Tag Archives: ALPA

ЕСПЧ: Турция ограничава свободата на политическите дебати

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/13/echr_10-3/

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие две важни решения по дела, заведени от двама видни журналисти, задържани в Турция след опита за държавен преврат от 15 юли 2016 г. И в двата случая –  Mehmet Hasan Altan v. Turkey и  Şahin Alpay v. Turkey – съдът установява нарушение на  правото на свободно изразяване на мнение (чл.10 ЕКПЧ).

Мехмет Хасан Алтан и Шахин Алпай са известни с критичните си виждания за политиката на правителството. Двамата журналисти са арестувани   от лятото на 2016 г. и са обвинени въз основа на писани от тях статии и публични  изявления, в опит за промяна на конституционния ред от името на терористична организация. Мехмет Хасан Алтан  е осъден на  доживотен затвор.

ЕСПЧ пояснява, че съществуването на извънредна ситуация не може да служи като претекст за ограничаване на свободата на политическите дебати, която е в основата на концепцията за демократично общество. Дори в извънредно положение  държавите – страни по Конвенцията трябва да  положат всички усилия за опазване на ценностите на едно демократично общество като плурализъм, толерантност и свобода на изразяване.

Задържането  и наказателното преследване на журналистите неизбежно имат смразяващ ефект върху свободата на изразяване чрез сплашване на гражданското общество и заглушаване на несъгласните гласове в Турция.

Според ЕСПЧ изразените мнения, които не представляват подбуждане към насилие, не са свързани с извършването на терористични актове  и не насърчават насилието, не трябва да бъдат ограничавани.

ЕСПЧ смята, че една от основните характеристики на демокрацията е възможността за решаване на проблеми чрез публични дебати и че демокрацията изисква свобода  на изразяване. Критиките към правителството и публикуването на информация, разглеждана от лидерите на дадена държава като застрашаваща националните интереси, не бива да са основание за наказателни обвинения в тероризъм или разпространение  на терористична пропаганда.

Нарушение на член 10 от ЕКПЧ.

Build a Multi-Tenant Amazon EMR Cluster with Kerberos, Microsoft Active Directory Integration and EMRFS Authorization

Post Syndicated from Songzhi Liu original https://aws.amazon.com/blogs/big-data/build-a-multi-tenant-amazon-emr-cluster-with-kerberos-microsoft-active-directory-integration-and-emrfs-authorization/

One of the challenges faced by our customers—especially those in highly regulated industries—is balancing the need for security with flexibility. In this post, we cover how to enable multi-tenancy and increase security by using EMRFS (EMR File System) authorization, the Amazon S3 storage-level authorization on Amazon EMR.

Amazon EMR is an easy, fast, and scalable analytics platform enabling large-scale data processing. EMRFS authorization provides Amazon S3 storage-level authorization by configuring EMRFS with multiple IAM roles. With this functionality enabled, different users and groups can share the same cluster and assume their own IAM roles respectively.

Simply put, on Amazon EMR, we can now have an Amazon EC2 role per user assumed at run time instead of one general EC2 role at the cluster level. When the user is trying to access Amazon S3 resources, Amazon EMR evaluates against a predefined mappings list in EMRFS configurations and picks up the right role for the user.

In this post, we will discuss what EMRFS authorization is (Amazon S3 storage-level access control) and show how to configure the role mappings with detailed examples. You will then have the desired permissions in a multi-tenant environment. We also demo Amazon S3 access from HDFS command line, Apache Hive on Hue, and Apache Spark.

EMRFS authorization for Amazon S3

There are two prerequisites for using this feature:

 1. Users must be authenticated, because EMRFS needs to map the current user/group/prefix to a predefined user/group/prefix. There are several authentication options. In this post, we launch a Kerberos-enabled cluster that manages the Key Distribution Center (KDC) on the master node, and enable a one-way trust from the KDC to a Microsoft Active Directory domain.
 2. The application must support accessing Amazon S3 via Applications that have their own S3FileSystem APIs (for example, Presto) are not supported at this time.

EMRFS supports three types of mapping entries: user, group, and Amazon S3 prefix. Let’s use an example to show how this works.

Assume that you have the following three identities in your organization, and they are defined in the Active Directory:

To enable all these groups and users to share the EMR cluster, you need to define the following IAM roles:

In this case, you create a separate Amazon EC2 role that doesn’t give any permission to Amazon S3. Let’s call the role the base role (the EC2 role attached to the EMR cluster), which in this example is named EMR_EC2_RestrictedRole. Then, you define all the Amazon S3 permissions for each specific user or group in their own roles. The restricted role serves as the fallback role when the user doesn’t belong to any user/group, nor does the user try to access any listed Amazon S3 prefixes defined on the list.

Important: For all other roles, like emrfs_auth_group_role_data_eng, you need to add the base role (EMR_EC2_RestrictedRole) as the trusted entity so that it can assume other roles. See the following example:

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "Service": "ec2.amazonaws.com"
   },
   "Action": "sts:AssumeRole"
  },
  {
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::511586466501:role/EMR_EC2_RestrictedRole"
   },
   "Action": "sts:AssumeRole"
  }
 ]
}

The following is an example policy for the admin user role (emrfs_auth_user_role_admin_user):

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

We are assuming the admin user has access to all buckets in this example.

The following is an example policy for the data science group role (emrfs_auth_group_role_data_sci):

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::emrfs-auth-data-science-bucket-demo/*",
        "arn:aws:s3:::emrfs-auth-data-science-bucket-demo"
      ],
      "Action": [
        "s3:*"
      ]
    }
  ]
}

This role grants all Amazon S3 permissions to the emrfs-auth-data-science-bucket-demo bucket and all the objects in it. Similarly, the policy for the role emrfs_auth_group_role_data_eng is shown below:

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::emrfs-auth-data-engineering-bucket-demo/*",
        "arn:aws:s3:::emrfs-auth-data-engineering-bucket-demo"
      ],
      "Action": [
        "s3:*"
      ]
    }
  ]
}

Example role mappings configuration

To configure EMRFS authorization, you use EMR security configuration. Here is the configuration we use in this post

Consider the following scenario.

