
    console.log("Context: " + JSON.stringify(context));
    console.log("Environment Variables: " + JSON.stringify(process.env));
    if (Util.isContinuingPipelineTask(event)) {
      monitorStateMachineExecution(event, context, callback);
    }
    else {
      triggerStateMachine(event, context, callback);
    }
  }
  catch (err) {
    failure(Util.jobId(event), callback, context.invokeid, err.message);
  }
}

Util.isContinuingPipelineTask(event) is a utility function that checks if the Trigger Lambda function is being called for the first time (that is, no continuation token is passed by CodePipeline) or as a continuation of a previous call. In its first execution, the Lambda function will trigger the state machine and send a continuation token to CodePipeline that contains the state machine execution ARN. The state machine ARN is exposed to the Lambda function through a Lambda environment variable called stateMachineArn. Here is the code that triggers the state machine:

function triggerStateMachine(event, context, callback) {
  var stateMachineArn = process.env.stateMachineArn;
  var s3Bucket = Util.actionUserParameter(event, "s3Bucket");
  var stateMachineFile = Util.actionUserParameter(event, "stateMachineFile");
  getStateMachineInputData(s3Bucket, stateMachineFile)
    .then(function (data) {
      var initialParameters = data.Body.toString();
      var stateMachineInputJSON = createStateMachineInitialInput(initialParameters, event);
      console.log("State machine input JSON: " + JSON.stringify(stateMachineInputJSON));
      return stateMachineInputJSON;
    })
    .then(function (stateMachineInputJSON) {
      return triggerStateMachineExecution(stateMachineArn, stateMachineInputJSON);
    })
    .then(function (triggerStateMachineOutput) {
      var continuationToken = { "stateMachineExecutionArn": triggerStateMachineOutput.executionArn };
      var message = "State machine has been triggered: " + JSON.stringify(triggerStateMachineOutput) + ", continuationToken: " + JSON.stringify(continuationToken);
      return continueExecution(Util.jobId(event), continuationToken, callback, message);
    })
    .catch(function (err) {
      console.log("Error triggering state machine: " + stateMachineArn + ", Error: " + err.message);
      failure(Util.jobId(event), callback, context.invokeid, err.message);
    })
}

The Trigger Lambda function fetches the state machine input parameters from an S3 file, triggers the execution of the state machine using the input parameters and the stateMachineArn environment variable, and signals to CodePipeline that the execution should continue later by passing a continuation token that contains the state machine execution ARN. In case any of these operations fail and an exception is thrown, the Trigger Lambda function will fail the pipeline immediately by signaling a pipeline failure through the putJobFailureResult CodePipeline API.

If the Lambda function is continuing a previous execution, it will extract the state machine execution ARN from the continuation token and check the status of the state machine, as shown here.

function monitorStateMachineExecution(event, context, callback) {
  var stateMachineArn = process.env.stateMachineArn;
  var continuationToken = JSON.parse(Util.continuationToken(event));
  var stateMachineExecutionArn = continuationToken.stateMachineExecutionArn;
  getStateMachineExecutionStatus(stateMachineExecutionArn)
    .then(function (response) {
      if (response.status === "RUNNING") {
        var message = "Execution: " + stateMachineExecutionArn + " of state machine: " + stateMachineArn + " is still " + response.status;
        return continueExecution(Util.jobId(event), continuationToken, callback, message);
      }
      if (response.status === "SUCCEEDED") {
        var message = "Execution: " + stateMachineExecutionArn + " of state machine: " + stateMachineArn + " has: " + response.status;
        return success(Util.jobId(event), callback, message);
      }
      // FAILED, TIMED_OUT, ABORTED
      var message = "Execution: " + stateMachineExecutionArn + " of state machine: " + stateMachineArn + " has: " + response.status;
      return failure(Util.jobId(event), callback, context.invokeid, message);
    })
    .catch(function (err) {
      var message = "Error monitoring execution: " + stateMachineExecutionArn + " of state machine: " + stateMachineArn + ", Error: " + err.message;
      failure(Util.jobId(event), callback, context.invokeid, message);
    });
}

If the state machine is in the RUNNING state, the Lambda function will send the continuation token back to the CodePipeline action. This will cause CodePipeline to call the Lambda function again a few seconds later. If the state machine has SUCCEEDED, then the Lambda function will notify the CodePipeline action that the action has succeeded. In any other case (FAILURE, TIMED-OUT, or ABORT), the Lambda function will fail the pipeline action.

This behavior is especially useful for developers who are building and debugging a new state machine because a bug in the state machine can potentially leave the pipeline action hanging for long periods of time until it times out. The Trigger Lambda function prevents this.

Also, by having the Trigger Lambda function as a means to decouple the pipeline and state machine, we make the state machine more reusable. It can be triggered from anywhere, not just from a CodePipeline action.

The Pipeline in CodePipeline

Our sample pipeline contains two simple stages: the Source stage represented by a CodeCommit Git repository and the Prod stage, which contains the Deploy action that invokes the Trigger Lambda function. When the state machine decides that the change set created must be rejected (because it replaces or deletes some the existing production resources), it fails the pipeline without performing any updates to the existing infrastructure. (See the failed Deploy action in red.) Otherwise, the pipeline action succeeds, indicating that the existing provisioned infrastructure was either created (first run) or updated without impacting any resources. (See the green Deploy stage in the pipeline on the left.)

The Pipeline in CodePipeline

The JSON spec for the pipeline’s Prod stage is shown here. We use the UserParameters attribute to pass the S3 bucket and state machine input file to the Lambda function. These parameters are action-specific, which means that we can reuse the state machine in another pipeline action.

{
 "name": "Prod",
 "actions": [
   {
     "inputArtifacts": [
       {
         "name": "CodeCommitOutput"
       }
     ],
     "name": "Deploy",
     "actionTypeId": {
       "category": "Invoke",
       "owner": "AWS",
       "version": "1",
       "provider": "Lambda"
     },
     "outputArtifacts": [],
     "configuration": {
       "FunctionName": "StateMachineTriggerLambda",
       "UserParameters": "{\"s3Bucket\": \"codepipeline-StepFunctions-sample\", \"stateMachineFile\": \"state_machine_input.json\"}"
     },
     "runOrder": 1
   }
 ]
}

Conclusion

In this blog post, we discussed how state machines in AWS Step Functions can be used to handle workflow-driven actions. We showed how a Lambda function can be used to fully decouple the pipeline and the state machine and manage their interaction. The use of a state machine greatly simplified the associated CodePipeline action, allowing us to build a much simpler and cleaner pipeline while drilling down into the state machine’s execution for troubleshooting or debugging.

Here are two exercises you can complete by using the source code.

Exercise #1: Do not fail the state machine and pipeline action after inspecting a change set that deletes or replaces resources. Instead, create a stack with a different name (think of blue/green deployments). You can do this by creating a state machine transition between the “Safe to Update Infra?” and “Create Stack” stages and passing a new stack name as input to the “Create Stack” stage.

Exercise #2: Add wait logic to the state machine to wait until the change set completes its execution before allowing the state machine to proceed to the “Deployment Succeeded” stage. Use the stack creation case as an example. You’ll have to create a Lambda function (similar to the Lambda function that checks the creation status of a stack) to get the creation status of the change set.

Have fun and share your thoughts!

About the Author

Marcilio Mendonca is a Sr. Consultant in the Canadian Professional Services Team at Amazon Web Services. He has helped AWS customers design, build, and deploy best-in-class, cloud-native AWS applications using VMs, containers, and serverless architectures. Before he joined AWS, Marcilio was a Software Development Engineer at Amazon. Marcilio also holds a Ph.D. in Computer Science. In his spare time, he enjoys playing drums, riding his motorcycle in the Toronto GTA area, and spending quality time with his family.

Implementing Default Directory Indexes in Amazon S3-backed Amazon CloudFront Origins Using [email protected]

Post Syndicated from Ronnie Eichler original https://aws.amazon.com/blogs/compute/implementing-default-directory-indexes-in-amazon-s3-backed-amazon-cloudfront-origins-using-lambdaedge/

With the recent launch of [email protected], it’s now possible for you to provide even more robust functionality to your static websites. Amazon CloudFront is a content distribution network service. In this post, I show how you can use [email protected] along with the CloudFront origin access identity (OAI) for Amazon S3 and still provide simple URLs (such as www.example.com/about/ instead of www.example.com/about/index.html).

Background

Amazon S3 is a great platform for hosting a static website. You don’t need to worry about managing servers or underlying infrastructure—you just publish your static to content to an S3 bucket. S3 provides a DNS name such as <bucket-name>.s3-website-<AWS-region>.amazonaws.com. Use this name for your website by creating a CNAME record in your domain’s DNS environment (or Amazon Route 53) as follows:

www.example.com -> <bucket-name>.s3-website-<AWS-region>.amazonaws.com

You can also put CloudFront in front of S3 to further scale the performance of your site and cache the content closer to your users. CloudFront can enable HTTPS-hosted sites, by either using a custom Secure Sockets Layer (SSL) certificate or a managed certificate from AWS Certificate Manager. In addition, CloudFront also offers integration with AWS WAF, a web application firewall. As you can see, it’s possible to achieve some robust functionality by using S3, CloudFront, and other managed services and not have to worry about maintaining underlying infrastructure.

One of the key concerns that you might have when implementing any type of WAF or CDN is that you want to force your users to go through the CDN. If you implement CloudFront in front of S3, you can achieve this by using an OAI. However, in order to do this, you cannot use the HTTP endpoint that is exposed by S3’s static website hosting feature. Instead, CloudFront must use the S3 REST endpoint to fetch content from your origin so that the request can be authenticated using the OAI. This presents some challenges in that the REST endpoint does not support redirection to a default index page.

CloudFront does allow you to specify a default root object (index.html), but it only works on the root of the website (such as http://www.example.com > http://www.example.com/index.html). It does not work on any subdirectory (such as http://www.example.com/about/). If you were to attempt to request this URL through CloudFront, CloudFront would do a S3 GetObject API call against a key that does not exist.

Of course, it is a bad user experience to expect users to always type index.html at the end of every URL (or even know that it should be there). Until now, there has not been an easy way to provide these simpler URLs (equivalent to the DirectoryIndex Directive in an Apache Web Server configuration) to users through CloudFront. Not if you still want to be able to restrict access to the S3 origin using an OAI. However, with the release of [email protected], you can use a JavaScript function running on the CloudFront edge nodes to look for these patterns and request the appropriate object key from the S3 origin.

Solution

In this example, you use the compute power at the CloudFront edge to inspect the request as it’s coming in from the client. Then re-write the request so that CloudFront requests a default index object (index.html in this case) for any request URI that ends in ‘/’.

When a request is made against a web server, the client specifies the object to obtain in the request. You can use this URI and apply a regular expression to it so that these URIs get resolved to a default index object before CloudFront requests the object from the origin. Use the following code:

'use strict';
exports.handler = (event, context, callback) => {
  
  // Extract the request from the CloudFront event that is sent to [email protected] 
  var request = event.Records[0].cf.request;

  // Extract the URI from the request
  var olduri = request.uri;

  // Match any '/' that occurs at the end of a URI. Replace it with a default index
  var newuri = olduri.replace(/\/$/, '\/index.html');
  
  // Log the URI as received by CloudFront and the new URI to be used to fetch from origin
  console.log("Old URI: " + olduri);
  console.log("New URI: " + newuri);
  
  // Replace the received URI with the URI that includes the index page
  request.uri = newuri;
  
  // Return to CloudFront
  return callback(null, request);

};

To get started, create an S3 bucket to be the origin for CloudFront:

Create bucket

On the other screens, you can just accept the defaults for the purposes of this walkthrough. If this were a production implementation, I would recommend enabling bucket logging and specifying an existing S3 bucket as the destination for access logs. These logs can be useful if you need to troubleshoot issues with your S3 access.

Now, put some content into your S3 bucket. For this walkthrough, create two simple webpages to demonstrate the functionality:  A page that resides at the website root, and another that is in a subdirectory.

<s3bucketname>/index.html

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Root home page</title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello, this page resides in the root directory.</p>
  </body>
</html>

<s3bucketname>/subdirectory/index.html

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Subdirectory home page</title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello, this page resides in the /subdirectory/ directory.</p>
  </body>
</html>

When uploading the files into S3, you can accept the defaults. You add a bucket policy as part of the CloudFront distribution creation that allows CloudFront to access the S3 origin. You should now have an S3 bucket that looks like the following:

Root of bucket

Subdirectory in bucket

Next, create a CloudFront distribution that your users will use to access the content. Open the CloudFront console, and choose Create Distribution. For Select a delivery method for your content, under Web, choose Get Started.

On the next screen, you set up the distribution. Below are the options to configure:

 • Origin Domain Name:  Select the S3 bucket that you created earlier.
 • Restrict Bucket Access: Choose Yes.
 • Origin Access Identity: Create a new identity.
 • Grant Read Permissions on Bucket: Choose Yes, Update Bucket Policy.
 • Object Caching: Choose Customize (I am changing the behavior to avoid having CloudFront cache objects, as this could affect your ability to troubleshoot while implementing the Lambda code).
  • Minimum TTL: 0
  • Maximum TTL: 0
  • Default TTL: 0

You can accept all of the other defaults. Again, this is a proof-of-concept exercise. After you are comfortable that the CloudFront distribution is working properly with the origin and Lambda code, you can re-visit the preceding values and make changes before implementing it in production.

