Tag Archives: 54

БНТ и българското председателство на Съвета 2018

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/08/19/bnt-17/

На 14 август 2017 за обществено обсъждане е публикуван проект за Постановление на МС за създаване на Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Обсъждането е с 14-дневен срок.

Според придружаващия доклад на Лиляна Павлова, министър, освен другото

в   заключителните разпоредби на проекта на акт се предвиждат промени в Постановление № 114 на Министерския съвет от 2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., отчитащи създаването на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 и поемането на функциите по подготовката и провеждането на Председателството от Националния център за Българското председателство.

Изрично са разписани задълженията на Българската национална телевизия, определена като домакин-разпространител на картина и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. с Решение № 165 на Министерския съвет от 2017 г.

Научаваме, следователно, че по-рано през 2017 г. БНТ е определена с решение на МС за домакин-разпространител на картина и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

А в обсъжданото Постановление на Министерския съвет за създаване на Координационен борд  се предвижда да се внесат следните изменения, засягащи функциите на БНТ (досега според ПМС 114/2016 се създава юридическо лице –  Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. към Министерския съвет, предвиден в чл.1, ал.7 на Постановлението, според проекта тази разпоредба се отменя):

“Заключителни разпоредби

§ 2. В Постановление № 114 на Министерския съвет от 2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2016 г.; изм., бр. 12 и 39 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

4. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Българската национална телевизия (БНТ), определена за домакин-разпространител на картина и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. с Решение № 165 на Министерския съвет от 2017 г.:

1. участва в изграждането на международния пресцентър, като:
а) разработва изискванията за техническата инфраструктура на пресцентъра в НДК, свързани с осигуряване на аудиовизуален сигнал;
б) изгражда кабелната инфраструктура за аудиовизуален сигнал на територията на пресцентъра и паркинга за автомобилите за излъчване на живо;
в) осигурява и монтира оборудването за необходимите апаратни (MCR), 5 телевизионни и 8 радиокабини (с потенциална възможност телевизионните кабини да бъдат удвоени), 6 стационарни позиции на територията на Националния дворец на културата съгласно изискванията на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз;
г) изгражда интранет връзка на територията на пресцентъра;
д) създава и поддържа информационен канал за журналисти чрез мониторите в пресцентъра
е) осигурява необходимите технически екипи за поддръжка на оборудването.

2. отговаря за аудиовизуалното отразяване на Председателството, като :
а) осигурява аудиовизуално покритие на събитията от календара на Председателството категория А и С и други официални събития, заявени от Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, и излъчва сигнала в реално време на територията на пресцентъра;
б) изработва видеоматериали от събитията в минимум две резолюции за портала на Председателството;
в) изработва документален филм за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз;
г) създава седмична рубрика за Председателството;
д) резервира и заплаща сателитните канали за живо предаване към ЕbS и реализира излъчванията;
е) участва в координационни срещи с представители на институциите във връзка с Председателството.

3. управлява услугите за телевизионни и радиожурналисти, предлагани от пресцентъра, като:
а) изработва и публикува ценоразпис на услугите;
б) осъществява комуникацията с телевизиите и радиата преди събитието, приема и координира заявките за ползване на телевизионни, радиокабини, стенд-ъпи с оператор и други услуги;
в) оказва съдействие при формирането на пуловете от оператори и фоторепортери;
г) осигурява необходимите екипи за управление на услугите.

4. има право да получи от Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 информация за: календара на събитията от категории А и С и други официални събития, които е длъжна да отрази; местата за всяко събитие (точките в Националния дворец на културата), от които трябва да има телевизионен сигнал; броя и разположението на телевизионните и радиокабините, стенд-ъпите и паркинга за SNG; броя и местоположението на мониторите на територията на пресцентъра, по които ще се подава картина; списъка и времетраенето на събитията, които ще се излъчват на живо чрез Europe by Satellite; времевия график и резолюцията, в които видеоматериалите, трябва да бъдат качвани на портала на Председателството;

5. има право да ползва посочени от нея помещения с работни места на територията на пресцентъра за изпълнение на задълженията си;
6. има право да получава съдействие от екипа на пресцентъра и техническите екипи на “НДК – Конгресен център София” – ЕАД при възникнала необходимост;
7. има право да получава оперативна информация от екипа на пресцентъра за промените в програмата на всяко събитие.

(2) БНТ предоставя със споразумение безвъзмездно на Министерския съвет изключителните права за използване на аудио-визуалните произведения, създадени от БНТ в качеството й на домакин-разпространител на картина и звук, и филма за Председателството по всички, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права начини за максимално допустимия срок, включително и правото за преотстъпване при последващо излъчване.”

Както е видно, БНТ ще има право да получава информация  – и задължение да изработва, осигурява, изгражда, създава, управлява и пр., както и  да предоставя безвъзмездно на МС изключителни права за (каталог) произведения.

Поне в обнародваните сега документи няма индикации каква е връзката на тези  задачи с бюджетната субсидия, която БНТ получава според Закона за държавния бюджет. В доклада на министър Павлова се казва, че

Предложеният проект на акт не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (това е приложението в случаи, когато   проектът  няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет).

Щом казват.

Filed under: BG Law Making, BG Media, Media Law

Всички гледни точки и парадоксът на толерантността

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/08/17/all_sides/

Какво значи  всички гледни точки да са представени в медиите?

Означава ли медийният плурализъм равностойно представяне на страните с различни позиции в едно събитие? Съвсем неотдавна медиите отразяваха равностойно протести и контрапротести, все едно за каква кауза и с чия подкрепа – и винаги се аргументираха с плурализма на гледните точки. Така е и досега: Динко и Перата щяха да си останат малко познати, ако не беше телевизията.

Но конкретен  повод за размисъл са събитията в Шарлотсвил, САЩ, и реакцията на президента Тръмп.

Според Тръмп:

отговорността за случилото се е и на двете страни.  Имаше група от едната страна и група от другата и те се нападнаха с бухалки – едната от страните, можете да ги наречете “лявото”, нападна другата група.

Различната оценка изрази Тереза Мей:

Не виждам знак за равенство между онези, които изповядват фашистки възгледи, и онези, които им се противопоставят. Мисля, че е важно всички, които заемат отговорни позиции, да осъдят крайно десните възгледи

Това различие прави впечатление и на американски, и на български медии.

С думите на  известен актьор и телевизионен водещ в САЩ,

Ние сме разделени. ОК. Винаги сме били разделени по някои от  големите политически въпроси. Всичко е наред. Докато се отнасяме един към друг с уважение и не забравяме, че в крайна сметка сме всички американци, ще се оправим.

Но проблемът е … говоря за тези хора, които  – щом спечели Тръмп – смятат така: “Не е нужно да се преструваме, че вече не сме расисти! Ние вече не трябва да се преструваме! Можем отново да бъдем расисти! ”

Не, не! Ако сте един от тези хора, моля, трябва отново да започнете да се преструвате. Трябва отново да започнете да се преструвате.

Ако говорим за България – винаги сме били разделени по някои от големите въпроси. Но кои са двете страни? Равностойни ли са    – и равностойни ли трябва да бъдат за медиите?

Дори не става дума само за плурализъм, а за свободата на изразяване: дали  екстремните версии на белия национализъм и явния расизъм и фашизъм са защитено слово? Свободно слово – или реална заплаха за свободното слово под прикритието на свободата на изразяване?

Коментирайки Alt-Right в САЩ,  медиите напомнят за парадокса на толерантността на Попър: ако има неограничена  толерантност, дори към нетолерантните, няма да може да се защити обществото на толерантните – и то ще си отиде, заедно с толерантността.

 

Filed under: BG Content, BG Media, Media Law

Съобщение от “DHL”

Post Syndicated from Григор original http://www.gatchev.info/blog/?p=2076

Subject: Моля, потвърдете и коригирайте незабавно адреса си за доставка / офис
From: “DHL Delivery”
Date: Wed, August 16, 2017 1:32 pm
To: undisclosed-recipients:;
Priority: Normal

Уважаеми клиенти,

Опитахме се да ви изпратим артикула ви в 08:57 днес 16 август 2017 г.
(Вижте прикачения файл)
Опитът за показване е неуспешен, тъй като никой не присъства на адреса
за доставка, който ни е даден, така че уведомлението автоматично се
изпраща.