First, the admin user admin1 tries to log in and run a command to access Amazon S3 data through EMRFS. The first role emrfs_auth_user_role_admin_user on the mapping list, which is a user role, is mapped and picked up. Then admin1 has access to the Amazon S3 locations that are defined in this role.

Then a user from the data engineer group (grp_data_engineering) tries to access a data bucket to run some jobs. When EMRFS sees that the user is a member of the grp_data_engineering group, the group role emrfs_auth_group_role_data_eng is assumed, and the user has proper access to Amazon S3 that is defined in the emrfs_auth_group_role_data_eng role.

Next, the third user comes, who is not an admin and doesn’t belong to any of the groups. After failing evaluation of the top three entries, EMRFS evaluates whether the user is trying to access a certain Amazon S3 prefix defined in the last mapping entry. This type of mapping entry is called the prefix type. If the user is trying to access s3://emrfs-auth-default-bucket-demo/, then the prefix mapping is in effect, and the prefix role emrfs_auth_prefix_role_default_s3_prefix is assumed.

If the user is not trying to access any of the Amazon S3 paths that are defined on the list—which means it failed the evaluation of all the entries—it only has the permissions defined in the EMR_EC2RestrictedRole. This role is assumed by the EC2 instances in the cluster.

In this process, all the mappings defined are evaluated in the defined order, and the first role that is mapped is assumed, and the rest of the list is skipped.

Setting up an EMR cluster and mapping Active Directory users and groups

Now that we know how EMRFS authorization role mapping works, the next thing we need to think about is how we can use this feature in an easy and manageable way.

Active Directory setup

Many customers manage their users and groups using Microsoft Active Directory or other tools like OpenLDAP. In this post, we create the Active Directory on an Amazon EC2 instance running Windows Server and create the users and groups we will be using in the example below. After setting up Active Directory, we use the Amazon EMR Kerberos auto-join capability to establish a one-way trust from the KDC running on the EMR master node to the Active Directory domain on the EC2 instance. You can use your own directory services as long as it talks to the LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

To create and join Active Directory to Amazon EMR, follow the steps in the blog post Use Kerberos Authentication to Integrate Amazon EMR with Microsoft Active Directory.

After configuring Active Directory, you can create all the users and groups using the Active Directory tools and add users to appropriate groups. In this example, we created users like admin1, dataeng1, datascientist1, grp_data_engineering, and grp_data_science, and then add the users to the right groups.

Join the EMR cluster to an Active Directory domain

For clusters with Kerberos, Amazon EMR now supports automated Active Directory domain joins. You can use the security configuration to configure the one-way trust from the KDC to the Active Directory domain. You also configure the EMRFS role mappings in the same security configuration.

The following is an example of the EMR security configuration with a trusted Active Directory domain EMRKRB.TEST.COM and the EMRFS role mappings as we discussed earlier:

The EMRFS role mapping configuration is shown in this example:

We will also provide an example AWS CLI command that you can run.

Launching the EMR cluster and running the tests

Now you have configured Kerberos and EMRFS authorization for Amazon S3.

Additionally, you need to configure Hue with Active Directory using the Amazon EMR configuration API in order to log in using the AD users created before. The following is an example of Hue AD configuration.

[
 {
  "Classification":"hue-ini",
  "Properties":{

  },
  "Configurations":[
   {
    "Classification":"desktop",
    "Properties":{

    },
    "Configurations":[
     {
      "Classification":"ldap",
      "Properties":{

      },
      "Configurations":[
       {
        "Classification":"ldap_servers",
        "Properties":{

        },
        "Configurations":[
         {
          "Classification":"AWS",
          "Properties":{
           "base_dn":"DC=emrkrb,DC=test,DC=com",
           "ldap_url":"ldap://emrkrb.test.com",
           "search_bind_authentication":"false",
           "bind_dn":"CN=adjoiner,CN=users,DC=emrkrb,DC=test,DC=com",
           "bind_password":"Abc123456",
           "create_users_on_login":"true",
           "nt_domain":"emrkrb.test.com"
          },
          "Configurations":[

          ]
         }
        ]
       }
      ]
     },
     {
      "Classification":"auth",
      "Properties":{
       "backend":"desktop.auth.backend.LdapBackend"
      },
      "Configurations":[

      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }

Note: In the preceding configuration JSON file, change the values as required before pasting it into the software setting section in the Amazon EMR console.

Now let’s use this configuration and the security configuration you created before to launch the cluster.

In the Amazon EMR console, choose Create cluster. Then choose Go to advanced options. On the Step1: Software and Steps page, under Edit software settings (optional), paste the configuration in the box.

The rest of the setup is the same as an ordinary cluster setup, except in the Security Options section. In Step 4: Security, under Permissions, choose Custom, and then choose the RestrictedRole that you created before.

Choose the appropriate subnets (these should meet the base requirement in order for a successful Active Directory join—see the Amazon EMR Management Guide for more details), and choose the appropriate security groups to make sure it talks to the Active Directory. Choose a key so that you can log in and configure the cluster.

Most importantly, choose the security configuration that you created earlier to enable Kerberos and EMRFS authorization for Amazon S3.

You can use the following AWS CLI command to create a cluster.

aws emr create-cluster --name "TestEMRFSAuthorization" \ 
--release-label emr-5.10.0 \ --instance-type m3.xlarge \ 
--instance-count 3 \ 
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2KeyPair \ --service-role EMR_DefaultRole \ 
--security-configuration MyKerberosConfig \ 
--configurations file://hue-config.json \
--applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Hue Name=Spark \ 
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL, \ KdcAdminPassword=<YourClusterKDCAdminPassword>, \ ADDomainJoinUser=<YourADUserLogonName>,ADDomainJoinPassword=<YourADUserPassword>, \ 
CrossRealmTrustPrincipalPassword=<MatchADTrustPwd>

Note: If you create the cluster using CLI, you need to save the JSON configuration for Hue into a file named hue-config.json and place it on the server where you run the CLI command.