CloudFront distributions can take several minutes to deploy (because the changes have to propagate out to all of the edge locations). After that’s done, test the functionality of the S3-backed static website. Looking at the distribution, you can see that CloudFront assigns a domain name:

CloudFront Distribution Settings

Try to access the website using a combination of various URLs:

http://<domainname>/:  Works

› curl -v http://d3gt20ea1hllb.cloudfront.net/
*  Trying 54.192.192.214...
* TCP_NODELAY set
* Connected to d3gt20ea1hllb.cloudfront.net (54.192.192.214) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: d3gt20ea1hllb.cloudfront.net
> User-Agent: curl/7.51.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< ETag: "cb7e2634fe66c1fd395cf868087dd3b9"
< Accept-Ranges: bytes
< Server: AmazonS3
< X-Cache: Miss from cloudfront
< X-Amz-Cf-Id: -D2FSRwzfcwyKZKFZr6DqYFkIf4t7HdGw2MkUF5sE6YFDxRJgi0R1g==
< Content-Length: 209
< Content-Type: text/html
< Last-Modified: Wed, 19 Jul 2017 19:21:16 GMT
< Via: 1.1 6419ba8f3bd94b651d416054d9416f1e.cloudfront.net (CloudFront), 1.1 iad6-proxy-3.amazon.com:80 (Cisco-WSA/9.1.2-010)
< Connection: keep-alive
<
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Root home page</title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello, this page resides in the root directory.</p>
  </body>
</html>
* Curl_http_done: called premature == 0
* Connection #0 to host d3gt20ea1hllb.cloudfront.net left intact

This is because CloudFront is configured to request a default root object (index.html) from the origin.

http://<domainname>/subdirectory/:  Doesn’t work

› curl -v http://d3gt20ea1hllb.cloudfront.net/subdirectory/
*  Trying 54.192.192.214...
* TCP_NODELAY set
* Connected to d3gt20ea1hllb.cloudfront.net (54.192.192.214) port 80 (#0)
> GET /subdirectory/ HTTP/1.1
> Host: d3gt20ea1hllb.cloudfront.net
> User-Agent: curl/7.51.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< ETag: "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"
< x-amz-server-side-encryption: AES256
< Accept-Ranges: bytes
< Server: AmazonS3
< X-Cache: Miss from cloudfront
< X-Amz-Cf-Id: Iqf0Gy8hJLiW-9tOAdSFPkL7vCWBrgm3-1ly5tBeY_izU82ftipodA==
< Content-Length: 0
< Content-Type: application/x-directory
< Last-Modified: Wed, 19 Jul 2017 19:21:24 GMT
< Via: 1.1 6419ba8f3bd94b651d416054d9416f1e.cloudfront.net (CloudFront), 1.1 iad6-proxy-3.amazon.com:80 (Cisco-WSA/9.1.2-010)
< Connection: keep-alive
<
* Curl_http_done: called premature == 0
* Connection #0 to host d3gt20ea1hllb.cloudfront.net left intact

If you use a tool such like cURL to test this, you notice that CloudFront and S3 are returning a blank response. The reason for this is that the subdirectory does exist, but it does not resolve to an S3 object. Keep in mind that S3 is an object store, so there are no real directories. User interfaces such as the S3 console present a hierarchical view of a bucket with folders based on the presence of forward slashes, but behind the scenes the bucket is just a collection of keys that represent stored objects.

http://<domainname>/subdirectory/index.html:  Works

› curl -v http://d3gt20ea1hllb.cloudfront.net/subdirectory/index.html
*  Trying 54.192.192.130...
* TCP_NODELAY set
* Connected to d3gt20ea1hllb.cloudfront.net (54.192.192.130) port 80 (#0)
> GET /subdirectory/index.html HTTP/1.1
> Host: d3gt20ea1hllb.cloudfront.net
> User-Agent: curl/7.51.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 20 Jul 2017 20:35:15 GMT
< ETag: "ddf87c487acf7cef9d50418f0f8f8dae"
< Accept-Ranges: bytes
< Server: AmazonS3
< X-Cache: RefreshHit from cloudfront
< X-Amz-Cf-Id: bkh6opXdpw8pUomqG3Qr3UcjnZL8axxOH82Lh0OOcx48uJKc_Dc3Cg==
< Content-Length: 227
< Content-Type: text/html
< Last-Modified: Wed, 19 Jul 2017 19:21:45 GMT
< Via: 1.1 3f2788d309d30f41de96da6f931d4ede.cloudfront.net (CloudFront), 1.1 iad6-proxy-3.amazon.com:80 (Cisco-WSA/9.1.2-010)
< Connection: keep-alive
<
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Subdirectory home page</title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello, this page resides in the /subdirectory/ directory.</p>
  </body>
</html>
* Curl_http_done: called premature == 0
* Connection #0 to host d3gt20ea1hllb.cloudfront.net left intact

This request works as expected because you are referencing the object directly. Now, you implement the [email protected] function to return the default index.html page for any subdirectory. Looking at the example JavaScript code, here’s where the magic happens:

var newuri = olduri.replace(/\/$/, '\/index.html');

You are going to use a JavaScript regular expression to match any ‘/’ that occurs at the end of the URI and replace it with ‘/index.html’. This is the equivalent to what S3 does on its own with static website hosting. However, as I mentioned earlier, you can’t rely on this if you want to use a policy on the bucket to restrict it so that users must access the bucket through CloudFront. That way, all requests to the S3 bucket must be authenticated using the S3 REST API. Because of this, you implement a [email protected] function that takes any client request ending in ‘/’ and append a default ‘index.html’ to the request before requesting the object from the origin.

In the Lambda console, choose Create function. On the next screen, skip the blueprint selection and choose Author from scratch, as you’ll use the sample code provided.

Next, configure the trigger. Choosing the empty box shows a list of available triggers. Choose CloudFront and select your CloudFront distribution ID (created earlier). For this example, leave Cache Behavior as * and CloudFront Event as Origin Request. Select the Enable trigger and replicate box and choose Next.

Lambda Trigger

Next, give the function a name and a description. Then, copy and paste the following code:

'use strict';
exports.handler = (event, context, callback) => {
  
  // Extract the request from the CloudFront event that is sent to [email protected] 
  var request = event.Records[0].cf.request;

  // Extract the URI from the request
  var olduri = request.uri;

  // Match any '/' that occurs at the end of a URI. Replace it with a default index
  var newuri = olduri.replace(/\/$/, '\/index.html');
  
  // Log the URI as received by CloudFront and the new URI to be used to fetch from origin
  console.log("Old URI: " + olduri);
  console.log("New URI: " + newuri);
  
  // Replace the received URI with the URI that includes the index page
  request.uri = newuri;
  
  // Return to CloudFront
  return callback(null, request);

};

Next, define a role that grants permissions to the Lambda function. For this example, choose Create new role from template, Basic Edge Lambda permissions. This creates a new IAM role for the Lambda function and grants the following permissions:

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
      ]
    }
  ]
}

In a nutshell, these are the permissions that the function needs to create the necessary CloudWatch log group and log stream, and to put the log events so that the function is able to write logs when it executes.

After the function has been created, you can go back to the browser (or cURL) and re-run the test for the subdirectory request that failed previously:

› curl -v http://d3gt20ea1hllb.cloudfront.net/subdirectory/
*  Trying 54.192.192.202...
* TCP_NODELAY set
* Connected to d3gt20ea1hllb.cloudfront.net (54.192.192.202) port 80 (#0)
> GET /subdirectory/ HTTP/1.1
> Host: d3gt20ea1hllb.cloudfront.net
> User-Agent: curl/7.51.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 20 Jul 2017 21:18:44 GMT
< ETag: "ddf87c487acf7cef9d50418f0f8f8dae"
< Accept-Ranges: bytes
< Server: AmazonS3
< X-Cache: Miss from cloudfront
< X-Amz-Cf-Id: rwFN7yHE70bT9xckBpceTsAPcmaadqWB9omPBv2P6WkIfQqdjTk_4w==
< Content-Length: 227
< Content-Type: text/html
< Last-Modified: Wed, 19 Jul 2017 19:21:45 GMT
< Via: 1.1 3572de112011f1b625bb77410b0c5cca.cloudfront.net (CloudFront), 1.1 iad6-proxy-3.amazon.com:80 (Cisco-WSA/9.1.2-010)
< Connection: keep-alive
<
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Subdirectory home page</title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello, this page resides in the /subdirectory/ directory.</p>
  </body>
</html>
* Curl_http_done: called premature == 0
* Connection #0 to host d3gt20ea1hllb.cloudfront.net left intact

You have now configured a way for CloudFront to return a default index page for subdirectories in S3!

Summary

In this post, you used [email protected] to be able to use CloudFront with an S3 origin access identity and serve a default root object on subdirectory URLs. To find out some more about this use-case, see [email protected] integration with CloudFront in our documentation.

If you have questions or suggestions, feel free to comment below. For troubleshooting or implementation help, check out the Lambda forum.

За един Иван и измислените барикади

Post Syndicated from Bozho original https://blog.bozho.net/blog/2976

И аз като Венци Мицов имам един приятел Иван. Дето живее „в провинцията“ (откъдето съм и аз). И който взема, айде не 450 лева, ама твърде малко пари, за да изхранва семейството си.

Иван работи доста за тези пари – не т.нар. работа на хора с бели якички, но работата си е работа.

Иван не го интересува кой е на власт, щото всичките са едни и същи и той не вижда много много разлика. Не слуша вече и предизборния студия, не чете секцията за политика във вестника, защото му е писнало.

Не го интересуват стратегии и концепции. И не защото не е учил „стратегическо планиране“, а защото тия стратегии и концепции в обозримо бъдеще няма да му вдигнат значително заплатата, няма да го направят по-здрав (щото здравеопазването уж е безплатно, ама навсякъде плащаш), няма да го направят и по-щастлив.

Само че се появяват едни хора, които решават да превърнат Иван в образ. Да го поставят като контрапункт на хора, които не харесват. Да създадат едно измислено разделение. И после да могат да кажат на Иван „Иване, виж ги тия как са се ояли и говорят глупости. Маскари. Ама ти мене ше слушаш“.

Тия хора заливат Иван с това разделение по всички канали, с които разполагат. Обясняват му как бюрократите в Европа вземат милиони и само тормозят хора като него. Обясняват му как щом не може да си сложи нещо на масата или да го увие в амбалажна хартия, то сигурно е някаква глупост.

Рисуват картина на две Българии, едната на Иван, а другата на някакъв имагинерен елит.

Не че няма градски хора, за които важната тема на деня е дали небостъргачът в другия край на София (в който не са стъпвали от години) ще кореспондира със стила на околното строителство, а не дали хора като Иван могат да се оправят в живота. Обаче то си е тяхно право да имат собствени приоритети, стига да не налагат тези приоритети на всички. И колкото и фейсбук да създава такова впечатление, те едва ли го правят.

А колкото до стратегиите и визиите – те са безсмислени ако няма кой да ги изпълни. Накрая ще ги изпълняват хора като Иван, най-вероятно.

Обаче опитът да се обясни на Иван, че това всичко са глупости, създава у Иван един нихилизъм. На него му е все повече все тая, все повече не смята, че нещо може да се промени и все повече цветовете се сливат в два-три нюанса на сивото. А като чуе нещо позитивно по телевизията, инстинктивно решава, че „пак ни лъжат“.

Да, стратегиите няма да му вдигнат заплатата утре, визиите няма да му сложат по-качествена храна на масата, а концепциите няма да му оправят течащия покрив. Обаче кое ще?

Иван не е част от друга България, а различията в социалните възможности, макар и напълно реални, не са това, заради което Иван е беден. Иван е беден, защото едни хора го използват, за да бъдат „елит за един ден“, за да източат де що има да се източва, да не пускат без рушвет чужди компании, които биха давали на Иван повече пари. Но тези хора обясняват на Иван, че е беден, защото стотина човека в центъра на София не мислели за него, защото Брюксел регулирал краставиците и защото сме си прецакали отношенията с „братска Русия“, където сме изнасяли стоки за милиони!

Словесното построяване на такива разделения ги превръща в реалност, обаче. Хора застават от двете страни на тези имагинерни барикади. Хора, които не биха имали проблем да седнат на една маса и да намерят общи теми в иначе разнородните си ежедневия.

А в сенките отстрани на тези барикади едни хитри хора потриват ръце.

Господа министри, мерете си данните

Post Syndicated from Bozho original https://blog.bozho.net/blog/2965

Когато някой „по телевизора“ изкаже някакво твърдение, никога не е ясно откъде са му данните. Разпространяват се доста митове, основани на гледане в тавана. Но в тези случаи има поне частично обяснение – хората може би просто няма откъде да вземат данните, за да ги анализират.

Не така стоят нещата с министрите, обаче. Министрите (и председателите на агенции) разполагат с администрация, която може да им даде данни. Прави впечатление обаче фриволното боравене с метарията, и разпространяване на данни, които просто са грешни. Боян Юруков вече е писал за председателя на агенцията за българите в чужбина, който напълно необосновано обяви, че има 6-7 милиона българи в чужбина.

Аз ще се спра на министъра на околната среда, Нено Димов, който през седмицата е обявил, че „през 2016 г. в столицата е имало едва две минимални превишения на показателите за замърсяване с фини прахови частици“. Това ми звучеше доста малко вероятно, предвид, че данните за 2015-та, които съм разглеждал, показваха 60 дни над нормата (при допустими 35). За 1 година такъв напредък, въпреки позитивния тренд, изглеждаше невероятен.

За съжаление ИАОС не публикува суровите данни във формата, в който бях взел тези до 2015 (с искане за обществена информация), но благодарение на инициативата за отворени данни все пак всеки ден качват данни от бюлетина за качеството на въздуха, където пише коя станция е превишила дадена норма. На база на тези данни не мога да направя същите графики като в предишния анализ, но мога да проверя твърдението на министъра.

И то, разбира се, се оказа грешно. Ето броя дни, в които нормата е превишена:

Превишена стойност в поне 1 станция: 74 дни
Превишена стойност в поне 2 станции: 48 дни
Превишена стойност в поне 3 станции: 43 дни
Превишена стойност в поне 4 станции: 36 дни
Превишена стойност в поне 5 станции: 15 дни

По спомен, станциите са 6, но последната е на Копитото и там винаги е чисто. С наличните данни (които са качени за 340, а не за 365 дни) не мога да кажа за средната стойност за града, но когато 4 от 5 станции имат превишение 36 дни (1 над европейската норма), министърът просто изнася грешни данни. Или „е имал предвид друго“, в който случай – нека обясни.

Пак подчертавам, че трендът наистина изглежда позитивен. Също така приветствам вземането на мерки срещу замърсяването от страна на министерството – именно национална политика по въпроса е начинът за решаване на проблема. Но не е редно да имаш цялата администрация на МОСВ и ИАОС под себе си и да кажеш, че само 2 дни била превишена нормата. Надявам се мерките, които се подготвят, да са основание на по-верни данни.

Всъщност, трендът може би изглежда възходящ заради факта, че от няколко години измервателната станция на Орлов мост е премахната. Там, разбира се, фините прахови частици са в най-големи количества. Вероятно има разумно обяснение за премахването (наистина Орлов мост е граничен случай), но трябва да го имаме предвид.

И в това всъщност е част от проблема – в София има доста малко измервателни станции, за да придобием пълна картина. Най-близката станция до мен е на километри. За щастие има проекта airbg.info, чрез който всеки може да си постави измервателна станция и да докладва данните. Така се създава доста по-пълна картина на замърсяването. В съботната сутрин, без мъгли и без нужда от сериозно отопление, картата на София изглежда добре.

Но да се върнем на министрите и данните. Политиката за отворени данни има за цел както повече прозрачност, така и по-информирани решения в управлението. Второто засега не изглежда да е постигнато, решения продължават често да се вземат „по интуиция“, а официални лица продължават да разпространяват неосновани на данни твърдения. Но поне данните ги има, та гражданите можем да посочим грешките.

Predict Billboard Top 10 Hits Using RStudio, H2O and Amazon Athena

Post Syndicated from Gopal Wunnava original https://aws.amazon.com/blogs/big-data/predict-billboard-top-10-hits-using-rstudio-h2o-and-amazon-athena/

Success in the popular music industry is typically measured in terms of the number of Top 10 hits artists have to their credit. The music industry is a highly competitive multi-billion dollar business, and record labels incur various costs in exchange for a percentage of the profits from sales and concert tickets.