Ако парцелът не е насрочен за повторно проектиране или получаване в
рамките на 72 часа през делничните дни, той ще бъде върнат на подателя.

Етикет номер: DB0011622801 / 17BA
Очаквана дата на доставка: 16 август 2017
Пакетни услуги
Агенция (и): Потвърждение за доставка
Статус: Мисията е изпратена
Изпращач: KAIN TRADING & SHIPPING COMPANY
Пакетът ви не е доставен.
Време за доставка: 08:57 ч

За подробности вижте прикачения файл и коригирайте адреса си.

Извиняваме се и ви благодарим за увереността ви.

Благодаря,

Обслужване на клиенти на DHL.
2017 (c) DHL Greece International GmbH. Всички права запазени.

————————————————– ——————–
Това съобщение е сканирано за вируси и вредно съдържание от MailScanner
и се смята, че е чисто.

—-

Както вероятно се досещате, произходът на това съобщение няма нищо общо с DHL. Прикаченият файл съдържа, естествено, вирус. (И то нелош – разпознава дали е отворен на компютър или на телефон, и заразява и двете по съответен начин.)

Това, към което искам да привлека вниманието ви, е сравнително приличният български език. (Има малко грешчици – „парцелът“ и подобни – но човек лесно може да ги пропусне.) Доскоро „въдичарските“ съобщения бяха или на английски, или на доста лош (Google Translate) български. От нещо време насам обаче все по-често ги срещам на приличен български, по-добър от този на Google Translate. Очевидно за киберпрестъпниците вече работят наети преводачи.

Как да разпознаем „въдичарското“ съобщение:

– Очаквате ли пратка по DHL? Ако не – единственият, който ще ви я изпрати неочаквано, е онзи нигерийски принц, дето няма търпение да сподели с вас милионите си. Стига, естествено, първо да му платите дребна сума, после и още малко, после и малко повече, и т.н… Държите ли да си имате вземане-даване с него?

– Ако очаквате пратка по DHL, очаквате ли я именно и точно от KAIN TRADING & SHIPPING COMPANY? Ако не, вашият събеседник всъщност е същият щедър нигерийски принц. И т.н.

– Давали ли сте на DHL точния си адрес и е-майла си? Те (както и която и да е друга читава компания) не събират тази информация от Интернет – могат да я получат само от вас. Ако не сте, вече знаете кой всъщност е вашият събеседник, и т.н.

– Имате ли електронен акаунт в DHL, чрез който да можете да коригирате адреса, който сте им дали? Те не са идиоти, за да ви предлагат да го направите, ако не можете. Ако нямате такъв акаунт, вече знаете кой всъщност е вашият събеседник, и т.н.

– Случайно името ви да е “undisclosed recipients”? Ако DHL изобщо пращат е-майли, те ще са до точно определен човек, с името му и т.н. (Умелите киберпрестъпници нагласят и това, но тези очевидно не са чак толкова умели.) Ако случайно не се казвате така, вече знаете кой всъщност
е вашият събеседник, и т.н. (А ако ви се иска да получите пратка, предназначена за някой друг, си заслужавате вируса.)

– В България доставя пратки DHL България (dhl.bg). DHL Гърция (dhl.gr) няма какво да прави тук. Ако случайно са ви го пратили наистина те, писмото ще е на гръцки, по понятни причини. Сума сумарум, пак вече знаете кой всъщност е вашият събеседник…

– Случайно в 08:57 ч. у вас да е нямало никой? Ако да, това все още не означава нищо – шансът да ви мамят не изчезва. Ако обаче е имало някой, вече знаете кой всъщност е вашият събеседник…

– Ако DHL ви изпращат реална информация за забавяне, тя ще бъде направо в съобщението – няма да бъде като прикачен файл, безкрайно глупаво е да затрудняват и клиента, и себе си. Дори да не разбирате от типове файлове и да не знаете, че този тип файл е изпълнима програма, а не документ, пак би трябвало да се досетите кой всъщност е вашият събеседник…

Човек с добри ИТ познания с лекота ще изброи още десетки други начини да разпознаете измамата. Ограничих се само до разбираемите и за най-некомпютърните хора – те са, които най-често биват излъгвани от киберпрестъпниците.

Колко от тези (и други подобни) признаци е нужно да има в едно съобщение, за да се усъмните? Ако има един, вероятността то да е измама е 99% (за поне половината – 100%). Ако има два или повече, вероятността е 100%.

При каква вероятност за измама е добра идея да проверите съобщението въпреки това? При под 10%.

Изводите са си за вас. Предупредени сте. Или си опичайте акъла, или си плащайте като попове за чистене на вируси от устройствата ви (ако се отървете само с това). Който не си опича акъла, трябва да си плаща, отново и отново, докато не поумнее.

И, моля ви, не бъркайте директността ми с грубост. Ако предпочитате пред навременните предупреждения сладки лъжи, аз съм грешният събеседник – верният за вас е споменатият по-горе.

Да разберем GDPR. Готова ли е компанията ви?

Post Syndicated from Йовко Ламбрев original https://yovko.net/gdpr-event/

Вероятно сте чували, а може би още не сте, но Регламентът за защита на личните данни (GDPR) е вече факт. След 4 години на обсъждане, лобиране и събиране на примери и добри практики Европейският съюз създаде нормативен акт, който променя мисленето ни за личните данни. Разбирането на нуждата от GDPR минава през осъзнаването, че четвъртата индустриална революция се случва сега. Все по–често конкурентното предимство на новите бизнес модели спрямо утвърдените такива се състои в достъпа, анализа и управлението на данни.

Политически кампании се печелят и компании излизат на върха на класациите чрез дейности по профилиране, анализ на големи масиви от данни и персонализиран маркетинг.

Какво променя GDPR и готова ли е компанията ви за новите правила или по-точно – кога е трябвало да бъде готова? Какво реално ще трябва да промените – организация, техническа инфраструктура или нагласа на служителите и ръководството? Ще може ли френския държавен орган по защитата на данните да вземе отношение спрямо нарушение, извършено от компания в Пазарджик? Какво е доклад относно въздействието от защитата на данни? Можете ли да продадете бизнеса си или да сключите стратегически договор без такъв доклад?

На 30 август в Пловдив експерти от адвокатско дружество Точева и Мандажиева заедно с Trakia Tech ще се опитат да отговорят на тези въпроси. Обещаваме Ви да е интересно и полезно. Нетърпеливи сме да чуем Вашите въпроси, които ще ни накарат да мислим още по-задълбочено в тази насока. Събитието организираме съвместно с нашите партньори от Капитал и ETNHost.

Работният език е български, а събитието е в малък формат и местата са ограничени, затова регистрацията на адрес capital.bg/gdpr е задължителна.

Очакваме ви в Център за събития Limacon, чийто адрес е: Пловдив, бул. Марица 154A (до големия паркинг на Билла).

Огромен /_ _ _/ се задава

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/08/05/k_pavlov/

Огромен /_ _ _/ се задава

Ако целият този Огромен /_ _ _/,
който ни предстои…
Искам да кажа –
ако този Огромен /_ _ _/,
успея да го разчленя на отделни буквички…
Може би…
Може би ще успеем да се спасим.
А?

Ами след като разчленя на отделни
буквички –
/_ _ _/, имам предвид –
ако всяка отделна буквичка
от Огромния /_ _ _/,
изведнъж…
А?

Някои думи не изговарям нарочно –
убивам ги чрез премълчаване.
Или въобще не ги раждам.
Най-много да ги обознача с тирета.
Ето така: /_ _ _/.
Страх ме е, че ако бъдат произнесени,
може да се материализират в /_ _ _/.
Затова често ме обвиняват в неяснота.
Не знаят, че го правя за тяхно добро.
Имам предвид доброто на обвинителите ми.
И всички нас имам предвид.
Нещо като магия срещу /_ _ _/.
Защото, ако оживеят някои думички
като, например, /_ _ _/…
Край.


Зад тези тирета се крие думата “ужас”.

Константин Павлов

Повече от Константин Павлов

Filed under: Uncategorized

Стереотипи, свързани с определен пол, в рекламата

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/08/03/adv-sex/

На 18 юли 2017 г. органът за регулиране на рекламните стандарти в Обединеното кралство (ASA) публикува   доклад, който призовава за прекратяване на  стереотипите, основани на пол, в рекламата.