After the cluster gets into the Waiting state, try to connect by using SSH into the cluster using the Active Directory user name and password.

ssh -l [email protected] <EMR IP or DNS name>

Quickly run two commands to show that the Active Directory join is successful:

 1. id [user name] shows the mapped AD users and groups in Linux.
 2. hdfs groups [user name] shows the mapped group in Hadoop.

Both should return the current Active Directory user and group information if the setup is correct.

Now, you can test the user mapping first. Log in with the admin1 user, and run a Hadoop list directory command:

hadoop fs -ls s3://emrfs-auth-data-science-bucket-demo/

Now switch to a user from the data engineer group.

Retry the previous command to access the admin’s bucket. It should throw an Amazon S3 Access Denied exception.

When you try listing the Amazon S3 bucket that a data engineer group member has accessed, it triggers the group mapping.

hadoop fs -ls s3://emrfs-auth-data-engineering-bucket-demo/

It successfully returns the listing results. Next we will test Apache Hive and then Apache Spark.

 

To run jobs successfully, you need to create a home directory for every user in HDFS for staging data under /user/<username>. Users can configure a step to create a home directory at cluster launch time for every user who has access to the cluster. In this example, you use Hue since Hue will create the home directory in HDFS for the user at the first login. Here Hue also needs to be integrated with the same Active Directory as explained in the example configuration described earlier.

First, log in to Hue as a data engineer user, and open a Hive Notebook in Hue. Then run a query to create a new table pointing to the data engineer bucket, s3://emrfs-auth-data-engineering-bucket-demo/table1_data_eng/.

You can see that the table was created successfully. Now try to create another table pointing to the data science group’s bucket, where the data engineer group doesn’t have access.

It failed and threw an Amazon S3 Access Denied error.

Now insert one line of data into the successfully create table.

Next, log out, switch to a data science group user, and create another table, test2_datasci_tb.

The creation is successful.

The last task is to test Spark (it requires the user directory, but Hue created one in the previous step).

Now let’s come back to the command line and run some Spark commands.

Login to the master node using the datascientist1 user:

Start the SparkSQL interactive shell by typing spark-sql, and run the show tables command. It should list the tables that you created using Hive.

As a data science group user, try select on both tables. You will find that you can only select the table defined in the location that your group has access to.

Conclusion

EMRFS authorization for Amazon S3 enables you to have multiple roles on the same cluster, providing flexibility to configure a shared cluster for different teams to achieve better efficiency. The Active Directory integration and group mapping make it much easier for you to manage your users and groups, and provides better auditability in a multi-tenant environment.


Additional Reading

If you found this post useful, be sure to check out Use Kerberos Authentication to Integrate Amazon EMR with Microsoft Active Directory and Launching and Running an Amazon EMR Cluster inside a VPC.


About the Authors

Songzhi Liu is a Big Data Consultant with AWS Professional Services. He works closely with AWS customers to provide them Big Data & Machine Learning solutions and best practices on the Amazon cloud.

 

 

 

 

Using AWS Step Functions State Machines to Handle Workflow-Driven AWS CodePipeline Actions

Post Syndicated from Marcilio Mendonca original https://aws.amazon.com/blogs/devops/using-aws-step-functions-state-machines-to-handle-workflow-driven-aws-codepipeline-actions/

AWS CodePipeline is a continuous integration and continuous delivery service for fast and reliable application and infrastructure updates. It offers powerful integration with other AWS services, such as AWS CodeBuildAWS CodeDeployAWS CodeCommit, AWS CloudFormation and with third-party tools such as Jenkins and GitHub. These services make it possible for AWS customers to successfully automate various tasks, including infrastructure provisioning, blue/green deployments, serverless deployments, AMI baking, database provisioning, and release management.

Developers have been able to use CodePipeline to build sophisticated automation pipelines that often require a single CodePipeline action to perform multiple tasks, fork into different execution paths, and deal with asynchronous behavior. For example, to deploy a Lambda function, a CodePipeline action might first inspect the changes pushed to the code repository. If only the Lambda code has changed, the action can simply update the Lambda code package, create a new version, and point the Lambda alias to the new version. If the changes also affect infrastructure resources managed by AWS CloudFormation, the pipeline action might have to create a stack or update an existing one through the use of a change set. In addition, if an update is required, the pipeline action might enforce a safety policy to infrastructure resources that prevents the deletion and replacement of resources. You can do this by creating a change set and having the pipeline action inspect its changes before updating the stack. Change sets that do not conform to the policy are deleted.

This use case is a good illustration of workflow-driven pipeline actions. These are actions that run multiple tasks, deal with async behavior and loops, need to maintain and propagate state, and fork into different execution paths. Implementing workflow-driven actions directly in CodePipeline can lead to complex pipelines that are hard for developers to understand and maintain. Ideally, a pipeline action should perform a single task and delegate the complexity of dealing with workflow-driven behavior associated with that task to a state machine engine. This would make it possible for developers to build simpler, more intuitive pipelines and allow them to use state machine execution logs to visualize and troubleshoot their pipeline actions.

In this blog post, we discuss how AWS Step Functions state machines can be used to handle workflow-driven actions. We show how a CodePipeline action can trigger a Step Functions state machine and how the pipeline and the state machine are kept decoupled through a Lambda function. The advantages of using state machines include:

 • Simplified logic (complex tasks are broken into multiple smaller tasks).
 • Ease of handling asynchronous behavior (through state machine wait states).
 • Built-in support for choices and processing different execution paths (through state machine choices).
 • Built-in visualization and logging of the state machine execution.