Predicting the success of an artist’s release in the popular music industry can be difficult. One release may be extremely popular, resulting in widespread play on TV, radio and social media, while another single may turn out quite unpopular, and therefore unprofitable. Record labels need to be selective in their decision making, and predictive analytics can help them with decision making around the type of songs and artists they need to promote.

In this walkthrough, you leverage H2O.ai, Amazon Athena, and RStudio to make predictions on whether a song might make it to the Top 10 Billboard charts. You explore the GLM, GBM, and deep learning modeling techniques using H2O’s rapid, distributed and easy-to-use open source parallel processing engine. RStudio is a popular IDE, licensed either commercially or under AGPLv3, for working with R. This is ideal if you don’t want to connect to a server via SSH and use code editors such as vi to do analytics. RStudio is available in a desktop version, or a server version that allows you to access R via a web browser. RStudio’s Notebooks feature is used to demonstrate the execution of code and output. In addition, this post showcases how you can leverage Athena for query and interactive analysis during the modeling phase. A working knowledge of statistics and machine learning would be helpful to interpret the analysis being performed in this post.

Walkthrough

Your goal is to predict whether a song will make it to the Top 10 Billboard charts. For this purpose, you will be using multiple modeling techniques―namely GLM, GBM and deep learning―and choose the model that is the best fit.

This solution involves the following steps:

 • Install and configure RStudio with Athena
 • Log in to RStudio
 • Install R packages
 • Connect to Athena
 • Create a dataset
 • Create models

Install and configure RStudio with Athena

Use the following AWS CloudFormation stack to install, configure, and connect RStudio on an Amazon EC2 instance with Athena.

Launching this stack creates all required resources and prerequisites:

 • Amazon EC2 instance with Amazon Linux (minimum size of t2.large is recommended)
 • Provisioning of the EC2 instance in an existing VPC and public subnet
 • Installation of Java 8
 • Assignment of an IAM role to the EC2 instance with the required permissions for accessing Athena and Amazon S3
 • Security group allowing access to the RStudio and SSH ports from the internet (I recommend restricting access to these ports)
 • S3 staging bucket required for Athena (referenced within RStudio as ATHENABUCKET)
 • RStudio username and password
 • Setup logs in Amazon CloudWatch Logs (if needed for additional troubleshooting)
 • Amazon EC2 Systems Manager agent, which makes it easy to manage and patch

All AWS resources are created in the US-East-1 Region. To avoid cross-region data transfer fees, launch the CloudFormation stack in the same region. To check the availability of Athena in other regions, see Region Table.

Log in to RStudio

The instance security group has been automatically configured to allow incoming connections on the RStudio port 8787 from any source internet address. You can edit the security group to restrict source IP access. If you have trouble connecting, ensure that port 8787 isn’t blocked by subnet network ACLS or by your outgoing proxy/firewall.

 1. In the CloudFormation stack, choose Outputs, Value, and then open the RStudio URL. You might need to wait for a few minutes until the instance has been launched.
 2. Log in to RStudio with the and password you provided during setup.

Install R packages

Next, install the required R packages from the RStudio console. You can download the R notebook file containing just the code.

#install pacman – a handy package manager for managing installs
if("pacman" %in% rownames(installed.packages()) == FALSE)
{install.packages("pacman")} 
library(pacman)
p_load(h2o,rJava,RJDBC,awsjavasdk)
h2o.init(nthreads = -1)
## Connection successful!
## 
## R is connected to the H2O cluster: 
##   H2O cluster uptime:     2 hours 42 minutes 
##   H2O cluster version:    3.10.4.6 
##   H2O cluster version age:  4 months and 4 days !!! 
##   H2O cluster name:      H2O_started_from_R_rstudio_hjx881 
##   H2O cluster total nodes:  1 
##   H2O cluster total memory:  3.30 GB 
##   H2O cluster total cores:  4 
##   H2O cluster allowed cores: 4 
##   H2O cluster healthy:    TRUE 
##   H2O Connection ip:     localhost 
##   H2O Connection port:    54321 
##   H2O Connection proxy:    NA 
##   H2O Internal Security:   FALSE 
##   R Version:         R version 3.3.3 (2017-03-06)
## Warning in h2o.clusterInfo(): 
## Your H2O cluster version is too old (4 months and 4 days)!
## Please download and install the latest version from http://h2o.ai/download/
#install aws sdk if not present (pre-requisite for using Athena with an IAM role)
if (!aws_sdk_present()) {
 install_aws_sdk()
}

load_sdk()
## NULL

Connect to Athena

Next, establish a connection to Athena from RStudio, using an IAM role associated with your EC2 instance. Use ATHENABUCKET to specify the S3 staging directory.

URL <- 'https://s3.amazonaws.com/athena-downloads/drivers/AthenaJDBC41-1.0.1.jar'
fil <- basename(URL)
#download the file into current working directory
if (!file.exists(fil)) download.file(URL, fil)
#verify that the file has been downloaded successfully
list.files()
## [1] "AthenaJDBC41-1.0.1.jar"
drv <- JDBC(driverClass="com.amazonaws.athena.jdbc.AthenaDriver", fil, identifier.quote="'")

con <- jdbcConnection <- dbConnect(drv, 'jdbc:awsathena://athena.us-east-1.amazonaws.com:443/',
                  s3_staging_dir=Sys.getenv("ATHENABUCKET"),
                  aws_credentials_provider_class="com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain")

Verify the connection. The results returned depend on your specific Athena setup.

con
## <JDBCConnection>
dbListTables(con)
## [1] "gdelt"        "wikistats"      "elb_logs_raw_native"
## [4] "twitter"       "twitter2"      "usermovieratings"  
## [7] "eventcodes"     "events"       "billboard"     
## [10] "billboardtop10"   "elb_logs"      "gdelthist"     
## [13] "gdeltmaster"     "twitter"       "twitter3"

Create a dataset

For this analysis, you use a sample dataset combining information from Billboard and Wikipedia with Echo Nest data in the Million Songs Dataset. Upload this dataset into your own S3 bucket. The table below provides a description of the fields used in this dataset.

Field Description
year Year that song was released
songtitle Title of the song
artistname Name of the song artist
songid Unique identifier for the song
artistid Unique identifier for the song artist
timesignature Variable estimating the time signature of the song
timesignature_confidence Confidence in the estimate for the timesignature
loudness Continuous variable indicating the average amplitude of the audio in decibels
tempo Variable indicating the estimated beats per minute of the song
tempo_confidence Confidence in the estimate for tempo
key Variable with twelve levels indicating the estimated key of the song (C, C#, B)
key_confidence Confidence in the estimate for key
energy Variable that represents the overall acoustic energy of the song, using a mix of features such as loudness
pitch Continuous variable that indicates the pitch of the song
timbre_0_min thru timbre_11_min Variables that indicate the minimum values over all segments for each of the twelve values in the timbre vector
timbre_0_max thru timbre_11_max Variables that indicate the maximum values over all segments for each of the twelve values in the timbre vector
top10 Indicator for whether or not the song made it to the Top 10 of the Billboard charts (1 if it was in the top 10, and 0 if not)

Create an Athena table based on the dataset

In the Athena console, select the default database, sampled, or create a new database.

Run the following create table statement.

create external table if not exists billboard
(
year int,
songtitle string,
artistname string,
songID string,
artistID string,
timesignature int,
timesignature_confidence double,
loudness double,
tempo double,
tempo_confidence double,
key int,
key_confidence double,
energy double,
pitch double,
timbre_0_min double,
timbre_0_max double,
timbre_1_min double,
timbre_1_max double,
timbre_2_min double,
timbre_2_max double,
timbre_3_min double,
timbre_3_max double,
timbre_4_min double,
timbre_4_max double,
timbre_5_min double,
timbre_5_max double,
timbre_6_min double,
timbre_6_max double,
timbre_7_min double,
timbre_7_max double,
timbre_8_min double,
timbre_8_max double,
timbre_9_min double,
timbre_9_max double,
timbre_10_min double,
timbre_10_max double,
timbre_11_min double,
timbre_11_max double,
Top10 int
)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY ','
STORED AS TEXTFILE
LOCATION 's3://aws-bigdata-blog/artifacts/predict-billboard/data'
;

Inspect the table definition for the ‘billboard’ table that you have created. If you chose a database other than sampledb, replace that value with your choice.

dbGetQuery(con, "show create table sampledb.billboard")
##                   createtab_stmt
## 1    CREATE EXTERNAL TABLE `sampledb.billboard`(
## 2                    `year` int,
## 3                `songtitle` string,
## 4               `artistname` string,
## 5                 `songid` string,
## 6                `artistid` string,
## 7               `timesignature` int,
## 8        `timesignature_confidence` double,
## 9                `loudness` double,
## 10                 `tempo` double,
## 11            `tempo_confidence` double,
## 12                    `key` int,
## 13             `key_confidence` double,
## 14                 `energy` double,
## 15                 `pitch` double,
## 16              `timbre_0_min` double,
## 17              `timbre_0_max` double,
## 18              `timbre_1_min` double,
## 19              `timbre_1_max` double,
## 20              `timbre_2_min` double,
## 21              `timbre_2_max` double,
## 22              `timbre_3_min` double,
## 23              `timbre_3_max` double,
## 24              `timbre_4_min` double,
## 25              `timbre_4_max` double,
## 26              `timbre_5_min` double,
## 27              `timbre_5_max` double,
## 28              `timbre_6_min` double,
## 29              `timbre_6_max` double,
## 30              `timbre_7_min` double,
## 31              `timbre_7_max` double,
## 32              `timbre_8_min` double,
## 33              `timbre_8_max` double,
## 34              `timbre_9_min` double,
## 35              `timbre_9_max` double,
## 36             `timbre_10_min` double,
## 37             `timbre_10_max` double,
## 38             `timbre_11_min` double,
## 39             `timbre_11_max` double,
## 40                   `top10` int)
## 41               ROW FORMAT DELIMITED 
## 42             FIELDS TERMINATED BY ',' 
## 43              STORED AS INPUTFORMAT 
## 44    'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat' 
## 45                   OUTPUTFORMAT 
## 46 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
## 47                    LOCATION
## 48  's3://aws-bigdata-blog/artifacts/predict-billboard/data'
## 49                 TBLPROPERTIES (
## 50      'transient_lastDdlTime'='1505484133')

Run a sample query

Next, run a sample query to obtain a list of all songs from Janet Jackson that made it to the Billboard Top 10 charts.

dbGetQuery(con, " SELECT songtitle,artistname,top10  FROM sampledb.billboard WHERE lower(artistname) =   'janet jackson' AND top10 = 1")
##            songtitle  artistname top10
## 1            Runaway Janet Jackson   1
## 2        Because Of Love Janet Jackson   1
## 3             Again Janet Jackson   1
## 4              If Janet Jackson   1
## 5 Love Will Never Do (Without You) Janet Jackson 1
## 6           Black Cat Janet Jackson   1
## 7        Come Back To Me Janet Jackson   1
## 8            Alright Janet Jackson   1
## 9           Escapade Janet Jackson   1
## 10        Rhythm Nation Janet Jackson   1

Determine how many songs in this dataset are specifically from the year 2010.

dbGetQuery(con, " SELECT count(*)  FROM sampledb.billboard WHERE year = 2010")
##  _col0
## 1  373

The sample dataset provides certain song properties of interest that can be analyzed to gauge the impact to the song’s overall popularity. Look at one such property, timesignature, and determine the value that is the most frequent among songs in the database. Timesignature is a measure of the number of beats and the type of note involved.

Running the query directly may result in an error, as shown in the commented lines below. This error is a result of trying to retrieve a large result set over a JDBC connection, which can cause out-of-memory issues at the client level. To address this, reduce the fetch size and run again.

#t<-dbGetQuery(con, " SELECT timesignature FROM sampledb.billboard")
#Note: Running the preceding query results in the following error: 
#Error in .jcall(rp, "I", "fetch", stride, block): java.sql.SQLException: The requested #fetchSize is more than the allowed value in Athena. Please reduce the fetchSize and try #again. Refer to the Athena documentation for valid fetchSize values.
# Use the dbSendQuery function, reduce the fetch size, and run again
r <- dbSendQuery(con, " SELECT timesignature   FROM sampledb.billboard")
dftimesignature<- fetch(r, n=-1, block=100)
dbClearResult(r)
## [1] TRUE
table(dftimesignature)
## dftimesignature
##  0  1  3  4  5  7 
##  10 143 503 6787 112  19
nrow(dftimesignature)
## [1] 7574

From the results, observe that 6787 songs have a timesignature of 4.

Next, determine the song with the highest tempo.

dbGetQuery(con, " SELECT songtitle,artistname,tempo  FROM sampledb.billboard WHERE tempo = (SELECT max(tempo) FROM sampledb.billboard) ")
##          songtitle   artistname  tempo
## 1 Wanna Be Startin' Somethin' Michael Jackson 244.307

Create the training dataset

Your model needs to be trained such that it can learn and make accurate predictions. Split the data into training and test datasets, and create the training dataset first.  This dataset contains all observations from the year 2009 and earlier. You may face the same JDBC connection issue pointed out earlier, so this query uses a fetch size.

#BillboardTrain <- dbGetQuery(con, "SELECT * FROM sampledb.billboard WHERE year <= 2009")
#Running the preceding query results in the following error:-
#Error in .verify.JDBC.result(r, "Unable to retrieve JDBC result set for ", : Unable to retrieve #JDBC result set for SELECT * FROM sampledb.billboard WHERE year <= 2009 (Internal error)
#Follow the same approach as before to address this issue.

r <- dbSendQuery(con, "SELECT * FROM sampledb.billboard WHERE year <= 2009")
BillboardTrain <- fetch(r, n=-1, block=100)
dbClearResult(r)
## [1] TRUE
BillboardTrain[1:2,c(1:3,6:10)]
##  year      songtitle artistname timesignature
## 1 2009 The Awkward Goodbye  Athlete       3
## 2 2009    Rubik's Cube  Athlete       3
##  timesignature_confidence loudness  tempo tempo_confidence
## 1          0.732  -6.320 89.614  0.652
## 2          0.906  -9.541 117.742  0.542
nrow(BillboardTrain)
## [1] 7201

Create the test dataset

BillboardTest <- dbGetQuery(con, "SELECT * FROM sampledb.billboard where year = 2010")
BillboardTest[1:2,c(1:3,11:15)]
##  year       songtitle    artistname key
## 1 2010 This Is the House That Doubt Built A Day to Remember 11
## 2 2010    Sticks & Bricks A Day to Remember 10
##  key_confidence  energy pitch timbre_0_min
## 1     0.453 0.9666556 0.024    0.002
## 2     0.469 0.9847095 0.025    0.000
nrow(BillboardTest)
## [1] 373

Convert the training and test datasets into H2O dataframes

train.h2o <- as.h2o(BillboardTrain)
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |=================================================================| 100%
test.h2o <- as.h2o(BillboardTest)
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |=================================================================| 100%

Inspect the column names in your H2O dataframes.

colnames(train.h2o)
## [1] "year"           "songtitle"        
## [3] "artistname"        "songid"         
## [5] "artistid"         "timesignature"      
## [7] "timesignature_confidence" "loudness"        
## [9] "tempo"          "tempo_confidence"    
## [11] "key"           "key_confidence"     
## [13] "energy"          "pitch"          
## [15] "timbre_0_min"       "timbre_0_max"      
## [17] "timbre_1_min"       "timbre_1_max"      
## [19] "timbre_2_min"       "timbre_2_max"      
## [21] "timbre_3_min"       "timbre_3_max"      
## [23] "timbre_4_min"       "timbre_4_max"      
## [25] "timbre_5_min"       "timbre_5_max"      
## [27] "timbre_6_min"       "timbre_6_max"      
## [29] "timbre_7_min"       "timbre_7_max"      
## [31] "timbre_8_min"       "timbre_8_max"      
## [33] "timbre_9_min"       "timbre_9_max"      
## [35] "timbre_10_min"      "timbre_10_max"      
## [37] "timbre_11_min"      "timbre_11_max"      
## [39] "top10"

Create models

You need to designate the independent and dependent variables prior to applying your modeling algorithms. Because you’re trying to predict the ‘top10’ field, this would be your dependent variable and everything else would be independent.