Обсъждат се шест  категории стереотипи, включително:

(1) роли (професии или длъжности, обикновено свързани с определен пол);

(2) характеристики (атрибути или поведение, свързани с определен пол);

(3) осмиване на хора, които не отговарят на стереотипите;

(4) сексуализиране (представяне с акцент върху сексуални характеристики);

(5) обективизиране (изобразяване на някого по начин, който се фокусира върху тялото му);

(6) изображение на тялото (изобразяване на нездравословен образ на тялото).

Ще бъдат  разработени нови стандарти за рекламодатели и търговци, за които ASA ще  следи.

Темата в сайта на ASA

Filed under: Media Law

Преброяване на българите в Германия по общини и години

Post Syndicated from Боян Юруков original https://yurukov.net/blog/2017/bgde/

Настрана от очевидното, основаната причина да разглеждам данните за българите в Германия е това, че изглежда е най-голямата ни диаспора в света с над 260 хиляди българи. От това се повдига отново и неизбежния въпрос доколко е адекватно покритието на консулските услуги в Европа. За него ще пиша пак скоро.

Тук искам да покажа нагледно данни на DeStatis, които някак съм пропускал до сега. Предоставят броя чуждестранни граждани по общини в страната и има данни за последните 19 години. Направих бърза карта, за да илюстрирам как са емигрирали българите към и в Германия. Позволява фокусиране върху конкретна община и анимиране на данните през времето.

Дяволът е в детайлите

Разбира се, както винаги данните имат някои условности. Те представят единствено регистрираните българи в дадената община или административен регион. Системата в Германия е много строга и не може да направиш почти нищо без регистрация, но все пак това не изключва нелегално пребиваващи, особено в годините преди 2007-ма. Също така, данните разглеждат единствено българите без немски паспорт. Такъв са получили 17000 българи за този период. Събирането на данните от общините също е особено. С Saarland, например се отчита наедно за няколко landkreis-а. В Kassel пък до 2007-ма са се събирали данни за landkreis-а, а след това са включени в данните за града. Опитал съм се да представя коректно данните взимайки предвид промените в устройството за този период. Отделно, в информацията за всяка община съм посочил съотношението мъже/жени. Не съм го представил на картата, тъй като повечето общини са с твърде малко българи, за да може да се направи някакво смислено сравнение.

Къде, кога, колко

Като натиснете на дадена година, на картата се показва разпределението им тогава. Ако натиснете определена община ще видите на графиката броя българи регистрирани точно там между 1998 и 2016-та. Натиснете където и да е другаде на картата, за да изчистите фокуса на общината.

Ще забележите, че има два линка под картата. Първият пуска анимация през годините. Вторият превключва режима на представяне от абсолютен брой българи към такъв на брой българи на всеки 100000 население. Последното дава по-добра представа за концентрацията, тъй като подобно на България доста селски региони са почти обезлюдени. Допълнително съм изсветлил общините с малко население, за да се отрази това. Така се вижда, че Берлин макар с най-много българи – над 15000, има по-малко концентрация спрямо населението, отколкото общините в региона Frankfurt-Mannheim.

Интересно ми е какви са вашите наблюдения на база тези данни. Споделете ги в коментарите. След картата съм дал линкове към други мои статии разглеждащи българите в чужбина.

Източник: DeStatis

Create Multiple Builds from the Same Source Using Different AWS CodeBuild Build Specification Files

Post Syndicated from Prakash Palanisamy original https://aws.amazon.com/blogs/devops/create-multiple-builds-from-the-same-source-using-different-aws-codebuild-build-specification-files/

In June 2017, AWS CodeBuild announced you can now specify an alternate build specification file name or location in an AWS CodeBuild project.

In this post, I’ll show you how to use different build specification files in the same repository to create different builds. You’ll find the source code for this post in our GitHub repo.

Requirements

The AWS CLI must be installed and configured.

Solution Overview

I have created a C program (cbsamplelib.c) that will be used to create a shared library and another utility program (cbsampleutil.c) to use that library. I’ll use a Makefile to compile these files.

I need to put this sample application in RPM and DEB packages so end users can easily deploy them. I have created a build specification file for RPM. It will use make to compile this code and the RPM specification file (cbsample.rpmspec) configured in the build specification to create the RPM package. Similarly, I have created a build specification file for DEB. It will create the DEB package based on the control specification file (cbsample.control) configured in this build specification.

RPM Build Project:

The following build specification file (buildspec-rpm.yml) uses build specification version 0.2. As described in the documentation, this version has different syntax for environment variables. This build specification includes multiple phases:

 • As part of the install phase, the required packages is installed using yum.
 • During the pre_build phase, the required directories are created and the required files, including the RPM build specification file, are copied to the appropriate location.
 • During the build phase, the code is compiled, and then the RPM package is created based on the RPM specification.

As defined in the artifact section, the RPM file will be uploaded as a build artifact.

version: 0.2

env:
  variables:
    build_version: "0.1"

phases:
  install:
    commands:
      - yum install rpm-build make gcc glibc -y
  pre_build:
    commands:
      - curr_working_dir=`pwd`
      - mkdir -p ./{RPMS,SRPMS,BUILD,SOURCES,SPECS,tmp}
      - filename="cbsample-$build_version"
      - echo $filename
      - mkdir -p $filename
      - cp ./*.c ./*.h Makefile $filename
      - tar -zcvf /root/$filename.tar.gz $filename
      - cp /root/$filename.tar.gz ./SOURCES/
      - cp cbsample.rpmspec ./SPECS/
  build:
    commands:
      - echo "Triggering RPM build"
      - rpmbuild --define "_topdir `pwd`" -ba SPECS/cbsample.rpmspec
      - cd $curr_working_dir

artifacts:
  files:
    - RPMS/x86_64/cbsample*.rpm
  discard-paths: yes

Using cb-centos-project.json as a reference, create the input JSON file for the CLI command. This project uses an AWS CodeCommit repository named codebuild-multispec and a file named buildspec-rpm.yml as the build specification file. To create the RPM package, we need to specify a custom image name. I’m using the latest CentOS 7 image available in the Docker Hub. I’m using a role named CodeBuildServiceRole. It contains permissions similar to those defined in CodeBuildServiceRole.json. (You need to change the resource fields in the policy, as appropriate.)

{
    "name": "rpm-build-project",
    "description": "Project which will build RPM from the source.",
    "source": {
        "type": "CODECOMMIT",
        "location": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/codebuild-multispec",
        "buildspec": "buildspec-rpm.yml"
    },
    "artifacts": {
        "type": "S3",
        "location": "codebuild-demo-artifact-repository"
    },
    "environment": {
        "type": "LINUX_CONTAINER",
        "image": "centos:7",
        "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL"
    },
    "serviceRole": "arn:aws:iam::012345678912:role/service-role/CodeBuildServiceRole",
    "timeoutInMinutes": 15,
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:eu-west-1:012345678912:alias/aws/s3",
    "tags": [
        {
            "key": "Name",
            "value": "RPM Demo Build"
        }
    ]
}

After the cli-input-json file is ready, execute the following command to create the build project.

$ aws codebuild create-project --name CodeBuild-RPM-Demo --cli-input-json file://cb-centos-project.json

{
  "project": {
    "name": "CodeBuild-RPM-Demo", 
    "serviceRole": "arn:aws:iam::012345678912:role/service-role/CodeBuildServiceRole", 
    "tags": [
      {
        "value": "RPM Demo Build", 
        "key": "Name"
      }
    ], 
    "artifacts": {
      "namespaceType": "NONE", 
      "packaging": "NONE", 
      "type": "S3", 
      "location": "codebuild-demo-artifact-repository", 
      "name": "CodeBuild-RPM-Demo"
    }, 
    "lastModified": 1500559811.13, 
    "timeoutInMinutes": 15, 
    "created": 1500559811.13, 
    "environment": {
      "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
      "privilegedMode": false, 
      "image": "centos:7", 
      "type": "LINUX_CONTAINER", 
      "environmentVariables": []
    }, 
    "source": {
      "buildspec": "buildspec-rpm.yml", 
      "type": "CODECOMMIT", 
      "location": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/codebuild-multispec"
    }, 
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:eu-west-1:012345678912:alias/aws/s3", 
    "arn": "arn:aws:codebuild:eu-west-1:012345678912:project/CodeBuild-RPM-Demo", 
    "description": "Project which will build RPM from the source."
  }
}

When the project is created, run the following command to start the build. After the build has started, get the build ID. You can use the build ID to get the status of the build.