The source code for the sample pipeline, pipeline actions, and state machine used in this post is available at https://github.com/awslabs/aws-codepipeline-stepfunctions.

Overview

This figure shows the components in the CodePipeline-Step Functions integration that will be described in this post. The pipeline contains two stages: a Source stage represented by a CodeCommit Git repository and a Prod stage with a single Deploy action that represents the workflow-driven action.

This action invokes a Lambda function (1) called the State Machine Trigger Lambda, which, in turn, triggers a Step Function state machine to process the request (2). The Lambda function sends a continuation token back to the pipeline (3) to continue its execution later and terminates. Seconds later, the pipeline invokes the Lambda function again (4), passing the continuation token received. The Lambda function checks the execution state of the state machine (5,6) and communicates the status to the pipeline. The process is repeated until the state machine execution is complete. Then the Lambda function notifies the pipeline that the corresponding pipeline action is complete (7). If the state machine has failed, the Lambda function will then fail the pipeline action and stop its execution (7). While running, the state machine triggers various Lambda functions to perform different tasks. The state machine and the pipeline are fully decoupled. Their interaction is handled by the Lambda function.

The Deploy State Machine

The sample state machine used in this post is a simplified version of the use case, with emphasis on infrastructure deployment. The state machine will follow distinct execution paths and thus have different outcomes, depending on:

 • The current state of the AWS CloudFormation stack.
 • The nature of the code changes made to the AWS CloudFormation template and pushed into the pipeline.

If the stack does not exist, it will be created. If the stack exists, a change set will be created and its resources inspected by the state machine. The inspection consists of parsing the change set results and detecting whether any resources will be deleted or replaced. If no resources are being deleted or replaced, the change set is allowed to be executed and the state machine completes successfully. Otherwise, the change set is deleted and the state machine completes execution with a failure as the terminal state.

Let’s dive into each of these execution paths.

Path 1: Create a Stack and Succeed Deployment

The Deploy state machine is shown here. It is triggered by the Lambda function using the following input parameters stored in an S3 bucket.

Create New Stack Execution Path

{
  "environmentName": "prod",
  "stackName": "sample-lambda-app",
  "templatePath": "infra/Lambda-template.yaml",
  "revisionS3Bucket": "codepipeline-us-east-1-418586629775",
  "revisionS3Key": "StepFunctionsDrivenD/CodeCommit/sjcmExZ"
}

Note that some values used here are for the use case example only. Account-specific parameters like revisionS3Bucket and revisionS3Key will be different when you deploy this use case in your account.

These input parameters are used by various states in the state machine and passed to the corresponding Lambda functions to perform different tasks. For example, stackName is used to create a stack, check the status of stack creation, and create a change set. The environmentName represents the environment (for example, dev, test, prod) to which the code is being deployed. It is used to prefix the name of stacks and change sets.

With the exception of built-in states such as wait and choice, each state in the state machine invokes a specific Lambda function.  The results received from the Lambda invocations are appended to the state machine’s original input. When the state machine finishes its execution, several parameters will have been added to its original input.

The first stage in the state machine is “Check Stack Existence”. It checks whether a stack with the input name specified in the stackName input parameter already exists. The output of the state adds a Boolean value called doesStackExist to the original state machine input as follows:

{
 "doesStackExist": true,
 "environmentName": "prod",
 "stackName": "sample-lambda-app",
 "templatePath": "infra/lambda-template.yaml",
 "revisionS3Bucket": "codepipeline-us-east-1-418586629775",
 "revisionS3Key": "StepFunctionsDrivenD/CodeCommit/sjcmExZ",
}

The following stage, “Does Stack Exist?”, is represented by Step Functions built-in choice state. It checks the value of doesStackExist to determine whether a new stack needs to be created (doesStackExist=true) or a change set needs to be created and inspected (doesStackExist=false).

If the stack does not exist, the states illustrated in green in the preceding figure are executed. This execution path creates the stack, waits until the stack is created, checks the status of the stack’s creation, and marks the deployment successful after the stack has been created. Except for “Stack Created?” and “Wait Stack Creation,” each of these stages invokes a Lambda function. “Stack Created?” and “Wait Stack Creation” are implemented by using the built-in choice state (to decide which path to follow) and the wait state (to wait a few seconds before proceeding), respectively. Each stage adds the results of their Lambda function executions to the initial input of the state machine, allowing future stages to process them.

Path 2: Safely Update a Stack and Mark Deployment as Successful

Safely Update a Stack and Mark Deployment as Successful Execution Path

If the stack indicated by the stackName parameter already exists, a different path is executed. (See the green states in the figure.) This path will create a change set and use wait and choice states to wait until the change set is created. Afterwards, a stage in the execution path will inspect  the resources affected before the change set is executed.

The inspection procedure represented by the “Inspect Change Set Changes” stage consists of parsing the resources affected by the change set and checking whether any of the existing resources are being deleted or replaced. The following is an excerpt of the algorithm, where changeSetChanges.Changes is the object representing the change set changes:

...
var RESOURCES_BEING_DELETED_OR_REPLACED = "RESOURCES-BEING-DELETED-OR-REPLACED";
var CAN_SAFELY_UPDATE_EXISTING_STACK = "CAN-SAFELY-UPDATE-EXISTING-STACK";
for (var i = 0; i < changeSetChanges.Changes.length; i++) {
  var change = changeSetChanges.Changes[i];
  if (change.Type == "Resource") {
    if (change.ResourceChange.Action == "Delete") {
      return RESOURCES_BEING_DELETED_OR_REPLACED;
    }
    if (change.ResourceChange.Action == "Modify") {
      if (change.ResourceChange.Replacement == "True") {
        return RESOURCES_BEING_DELETED_OR_REPLACED;
      }
    }
  }
}
return CAN_SAFELY_UPDATE_EXISTING_STACK;

The algorithm returns different values to indicate whether the change set can be safely executed (CAN_SAFELY_UPDATE_EXISTING_STACK or RESOURCES_BEING_DELETED_OR_REPLACED). This value is used later by the state machine to decide whether to execute the change set and update the stack or interrupt the deployment.