Create your first model using GLM. Because GLM works best with numeric data, you create your model by dropping non-numeric variables. You only use the variables in the dataset that describe the numerical attributes of the song in the logistic regression model. You won’t use these variables:  “year”, “songtitle”, “artistname”, “songid”, or “artistid”.

y.dep <- 39
x.indep <- c(6:38)
x.indep
## [1] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
## [24] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Create Model 1: All numeric variables

Create Model 1 with the training dataset, using GLM as the modeling algorithm and H2O’s built-in h2o.glm function.

modelh1 <- h2o.glm( y = y.dep, x = x.indep, training_frame = train.h2o, family = "binomial")
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |=====                              |  8%
 |                                    
 |=================================================================| 100%

Measure the performance of Model 1, using H2O’s built-in performance function.

h2o.performance(model=modelh1,newdata=test.h2o)
## H2OBinomialMetrics: glm
## 
## MSE: 0.09924684
## RMSE: 0.3150347
## LogLoss: 0.3220267
## Mean Per-Class Error: 0.2380168
## AUC: 0.8431394
## Gini: 0.6862787
## R^2: 0.254663
## Null Deviance: 326.0801
## Residual Deviance: 240.2319
## AIC: 308.2319
## 
## Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold:
##     0  1  Error   Rate
## 0   255 59 0.187898 =59/314
## 1    17 42 0.288136  =17/59
## Totals 272 101 0.203753 =76/373
## 
## Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds
##             metric threshold  value idx
## 1            max f1 0.192772 0.525000 100
## 2            max f2 0.124912 0.650510 155
## 3         max f0point5 0.416258 0.612903 23
## 4         max accuracy 0.416258 0.879357 23
## 5        max precision 0.813396 1.000000  0
## 6          max recall 0.037579 1.000000 282
## 7       max specificity 0.813396 1.000000  0
## 8       max absolute_mcc 0.416258 0.455251 23
## 9  max min_per_class_accuracy 0.161402 0.738854 125
## 10 max mean_per_class_accuracy 0.124912 0.765006 155
## 
## Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or ` 
h2o.auc(h2o.performance(modelh1,test.h2o)) 
## [1] 0.8431394

The AUC metric provides insight into how well the classifier is able to separate the two classes. In this case, the value of 0.8431394 indicates that the classification is good. (A value of 0.5 indicates a worthless test, while a value of 1.0 indicates a perfect test.)

Next, inspect the coefficients of the variables in the dataset.

dfmodelh1 <- as.data.frame(h2o.varimp(modelh1))
dfmodelh1
##            names coefficients sign
## 1       timbre_0_max 1.290938663 NEG
## 2         loudness 1.262941934 POS
## 3           pitch 0.616995941 NEG
## 4       timbre_1_min 0.422323735 POS
## 5       timbre_6_min 0.349016024 NEG
## 6          energy 0.348092062 NEG
## 7       timbre_11_min 0.307331997 NEG
## 8       timbre_3_max 0.302225619 NEG
## 9       timbre_11_max 0.243632060 POS
## 10       timbre_4_min 0.224233951 POS
## 11       timbre_4_max 0.204134342 POS
## 12       timbre_5_min 0.199149324 NEG
## 13       timbre_0_min 0.195147119 POS
## 14 timesignature_confidence 0.179973904 POS
## 15     tempo_confidence 0.144242598 POS
## 16      timbre_10_max 0.137644568 POS
## 17       timbre_7_min 0.126995955 NEG
## 18      timbre_10_min 0.123851179 POS
## 19       timbre_7_max 0.100031481 NEG
## 20       timbre_2_min 0.096127636 NEG
## 21      key_confidence 0.083115820 POS
## 22       timbre_6_max 0.073712419 POS
## 23      timesignature 0.067241917 POS
## 24       timbre_8_min 0.061301881 POS
## 25       timbre_8_max 0.060041698 POS
## 26           key 0.056158445 POS
## 27       timbre_3_min 0.050825116 POS
## 28       timbre_9_max 0.033733561 POS
## 29       timbre_2_max 0.030939072 POS
## 30       timbre_9_min 0.020708113 POS
## 31       timbre_1_max 0.014228818 NEG
## 32          tempo 0.008199861 POS
## 33       timbre_5_max 0.004837870 POS
## 34                  NA <NA>

Typically, songs with heavier instrumentation tend to be louder (have higher values in the variable “loudness”) and more energetic (have higher values in the variable “energy”). This knowledge is helpful for interpreting the modeling results.

You can make the following observations from the results:

 • The coefficient estimates for the confidence values associated with the time signature, key, and tempo variables are positive. This suggests that higher confidence leads to a higher predicted probability of a Top 10 hit.
 • The coefficient estimate for loudness is positive, meaning that mainstream listeners prefer louder songs with heavier instrumentation.
 • The coefficient estimate for energy is negative, meaning that mainstream listeners prefer songs that are less energetic, which are those songs with light instrumentation.

These coefficients lead to contradictory conclusions for Model 1. This could be due to multicollinearity issues. Inspect the correlation between the variables “loudness” and “energy” in the training set.

cor(train.h2o$loudness,train.h2o$energy)
## [1] 0.7399067

This number indicates that these two variables are highly correlated, and Model 1 does indeed suffer from multicollinearity. Typically, you associate a value of -1.0 to -0.5 or 1.0 to 0.5 to indicate strong correlation, and a value of 0.1 to 0.1 to indicate weak correlation. To avoid this correlation issue, omit one of these two variables and re-create the models.

You build two variations of the original model:

 • Model 2, in which you keep “energy” and omit “loudness”
 • Model 3, in which you keep “loudness” and omit “energy”

You compare these two models and choose the model with a better fit for this use case.

Create Model 2: Keep energy and omit loudness

colnames(train.h2o)
## [1] "year"           "songtitle"        
## [3] "artistname"        "songid"         
## [5] "artistid"         "timesignature"      
## [7] "timesignature_confidence" "loudness"        
## [9] "tempo"          "tempo_confidence"    
## [11] "key"           "key_confidence"     
## [13] "energy"          "pitch"          
## [15] "timbre_0_min"       "timbre_0_max"      
## [17] "timbre_1_min"       "timbre_1_max"      
## [19] "timbre_2_min"       "timbre_2_max"      
## [21] "timbre_3_min"       "timbre_3_max"      
## [23] "timbre_4_min"       "timbre_4_max"      
## [25] "timbre_5_min"       "timbre_5_max"      
## [27] "timbre_6_min"       "timbre_6_max"      
## [29] "timbre_7_min"       "timbre_7_max"      
## [31] "timbre_8_min"       "timbre_8_max"      
## [33] "timbre_9_min"       "timbre_9_max"      
## [35] "timbre_10_min"      "timbre_10_max"      
## [37] "timbre_11_min"      "timbre_11_max"      
## [39] "top10"
y.dep <- 39
x.indep <- c(6:7,9:38)
x.indep
## [1] 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
## [24] 30 31 32 33 34 35 36 37 38
modelh2 <- h2o.glm( y = y.dep, x = x.indep, training_frame = train.h2o, family = "binomial")
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |=======                             | 10%
 |                                    
 |=================================================================| 100%

Measure the performance of Model 2.

h2o.performance(model=modelh2,newdata=test.h2o)
## H2OBinomialMetrics: glm
## 
## MSE: 0.09922606
## RMSE: 0.3150017
## LogLoss: 0.3228213
## Mean Per-Class Error: 0.2490554
## AUC: 0.8431933
## Gini: 0.6863867
## R^2: 0.2548191
## Null Deviance: 326.0801
## Residual Deviance: 240.8247
## AIC: 306.8247
## 
## Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold:
##     0 1  Error   Rate
## 0   280 34 0.108280 =34/314
## 1    23 36 0.389831  =23/59
## Totals 303 70 0.152815 =57/373
## 
## Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds
##             metric threshold  value idx
## 1            max f1 0.254391 0.558140 69
## 2            max f2 0.113031 0.647208 157
## 3         max f0point5 0.413999 0.596026 22
## 4         max accuracy 0.446250 0.876676 18
## 5        max precision 0.811739 1.000000  0
## 6          max recall 0.037682 1.000000 283
## 7       max specificity 0.811739 1.000000  0
## 8       max absolute_mcc 0.254391 0.469060 69
## 9  max min_per_class_accuracy 0.141051 0.716561 131
## 10 max mean_per_class_accuracy 0.113031 0.761821 157
## 
## Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or `h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)`
dfmodelh2 <- as.data.frame(h2o.varimp(modelh2))
dfmodelh2
##            names coefficients sign
## 1           pitch 0.700331511 NEG
## 2       timbre_1_min 0.510270513 POS
## 3       timbre_0_max 0.402059546 NEG
## 4       timbre_6_min 0.333316236 NEG
## 5       timbre_11_min 0.331647383 NEG
## 6       timbre_3_max 0.252425901 NEG
## 7       timbre_11_max 0.227500308 POS
## 8       timbre_4_max 0.210663865 POS
## 9       timbre_0_min 0.208516163 POS
## 10       timbre_5_min 0.202748055 NEG
## 11       timbre_4_min 0.197246582 POS
## 12      timbre_10_max 0.172729619 POS
## 13     tempo_confidence 0.167523934 POS
## 14 timesignature_confidence 0.167398830 POS
## 15       timbre_7_min 0.142450727 NEG
## 16       timbre_8_max 0.093377516 POS
## 17      timbre_10_min 0.090333426 POS
## 18      timesignature 0.085851625 POS
## 19       timbre_7_max 0.083948442 NEG
## 20      key_confidence 0.079657073 POS
## 21       timbre_6_max 0.076426046 POS
## 22       timbre_2_min 0.071957831 NEG
## 23       timbre_9_max 0.071393189 POS
## 24       timbre_8_min 0.070225578 POS
## 25           key 0.061394702 POS
## 26       timbre_3_min 0.048384697 POS
## 27       timbre_1_max 0.044721121 NEG
## 28          energy 0.039698433 POS
## 29       timbre_5_max 0.039469064 POS
## 30       timbre_2_max 0.018461133 POS
## 31          tempo 0.013279926 POS
## 32       timbre_9_min 0.005282143 NEG
## 33                  NA <NA>

h2o.auc(h2o.performance(modelh2,test.h2o)) 
## [1] 0.8431933

You can make the following observations:

 • The AUC metric is 0.8431933.
 • Inspecting the coefficient of the variable energy, Model 2 suggests that songs with high energy levels tend to be more popular. This is as per expectation.
 • As H2O orders variables by significance, the variable energy is not significant in this model.

You can conclude that Model 2 is not ideal for this use , as energy is not significant.

CreateModel 3: Keep loudness but omit energy

colnames(train.h2o)
## [1] "year"           "songtitle"        
## [3] "artistname"        "songid"         
## [5] "artistid"         "timesignature"      
## [7] "timesignature_confidence" "loudness"        
## [9] "tempo"          "tempo_confidence"    
## [11] "key"           "key_confidence"     
## [13] "energy"          "pitch"          
## [15] "timbre_0_min"       "timbre_0_max"      
## [17] "timbre_1_min"       "timbre_1_max"      
## [19] "timbre_2_min"       "timbre_2_max"      
## [21] "timbre_3_min"       "timbre_3_max"      
## [23] "timbre_4_min"       "timbre_4_max"      
## [25] "timbre_5_min"       "timbre_5_max"      
## [27] "timbre_6_min"       "timbre_6_max"      
## [29] "timbre_7_min"       "timbre_7_max"      
## [31] "timbre_8_min"       "timbre_8_max"      
## [33] "timbre_9_min"       "timbre_9_max"      
## [35] "timbre_10_min"      "timbre_10_max"      
## [37] "timbre_11_min"      "timbre_11_max"      
## [39] "top10"
y.dep <- 39
x.indep <- c(6:12,14:38)
x.indep
## [1] 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
## [24] 30 31 32 33 34 35 36 37 38
modelh3 <- h2o.glm( y = y.dep, x = x.indep, training_frame = train.h2o, family = "binomial")
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |========                             | 12%
 |                                    
 |=================================================================| 100%
perfh3<-h2o.performance(model=modelh3,newdata=test.h2o)
perfh3
## H2OBinomialMetrics: glm
## 
## MSE: 0.0978859
## RMSE: 0.3128672
## LogLoss: 0.3178367
## Mean Per-Class Error: 0.264925
## AUC: 0.8492389
## Gini: 0.6984778
## R^2: 0.2648836
## Null Deviance: 326.0801
## Residual Deviance: 237.1062
## AIC: 303.1062
## 
## Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold:
##     0 1  Error   Rate
## 0   286 28 0.089172 =28/314
## 1    26 33 0.440678  =26/59
## Totals 312 61 0.144772 =54/373
## 
## Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds
##             metric threshold  value idx
## 1            max f1 0.273799 0.550000 60
## 2            max f2 0.125503 0.663265 155
## 3         max f0point5 0.435479 0.628931 24
## 4         max accuracy 0.435479 0.882038 24
## 5        max precision 0.821606 1.000000  0
## 6          max recall 0.038328 1.000000 280
## 7       max specificity 0.821606 1.000000  0
## 8       max absolute_mcc 0.435479 0.471426 24
## 9  max min_per_class_accuracy 0.173693 0.745763 120
## 10 max mean_per_class_accuracy 0.125503 0.775073 155
## 
## Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or `h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)`
dfmodelh3 <- as.data.frame(h2o.varimp(modelh3))
dfmodelh3
##            names coefficients sign
## 1       timbre_0_max 1.216621e+00 NEG
## 2         loudness 9.780973e-01 POS
## 3           pitch 7.249788e-01 NEG
## 4       timbre_1_min 3.891197e-01 POS
## 5       timbre_6_min 3.689193e-01 NEG
## 6       timbre_11_min 3.086673e-01 NEG
## 7       timbre_3_max 3.025593e-01 NEG
## 8       timbre_11_max 2.459081e-01 POS
## 9       timbre_4_min 2.379749e-01 POS
## 10       timbre_4_max 2.157627e-01 POS
## 11       timbre_0_min 1.859531e-01 POS
## 12       timbre_5_min 1.846128e-01 NEG
## 13 timesignature_confidence 1.729658e-01 POS
## 14       timbre_7_min 1.431871e-01 NEG
## 15      timbre_10_max 1.366703e-01 POS
## 16      timbre_10_min 1.215954e-01 POS
## 17     tempo_confidence 1.183698e-01 POS
## 18       timbre_2_min 1.019149e-01 NEG
## 19      key_confidence 9.109701e-02 POS
## 20       timbre_7_max 8.987908e-02 NEG
## 21       timbre_6_max 6.935132e-02 POS
## 22       timbre_8_max 6.878241e-02 POS
## 23      timesignature 6.120105e-02 POS
## 24           key 5.814805e-02 POS
## 25       timbre_8_min 5.759228e-02 POS
## 26       timbre_1_max 2.930285e-02 NEG
## 27       timbre_9_max 2.843755e-02 POS
## 28       timbre_3_min 2.380245e-02 POS
## 29       timbre_2_max 1.917035e-02 POS
## 30       timbre_5_max 1.715813e-02 POS
## 31          tempo 1.364418e-02 NEG
## 32       timbre_9_min 8.463143e-05 NEG
## 33                  NA <NA>
h2o.sensitivity(perfh3,0.5)
## Warning in h2o.find_row_by_threshold(object, t): Could not find exact
## threshold: 0.5 for this set of metrics; using closest threshold found:
## 0.501855569251422. Run `h2o.predict` and apply your desired threshold on a
## probability column.
## [[1]]
## [1] 0.2033898
h2o.auc(perfh3)
## [1] 0.8492389