$ aws codebuild start-build --project-name CodeBuild-RPM-Demo
{
    "build": {
        "buildComplete": false, 
        "initiator": "prakash", 
        "artifacts": {
            "location": "arn:aws:s3:::codebuild-demo-artifact-repository/CodeBuild-RPM-Demo"
        }, 
        "projectName": "CodeBuild-RPM-Demo", 
        "timeoutInMinutes": 15, 
        "buildStatus": "IN_PROGRESS", 
        "environment": {
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
            "privilegedMode": false, 
            "image": "centos:7", 
            "type": "LINUX_CONTAINER", 
            "environmentVariables": []
        }, 
        "source": {
            "buildspec": "buildspec-rpm.yml", 
            "type": "CODECOMMIT", 
            "location": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/codebuild-multispec"
        }, 
        "currentPhase": "SUBMITTED", 
        "startTime": 1500560156.761, 
        "id": "CodeBuild-RPM-Demo:57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc", 
        "arn": "arn:aws:codebuild:eu-west-1: 012345678912:build/CodeBuild-RPM-Demo:57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc"
    }
}

$ aws codebuild list-builds-for-project --project-name CodeBuild-RPM-Demo
{
    "ids": [
        "CodeBuild-RPM-Demo:57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc"
    ]
}

$ aws codebuild batch-get-builds --ids CodeBuild-RPM-Demo:57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc
{
    "buildsNotFound": [], 
    "builds": [
        {
            "buildComplete": true, 
            "phases": [
                {
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "endTime": 1500560157.164, 
                    "phaseType": "SUBMITTED", 
                    "durationInSeconds": 0, 
                    "startTime": 1500560156.761
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "PROVISIONING", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 24, 
                    "startTime": 1500560157.164, 
                    "endTime": 1500560182.066
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "DOWNLOAD_SOURCE", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 15, 
                    "startTime": 1500560182.066, 
                    "endTime": 1500560197.906
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "INSTALL", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 19, 
                    "startTime": 1500560197.906, 
                    "endTime": 1500560217.515
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "PRE_BUILD", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 0, 
                    "startTime": 1500560217.515, 
                    "endTime": 1500560217.662
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "BUILD", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 0, 
                    "startTime": 1500560217.662, 
                    "endTime": 1500560217.995
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "POST_BUILD", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 0, 
                    "startTime": 1500560217.995, 
                    "endTime": 1500560218.074
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "UPLOAD_ARTIFACTS", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 0, 
                    "startTime": 1500560218.074, 
                    "endTime": 1500560218.542
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "FINALIZING", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 4, 
                    "startTime": 1500560218.542, 
                    "endTime": 1500560223.128
                }, 
                {
                    "phaseType": "COMPLETED", 
                    "startTime": 1500560223.128
                }
            ], 
            "logs": {
                "groupName": "/aws/codebuild/CodeBuild-RPM-Demo", 
                "deepLink": "https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=eu-west-1#logEvent:group=/aws/codebuild/CodeBuild-RPM-Demo;stream=57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc", 
                "streamName": "57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc"
            }, 
            "artifacts": {
                "location": "arn:aws:s3:::codebuild-demo-artifact-repository/CodeBuild-RPM-Demo"
            }, 
            "projectName": "CodeBuild-RPM-Demo", 
            "timeoutInMinutes": 15, 
            "initiator": "prakash", 
            "buildStatus": "SUCCEEDED", 
            "environment": {
                "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "privilegedMode": false, 
                "image": "centos:7", 
                "type": "LINUX_CONTAINER", 
                "environmentVariables": []
            }, 
            "source": {
                "buildspec": "buildspec-rpm.yml", 
                "type": "CODECOMMIT", 
                "location": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/codebuild-multispec"
            }, 
            "currentPhase": "COMPLETED", 
            "startTime": 1500560156.761, 
            "endTime": 1500560223.128, 
            "id": "CodeBuild-RPM-Demo:57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc", 
            "arn": "arn:aws:codebuild:eu-west-1:012345678912:build/CodeBuild-RPM-Demo:57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc"
        }
    ]
}

DEB Build Project:

In this project, we will use the build specification file named buildspec-deb.yml. Like the RPM build project, this specification includes multiple phases. Here I use a Debian control file to create the package in DEB format. After a successful build, the DEB package will be uploaded as build artifact.

version: 0.2

env:
  variables:
    build_version: "0.1"

phases:
  install:
    commands:
      - apt-get install gcc make -y
  pre_build:
    commands:
      - mkdir -p ./cbsample-$build_version/DEBIAN
      - mkdir -p ./cbsample-$build_version/usr/lib
      - mkdir -p ./cbsample-$build_version/usr/include
      - mkdir -p ./cbsample-$build_version/usr/bin
      - cp -f cbsample.control ./cbsample-$build_version/DEBIAN/control
  build:
    commands:
      - echo "Building the application"
      - make
      - cp libcbsamplelib.so ./cbsample-$build_version/usr/lib
      - cp cbsamplelib.h ./cbsample-$build_version/usr/include
      - cp cbsampleutil ./cbsample-$build_version/usr/bin
      - chmod +x ./cbsample-$build_version/usr/bin/cbsampleutil
      - dpkg-deb --build ./cbsample-$build_version

artifacts:
  files:
    - cbsample-*.deb

Here we use cb-ubuntu-project.json as a reference to create the CLI input JSON file. This project uses the same AWS CodeCommit repository (codebuild-multispec) but a different buildspec file in the same repository (buildspec-deb.yml). We use the default CodeBuild image to create the DEB package. We use the same IAM role (CodeBuildServiceRole).

{
    "name": "deb-build-project",
    "description": "Project which will build DEB from the source.",
    "source": {
        "type": "CODECOMMIT",
        "location": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/codebuild-multispec",
        "buildspec": "buildspec-deb.yml"
    },
    "artifacts": {
        "type": "S3",
        "location": "codebuild-demo-artifact-repository"
    },
    "environment": {
        "type": "LINUX_CONTAINER",
        "image": "aws/codebuild/ubuntu-base:14.04",
        "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL"
    },
    "serviceRole": "arn:aws:iam::012345678912:role/service-role/CodeBuildServiceRole",
    "timeoutInMinutes": 15,
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:eu-west-1:012345678912:alias/aws/s3",
    "tags": [
        {
            "key": "Name",
            "value": "Debian Demo Build"
        }
    ]
}

Using the CLI input JSON file, create the project, start the build, and check the status of the project.

$ aws codebuild create-project --name CodeBuild-DEB-Demo --cli-input-json file://cb-ubuntu-project.json

$ aws codebuild list-builds-for-project --project-name CodeBuild-DEB-Demo

$ aws codebuild batch-get-builds --ids CodeBuild-DEB-Demo:e535c4b0-7067-4fbe-8060-9bb9de203789

After successful completion of the RPM and DEB builds, check the S3 bucket configured in the artifacts section for the build packages. Build projects will create a directory in the name of the build project and copy the artifacts inside it.

$ aws s3 ls s3://codebuild-demo-artifact-repository/CodeBuild-RPM-Demo/
2017-07-20 16:16:59       8108 cbsample-0.1-1.el7.centos.x86_64.rpm

$ aws s3 ls s3://codebuild-demo-artifact-repository/CodeBuild-DEB-Demo/
2017-07-20 16:37:22       5420 cbsample-0.1.deb

Override Buildspec During Build Start:

It’s also possible to override the build specification file of an existing project when starting a build. If we want to create the libs RPM package instead of the whole RPM, we will use the build specification file named buildspec-libs-rpm.yml. This build specification file is similar to the earlier RPM build. The only difference is that it uses a different RPM specification file to create libs RPM.

version: 0.2

env:
  variables:
    build_version: "0.1"

phases:
  install:
    commands:
      - yum install rpm-build make gcc glibc -y
  pre_build:
    commands:
      - curr_working_dir=`pwd`
      - mkdir -p ./{RPMS,SRPMS,BUILD,SOURCES,SPECS,tmp}
      - filename="cbsample-libs-$build_version"
      - echo $filename
      - mkdir -p $filename
      - cp ./*.c ./*.h Makefile $filename
      - tar -zcvf /root/$filename.tar.gz $filename
      - cp /root/$filename.tar.gz ./SOURCES/
      - cp cbsample-libs.rpmspec ./SPECS/
  build:
    commands:
      - echo "Triggering RPM build"
      - rpmbuild --define "_topdir `pwd`" -ba SPECS/cbsample-libs.rpmspec
      - cd $curr_working_dir

artifacts:
  files:
    - RPMS/x86_64/cbsample-libs*.rpm
  discard-paths: yes

Using the same RPM build project that we created earlier, start a new build and set the value of the `–buildspec-override` parameter to buildspec-libs-rpm.yml .