The output of the “Inspect Change Set” stage is shown here.

{
 "environmentName": "prod",
 "stackName": "sample-lambda-app",
 "templatePath": "infra/lambda-template.yaml",
 "revisionS3Bucket": "codepipeline-us-east-1-418586629775",
 "revisionS3Key": "StepFunctionsDrivenD/CodeCommit/sjcmExZ",
 "doesStackExist": true,
 "changeSetName": "prod-sample-lambda-app-change-set-545",
 "changeSetCreationStatus": "complete",
 "changeSetAction": "CAN-SAFELY-UPDATE-EXISTING-STACK"
}

At this point, these parameters have been added to the state machine’s original input:

 • changeSetName, which is added by the “Create Change Set” state.
 • changeSetCreationStatus, which is added by the “Get Change Set Creation Status” state.
 • changeSetAction, which is added by the “Inspect Change Set Changes” state.

The “Safe to Update Infra?” step is a choice state (its JSON spec follows) that simply checks the value of the changeSetAction parameter. If the value is equal to “CAN-SAFELY-UPDATE-EXISTING-STACK“, meaning that no resources will be deleted or replaced, the step will execute the change set by proceeding to the “Execute Change Set” state. The deployment is successful (the state machine completes its execution successfully).

"Safe to Update Infra?": {
   "Type": "Choice",
   "Choices": [
    {
     "Variable": "$.taskParams.changeSetAction",
     "StringEquals": "CAN-SAFELY-UPDATE-EXISTING-STACK",
     "Next": "Execute Change Set"
    }
   ],
   "Default": "Deployment Failed"
 }

Path 3: Reject Stack Update and Fail Deployment

Reject Stack Update and Fail Deployment Execution Path

If the changeSetAction parameter is different from “CAN-SAFELY-UPDATE-EXISTING-STACK“, the state machine will interrupt the deployment by deleting the change set and proceeding to the “Deployment Fail” step, which is a built-in Fail state. (Its JSON spec follows.) This state causes the state machine to stop in a failed state and serves to indicate to the Lambda function that the pipeline deployment should be interrupted in a fail state as well.

 "Deployment Failed": {
   "Type": "Fail",
   "Cause": "Deployment Failed",
   "Error": "Deployment Failed"
  }

In all three scenarios, there’s a state machine’s visual representation available in the AWS Step Functions console that makes it very easy for developers to identify what tasks have been executed or why a deployment has failed. Developers can also inspect the inputs and outputs of each state and look at the state machine Lambda function’s logs for details. Meanwhile, the corresponding CodePipeline action remains very simple and intuitive for developers who only need to know whether the deployment was successful or failed.

The State Machine Trigger Lambda Function

The Trigger Lambda function is invoked directly by the Deploy action in CodePipeline. The CodePipeline action must pass a JSON structure to the trigger function through the UserParameters attribute, as follows:

{
 "s3Bucket": "codepipeline-StepFunctions-sample",
 "stateMachineFile": "state_machine_input.json"
}

The s3Bucket parameter specifies the S3 bucket location for the state machine input parameters file. The stateMachineFile parameter specifies the file holding the input parameters. By being able to specify different input parameters to the state machine, we make the Trigger Lambda function and the state machine reusable across environments. For example, the same state machine could be called from a test and prod pipeline action by specifying a different S3 bucket or state machine input file for each environment.

The Trigger Lambda function performs two main tasks: triggering the state machine and checking the execution state of the state machine. Its core logic is shown here:

exports.index = function (event, context, callback) {
  try {
    console.log("Event: " + JSON.stringify(event));
    console.log("Context: " + JSON.stringify(context));
    console.log("Environment Variables: " + JSON.stringify(process.env));
    if (Util.isContinuingPipelineTask(event)) {
      monitorStateMachineExecution(event, context, callback);
    }
    else {
      triggerStateMachine(event, context, callback);
    }
  }
  catch (err) {
    failure(Util.jobId(event), callback, context.invokeid, err.message);
  }
}

Util.isContinuingPipelineTask(event) is a utility function that checks if the Trigger Lambda function is being called for the first time (that is, no continuation token is passed by CodePipeline) or as a continuation of a previous call. In its first execution, the Lambda function will trigger the state machine and send a continuation token to CodePipeline that contains the state machine execution ARN. The state machine ARN is exposed to the Lambda function through a Lambda environment variable called stateMachineArn. Here is the code that triggers the state machine:

function triggerStateMachine(event, context, callback) {
  var stateMachineArn = process.env.stateMachineArn;
  var s3Bucket = Util.actionUserParameter(event, "s3Bucket");
  var stateMachineFile = Util.actionUserParameter(event, "stateMachineFile");
  getStateMachineInputData(s3Bucket, stateMachineFile)
    .then(function (data) {
      var initialParameters = data.Body.toString();
      var stateMachineInputJSON = createStateMachineInitialInput(initialParameters, event);
      console.log("State machine input JSON: " + JSON.stringify(stateMachineInputJSON));
      return stateMachineInputJSON;
    })
    .then(function (stateMachineInputJSON) {
      return triggerStateMachineExecution(stateMachineArn, stateMachineInputJSON);
    })
    .then(function (triggerStateMachineOutput) {
      var continuationToken = { "stateMachineExecutionArn": triggerStateMachineOutput.executionArn };
      var message = "State machine has been triggered: " + JSON.stringify(triggerStateMachineOutput) + ", continuationToken: " + JSON.stringify(continuationToken);
      return continueExecution(Util.jobId(event), continuationToken, callback, message);
    })
    .catch(function (err) {
      console.log("Error triggering state machine: " + stateMachineArn + ", Error: " + err.message);
      failure(Util.jobId(event), callback, context.invokeid, err.message);
    })
}

The Trigger Lambda function fetches the state machine input parameters from an S3 file, triggers the execution of the state machine using the input parameters and the stateMachineArn environment variable, and signals to CodePipeline that the execution should continue later by passing a continuation token that contains the state machine execution ARN. In case any of these operations fail and an exception is thrown, the Trigger Lambda function will fail the pipeline immediately by signaling a pipeline failure through the putJobFailureResult CodePipeline API.