You can make the following observations:

 • The AUC metric is 0.8492389.
 • From the confusion matrix, the model correctly predicts that 33 songs will be top 10 hits (true positives). However, it has 26 false positives (songs that the model predicted would be Top 10 hits, but ended up not being Top 10 hits).
 • Loudness has a positive coefficient estimate, meaning that this model predicts that songs with heavier instrumentation tend to be more popular. This is the same conclusion from Model 2.
 • Loudness is significant in this model.

Overall, Model 3 predicts a higher number of top 10 hits with an accuracy rate that is acceptable. To choose the best fit for production runs, record labels should consider the following factors:

 • Desired model accuracy at a given threshold
 • Number of correct predictions for top10 hits
 • Tolerable number of false positives or false negatives

Next, make predictions using Model 3 on the test dataset.

predict.regh <- h2o.predict(modelh3, test.h2o)
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |=================================================================| 100%
print(predict.regh)
##  predict    p0     p1
## 1    0 0.9654739 0.034526052
## 2    0 0.9654748 0.034525236
## 3    0 0.9635547 0.036445318
## 4    0 0.9343579 0.065642149
## 5    0 0.9978334 0.002166601
## 6    0 0.9779949 0.022005078
## 
## [373 rows x 3 columns]
predict.regh$predict
##  predict
## 1    0
## 2    0
## 3    0
## 4    0
## 5    0
## 6    0
## 
## [373 rows x 1 column]
dpr<-as.data.frame(predict.regh)
#Rename the predicted column 
colnames(dpr)[colnames(dpr) == 'predict'] <- 'predict_top10'
table(dpr$predict_top10)
## 
##  0  1 
## 312 61

The first set of output results specifies the probabilities associated with each predicted observation.  For example, observation 1 is 96.54739% likely to not be a Top 10 hit, and 3.4526052% likely to be a Top 10 hit (predict=1 indicates Top 10 hit and predict=0 indicates not a Top 10 hit).  The second set of results list the actual predictions made.  From the third set of results, this model predicts that 61 songs will be top 10 hits.

Compute the baseline accuracy, by assuming that the baseline predicts the most frequent outcome, which is that most songs are not Top 10 hits.

table(BillboardTest$top10)
## 
##  0  1 
## 314 59

Now observe that the baseline model would get 314 observations correct, and 59 wrong, for an accuracy of 314/(314+59) = 0.8418231.

It seems that Model 3, with an accuracy of 0.8552, provides you with a small improvement over the baseline model. But is this model useful for record labels?

View the two models from an investment perspective:

 • A production company is interested in investing in songs that are more likely to make it to the Top 10. The company’s objective is to minimize the risk of financial losses attributed to investing in songs that end up unpopular.
 • How many songs does Model 3 correctly predict as a Top 10 hit in 2010? Looking at the confusion matrix, you see that it predicts 33 top 10 hits correctly at an optimal threshold, which is more than half the number
 • It will be more useful to the record label if you can provide the production company with a list of songs that are highly likely to end up in the Top 10.
 • The baseline model is not useful, as it simply does not label any song as a hit.

Considering the three models built so far, you can conclude that Model 3 proves to be the best investment choice for the record label.

GBM model

H2O provides you with the ability to explore other learning models, such as GBM and deep learning. Explore building a model using the GBM technique, using the built-in h2o.gbm function.

Before you do this, you need to convert the target variable to a factor for multinomial classification techniques.

train.h2o$top10=as.factor(train.h2o$top10)
gbm.modelh <- h2o.gbm(y=y.dep, x=x.indep, training_frame = train.h2o, ntrees = 500, max_depth = 4, learn_rate = 0.01, seed = 1122,distribution="multinomial")
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |===                               |  5%
 |                                    
 |=====                              |  7%
 |                                    
 |======                              |  9%
 |                                    
 |=======                             | 10%
 |                                    
 |======================                      | 33%
 |                                    
 |=====================================              | 56%
 |                                    
 |====================================================       | 79%
 |                                    
 |================================================================ | 98%
 |                                    
 |=================================================================| 100%
perf.gbmh<-h2o.performance(gbm.modelh,test.h2o)
perf.gbmh
## H2OBinomialMetrics: gbm
## 
## MSE: 0.09860778
## RMSE: 0.3140188
## LogLoss: 0.3206876
## Mean Per-Class Error: 0.2120263
## AUC: 0.8630573
## Gini: 0.7261146
## 
## Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold:
##     0 1  Error   Rate
## 0   266 48 0.152866 =48/314
## 1    16 43 0.271186  =16/59
## Totals 282 91 0.171582 =64/373
## 
## Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds
##            metric threshold  value idx
## 1           max f1 0.189757 0.573333 90
## 2           max f2 0.130895 0.693717 145
## 3        max f0point5 0.327346 0.598802 26
## 4        max accuracy 0.442757 0.876676 14
## 5       max precision 0.802184 1.000000  0
## 6         max recall 0.049990 1.000000 284
## 7      max specificity 0.802184 1.000000  0
## 8      max absolute_mcc 0.169135 0.496486 104
## 9 max min_per_class_accuracy 0.169135 0.796610 104
## 10 max mean_per_class_accuracy 0.169135 0.805948 104
## 
## Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or `
h2o.sensitivity(perf.gbmh,0.5)
## Warning in h2o.find_row_by_threshold(object, t): Could not find exact
## threshold: 0.5 for this set of metrics; using closest threshold found:
## 0.501205344484314. Run `h2o.predict` and apply your desired threshold on a
## probability column.
## [[1]]
## [1] 0.1355932
h2o.auc(perf.gbmh)
## [1] 0.8630573

This model correctly predicts 43 top 10 hits, which is 10 more than the number predicted by Model 3. Moreover, the AUC metric is higher than the one obtained from Model 3.

As seen above, H2O’s API provides the ability to obtain key statistical measures required to analyze the models easily, using several built-in functions. The record label can experiment with different parameters to arrive at the model that predicts the maximum number of Top 10 hits at the desired level of accuracy and threshold.

H2O also allows you to experiment with deep learning models. Deep learning models have the ability to learn features implicitly, but can be more expensive computationally.

Now, create a deep learning model with the h2o.deeplearning function, using the same training and test datasets created before. The time taken to run this model depends on the type of EC2 instance chosen for this purpose.  For models that require more computation, consider using accelerated computing instances such as the P2 instance type.

system.time(
 dlearning.modelh <- h2o.deeplearning(y = y.dep,
                   x = x.indep,
                   training_frame = train.h2o,
                   epoch = 250,
                   hidden = c(250,250),
                   activation = "Rectifier",
                   seed = 1122,
                   distribution="multinomial"
 )
)
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |===                               |  4%
 |                                    
 |=====                              |  8%
 |                                    
 |========                             | 12%
 |                                    
 |==========                            | 16%
 |                                    
 |=============                          | 20%
 |                                    
 |================                         | 24%
 |                                    
 |==================                        | 28%
 |                                    
 |=====================                      | 32%
 |                                    
 |=======================                     | 36%
 |                                    
 |==========================                    | 40%
 |                                    
 |=============================                  | 44%
 |                                    
 |===============================                 | 48%
 |                                    
 |==================================                | 52%
 |                                    
 |====================================               | 56%
 |                                    
 |=======================================             | 60%
 |                                    
 |==========================================            | 64%
 |                                    
 |============================================           | 68%
 |                                    
 |===============================================         | 72%
 |                                    
 |=================================================        | 76%
 |                                    
 |====================================================       | 80%
 |                                    
 |=======================================================     | 84%
 |                                    
 |=========================================================    | 88%
 |                                    
 |============================================================   | 92%
 |                                    
 |==============================================================  | 96%
 |                                    
 |=================================================================| 100%
##  user system elapsed 
##  1.216  0.020 166.508
perf.dl<-h2o.performance(model=dlearning.modelh,newdata=test.h2o)
perf.dl
## H2OBinomialMetrics: deeplearning
## 
## MSE: 0.1678359
## RMSE: 0.4096778
## LogLoss: 1.86509
## Mean Per-Class Error: 0.3433013
## AUC: 0.7568822
## Gini: 0.5137644
## 
## Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold:
##     0 1  Error   Rate
## 0   290 24 0.076433 =24/314
## 1    36 23 0.610169  =36/59
## Totals 326 47 0.160858 =60/373
## 
## Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds
##            metric threshold  value idx
## 1           max f1 0.826267 0.433962 46
## 2           max f2 0.000000 0.588235 239
## 3        max f0point5 0.999929 0.511811 16
## 4        max accuracy 0.999999 0.865952 10
## 5       max precision 1.000000 1.000000  0
## 6         max recall 0.000000 1.000000 326
## 7      max specificity 1.000000 1.000000  0
## 8      max absolute_mcc 0.999929 0.363219 16
## 9 max min_per_class_accuracy 0.000004 0.662420 145
## 10 max mean_per_class_accuracy 0.000000 0.685334 224
## 
## Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or `h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)`
h2o.sensitivity(perf.dl,0.5)
## Warning in h2o.find_row_by_threshold(object, t): Could not find exact
## threshold: 0.5 for this set of metrics; using closest threshold found:
## 0.496293348880151. Run `h2o.predict` and apply your desired threshold on a
## probability column.
## [[1]]
## [1] 0.3898305
h2o.auc(perf.dl)
## [1] 0.7568822

The AUC metric for this model is 0.7568822, which is less than what you got from the earlier models. I recommend further experimentation using different hyper parameters, such as the learning rate, epoch or the number of hidden layers.

H2O’s built-in functions provide many key statistical measures that can help measure model performance. Here are some of these key terms.

Metric Description
Sensitivity Measures the proportion of positives that have been correctly identified. It is also called the true positive rate, or recall.
Specificity Measures the proportion of negatives that have been correctly identified. It is also called the true negative rate.
Threshold Cutoff point that maximizes specificity and sensitivity. While the model may not provide the highest prediction at this point, it would not be biased towards positives or negatives.
Precision The fraction of the documents retrieved that are relevant to the information needed, for example, how many of the positively classified are relevant
AUC

Provides insight into how well the classifier is able to separate the two classes. The implicit goal is to deal with situations where the sample distribution is highly skewed, with a tendency to overfit to a single class.

0.90 – 1 = excellent (A)

0.8 – 0.9 = good (B)

0.7 – 0.8 = fair (C)

.6 – 0.7 = poor (D)

0.5 – 0.5 = fail (F)

Here’s a summary of the metrics generated from H2O’s built-in functions for the three models that produced useful results.

Metric Model 3 GBM Model Deep Learning Model

Accuracy

(max)

0.882038

(t=0.435479)

0.876676

(t=0.442757)

0.865952

(t=0.999999)

Precision

(max)

1.0

(t=0.821606)

1.0

(t=0802184)

1.0

(t=1.0)

Recall

(max)

1.0 1.0

1.0

(t=0)

Specificity

(max)

1.0 1.0

1.0

(t=1)

Sensitivity

 

0.2033898 0.1355932

0.3898305

(t=0.5)

AUC 0.8492389 0.8630573 0.756882

Note: ‘t’ denotes threshold.

Your options at this point could be narrowed down to Model 3 and the GBM model, based on the AUC and accuracy metrics observed earlier.  If the slightly lower accuracy of the GBM model is deemed acceptable, the record label can choose to go to production with the GBM model, as it can predict a higher number of Top 10 hits.  The AUC metric for the GBM model is also higher than that of Model 3.

Record labels can experiment with different learning techniques and parameters before arriving at a model that proves to be the best fit for their business. Because deep learning models can be computationally expensive, record labels can choose more powerful EC2 instances on AWS to run their experiments faster.

Conclusion

In this post, I showed how the popular music industry can use analytics to predict the type of songs that make the Top 10 Billboard charts. By running H2O’s scalable machine learning platform on AWS, data scientists can easily experiment with multiple modeling techniques and interactively query the data using Amazon Athena, without having to manage the underlying infrastructure. This helps record labels make critical decisions on the type of artists and songs to promote in a timely fashion, thereby increasing sales and revenue.

If you have questions or suggestions, please comment below.


Additional Reading

Learn how to build and explore a simple geospita simple GEOINT application using SparkR.


About the Authors

gopalGopal Wunnava is a Partner Solution Architect with the AWS GSI Team. He works with partners and customers on big data engagements, and is passionate about building analytical solutions that drive business capabilities and decision making. In his spare time, he loves all things sports and movies related and is fond of old classics like Asterix, Obelix comics and Hitchcock movies.

 

 

Bob Strahan, a Senior Consultant with AWS Professional Services, contributed to this post.

 

 

14 години

Post Syndicated from Йовко Ламбрев original https://yovko.net/14years/

Преди 6 години беше последният път, когато отбелязах рожденния ден на този блог. Оттогава понамалих честотата на писането тук (а и по принцип писането). Сега, още 6 години след това няма да обещавам, че отново ще го зачестя, не само защото няма и сам да си повярвам, но и защото си мисля, че новото темпо е по-близо до сегашното ми аз – говори само, когато има какво да каже (или да изкрещи, което все по-често му се налага). А и ми предстои да пиша скоро на едно друго място и не зная колко теми и сили ще остават за този блог. Ще видим…

Иначе 14 години са ужасно много време. Точно толкова ме нямаше и в Пловдив и междувременно разбрах, че това което наричаме корени, всъщност не съществува, но усилията да се почувстваш отново на мястото си са съвсем реални. Поне за мен.