$ aws codebuild start-build --project-name CodeBuild-RPM-Demo --buildspec-override buildspec-libs-rpm.yml
{
    "build": {
        "buildComplete": false, 
        "initiator": "prakash", 
        "artifacts": {
            "location": "arn:aws:s3:::codebuild-demo-artifact-repository/CodeBuild-RPM-Demo"
        }, 
        "projectName": "CodeBuild-RPM-Demo", 
        "timeoutInMinutes": 15, 
        "buildStatus": "IN_PROGRESS", 
        "environment": {
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
            "privilegedMode": false, 
            "image": "centos:7", 
            "type": "LINUX_CONTAINER", 
            "environmentVariables": []
        }, 
        "source": {
            "buildspec": "buildspec-libs-rpm.yml", 
            "type": "CODECOMMIT", 
            "location": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/codebuild-multispec"
        }, 
        "currentPhase": "SUBMITTED", 
        "startTime": 1500562366.239, 
        "id": "CodeBuild-RPM-Demo:82d05f8a-b161-401c-82f0-83cb41eba567", 
        "arn": "arn:aws:codebuild:eu-west-1:012345678912:build/CodeBuild-RPM-Demo:82d05f8a-b161-401c-82f0-83cb41eba567"
    }
}

After the build is completed successfully, check to see if the package appears in the artifact S3 bucket under the CodeBuild-RPM-Demo build project folder.

$ aws s3 ls s3://codebuild-demo-artifact-repository/CodeBuild-RPM-Demo/
2017-07-20 16:16:59       8108 cbsample-0.1-1.el7.centos.x86_64.rpm
2017-07-20 16:53:54       5320 cbsample-libs-0.1-1.el7.centos.x86_64.rpm

Conclusion

In this post, I have shown you how multiple buildspec files in the same source repository can be used to run multiple AWS CodeBuild build projects. I have also shown you how to provide a different buildspec file when starting the build.

For more information about AWS CodeBuild, see the AWS CodeBuild documentation. You can get started with AWS CodeBuild by using this step by step guide.


About the author

Prakash Palanisamy is a Solutions Architect for Amazon Web Services. When he is not working on Serverless, DevOps or Alexa, he will be solving problems in Project Euler. He also enjoys watching educational documentaries.

Блог ден-ден

Post Syndicated from Антония original http://dni.li/2017/07/30/bbday/

Хваля се на Twitter:

На което внимателните хора отговарят с:

С което бях длъжна да се съглася:

Може ли да съм толкова зле с цифрите…

Top Ten Ways to Protect Yourself Against Phishing Attacks

Post Syndicated from Roderick Bauer original https://www.backblaze.com/blog/top-ten-ways-protect-phishing-attacks/

It’s hard to miss the increasing frequency of phishing attacks in the news. Earlier this year, a major phishing attack targeted Google Docs users, and attempted to compromise at least one million Google Docs accounts. Experts say the “phish” was convincing and sophisticated, and even people who thought they would never be fooled by a phishing attack were caught in its net.

What is phishing?

Phishing attacks use seemingly trustworthy but malicious emails and websites to obtain your personal account or banking information. The attacks are cunning and highly effective because they often appear to come from an organization or business you actually use. The scam comes into play by tricking you into visiting a website you believe belongs to the trustworthy organization, but in fact is under the control of the phisher attempting to extract your private information.

Phishing attacks are once again in the news due to a handful of high profile ransomware incidents. Ransomware invades a user’s computer, encrypts their data files, and demands payment to decrypt the files. Ransomware most often makes its way onto a user’s computer through a phishing exploit, which gives the ransomware access to the user’s computer.

The best strategy against phishing is to scrutinize every email and message you receive and never to get caught. Easier said than done—even smart people sometimes fall victim to a phishing attack. To minimize the damage in an event of a phishing attack, backing up your data is the best ultimate defense and should be part of your anti-phishing and overall anti-malware strategy.

How do you recognize a phishing attack?

A phishing attacker may send an email seemingly from a reputable credit card company or financial institution that requests account information, often suggesting that there is a problem with your account. When users respond with the requested information, attackers can use it to gain access to the accounts.

The image below is a mockup of how a phishing attempt might appear. In this example, courtesy of Wikipedia, the bank is fictional, but in a real attempt the sender would use an actual bank, perhaps even the bank where the targeted victim does business. The sender is attempting to trick the recipient into revealing confidential information by getting the victim to visit the phisher’s website. Note the misspelling of the words “received” and “discrepancy” as recieved and discrepency. Misspellings sometimes are indications of a phishing attack. Also note that although the URL of the bank’s webpage appears to be legitimate, the hyperlink would actually take you to the phisher’s webpage, which would be altogether different from the URL displayed in the message.

By Andrew Levine – en:Image:PhishingTrustedBank.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=549747

Top ten ways to protect yourself against phishing attacks

 1. Always think twice when presented with a link in any kind of email or message before you click on it. Ask yourself whether the sender would ask you to do what it is requesting. Most banks and reputable service providers won’t ask you to reveal your account information or password via email. If in doubt, don’t use the link in the message and instead open a new webpage and go directly to the known website of the organization. Sign in to the site in the normal manner to verify that the request is legitimate.
 2. A good precaution is to always hover over a link before clicking on it and observe the status line in your browser to verify that the link in the text and the destination link are in fact the same.
 3. Phishers are clever, and they’re getting better all the time, and you might be fooled by a simple ruse to make you think the link is one you recognize. Links can have hard-to-detect misspellings that would result in visiting a site very different than what you expected.
 4. Be wary even of emails and message from people you know. It’s very easy to spoof an email so it appears to come from someone you know, or to create a URL that appears to be legitimate, but isn’t.

For example, let’s say that you work for roughmedia.com and you get an email from Chuck in accounting ([email protected]) that has an attachment for you, perhaps a company form you need to fill out. You likely wouldn’t notice in the sender address that the phisher has replaced the “m” in media with an “r” and an “n” that look very much like an “m.” You think it’s good old Chuck in finance and it’s actually someone “phishing” for you to open the attachment and infect your computer. This type of attack is known as “spear phishing” because it’s targeted at a specific individual and is using social engineering—specifically familiarity with the sender—as part of the scheme to fool you into trusting the attachment. This technique is by far the most successful on the internet today. (This example is based on Gimlet Media’s Reply All Podcast Episode, “What Kind of Idiot Gets Phished?“)

 1. Use anti-malware software, but don’t rely on it to catch all attacks. Phishers change their approach often to keep ahead of the software attack detectors.
 2. If you are asked to enter any valuable information, only do so if you’re on a secure connection. Look for the “https” prefix before the site URL, indicating the site is employing SSL (Secure Socket Layer). If there is no “s” after “http,” it’s best not to enter any confidential information.
By Fabio Lanari – Internet1.jpg by Rock1997 modified., GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20995390
 1. Avoid logging in to online banks and similar services via public Wi-Fi networks. Criminals can compromise open networks with man-in-the-middle attacks that capture your information or spoof website addresses over the connection and redirect you to a fake page they control.
 2. Email, instant messaging, and gaming social channels are all possible vehicles to deliver phishing attacks, so be vigilant!
 3. Lay the foundation for a good defense by choosing reputable tech vendors and service providers that respect your privacy and take steps to protect your data. At Backblaze, we have full-time security teams constantly looking for ways to improve our security.
 4. When it is available, always take advantage of multi-factor verification to protect your accounts. The standard categories used for authentication are 1) something you know (e.g. your username and password), 2) something you are (e.g. your fingerprint or retina pattern), and 3) something you have (e.g. an authenticator app on your smartphone). An account that allows only a single factor for authentication is more susceptible to hacking than one that supports multiple factors. Backblaze supports multi-factor authentication to protect customer accounts.