If the Lambda function is continuing a previous execution, it will extract the state machine execution ARN from the continuation token and check the status of the state machine, as shown here.

function monitorStateMachineExecution(event, context, callback) {
  var stateMachineArn = process.env.stateMachineArn;
  var continuationToken = JSON.parse(Util.continuationToken(event));
  var stateMachineExecutionArn = continuationToken.stateMachineExecutionArn;
  getStateMachineExecutionStatus(stateMachineExecutionArn)
    .then(function (response) {
      if (response.status === "RUNNING") {
        var message = "Execution: " + stateMachineExecutionArn + " of state machine: " + stateMachineArn + " is still " + response.status;
        return continueExecution(Util.jobId(event), continuationToken, callback, message);
      }
      if (response.status === "SUCCEEDED") {
        var message = "Execution: " + stateMachineExecutionArn + " of state machine: " + stateMachineArn + " has: " + response.status;
        return success(Util.jobId(event), callback, message);
      }
      // FAILED, TIMED_OUT, ABORTED
      var message = "Execution: " + stateMachineExecutionArn + " of state machine: " + stateMachineArn + " has: " + response.status;
      return failure(Util.jobId(event), callback, context.invokeid, message);
    })
    .catch(function (err) {
      var message = "Error monitoring execution: " + stateMachineExecutionArn + " of state machine: " + stateMachineArn + ", Error: " + err.message;
      failure(Util.jobId(event), callback, context.invokeid, message);
    });
}

If the state machine is in the RUNNING state, the Lambda function will send the continuation token back to the CodePipeline action. This will cause CodePipeline to call the Lambda function again a few seconds later. If the state machine has SUCCEEDED, then the Lambda function will notify the CodePipeline action that the action has succeeded. In any other case (FAILURE, TIMED-OUT, or ABORT), the Lambda function will fail the pipeline action.

This behavior is especially useful for developers who are building and debugging a new state machine because a bug in the state machine can potentially leave the pipeline action hanging for long periods of time until it times out. The Trigger Lambda function prevents this.

Also, by having the Trigger Lambda function as a means to decouple the pipeline and state machine, we make the state machine more reusable. It can be triggered from anywhere, not just from a CodePipeline action.

The Pipeline in CodePipeline

Our sample pipeline contains two simple stages: the Source stage represented by a CodeCommit Git repository and the Prod stage, which contains the Deploy action that invokes the Trigger Lambda function. When the state machine decides that the change set created must be rejected (because it replaces or deletes some the existing production resources), it fails the pipeline without performing any updates to the existing infrastructure. (See the failed Deploy action in red.) Otherwise, the pipeline action succeeds, indicating that the existing provisioned infrastructure was either created (first run) or updated without impacting any resources. (See the green Deploy stage in the pipeline on the left.)

The Pipeline in CodePipeline

The JSON spec for the pipeline’s Prod stage is shown here. We use the UserParameters attribute to pass the S3 bucket and state machine input file to the Lambda function. These parameters are action-specific, which means that we can reuse the state machine in another pipeline action.

{
 "name": "Prod",
 "actions": [
   {
     "inputArtifacts": [
       {
         "name": "CodeCommitOutput"
       }
     ],
     "name": "Deploy",
     "actionTypeId": {
       "category": "Invoke",
       "owner": "AWS",
       "version": "1",
       "provider": "Lambda"
     },
     "outputArtifacts": [],
     "configuration": {
       "FunctionName": "StateMachineTriggerLambda",
       "UserParameters": "{\"s3Bucket\": \"codepipeline-StepFunctions-sample\", \"stateMachineFile\": \"state_machine_input.json\"}"
     },
     "runOrder": 1
   }
 ]
}

Conclusion

In this blog post, we discussed how state machines in AWS Step Functions can be used to handle workflow-driven actions. We showed how a Lambda function can be used to fully decouple the pipeline and the state machine and manage their interaction. The use of a state machine greatly simplified the associated CodePipeline action, allowing us to build a much simpler and cleaner pipeline while drilling down into the state machine’s execution for troubleshooting or debugging.

Here are two exercises you can complete by using the source code.

Exercise #1: Do not fail the state machine and pipeline action after inspecting a change set that deletes or replaces resources. Instead, create a stack with a different name (think of blue/green deployments). You can do this by creating a state machine transition between the “Safe to Update Infra?” and “Create Stack” stages and passing a new stack name as input to the “Create Stack” stage.

Exercise #2: Add wait logic to the state machine to wait until the change set completes its execution before allowing the state machine to proceed to the “Deployment Succeeded” stage. Use the stack creation case as an example. You’ll have to create a Lambda function (similar to the Lambda function that checks the creation status of a stack) to get the creation status of the change set.

Have fun and share your thoughts!

About the Author

Marcilio Mendonca is a Sr. Consultant in the Canadian Professional Services Team at Amazon Web Services. He has helped AWS customers design, build, and deploy best-in-class, cloud-native AWS applications using VMs, containers, and serverless architectures. Before he joined AWS, Marcilio was a Software Development Engineer at Amazon. Marcilio also holds a Ph.D. in Computer Science. In his spare time, he enjoys playing drums, riding his motorcycle in the Toronto GTA area, and spending quality time with his family.