Вероятно съм останал един от малкото, които още ползваме RSS-четец и с всеки ден, ровейки се в емисиите му, все повече ми липсва не откриването на нови интересни блогъри, защото такива продължават да се появяват, а отсъствието на старите. И индиректната комуникация с тях – с тези които имахме какво да си кажем и да се прочетем – без оковите на клишетата в главите ни, а с широкоскроеността на съзнанията ни. Не с реплики из социалките, а с лични гледни точки, развити в блоговете ни, с повече от няколко бързи изречения.

Подобно на философията slow food може би има потребност и от бавна публицистика – такава лична от първо лице. Поне аз си признавам, че имам потребност от нея.

Иначе няма да спра да пиша тук, колкото и да е рядко… Но да кажа, че липсвате – тези които моят Inoreader листва като inactive feed. И да – усилията, да се почувстваш отново на мястото след дълга пауза са съвсем реални, но си струват.

PS4 Piracy Now Exists – If Gamers Want to Jump Through Hoops

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/ps4-piracy-now-exists-if-gamers-want-to-jump-through-hoops-170930/

During the reign of the first few generations of consoles, gamers became accustomed to their machines being compromised by hacking groups and enthusiasts, to enable the execution of third-party software.

Often carried out under the banner of running “homebrew” code, so-called jailbroken consoles also brought with them the prospect of running pirate copies of officially produced games. Once the floodgates were opened, not much could hold things back.

With the advent of mass online gaming, however, things became more complex. Regular firmware updates mean that security holes could be fixed remotely whenever a user went online, rendering the jailbreaking process a cat-and-mouse game with continually moving targets.

This, coupled with massively improved overall security, has meant that the current generation of consoles has remained largely piracy free, at least on a do-it-at-home basis. Now, however, that position is set to change after the first decrypted PS4 game dumps began to hit the web this week.

Thanks to release group KOTF (Knights of the Fallen), Grand Theft Auto V, Far Cry 4, and Assassins Creed IV are all available for download from the usual places. As expected they are pretty meaty downloads, with GTAV weighing in via 90 x 500MB files, Far Cry4 via 54 of the same size, and ACIV sporting 84 x 250MB.

Partial NFO file for PS4 GTA V

While undoubtedly large, it’s not the filesize that will prove most prohibitive when it comes to getting these beasts to run on a PlayStation 4. Indeed, a potential pirate will need to jump through a number of hoops to enjoy any of these titles or others that may appear in the near future.

KOTF explains as much in the NFO (information) files it includes with its releases. The list of requirements is long.

First up, a gamer needs to possess a PS4 with an extremely old firmware version – v1.76 – which was released way back in August 2014. The fact this firmware is required doesn’t come as a surprise since it was successfully jailbroken back in December 2015.

The age of the firmware raises several issues, not least where people can obtain a PS4 that’s so old it still has this firmware intact. Also, newer games require later firmware, so most games released during the past two to three years won’t be compatible with v1.76. That limits the pool of games considerably.

Finally, forget going online with such an old software version. Sony will be all over it like a cheap suit, plotting to do something unpleasant to that cheeky antique code, given half a chance. And, for anyone wondering, downgrading a higher firmware version to v1.76 isn’t possible – yet.

But for gamers who want a little bit of recent PS4 nostalgia on the cheap, ‘all’ they have to do is gather the necessary tools together and follow the instructions below.

Easy – when you know how

While this is a landmark moment for PS4 piracy (which to date has mainly centered around much hocus pocus), the limitations listed above mean that it isn’t going to hit the mainstream just yet.

That being said, all things are possible when given the right people, determination, and enough time. Whether that will be anytime soon is anyone’s guess but there are rumors that firmware v4.55 has already been exploited, so you never know.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Нюансиран поглед върху държавната администрация

Post Syndicated from Bozho original https://blog.bozho.net/blog/2948

Свикнали сме да наричаме държавния служител с пренебрежителното „чиновник“. Или дори „хрантутник“. Образът на държавния служител е намръщена лелка, която по цял ден нищо не върши. Има вицове от рода на „Какво правят държавните служители, като се пенсионират? Пак нищо“. Държавата е неефективна, и затова сме склонни да обвиняваме винаги държавните служители. Обвинява ги обществото, обвиняват ги и политиците.

И това не е без основание. Много от държавните служители наистина ги мързи, наистина не могат да свършат работа „за 5 стотинки“, наистина са назначени, защото са „човек на някого“. Но това по никакъв начин не ги прави уникални – същото можем да кажем за работещите и в частния сектор. Да, частният сектор може да ги уволни по-лесно, но държавният служител не е отделна, по-низша каста – те са същите хора като всички други, просто работят за държавата.

Аз съм работил с администрацията, бил съм по срещи и работни групи, участвал съм в опита да бъде реформирана и имам сравнително добра представа за ситуацията. И бих искал да изкажа по-нюансирана гледна точка. Но нека първо спомена два мита:

 • „Държавните служители непрекъснато се увеличават“. Когато се появи новина за създаване на нова административна структура (например Държавна агенция „Електронно управление“), коментарите са – „още хора на държавна хранилка“. Това всъщност е невярно. Държавната администрация е ограничена до 120 хиляди души със Закона за администрацията от 2012-та:

  § 16. (1) Общо числеността на персонала на администрацията на изпълнителната власт по чл. 36 – 38, установена в съответните устройствени актове към датата на влизането в сила на този закон, не може да бъде увеличавана.

  В цялата администрация има т.нар. „щатни бройки“ – незаети места. Когато се създава нова структура, те се прехвърлят от администрациите, където са незаети, към новите администрации. Има разбира се и извънщатни служтели, както и такива на граждански договори, но те не се ползват с привилегиите по Закона за държавния служител.

  Т.е. не, администрацията не се увеличава. В най-лошия случай си стои колкото е била през 2012-та – около 120 хиляди души.

 • „Имаме най-голямата администрация в Европа“ – това е грешното схващане, че нашата администрация е огромна. Евростат обаче ни дава съвсем друга картинка. Тези данни са за размера на централната администрация. Можем да сметнем колко е тя спрямо населението, и да видим, че например Португалия и Гърция, които имат население с 2-3 милиона повече от нас, имат 2-3 пъти по-голяма администрация, и то след сериозните реформи, които проведоха през последните години (поне португалците, де). Общо взето, по численост на администрацията сме зад държавите от южна Европа. Тук разбира се е важно какво мерим – централна администрация или местна администрация; държавни служители или хора на държавна издръжка, в което влизат учители, лекари, полиция и т.н. Но нека се фокусираме върху администрацията, а не целия публичен сектор.

Не, не ги защитавам затова, че са неефективни. Просто поставям нещата в перспектива. И както отбелязах по-горе, админситрацията е огледало на обществото, не е изолирана прослойка. И там има нормални хора, има хора, които „толкова си могат“, има хора, които ги мързи, та две не виждат, има хора, които са толкова пияни, че две не виждат.

Но ако хванеш и уволниш няколко средностатистически, среднонекомпетентни, средномързеливи държавни служители… няма да промениш нищо. Нито ще спестиш кой знае колко бюджет, нито ще успееш да намериш някой по-адекватен да свърши работата. Най-много да назначиш някой роднина, че нали, обещал си…

Идеята ми е, че колкото и да плюем администрацията, това няма да промени нищо. Тя има определени от закон задължения, които трябва да върши, за което трябват определен брой хора. Сигурно ако заплатите бяха 5 хиляди лева, конкуренцията щеше да е прекрасна и най-добрите да вършат тая работа много ефективно. Но такива заплати са нереалистични.

А в администрацията всъщност има и такива хора, които не ги мързи (или поне не много), които имат желание нещата да стават както трябва и работят с желание. Може би не ми вярвате, ама аз съм ги виждал. Може би ще е леко преувеличение, но на тези хора се крепи държавата. Те вършат работата, която никой не вижда, но ако спрат да я вършат, всичко ще се разпадне. Въпреки средата, в която работят, въпреки шефа им, който е партийно назначен неграмотник, или корумпиран схемаджия, или и двете. Въпреки липсата на каквато и да е външна мотивация. Не, не са герои, това им е работата. Но трябва да отчетем, че такива хора има и да видим как да направим възможно кариерното им издигане.

Има и още един аспект, заради който трябва да сме по-малко негативни към администрацията – тя е единствения ни съюзник срещу политическото ръководство. Ако Пеевски си сложи министър, или главен секретар, или директор на агенция, именно администрацията може да бъде съюзник на гражданите. Тих, дори може би подмолен. Но администрацията е много добра в това да отлага, да забавя, да прави междуведомствени работни групи и да не върши нещата, които някоя марионетка ѝ нареди. И може да има аргументи за това. Не че винаги ще го направят – по-вероятно е да се „снишат“, но могат да създават и пречки пред глупостите на някой партиен герой.

А трябва ли да намалим администрацията? Трябва, ама това минава през промяна на законите, които изискват определена работа от тази администрация. Между другото, електронното управление често се възприема като начин, по който администрацията изведнъж ще намалее и хиляди ще останат без работа. Това не е вярно – малка част от хората вършат изцяло „електронизируеми“ неща. Въвеждането на електронно управление ще направи работата им по-лесна и по-ефективна, но ще направи излишни само малка част от държавните служители. Поне в краткосрочен план.

Не казвам, че не можем да сме недоволни от някоя намръщена лелка (макар че аз в последната година почти не съм видял намръщена лелка – станали са доста отзивчиви, поне тези, на които попадам), или да си мълчим, когато някоя институция прави глупости. Даже напротив – аз съм „пръв трол“ на администрацията, заливам я с писма (като гражданин), и ѝ казвам колко не е права. Но не печелим нищо ако просто обявим администрацията за „вредна“. Не е. И ако колективно я смятаме за такава, намаляваме вероятността читави хора да попаднат там. Просто каквото обществото, такава и администрацията.

Creating a Cost-Efficient Amazon ECS Cluster for Scheduled Tasks

Post Syndicated from Nathan Taber original https://aws.amazon.com/blogs/compute/creating-a-cost-efficient-amazon-ecs-cluster-for-scheduled-tasks/

Madhuri Peri
Sr. DevOps Consultant

When you use Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), depending on the logging levels on the RDS instances and the volume of transactions, you could generate a lot of log data. To ensure that everything is running smoothly, many customers search for log error patterns using different log aggregation and visualization systems, such as Amazon Elasticsearch Service, Splunk, or other tool of their choice. A module needs to periodically retrieve the RDS logs using the SDK, and then send them to Amazon S3. From there, you can stream them to your log aggregation tool.

One option is writing an AWS Lambda function to retrieve the log files. However, because of the time that this function needs to execute, depending on the volume of log files retrieved and transferred, it is possible that Lambda could time out on many instances.  Another approach is launching an Amazon EC2 instance that runs this job periodically. However, this would require you to run an EC2 instance continuously, not an optimal use of time or money.

Using the new Amazon CloudWatch integration with Amazon EC2 Container Service, you can trigger this job to run in a container on an existing Amazon ECS cluster. Additionally, this would allow you to improve costs by running containers on a fleet of Spot Instances.

In this post, I will show you how to use the new scheduled tasks (cron) feature in Amazon ECS and launch tasks using CloudWatch events, while leveraging Spot Fleet to maximize availability and cost optimization for containerized workloads.

Architecture

The following diagram shows how the various components described schedule a task that retrieves log files from Amazon RDS database instances, and deposits the logs into an S3 bucket.

Amazon ECS cluster container instances are using Spot Fleet, which is a perfect match for the workload that needs to run when it can. This improves cluster costs.

The task definition defines which Docker image to retrieve from the Amazon EC2 Container Registry (Amazon ECR) repository and run on the Amazon ECS cluster.

The container image has Python code functions to make AWS API calls using boto3. It iterates over the RDS database instances, retrieves the logs, and deposits them in the S3 bucket. Many customers choose these logs to be delivered to their centralized log-store. CloudWatch Events defines the schedule for when the container task has to be launched.

Walkthrough

To provide the basic framework, we have built an AWS CloudFormation template that creates the following resources:

 • Amazon ECR repository for storing the Docker image to be used in the task definition
 • S3 bucket that holds the transferred logs
 • Task definition, with image name and S3 bucket as environment variables provided via input parameter
 • CloudWatch Events rule
 • Amazon ECS cluster
 • Amazon ECS container instances using Spot Fleet
 • IAM roles required for the container instance profiles

Before you begin

Ensure that Git, Docker, and the AWS CLI are installed on your computer.

In your AWS account, instantiate one Amazon Aurora instance using the console. For more information, see Creating an Amazon Aurora DB Cluster.

Implementation Steps

 1. Clone the code from GitHub that performs RDS API calls to retrieve the log files.
  git clone https://github.com/awslabs/aws-ecs-scheduled-tasks.git
 2. Build and tag the image.
  cd aws-ecs-scheduled-tasks/container-code/src && ls

  Dockerfile		rdslogsshipper.py	requirements.txt

  docker build -t rdslogsshipper .