Be a good internet citizen, and help reduce phishing and other malware attacks by notifying the organization being impersonated in the phishing attempt, or by forwarding suspicious messages to the Federal Trade Commission at [email protected]. Some email clients and services, such as Microsoft Outlook and Google Gmail, give you the ability to easily report suspicious emails. Phishing emails misrepresenting Apple can be reported to [email protected].

Backing up your data is an important part of a strong defense against phishing and other malware

The best way to avoid becoming a victim is to be vigilant against suspicious messages and emails, but also to assume that no matter what you do, it is very possible that your system will be compromised. Even the most sophisticated and tech-savvy of us can be ensnared if we are tired, in a rush, or just unfamiliar with the latest methods hackers are using. Remember that hackers are working full-time on ways to fool us, so it’s very difficult to keep ahead of them.

The best defense is to make sure that any data that could compromised by hackers—basically all of the data that is reachable via your computer—is not your only copy. You do that by maintaining an active and reliable backup strategy.

Files that are backed up to cloud storage, such as with Backblaze, are not vulnerable to attacks on your local computer in the way that local files, attached drives, network drives, or sync services like Dropbox that have local directories on your computer are.

In the event that your computer is compromised and your files are lost or encrypted, you can recover your files if you have a cloud backup that is beyond the reach of attacks on your computer.

The post Top Ten Ways to Protect Yourself Against Phishing Attacks appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

Хигиена нулева

Post Syndicated from Антония original http://dni.li/2017/07/25/menta/

Това изказване:

„Защо децата ни трябва да учат теорията на Чарлз Дарвин, в която не вярвам, а да не учат креативната теория?“, попита риторично Цонев, който получи в Пловдив най-високото епархийско отличие – църковният орден „Св. Ерм“ – първа степен, от Пловдивския митрополит Николай за заслуги към БПЦ.

на Данчо Ментата повдига въпроса

ТОЙ ТЪП ЛИ Е ИЛИ Е ЗЪЛ?

Защото ако наистина си вярва в креационизма, то глупостта очевидно прелива направо от изгнилата му кухарка проста. А ако не вярва, ама само си говори – значи е гад отвратителна, целяща само да се подмазва на поповете и да сее лъжи, непросветеност и мизерия на белия свят.

Е, може да е и тъп, и зъл…

Моделът КТБ, колко е ощетен ощетеният Пеевски

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/07/24/ctb-3/

На 20.07.2017 г. Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт по досъдебното производство  за КТБ. По делото са привлечени като обвиняеми 18 лица, на първо място Цветан Василев. На сайта на прокуратурата текстът е публикуван под заглавие  Общ поглед върху  “Моделът КТБ” .

Прокуратурата е изготвила   инструмент за влияние върху общественото мнение:

 • първо,   текстът съдържа не само обективна информация, но на читателя се предлага  интерпретация за същността на т.нар. модел КТБ и
 • второ,   картината не е пълна, липсват герои, събития, причинно-следствени връзки – за които ще ни се внушава, че нямат общо с модела КТБ. В тази посока вече работят и прокуратурата, и водещи фигури на ГЕРБ като Менда Стоянова, която е успяла да обяви Пеевски за ощетен,  виновните трябвало да се търсят в управлението на КТБ и в осъществяващите контрола.

От въпросния Общ поглед на прокуратурата научаваме, че обв. Цветан Василев се е самоидентифицирал с банката и  е използвал средствата на КТБ като свои еднолично за финансиране на хора и предприятия, условно разглеждани като лични инвестиционни проекти, като са вземани мерки да не се проследява произхода на финансирането (до КТБ).

Но няма и дума за технологиите на контрол.

Няма дума за ролята на правителствата, благодарение на които КТБ става банката на властта и акумулира огромен публичен ресурс.  Вежди Рашидов е учястник, говори от първо лице:

Ние оставихме всички мангизи да минават през банката на  Доган парите да текат, спокойно да се управлява заради един медиен комфорт и сега разбрахме, че това са едни гадове, които ни изпързаляха. Всички ли сте роби на такъв изрод, нямате ли смелост… Как е станал този боклук мултимилиардер на 20 години и е изкупил всички хора …По мое време г-н Борисов направи голяма грешка. Какво направи той – на него му трябваше медиен комфорт. Това са на Доган вестници. Ако смятате, че този фес не ви управлява, селски от Дръндар – то това ви е нацията на 1300 години, да ви е.а циганската нация – това го напишете, ама няма да посмеете. Това са парите на Доган и на двама шейхове от Оман. Ако толкова не знаете какво седи в банката. Банката е собственик на вестниците, а Делян Пеевски е боздуганът с майка си отпред.

Няма дума за конкретните представители на политическата класа, обрекли дългосрочно на провал важни сектори – вярно ли е това, което казва  Цветан Василев

Целият малоумен план за дигитализация на България беше разработен от тандема Пеевски-Карадимов, заедно с Веселин Божков [председателят на КРС]. Оттам са и проблемите с дигитализацията.

Споменатият Росен Карадимов –  очевидно като представител на Сергей Станишев: ролята на Станишев за развитието на медийната среда  е много съществена, включително назначаването на Веселин Божков  – шеф на КРС от 2007 г. до днес, с все решенията за мултиплексите  – и днешната му изненада от тези решения.

Нито дума за ролята на Българския медиен съюз,  по една случайност обединил проекта Бареков и медиите на Пеевски    и – както се полага на Цветан Василев добре да знае – финансирани  косвено с привидни договори за кредит от КТБ. Трудно се доказваше връзката  – но сега вече дори самата прокуратура е решила да освети проекта Бареков. Избирателно. Но има още какво да се осветява.

Цветан Василев в интервю:

“24 часа” и “Труд”?

В момента не знам какво точно е разпределението, но там реалната собственост е на Пеевски и “Винпром Пещера”. За своя дял Пеевски взе пари от банката, а пещерняците са си платили техния дял.

“Пеевски взе пари от банката.”

Както Менда Стоянова би казала  – ощетеният Пеевски взе  пари от КТБ.  Защо? – защото може  – виж по-горе Рашидов: защото ГЕРБ остави всички мангизи да минават през банката.  Иначе Цветан Василев нямаше да се самоидентифицира с  четвъртата по значимост банка – а с много по-маргинална – и нямаше да може да финансира така  щедро медийните обръчи на властта  – а в това време Борисов да твърди, че няма свои медии. 

Бартерът  публичен ресурс срещу комфорт изглежда е извън вниманието на прокуратурата.

Filed under: BG Law Making, BG Media, Media Law

Журналистите и анонимността в Интернет

Post Syndicated from Григор original http://www.gatchev.info/blog/?p=2069

Не е лесно да си журналист в корумпирана държава. Особено ако властта в нея е марионетка на тази корупция. В такава държава незнанието е сила – а за да бъде така, свободата трябва да е робство. И мирът в такава държава се постига чрез война срещу истинската журналистика.

Най-зле е, когато всички медии са явна или задкулисна собственост на един човек, който в момента се превръща от друга марионетка в един от кукловодите на корупцията. Тогава е почти невъзможно да има официални журналисти, които се изхранват от професията си, освен може би спортните. И тук-там някой внимателно благомислещ, който се топли на вярата си, че ще дойде ден да стане вълк овцата, и народът като нея – па тогава той ще развее байряка и ще изока по чудомировски.

В такава държава истинските журналисти са нелегали. Те са не по-малко опасни за нея от тези, които са се опитали да се защитят от престъпник. Затова и тя не пести средствата, за да ги смачка. Целият ѝ силов апарат, от съдебната система през органите на реда та дори до армията при нужда, ще бъде използван срещу тях без колебание. Те са опасни дисиденти, които трябва да бъдат смазвани.

Затова често им се налага да са анонимни и да защитават кореспонденцията си. Точно както на журналистите в държави като Северна Корея, Китай или Узбекистан. А тъй като не всички от тях са специалисти в тези неща, техни поддръжници са създали сайтове, които да са им от полза.