Utopia

Post Syndicated from Eevee original https://eev.ee/blog/2017/03/08/utopia/

It’s been a while, but someone’s back on the Patreon blog topic tier! IndustrialRobot asks:

What does your personal utopia look like? Do you think we (as mankind) can achieve it? Why/why not?

Hm.

I spent the month up to my eyeballs in a jam game, but this question was in the back of my mind a lot. I could use it as a springboard to opine about anything, especially in the current climate: politics, religion, nationalism, war, economics, etc., etc. But all of that has been done to death by people who actually know what they’re talking about.

The question does say “personal”. So in a less abstract sense… what do I want the world to look like?

Mostly, I want everyone to have the freedom to make things.

I’ve been having a surprisingly hard time writing the rest of this without veering directly into the ravines of “basic income is good” and “maybe capitalism is suboptimal”. Those are true, but not really the tone I want here, and anyway they’ve been done to death by better writers than I. I’ve talked this out with Mel a few times, and it sounds much better aloud, so I’m going to try to drop my Blog Voice and just… talk.

*ahem*

Art versus business

So, art. Art is good.

I’m construing “art” very broadly here. More broadly than “media”, too. I’m including shitty robots, weird Twitter almost-bots, weird Twitter non-bots, even a great deal of open source software. Anything that even remotely resembles creative work — driven perhaps by curiosity, perhaps by practicality, but always by a soul bursting with ideas and a palpable need to get them out.

Western culture thrives on art. Most culture thrives on art. I’m not remotely qualified to defend this, but I suspect you could define culture in terms of art. It’s pretty important.

You’d think this would be reflected in how we discuss art, but often… it’s not. Tell me how often you’ve heard some of these gems.

 • I could do that.”
 • My eight-year-old kid could do that.”
 • Jokes about the worthlessness of liberal arts degrees.
 • Jokes about people trying to write novels in their spare time, the subtext being that only dreamy losers try to write novels, or something.
 • The caricature of a hippie working on a screenplay at Starbucks.

Oh, and then there was the guy who made a bot to scrape tons of art from artists who were using Patreon as a paywall — and a primary source of income. The justification was that artists shouldn’t expect to make a living off of, er, doing art, and should instead get “real jobs”.

I do wonder. How many of the people repeating these sentiments listen to music, or go to movies, or bought an iPhone because it’s prettier? Are those things not art that took real work to create? Is creating those things not a “real job”?

Perhaps a “real job” has to be one that’s not enjoyable, not a passion? And yet I can’t recall ever hearing anyone say that Taylor Swift should get a “real job”. Or that, say, pro football players should get “real jobs”. What do pro football players even do? They play a game a few times a year, and somehow this drives the flow of unimaginable amounts of money. We dress it up in the more serious-sounding “sport”, but it’s a game in the same general genre as hopscotch. There’s nothing wrong with that, but somehow it gets virtually none of the scorn that art does.

Another possible explanation is America’s partly-Christian, partly-capitalist attitude that you deserve exactly whatever you happen to have at the moment. (Whereas I deserve much more and will be getting it any day now.) Rich people are rich because they earned it, and we don’t question that further. Poor people are poor because they failed to earn it, and we don’t question that further, either. To do so would suggest that the system is somehow unfair, and hard work does not perfectly correlate with any particular measure of success.

I’m sure that factors in, but it’s not quite satisfying: I’ve also seen a good deal of spite aimed at people who are making a fairly decent chunk through Patreon or similar. Something is missing.

I thought, at first, that the key might be the American worship of work. Work is an inherent virtue. Politicians run entire campaigns based on how many jobs they’re going to create. Notably, no one seems too bothered about whether the work is useful, as long as someone decided to pay you for it.

Finally I stumbled upon the key. America doesn’t actually worship work. America worships business. Business means a company is deciding to pay you. Business means legitimacy. Business is what separates a hobby from a career.

And this presents a problem for art.

If you want to provide a service or sell a product, that’ll be hard, but America will at least try to look like it supports you. People are impressed that you’re an entrepreneur, a small business owner. Politicians will brag about policies made in your favor, whether or not they’re stabbing you in the back.

Small businesses have a particular structure they can develop into. You can divide work up. You can have someone in sales, someone in accounting. You can provide specifications and pay a factory to make your product. You can defer all of the non-creative work to someone else, whether that means experts in a particular field or unskilled labor.

But if your work is inherently creative, you can’t do that. The very thing you’re making is your idea in your style, driven by your experience. This is not work that’s readily parallelizable. Even if you sell physical merchandise and register as an LLC and have a dedicated workspace and do various other formal business-y things, the basic structure will still look the same: a single person doing the thing they enjoy. A hobbyist.

Consider the bulleted list from above. Those are all individual painters or artists or authors or screenwriters. The kinds of artists who earn respect without question are generally those managed by a business, those with branding: musical artists signed to labels, actors working for a studio. Even football players are part of a tangle of business.

(This doesn’t mean that business automatically confers respect, of course; tech in particular is full of anecdotes about nerds’ disdain for people whose jobs are design or UI or documentation or whathaveyou. But a businessy look seems to be a significant advantage.)

It seems that although art is a large part of what informs culture, we have a culture that defines “serious” endeavors in such a way that independent art cannot possibly be “serious”.

Art versus money

Which wouldn’t really matter at all, except that we also have a culture that expects you to pay for food and whatnot.

The reasoning isn’t too outlandish. Food is produced from a combination of work and resources. In exchange for getting the food, you should give back some of your own work and resources.

Obviously this is riddled with subtle flaws, but let’s roll with it for now and look at a case study. Like, uh, me!

Mel and I built and released two games together in the six weeks between mid-January and the end of February. Together, those games have made $1,000 in sales. The sales trail off fairly quickly within a few days of release, so we’ll call that the total gross for our effort.

I, dumb, having never actually sold anything before, thought this was phenomenal. Then I had the misfortune of doing some math.