  Sending build context to Docker daemon 9.728 kB
  Step 1 : FROM python:3
   ---> 41397f4f2887
  Step 2 : WORKDIR /usr/src/app
   ---> Using cache
   ---> 59299c020e7e
  Step 3 : COPY requirements.txt ./
   ---> 8c017e931c3b
  Removing intermediate container df09e1bed9f2
  Step 4 : COPY rdslogsshipper.py /usr/src/app
   ---> 099a49ca4325
  Removing intermediate container 1b1da24a6699
  Step 5 : RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
   ---> Running in 3ed98b30901d
  Collecting boto3 (from -r requirements.txt (line 1))
   Downloading boto3-1.4.6-py2.py3-none-any.whl (128kB)
  Collecting botocore (from -r requirements.txt (line 2))
   Downloading botocore-1.6.7-py2.py3-none-any.whl (3.6MB)
  Collecting s3transfer<0.2.0,>=0.1.10 (from boto3->-r requirements.txt (line 1))
   Downloading s3transfer-0.1.10-py2.py3-none-any.whl (54kB)
  Collecting jmespath<1.0.0,>=0.7.1 (from boto3->-r requirements.txt (line 1))
   Downloading jmespath-0.9.3-py2.py3-none-any.whl
  Collecting python-dateutil<3.0.0,>=2.1 (from botocore->-r requirements.txt (line 2))
   Downloading python_dateutil-2.6.1-py2.py3-none-any.whl (194kB)
  Collecting docutils>=0.10 (from botocore->-r requirements.txt (line 2))
   Downloading docutils-0.14-py3-none-any.whl (543kB)
  Collecting six>=1.5 (from python-dateutil<3.0.0,>=2.1->botocore->-r requirements.txt (line 2))
   Downloading six-1.10.0-py2.py3-none-any.whl
  Installing collected packages: six, python-dateutil, docutils, jmespath, botocore, s3transfer, boto3
  Successfully installed boto3-1.4.6 botocore-1.6.7 docutils-0.14 jmespath-0.9.3 python-dateutil-2.6.1 s3transfer-0.1.10 six-1.10.0
   ---> f892d3cb7383
  Removing intermediate container 3ed98b30901d
  Step 6 : COPY . .
   ---> ea7550c04fea
  Removing intermediate container b558b3ebd406
  Successfully built ea7550c04fea
 3. Run the CloudFormation stack and get the names for the Amazon ECR repo and S3 bucket. In the stack, choose Outputs.
 4. Open the ECS console and choose Repositories. The rdslogs repo has been created. Choose View Push Commands and follow the instructions to connect to the repository and push the image for the code that you built in Step 2. The screenshot shows the final result:
 5. Associate the CloudWatch scheduled task with the created Amazon ECS Task Definition, using a new CloudWatch event rule that is scheduled to run at intervals. The following rule is scheduled to run every 15 minutes:
  aws --profile default --region us-west-2 events put-rule --name demo-ecs-task-rule  --schedule-expression "rate(15 minutes)"

  {
      "RuleArn": "arn:aws:events:us-west-2:12345678901:rule/demo-ecs-task-rule"
  }
 6. CloudWatch requires IAM permissions to place a task on the Amazon ECS cluster when the CloudWatch event rule is executed, in addition to an IAM role that can be assumed by CloudWatch Events. This is done in three steps:
  1. Create the IAM role to be assumed by CloudWatch.
   aws --profile default --region us-west-2 iam create-role --role-name Test-Role --assume-role-policy-document file://event-role.json

   {
       "Role": {
           "AssumeRolePolicyDocument": {
               "Version": "2012-10-17", 
               "Statement": [
                   {
                       "Action": "sts:AssumeRole", 
                       "Effect": "Allow", 
                       "Principal": {
                           "Service": "events.amazonaws.com"
                       }
                   }
               ]
           }, 
           "RoleId": "AROAIRYYLDCVZCUACT7FS", 
           "CreateDate": "2017-07-14T22:44:52.627Z", 
           "RoleName": "Test-Role", 
           "Path": "/", 
           "Arn": "arn:aws:iam::12345678901:role/Test-Role"
       }
   }

   The following is an example of the event-role.json file used earlier:

   {
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
          "Service": "events.amazonaws.com"
         },
         "Action": "sts:AssumeRole"
       }
     ]
   }
  2. Create the IAM policy defining the ECS cluster and task definition. You need to get these values from the CloudFormation outputs and resources.
   aws --profile default --region us-west-2 iam create-policy --policy-name test-policy --policy-document file://event-policy.json

   {
       "Policy": {
           "PolicyName": "test-policy", 
           "CreateDate": "2017-07-14T22:51:20.293Z", 
           "AttachmentCount": 0, 
           "IsAttachable": true, 
           "PolicyId": "ANPAI7XDIQOLTBUMDWGJW", 
           "DefaultVersionId": "v1", 
           "Path": "/", 
           "Arn": "arn:aws:iam::123455678901:policy/test-policy", 
           "UpdateDate": "2017-07-14T22:51:20.293Z"
       }
   }

   The following is an example of the event-policy.json file used earlier:

   {
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "ecs:RunTask"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:ecs:*::task-definition/"
        ],
        "Condition": {
          "ArnLike": {
            "ecs:cluster": "arn:aws:ecs:*::cluster/"
          }
        }
      }
     ]
   }
  3. Attach the IAM policy to the role.
   aws --profile default --region us-west-2 iam attach-role-policy --role-name Test-Role --policy-arn arn:aws:iam::1234567890:policy/test-policy
 7. Associate the CloudWatch rule created earlier to place the task on the ECS cluster. The following command shows an example. Replace the AWS account ID and region with your settings.
  aws events put-targets --rule demo-ecs-task-rule --targets "Id"="1","Arn"="arn:aws:ecs:us-west-2:12345678901:cluster/test-cwe-blog-ecsCluster-15HJFWCH4SP67","EcsParameters"={"TaskDefinitionArn"="arn:aws:ecs:us-west-2:12345678901:task-definition/test-cwe-blog-taskdef:8"},"RoleArn"="arn:aws:iam::12345678901:role/Test-Role"

  {
      "FailedEntries": [], 
      "FailedEntryCount": 0
  }

That’s it. The logs now run based on the defined schedule.

To test this, open the Amazon ECS console, select the Amazon ECS cluster that you created, and then choose Tasks, Run New Task. Select the task definition created by the CloudFormation template, and the cluster should be selected automatically. As this runs, the S3 bucket should be populated with the RDS logs for the instance.

Conclusion

In this post, you’ve seen that the choices for workloads that need to run at a scheduled time include Lambda with CloudWatch events or EC2 with cron. However, sometimes the job could run outside of Lambda execution time limits or be not cost-effective for an EC2 instance.

In such cases, you can schedule the tasks on an ECS cluster using CloudWatch rules. In addition, you can use a Spot Fleet cluster with Amazon ECS for cost-conscious workloads that do not have hard requirements on execution time or instance availability in the Spot Fleet. For more information, see Powering your Amazon ECS Cluster with Amazon EC2 Spot Instances and Scheduled Events.

If you have questions or suggestions, please comment below.

Natural Language Processing at Clemson University – 1.1 Million vCPUs & EC2 Spot Instances

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/natural-language-processing-at-clemson-university-1-1-million-vcpus-ec2-spot-instances/

My colleague Sanjay Padhi shared the guest post below in order to recognize an important milestone in the use of EC2 Spot Instances.

Jeff;


A group of researchers from Clemson University achieved a remarkable milestone while studying topic modeling, an important component of machine learning associated with natural language processing, breaking the record for creating the largest high-performance cluster by using more than 1,100,000 vCPUs on Amazon EC2 Spot Instances running in a single AWS region. The researchers conducted nearly half a million topic modeling experiments to study how human language is processed by computers. Topic modeling helps in discovering the underlying themes that are present across a collection of documents. Topic models are important because they are used to forecast business trends and help in making policy or funding decisions. These topic models can be run with many different parameters and the goal of the experiments is to explore how these parameters affect the model outputs.

The Experiment
Professor Amy Apon, Co-Director of the Complex Systems, Analytics and Visualization Institute at Clemson University with Professor Alexander Herzog and graduate students Brandon Posey and Christopher Gropp in collaboration with members of the AWS team as well as AWS Partner Omnibond performed the experiments.  They used software infrastructure based on CloudyCluster that provisions high performance computing clusters on dynamically allocated AWS resources using Amazon EC2 Spot Fleet. Spot Fleet is a collection of biddable spot instances in EC2 responsible for maintaining a target capacity specified during the request. The SLURM scheduler was used as an overlay virtual workload manager for the data analytics workflows. The team developed additional provisioning and workflow automation software as shown below for the design and orchestration of the experiments. This setup allowed them to evaluate various topic models on different data sets with massively parallel parameter sweeps on dynamically allocated AWS resources. This framework can easily be used beyond the current study for other scientific applications that use parallel computing.

Ramping to 1.1 Million vCPUs
The figure below shows elastic, automatic expansion of resources as a function of time, in the US East (Northern Virginia) Region. At just after 21:40 (GMT-1) on Aug. 26, 2017, the number of vCPUs utilized was 1,119,196. Clemson researchers also took advantage of the new per-second billing for the EC2 instances that they launched. The vCPU count usage is comparable to the core count on the largest supercomputers in the world.

Here’s the breakdown of the EC2 instance types that they used:

Campus resources at Clemson funded by the National Science Foundation were used to determine an effective configuration for the AWS experiments as compared to campus resources, and the AWS cloud resources complement the campus resources for large-scale experiments.

Meet the Team
Here’s the team that ran the experiment (Professor Alexander Herzog, graduate students Christopher Gropp and Brandon Posey, and Professor Amy Apon):

Professor Apon said about the experiment:

I am absolutely thrilled with the outcome of this experiment. The graduate students on the project are amazing. They used resources from AWS and Omnibond and developed a new software infrastructure to perform research at a scale and time-to-completion not possible with only campus resources. Per-second billing was a key enabler of these experiments.

Boyd Wilson (CEO, Omnibond, member of the AWS Partner Network) told me:

Participating in this project was exciting, seeing how the Clemson team developed a provisioning and workflow automation tool that tied into CloudyCluster to build a huge Spot Fleet supercomputer in a single region in AWS was outstanding.

About the Experiment
The experiments test parameter combinations on a range of topics and other parameters used in the topic model. The topic model outputs are stored in Amazon S3 and are currently being analyzed. The models have been applied to 17 years of computer science journal abstracts (533,560 documents and 32,551,540 words) and full text papers from the NIPS (Neural Information Processing Systems) Conference (2,484 documents and 3,280,697 words). This study allows the research team to systematically measure and analyze the impact of parameters and model selection on model convergence, topic composition and quality.

Looking Forward
This study constitutes an interaction between computer science, artificial intelligence, and high performance computing. Papers describing the full study are being submitted for peer-reviewed publication. I hope that you enjoyed this brief insight into the ways in which AWS is helping to break the boundaries in the frontiers of natural language processing!

Sanjay Padhi, Ph.D, AWS Research and Technical Computing

 

Ефектите от BREXIT в информационната сфера

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/09/28/brexit/

На сайта на Европейската комисия са публикувани позициите на ЕК по различни въпроси, свързани с прилагането на чл.50 ДЕС по отношение на Обединеното кралство (BREXIT), включително

позиция в областта на правата на интелектуална собственост

позиция в областта  на личните данни и защитата на информацията

 

Filed under: EU Law

Using Enhanced Request Authorizers in Amazon API Gateway

Post Syndicated from Stefano Buliani original https://aws.amazon.com/blogs/compute/using-enhanced-request-authorizers-in-amazon-api-gateway/

Recently, AWS introduced a new type of authorizer in Amazon API Gateway, enhanced request authorizers. Previously, custom authorizers received only the bearer token included in the request and the ARN of the API Gateway method being called. Enhanced request authorizers receive all of the headers, query string, and path parameters as well as the request context. This enables you to make more sophisticated authorization decisions based on parameters such as the client IP address, user agent, or a query string parameter alongside the client bearer token.

Enhanced request authorizer configuration

From the API Gateway console, you can declare a new enhanced request authorizer by selecting the Request option as the AWS Lambda event payload:

Create enhanced request authorizer

 

Just like normal custom authorizers, API Gateway can cache the policy returned by your Lambda function. With enhanced request authorizers, however, you can also specify the values that form the unique key of a policy in the cache. For example, if your authorization decision is based on both the bearer token and the IP address of the client, both values should be part of the unique key in the policy cache. The identity source parameter lets you specify these values as mapping expressions:

 • The bearer token appears in the Authorization header
 • The client IP address is stored in the sourceIp parameter of the request context.

Configure identity sources

 

Using enhanced request authorizers with Swagger

You can also define enhanced request authorizers in your Swagger (Open API) definitions. In the following example, you can see that all of the options configured in the API Gateway console are available as custom extensions in the API definition. For example, the identitySource field is a comma-separated list of mapping expressions.

securityDefinitions:
 IpAuthorizer:
  type: "apiKey"
  name: "IpAuthorizer"
  in: "header"
  x-amazon-apigateway-authtype: "custom"
  x-amazon-apigateway-authorizer:
   authorizerResultTtlInSeconds: 300
   identitySource: "method.request.header.Authorization, context.identity.sourceIp"
   authorizerUri: "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/arn:aws:lambda:us-east-1:XXXXXXXXXX:function:py-ip-authorizer/invocations"
   type: "request"

After you have declared your authorizer in the security definitions section, you can use it in your API methods:

---
swagger: "2.0"
info:
 title: "request-authorizer-demo"
basePath: "/dev"
paths:
 /hello:
  get:
   security:
   - IpAuthorizer: []
...

Enhanced request authorizer Lambda functions

Enhanced request authorizer Lambda functions receive an event object that is similar to proxy integrations. It contains all of the information about a request, excluding the body.

{
  "methodArn": "arn:aws:execute-api:us-east-1:XXXXXXXXXX:xxxxxx/dev/GET/hello",
  "resource": "/hello",
  "requestContext": {
    "resourceId": "xxxx",
    "apiId": "xxxxxxxxx",
    "resourcePath": "/hello",
    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "9e04ff18-98a6-11e7-9311-ef19ba18fc8a",
    "path": "/dev/hello",
    "accountId": "XXXXXXXXXXX",
    "identity": {
      "apiKey": "",
      "sourceIp": "58.240.196.186"
    },
    "stage": "dev"
  },
  "queryStringParameters": {},
  "httpMethod": "GET",
  "pathParameters": {},
  "headers": {
    "cache-control": "no-cache",
    "x-amzn-ssl-client-hello": "AQACJAMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…",
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate",
    "X-Forwarded-For": "54.240.196.186, 54.182.214.90",
    "Accept": "*/*",
    "User-Agent": "PostmanRuntime/6.2.5",
    "Authorization": "hello"
  },
  "stageVariables": {},
  "path": "/hello",
  "type": "REQUEST"
}

The following enhanced request authorizer snippet is written in Python and compares the source IP address against a list of valid IP addresses. The comments in the code explain what happens in each step.

...
VALID_IPS = ["58.240.195.186", "201.246.162.38"]

def lambda_handler(event, context):

  # Read the client’s bearer token.
  jwtToken = event["headers"]["Authorization"]
  
  # Read the source IP address for the request form 
  # for the API Gateway context object.
  clientIp = event["requestContext"]["identity"]["sourceIp"]
  
  # Verify that the client IP address is allowed.
  # If it’s not valid, raise an exception to make sure
  # that API Gateway returns a 401 status code.
  if clientIp not in VALID_IPS:
    raise Exception('Unauthorized')
  
  # Only allow hello users in!
  if not validate_jwt(userId):
    raise Exception('Unauthorized')

  # Use the values from the event object to populate the 
  # required parameters in the policy object.
  policy = AuthPolicy(userId, event["requestContext"]["accountId"])
  policy.restApiId = event["requestContext"]["apiId"]
  policy.region = event["methodArn"].split(":")[3]
  policy.stage = event["requestContext"]["stage"]
  
  # Use the scopes from the bearer token to make a 
  # decision on which methods to allow in the API.
  policy.allowMethod(HttpVerb.GET, '/hello')

  # Finally, build the policy.
  authResponse = policy.build()

  return authResponse
...

Conclusion

API Gateway customers build complex APIs, and authorization decisions often go beyond the simple properties in a JWT token. For example, users may be allowed to call the “list cars” endpoint but only with a specific subset of filter parameters. With enhanced request authorizers, you have access to all request parameters. You can centralize all of your application’s access control decisions in a Lambda function, making it easier to manage your application security.