Един от тези сайтове е vpnmentor.com. (Чудесно преведен на български от неизвестен ми, но достоен родолюбец.) А едно от най-полезните неща на него е ръководството за журналисти как да се опазват от следене и как да защитават информацията си.

Дано този линк бъде от полза на истинските журналисти. Стискам им палци – тежка е задачата им.

Copyright Troll Claims Texan Woman Downloaded Over 54,000 Torrents

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/copyright-troll-claims-texan-woman-downloaded-over-54000-torrents-170713/

In recent years, file-sharers around the world have been pressured to pay significant settlement fees, or face legal repercussions.

These so-called “copyright trolling” efforts have been a common occurrence in the United States for more than half a decade, and still are.

Malibu Media, the Los Angeles-based company behind the ‘X-Art’ adult movies, is behind many of these cases. The company has filed thousands of lawsuits in recent years, targeting Internet subscribers whose accounts were allegedly used to share Malibu’s films via BitTorrent.

When the accused pirates don’t want to settle, Malibu generally ramps up the pressure. This is also what happened to Jenna Howard, a 29-year-old consultant from Houston, Texas.

When Howard protested her innocence and refused to pay the proposed settlement for downloading 15 pirated videos, the adult company came back with two spreadsheets of additional downloads that were linked to her IP-address.

This tactic isn’t new. Copyright trolls regularly provide lists of other downloads, of content they don’t own, to show that the defendant is a prolific downloader. However, in this case, the list is unusually long.

The spreadsheets provided by Malibu Media suggest that Ms. Howard’s connection was used to download fifty-four thousand torrents in recent years.

The downloads in question are all over the map, literally, with titles ranging from “100MB Woman Ass Pictures,” through “этот неловкий момент,” to “육룡이 나르샤” and “La casa di Topolino.”

A small selection of the alleged downloads

According to a recent filing by Ms. Howard’s attorneys, the spreadsheets are part of Malibu’s intimidation tactics.

“Malibu also produced two spreadsheets that suggest Ms. Howard made over fifty-four thousand downloads consisting of an estimated 27 terabytes of data over a four-year period, which is an average of 31 items every day for the last four years, and literally hundreds of items on certain days, including for example downloads of movies in the hundreds and in languages that Ms. Howard does not even speak.”

“This leads to only two possible conclusions: first, either Ms. Howard’s network was hacked, or second, Malibu’s research is wrong,” Ms. Howard’s attorneys write.

They stress, however, that there is no credible evidence to suggest that their client is responsible for downloading all these files. They point out that their client was even accused of downloading dozens of files from her home connection while she was on her honeymoon.

“The spreadsheets also show that Ms. Howard downloaded 31 items on her wedding day, and somehow managed to download an average of 22 items at her home IP address each day of her international honeymoon when she was overseas in the Bahamas,” the filing reads.

The attorneys believe that the adult company has gone too far and ask the court to deny further discovery requests targeted at her Internet provider AT&T, including information about her download activity.

“Malibu’s shoddy research simply does not support the implication that Ms. Howard illegally downloaded the pornographic movies that are the subject of this suit, as well as an additional 54,000 other, unrelated, downloads,” the attorneys write.

“The supposed overlap between the downloads and Ms. Howard’s interests is also not credible. Malibu peddles smut as a commercial enterprise, and is trying to strong-arm a settlement from Ms. Howard while threatening to link Ms. Howard as a purveyor of its pornographic product.”

Malibu’s efforts are a textbook case of discovery abuse, the defense argues. They hope that the court agrees with this assessment and denies the request.

The full request for a protective order is available here (pdf), with help from FCT.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Предобиването на Sky: важен е плурализмът не само в новините

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/07/13/sky_pluralism/

В Обединеното кралство е въведен двоен икономически и неикономически контрол (контрол за плурализъм) при сливане и придобиване на медии.

Как работи британският модел най-ясно се вижда при конкретните сделки – както сега, когато Мърдок чрез 21st  Century Fox иска да придобие големият доставчик Sky.

Регулаторът Ofcom предаде доклад  на министъра на медиите и културата Карън Брадли за резултатите от приложения тест от обществен интерес  – без изненади, в доклада се сочи, че придобиването   повдига опасения от обществен интерес. Но те бяха   единствено във връзка с потенциалното влияние   върху дневния ред на британските новини.

Сали Бротън – Микова обръща внимание върху факта, че Ofcom погрешно   пренебрегва загрижеността за плурализма, който не е свързан  с новините. Това е интересно в светлината на евентуалното изменение на законодателството и у нас.

Развлекателни предавания

Новините са от решаващо значение за информирането на гражданите, но това не е единственото съдържание, което може да оформи обществения мироглед или ангажимент с политически въпроси или процеси, пише Бротън.  И за развлеченията  има убедителни доказателства, че  влияят върху  мненията за правоприлагането и гражданските свободи, позиции по въпросите на равенството между половете и политическите предпочитания. Знаменитости, които се появяват в телевизионни предавания, могат да повлияят върху политическите позиции и нивата на ангажираност. Съществуват и все по-големи доказателства за нюансираното влияние на сатирата и политическите комедийни предавания. Следователно, докато акцентът върху съдържанието на новините е оправдан, изключването на   друго съдържание от съображенията за потенциалните последствия на сделката   не е оправдано.

Спортни предавания

Спортните права   са обект на ожесточени   войни за наддаване. До 2016 г. двамата най-големи притежатели на футболни права   са доставчици на интернет услуги –  BТ и Sky. Прехвърлянето на спортното съдържание на платени платформи и платформи само онлайн може сериозно да засегне способността на хората от по-бедните общности, възрастните хора и хората в селските райони да имат достъп до спорта, пише Бротън.

Вертикална интеграция: мултиплатформено господство

Сделката ще даде на Murdoch Family Trust комбинация от  медийна собственост и собственост на мрежи за разпространение на съдържанието. Потенциалът на вертикалната интеграция е огромен.  Интеграцията има вредни последици за достъпа на зрителите до съдържание.

По тревогата в академичните публикации личи, че въпреки сложната и многостепенна процедура с участието на конкурентен и медиен регулатор  и  министър, въпреки очевидната заплаха за медийния плурализъм и дори за медийната независимост, сделката изглежда напълно възможна.

Filed under: Digital, EU Law, Media Law

Съботно

Post Syndicated from Антония original http://dni.li/2017/07/08/oldies/

По лятному отворени прозорци, лежерност, комшийски фонов шум:

– Съседите слушат стара българска музика.
– Не, това е „Оловният войник“ на Тангра!
– Е, именно, де.
– Стара музика са естрадите на Ирина Чмихова и Леа Иванова, не групи от тийнейджърските ми години…

Нали? Не съм сигурна

ОК: регулаторът представя обществените медии

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/07/07/uk-psm/

В Обединеното кралство   регулаторът OFCOM изготвя отделен отчет за обществените медии.

Докладът за 2017 вече е на сайта на регулатора.

Оценката на аудиторията по основни характеристики –

Досегашните отчети:

 

 

 

Filed under: EU Law, Media Law

Google Removed 2.5 Billion ‘Pirate’ Search Results

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/google-removed-2-5-billion-pirate-search-results-170706/

Google is coping with a continuous increase in takedown requests from copyright holders, which target pirate sites in search results.

Just a few years ago the search engine removed ‘only’ a few thousand URLs per day, but this has since grown to millions. When added up, the numbers are truly staggering.

In its transparency report, Google now states that it has removed 2.5 billion reported links for alleged copyright infringement. This is roughly 90 percent of all requests the company received.

The chart below breaks down the takedown requests into several categories. In addition to the URLs that were removed, the search engine also received 154 million duplicate URLs and 25 million invalid URLs.

Another 80 million links remain in search results because they can’t be classified as copyright infringing, according to Google.

Google’s takedown overview

The 2.5 billion removed links are spread out over 1.1 million websites. File-storage service 4shared takes the crown with 64 million targeted URLs, followed at a distance by mp3toys.xyz, rapidgator.net, uploaded.net, and chomikuj.pl.

While rightsholders have increased their takedown efforts over the years, the major entertainment industry groups are still not happy with the current state of Google’s takedown process.

One of the main complaints has been that content which Google de-lists often reappears under new URLs.

“They need to take more proactive responsibility to reduce infringing content that appears on their platform, and, where we expressly notify infringing content to them, to ensure that they do not only take it down, but also keep it down,” a BPI spokesperson told us last month.

Ideally, rightsholders would like Google to ensure that content “stays down” while blocking the most notorious pirate sites from search results entirely. Known ‘pirate’ sites such as The Pirate Bay have no place in search results, they argue.

Google, however, believes such broad measures will lead to all sorts of problems, including over-blocking, and maintains that the current system is working as the DMCA was intended.

The search engine did implement various other initiatives to counter piracy, including the downranking of pirate sites and promoting legal options in search results, which it details in its regularly updated “How Google Fights Piracy” report.

In addition, Google and various rightsholders have signed a voluntary agreement to address “domain hopping” by pirate sites and share data to better understand how users are searching for content. For now, however, this effort is limited to the UK.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

6-7 млн. българи в чужбина и защо никой не задава въпроси за това

Post Syndicated from Боян Юруков original https://yurukov.net/blog/2017/balgari-v-chujbina/

Петър Харалампиев е новият шеф на Държавната агенция за българите в чужбина. Беше назначен преди месец замествайки Борис Борисов, който също е функционер на ВМРО. Вчера Харалампиев застана пред ресорната комисия в Народното събрание и представи визията си за агенцията. На пръв поглед заявките са добри – по-добра работа с училищата зад граница, някаква работа въобще с емигрантските общности и прочие.

В изказването му имаше обаче нещо абсурдно, което съвсем безкритично беше поето от журналистите и обиколи всички медии. Ето точните му думи:

… в момента имаме над 3 млн. българи, които живеят зад границите на България и извън нашите традиционни общности. Говорим за държави като Съединените щати, Великобритания, Франция и целия останал свят… Плюс около 3 млн. българи, а може и повече, които са от нашите традиционни общности, което прави около 6-7 млн. българи. А и ако гледаме … техните деца и близки, в един момент може да се окаже, че най-вероятно доста повече българи живеят извън границите на нашата родина, отколкото в България.

Дори да не знаете нищо за емиграцията и историческите български общности, би трябвало това да ви се стори най-малкото странно. Ако сте журналист, следва да проверите поне думите му, а както знаем вече, това далеч не е толкова трудно.

Колко всъщност са българите зад граница?

На този въпрос съм се опитвал често да отговоря тук. Картографирах българчетата родени в чужбина, разглеждах в контекста на раждаемостта и засягам всеки път като наближат избори. Специално за Германия прегледах по-подробно данните и социалната обстановка на емигрантите ни. Точен отговор обаче няма. Истината е, че много зависи каква дефиниция използваме. Дали броим постоянно установилите се и студентите. Дали включваме сезонните работници. Дали смятаме тези с двойно гражданство, децата родени в чужбина с двама, с поне един родител българин или дори с дядовци и пра-баби българи. Или само българите с гражданство, които не са в страната към този момент. Всяка от тези дефиниции ще ви даде различно число. Нито едно от тях обаче няма да се доближава дори до 6-7 млн.

Все пак, най-често говорим за хора родени в България, които вече живеят другаде. Това, всъщност, сравнително лесно се изчислява. Ако вземем всички деца родени в България през последните 60 години, извадим починалите хора и сравним със сегашното население на страната, ще получим между 900 хиляди и 1.1 млн души. Давам приближение заради несигурните данни от 70-те и 80-те и спекулациите, че някои хора само на хартия са в България. Това означава, че хората родени в страната и емигрирали, независимо дали имат още гражданство или не, са около милион. Дори да включим техни деца родени в чужбина, пак няма начин тази оценка да мине 1.4 млн. Ако тръгнем да включваме внуците им и внуците на всички емигрирали от освобождението насам, може и да стигнем до няколко десетки милиона, но идеята тук не е да си измисляме рационализация за бомбастични твърдения, нали?

Колко са българите в историческите ни общности също е трудно да се каже и отново зависи от дефиницията. Тъй като новият шеф на ДАБЧ е от ВМРО, не бих се учудвал да включва в целевата си група цялото население на Македония минус албанците. Не е ясно от къде е изкарал числото 3-4 млн. Днес изпращам запитване по ЗДОИ, за да разбера. Имам обаче идея каква може да е причината. Миналата година в доклада на МС за състоянието на националната сигурност имаше параграф за емиграцията. Там се твърдеше, че всички българи в чужбина са били 3 млн.:

Това е всичко. Няма източник, няма цитат, няма агенция, която да е направила изследване. Попитах МС от къде е дошло това число в доклада, но не получих отговор. Някъде стана дума, че е копирано от книга на професор от БАН изследваща българските общности, където сам бил раздул сериозно нещата. Навярно Харалампиев е взел тази оценка за 3-3.5 млн. от жълтите медии, решил е, че става дума само за емиграцията, добавил е още 3 млн. „исторически общности“ и е добавил още милион „деца и роднини“. Друго обяснение нямам.

Фалшиви данни от официални лица

Ефектът е точно този, който видяхме при твърдението, че повече българи работят в чужбина, отколкото в България. Шеф на агенция взима нещо чуто-недочуто, преобръща го в главата си и го вмъква като аргумент в изказвания. Така валидира фалшиви новини чрез поста и агенцията си. В случая с работещите в чужбина се оказа, че информацията не идва нито от БАН, нито от НСИ, нито от която и да е агенция, а изглежда е измислена от фирма рекламираща работа в България. Аналогичен е и случая с твърдението, че „на половината първолаци българският не им е майчин“ – Министерството на образованието отрича някога да е имала такива данни макар тогавашния министър Игнатов да го каза пръв. Оборих го оборих вече няколко пъти.

Често използването на такива гръмки сензации е привидно съвсем невинно – опитват се да придават тежест на мерките, които обещават и работата, която правят. Ефектът обаче е, че такива фалшиви новини се загнездват в общественото съзнание и поемат собствен живот. След време се приемат за факт и допълнително задълбочават обществената депресия, за която съм писал толкова. Жаждата ни за жлъч ни кара да приемаме такива твърдения като чиста монета и допълнително се самоубеждаваме, че всичко е неизбежно и нерешимо.

В крайна сметка може да се окаже, че тези няколко думи на Харалампиев може да постигнат по-голям отрицателен ефект в публичното пространство, отколкото може да се компенсира с всички обещани от него подобрения. Правилно отбеляза, че ДАБЧ до сега е била насочена почти изцяло към историческите общности. Всъщност, сред емигрантите и дори организациите, тази агенция практически не съществува. Твърденията им, че са „свързали“ българи в чужбина с работодатели в страната всъщност се дължат на частни инициативи и форуми организирани независимо от агенцията. Основната дейност на ДАБЧ изглежда се фокусира върху даването на българско гражданство. В последните години беше разкрита схема гравитираща именно около ВМРО за продажба на български паспорти. Разследването спря, съмнителните преписки продължиха, агенцията беше дадена на предшественика на Харалампиев и изглежда нищо не се променя.

Заявки под съмнителна партийна сянка

Новият шеф на ДАБЧ обаче обещава промяна и повече работа с българите в чужбина. Една от важните роли на агенцията е субсидирането на училищата ни зад граница, както и на някои културни дружества. Макар данните за финансирането да са публични, агенцията отказва да даде повече данни за самите училища и как българин в чужбина да ги намери. Дава добри примери с работата на други държави с емигрантските им общности и ползите, които такъв подход може да доведе на България. Това е концепция, която активни българи в чужбина безуспешно са се опитвали да представят на институциите. Едно добро начало, например, би било по-добрите консулски услуги.

В същото време обаче именно неговата партия лобира за отнемане на гласовете на българите зад граница, използва презрителна реторика поставяща разделни линии в обществото ни и има доста съмнителна история с точно тази агенция. Дали Харалампиев ще спре корупцията с раздаването на паспорти и наистина ще работи с емигриралите българи ще видим тепърва. Усилията на ВМРО да му дадат практически пълна власт да изготвя и контролира нужните документи не показват нещо такова.

Във всеки случай обаче, изказвания като това за 6-7 млн. българи в чужбина вече сложиха сериозен негативен капитал върху мандата му. Отговорността за това е както негова, така и на всички нас, че не изискваме отговори.