AWS Pinpoint Launches Two-Way Text Messaging

Post Syndicated from Randall Hunt original https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-pinpoint-launches-two-way-text-messaging/

Last week Amazon Pinpoint launched AWS Global SMS two-way text messaging and we didn’t get an opportunity to cover the launch. AWS Pinpoint users can now programmaticaly respond to their end-users’ text messages. Users can provision both short codes and long codes (10-digit phone numbers) which send inbound messages to an SNS topic. Let’s take a look.

First I’ll navigate to the Pinpoint console where I’ll use the “Create a project in Mobile Hub” button in the top right corner. I’ll follow the steps in the wizard until the project is created.

Next, in the Pinpoint console I’ll click “Account Settings” in the top-right of the console window.

At the bottom of the Account Settings page there is a “Number Settings” section. If you don’t already have any short codes or long codes provisioned you’ll have to open a support ticket to request one. It can take multiple weeks for a short code to be approved by all carriers. Long codes are typically easier to provision.

Since I already have a few numbers provisioned I’ll use one of them now by clicking on it which brings me to that number’s configuration page.

Here I’ll enable 2-way SMS and create an SNS topic for messages.

I could create a quick lambda function to trigger on the SNS topic messages and then respond again with pinpoint.


import boto3
pinpoint = boto3.client('pinpoint')


def lambda_handler(event, context):
  pinpoint.send_messages(
    ApplicationId='557d87b57bdb499f8b5eef575435d3b8',
    MessageRequest={
      'Addresses': {
        event['Records'][0]['Sns']['originationNumber']: {'ChannelType': 'SMS'}
      },
      'MessageConfiguration': {
        'SMSMessage': {
          'Body': 'Vim is the best!',
          'MessageType': 'TRANSACTIONAL'
        }
      }
    }
  )

But pinpoint is extremely full-featured and you’re not limited to this simple message type. You can define rich messaging campaigns with various substitutions based on stored user data.

SMS is an area of continued investment for AWS so you can expect to see more advances and improvements as customers give us feedback on these new features. Let us know if you build anything cool with this!

Useful Links

Landmark ‘Pirate’ Kodi Box Trial Canceled After Man Changes Plea to Guilty

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/landmark-pirate-kodi-box-trial-canceled-after-man-changes-plea-to-guilty-170925/

Over the past year, there have been a lot of discussions about UK-based Brian ‘Tomo’ Thompson. The Middlesbrough-based shopkeeper was raided by police and Trading Standards in 2016 after selling “fully loaded” Android boxes from his small shop.

The case against Thompson is being prosecuted by his local council but right from the very beginning, he insisted he’d done nothing wrong.

“All I want to know is whether I am doing anything illegal. I know it’s a gray area but I want it in black and white,” he said last September.

‘Tomo’ in his store

In January this year, Thompson appeared before Teeside Crown Court for a plea hearing. He pleaded not guilty to two offenses under section 296ZB of the Copyright, Designs and Patents Act. This section deals with devices and services designed to circumvent technological measures.

“A person commits an offense if he — in the course of a business — sells or lets for hire, any device, product or component which is primarily designed, produced, or adapted for the purpose of enabling or facilitating the circumvention of effective technological measures,” the law reads.

This section of the law has never been tested against infringing Kodi/IPTV boxes so a full trial would have been an extremely interesting proposition. However, everyone was denied that opportunity this morning when Thompson appeared before Teesside Crown Court with a change of heart.

Before Judge Peter Armstrong, the 54-year-old businessman changed his previous not guilty plea to guilty on both counts.

According to GazetteLive, defense barrister Paul Fleming told the Court there had been “an exchange of correspondence” in the case.

“There is a proposal in relation to pleas which are acceptable to the prosecution,” Fleming said.

Judge Armstrong told Thompson that the case will now be adjourned until October 20 to allow time for a pre-sentence report to be prepared.

“Your bail is renewed until that date. I have to warn you that the renewal of your bail at this stage mustn’t be taken by you as any indication of the type of sentence that’ll be passed,” the Judge said.

“I don’t know what the sentence will be but all options will be open to the court when you’re dealt with. Free to go on those terms.”

Thompson will be sentenced on the same day as Julian Allen, who was arrested following raids at his Geeky Kit businesses in 2015.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Съд на ЕС: издателските права

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/09/22/vg_media/

В Официален вестник на ЕС от 18 септември 2017 г. – информация за интересно преюдициално запитване от Германия, спорът е между организация за колективно управление на права и Google.

Преюдициално запитване от Landgerichts Berlin (Германия) — VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

(Дело C-299/17)

(2017/C 309/27)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Berlin

Страни в главното производство

Ищец: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Ответник: Google Inc.

Преюдициални въпроси

1)

Представлява ли по смисъла на член 1, точки 2 и 5 от Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (изменена с Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г.)  правило, което не е специално насочено към услугите, определени в тази точка, национална разпоредба, която забранява единствено на търговците, управляващи интернет търсачки, и на търговците—доставчици на услуги, които обработват съдържание, но не и на други потребители, в това число търговци, да публикуват изцяло или частично издания от пресата (с изключение на отделни думи или съвсем кратки откъси от текст)

и ако отговорът е отрицателен,

2)

Представлява ли технически регламент по смисъла на член 1, точка 11 от Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (изменена с Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г.), и по-конкретно, задължително правило, свързано с предоставянето на услуга, национална разпоредба, която забранява единствено на търговците, управляващи интернет търсачки, и на търговците-доставчици на услуги, които обработват съдържание, но не и на другите потребители, в това число търговци, да публикуват изцяло или частично издания от пресата (с изключение на отделни думи или съвсем кратки откъси от текст)?

Eто какво пише Ройтерс по въпроса: германски издатели подадоха жалба срещу Google с искане търсачката   да плаща на издателите, за да показва  статии онлайн, заяви говорител на VG Media – консорциум от около 200 издатели.  Google   не иска да плати, за да използва  публикациите.  Затова предявяването на граждански иск пред компетентния съд е единственият начин да се приложат  издателските права (ancillary copyright) по отношение на Google”, каза говорителят на VG Media.

Имат си закон – ще си го прилагат.

 

Filed under: Digital, EU Law, Media Law Tagged: съд на ес

ЕСПЧ: свободата на изразяване по време на телевизионни дебати

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/09/21/echr_tv/

Европейският съд по правата на човека (ЕКПЧ) в решение по дело  Ghiulfer Predescu v. Romania  обсъди защитата на свободата на изразяване по време на телевизионни дебати.

Журналистка участва в телевизионно предаване на национална телевизия заедно с кмета на Констанца. Обсъжда се насилие в крайбрежния курорт Мамая. По време на предаването журналистката твърди, че кметът е лично свързан с престъпни  кланове, действащи в района. Кметът настоява, че твърденията на  Предеску относно конкретни факти не са   проверени и доказани и, като свързва името му с престъпни групи, журналистката сериозно засяга доброто му име. Решението на съда по казуса е в полза на кмета.  Журналистката е осъдена да плати обезщетение (около 10 000 евро)   и да публикува за своя сметка съдебното решение в два вестника.

Въпросът пред Европейския съд по правата на човека се състои в това дали националните власти са постигнали справедлив баланс между защитата на свободата на изразяване, защитавана от чл.10 ЕКПЧ,  и защитата на доброто име –  право, което като аспект на личния живот  е защитено от чл. 8 ЕКПЧ.

Стандарти

Съдът напомня първо, че става дума за политическо слово и политическото слово е силно защитено. Когато се водят дебати по въпроси от обществен интерес, както в случая,   се допускат критики в по-широки граници    по отношение на държавен служител или политик, действащ в негово публично качество, отколкото във връзка с частно лице.

Журналистическата свобода обхваща и евентуално преувеличаване или дори провокация. По-специално ЕСПЧ отново заявява, че свободата на изразяване е приложима и към “информация” или “идеи”, които обиждат, шокират или смущават.

В ситуации, в които   е направено фактическо изявление, по отношение на което има недостатъчно доказателства, но журналистът обсъжда въпрос от истински обществен интерес, се проверява дали журналистът е действал професионално и добросъвестно. Защитата, предоставена от член 10 от ЕКПЧ на журналистите във връзка с отразяване на въпроси от общ интерес, е подчинена на условието те да действат добросъвестно за да предоставят точна и надеждна информация в съответствие с етиката на журналистиката.  Впрочем подобен е и американският стандарт в New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254.

Съдът трябва също така да провери дали местните власти са постигнали справедлив баланс между защитата на свободата на изразяване, предвидена в чл.10, и защитата на доброто име на засегнатото лице  – право, защитено от чл. 8 от Конвенцията.  ЕСПЧ   определя редица критерии, които трябва да бъдат взети предвид, когато правото на свобода на изразяване се балансира спрямо правото на зачитане на личния живот (вж Axel Springer AG срещу Германия   39954/08,  Von Hannover срещу Германия (№ 2)  40660/08 и 60641/08 и др.)

На последно място, естеството и тежестта на наложените санкции са също фактори, които трябва да бъдат взети предвид при оценката на пропорционалността на намесата. Както вече изтъква Съдът, намесата в свободата на изразяване може да има смразяващо  въздействие върху упражняването на тази свобода.

Решението

Съдът подчертава функциите на медиите: със сигурност между тях е функцията да предупреждават обществеността за предполагаеми злоупотреби от страна на  държавни служители и политици на изборни длъжности.

Форматът   е предназначен да насърчава обмен на мнения и  аргументи по такъв начин, че изразените мнения да се противопоставят един на друг и дебатите да привличат вниманието на зрителите. При живо предаване по телевизията   възможността  да се преформулира,  прецизира или да се оттегли каквото и да било изявление е ограничена.

В случая изявленията на журналистката  са имали достатъчна фактическа основа, тъй като се основават на информация, която вече е била известна на широката общественост – а именно статии и журналистически разследващ материал, публикуван преди това за кмета.

ЕСПЧ е на мнение, че нищо в случая не предполага, че твърденията на журналиста са били направени с други мотиви, а не добросъвестно и в преследване на легитимна цел   обсъждане на въпрос от обществен интерес.

Накрая ЕСПЧ отбелязва, че обезщетението е с изключително висок размер, способен да има  смразяващ и възпиращ ефект върху свободата на изразяване.

В заключение: Стандартите, приложени от националните институции, не   гарантират справедлив баланс между съответните права и свързаните с тях интереси.  Намесата в свободата на изразяване не е  необходима в едно демократично общество  по смисъла на член 10 § 2 от ЕКПЧ.

Нарушение на чл. 10  ЕКПЧ.

Filed under: Media Law Tagged: еспч

Обществените медии в цифровото време

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/09/18/mills/

Том Милс е професор по социология, автор на книга за  Би Би Си (‘The BBC: Myth of a Public Service’). В публикация от тази седмица, наречена Бъдещето на БиБиСи, Милс споделя идеи за бъдещето  на БиБиСи, на първо място за бъдещето на таксите. От класическата телевизия все повече се върви към услуги онлайн – и във връзка с това  Милс предлага идеи. Не всички са ясни, не е ясно  дали и как могат да бъдат реализирани, някои са крайни,  но отбелязвам публикацията – най-малко защото се признава, че таксите в Обединеното кралство изобщо не са  такси в стриктния смисъл, нито са гаранция за независимост. Някои от акцентите:

1. Това, от което се нуждаем, е решение за цифровото време.  Най-очевидна опция е такси да се събират от потребителите на цифрови услуги, не само от собственици на оборудване за наземно приемане. Друга опция е такси да се събират от посредниците (смесен вариант: и от посредниците). Трети вариант е финансирането да е от данъци, пише Милс.

2. Във всеки случай приходите трябва да са стабилни и финансирането да е независимо от политически контрол – сега се твърди, че таксите за гаранция за независимостта на БиБиСи, но – напротив – те често са служили като инструмент за влияние на правителството.

3. По независим начин трябва да се определя размерът на финансирането. При това следва да се вземе предвид уникалното място на обществените медии:

Адекватното регулиране не може да се основава на предположението, че конкуренцията на пазара ще доведе непременно до плурализъм; че това, което е добро за пазара и това, което е полезно за обществото, е задължително едно и също; или че единствената подходяща роля на обществените доставчици е да предлагат това, което пазарът не може.

4. Съществуващата  такса не е цена за достъп до програмите на Би Би Си. Таксите са механизъм за финансиране и регулиране  като част от една по-широка обществена и демократична претенция към цифровото пространство – за  достъпен ресурс от култура и знание.

5. Лицата, отговорни за вземането на решения на върха на Би Би Си, работят в силно политизирана среда. Трябва да се мисли за по-преки форми на демократична отчетност, например пряк избор от аудиторията, а частично, част от директорите –  от аудиторията  и от служителите на Би Би Си.

6.  Програмата за децентрализация трябва да бъде в центъра на вниманието. Необходимо е практиките за набиране на персонал да бъдат строго наблюдавани и ревизирани, за да се осигури адекватно представителство на аудиторията.

7. Усилията за приближаване на Би Би Си до аудиторията ще бъдат улеснени от  данните за потребителите, събрани чрез цифровите услуги на Би Би Си. Частните компании използват  такива данни, за да монетизират своите платформи – наблюдението на потребителите е с цел  печалба.  Би Би Си ще може да се възползва от всички предимства на цифровите медии, без да е необходимо да  регулира съдържанието в съответствие с търговските императиви. Основен въпрос тук е алгоритмичната прозрачност и отчетност.

Всички данни, събрани и съхранявани, би трябвало да са достъпни не само за самата Би Би Си, но и за други потребители в ясен и достъпен формат, което означава, че Би Би Си може да улесни общественото ни познаване на себе си и на другите, а не просто събирането на данни за аудиторията, за да се осигури по-добро обслужване. По този начин гражданите на Обединеното кралство, а не шепа корпорации, ще поемат водеща роля в оформянето на начина, по който се развива онлайн пространството.

8. На всекиго трябва да бъде даден неограничен достъп до отворен ресурс за култура и знание. Правилата за интелектуалната собственост  да бъдат преразгледани, така че всички програми на Би Би Си да са достъпни завинаги. Ще трябва да продължат усилията за отваряне на архивния материал на Би Би Си и на други форми на култура и обществено знание.

9. Политиката към независимите продукции трябва да бъде преразгледана и да бъде подчинена на интересите на аудиторията, а не на други интереси. Трябва да бъдат гарантирани собствените продукции. Заедно с това  – в  съчетание с амбициозна програма за цифровизация, демократизация и децентрализация  – Би Би Си може да се отвори за огромния обем неизползван талант и да създаде нови хоризонтални мрежи, които ще позволят на аудиторията да създава и открива нови идеи и нови форми на култура на мащаб невъзможно в пред-цифровата ера.

10.   Смисленото участие в развитието на обществото сега зависи от достъпа до онлайн пространството, което   бързо се монополизира  от   малък брой неотчетни пред обществото   многонационални корпорации. Необходимо е преосмисляне на обществените медии  като демократична медийна платформа,  ориентирана към технологиите, експертизата и културата – за  преодоляване на сериозния демократичен дефицит.

 

Filed under: Digital, Media Law