Itch takes at least 10%, so we’re down to $900 net. Divided over six weeks, that’s $150 per week, before taxes — or $3.75 per hour if we’d been working full time.

Ah, but wait! There are two of us. And we hadn’t been working full time — we’d been working nearly every waking hour, which is at least twice “full time” hours. So we really made less than a dollar an hour. Even less than that, if you assume overtime pay.

From the perspective of capitalism, what is our incentive to do this? Between us, we easily have over thirty years of experience doing the things we do, and we spent weeks in crunch mode working on something, all to earn a small fraction of minimum wage. Did we not contribute back our own work and resources? Was our work worth so much less than waiting tables?

Waiting tables is a perfectly respectable way to earn a living, mind you. Ah, but wait! I’ve accidentally done something clever here. It is generally expected that you tip your waiter, because waiters are underpaid by the business, because the business assumes they’ll be tipped. Not tipping is actually, almost impressively, one of the rudest things you can do. And yet it’s not expected that you tip an artist whose work you enjoy, even though many such artists aren’t being paid at all.

Now, to be perfectly fair, both games were released for free. Even a dollar an hour is infinitely more than the zero dollars I was expecting — and I’m amazed and thankful we got as much as we did! Thank you so much. I bring it up not as a complaint, but as an armchair analysis of our systems of incentives.

People can take art for granted and whatever, yes, but there are several other factors at play here that hamper the ability for art to make money.

For one, I don’t want to sell my work. I suspect a great deal of independent artists and writers and open source developers (!) feel the same way. I create things because I want to, because I have to, because I feel so compelled to create that having a non-creative full-time job was making me miserable. I create things for the sake of expressing an idea. Attaching a price tag to something reduces the number of people who’ll experience it. In other words, selling my work would make it less valuable in my eyes, in much the same way that adding banner ads to my writing would make it less valuable.

And yet, I’m forced to sell something in some way, or else I’ll have to find someone who wants me to do bland mechanical work on their ideas in exchange for money… at the cost of producing sharply less work of my own. Thank goodness for Patreon, at least.

There’s also the reverse problem, in that people often don’t want to buy creative work. Everyone does sometimes, but only sometimes. It’s kind of a weird situation, and the internet has exacerbated it considerably.

Consider that if I write a book and print it on paper, that costs something. I have to pay for the paper and the ink and the use of someone else’s printer. If I want one more book, I have to pay a little more. I can cut those costs pretty considerable by printing a lot of books at once, but each copy still has a price, a marginal cost. If I then gave those books away, I would be actively losing money. So I can pretty well justify charging for a book.

Along comes the internet. Suddenly, copying costs nothing. Not only does it cost nothing, but it’s the fundamental operation. When you download a file or receive an email or visit a web site, you’re really getting a copy! Even the process which ultimately shows it on your screen involves a number of copies. This is so natural that we don’t even call it copying, don’t even think of it as copying.

True, bandwidth does cost something, but the rate is virtually nothing until you start looking at very big numbers indeed. I pay $60/mo for hosting this blog and a half dozen other sites — even that’s way more than I need, honestly, but downgrading would be a hassle — and I get 6TB of bandwidth. Even the longest of my posts haven’t exceeded 100KB. A post could be read by 64 million people before I’d start having a problem. If that were the population of a country, it’d be the 23rd largest in the world, between Italy and the UK.

How, then, do I justify charging for my writing? (Yes, I realize the irony in using my blog as an example in a post I’m being paid $88 to write.)

Well, I do pour effort and expertise and a fraction of my finite lifetime into it. But it doesn’t cost me anything tangible — I already had this hosting for something else! — and it’s easier all around to just put it online.

The same idea applies to a vast bulk of what’s online, and now suddenly we have a bit of a problem. Not only are we used to getting everything for free online, but we never bothered to build any sensible payment infrastructure. You still have to pay for everything by typing in a cryptic sequence of numbers from a little physical plastic card, which will then give you a small loan and charge the seller 30¢ plus 2.9% for the “convenience”.

If a website could say “pay 5¢ to read this” and you clicked a button in your browser and that was that, we might be onto something. But with our current setup, it costs far more than 5¢ to transfer 5¢, even though it’s just a number in a computer somewhere. The only people with the power and resources to fix this don’t want to fix it — they’d rather be the ones charging you the 30¢ plus 2.9%.

That leads to another factor of platforms and publishers, which are more than happy to eat a chunk of your earnings even when you do sell stuff. Google Play, the App Store, Steam, and anecdotally many other big-name comparative platforms all take 30% of your sales. A third! And that’s good! It seems common among book publishers to take 85% to 90%. For ebook sales — i.e., ones that don’t actually cost anything — they may generously lower that to a mere 75% to 85%.

Bless Patreon for only taking 5%. Itch.io is even better: it defaults to 10%, but gives you a slider, which you can set to anything from 0% to 100%.

I’ve mentioned all this before, so here’s a more novel thought: finite disposable income. Your audience only has so much money to spend on media right now. You can try to be more compelling to encourage them to spend more of it, rather than saving it, but ultimately everyone has a limit before they just plain run out of money.

Now, popularity is heavily influenced by social and network effects, so it tends to create a power law distribution: a few things are ridiculously hyperpopular, and then there’s a steep drop to a long tail of more modestly popular things.

If a new hyperpopular thing comes out, everyone is likely to want to buy it… but then that eats away a significant chunk of that finite pool of money that could’ve gone to less popular things.

This isn’t bad, and buying a popular thing doesn’t make you a bad person; it’s just what happens. I don’t think there’s any satisfying alternative that doesn’t involve radically changing the way we think about our economy.

Taylor Swift, who I’m only picking on because her infosec account follows me on Twitter, has sold tens of millions of albums and is worth something like a quarter of a billion dollars. Does she need more? If not, should she make all her albums free from now on?

Maybe she does, and maybe she shouldn’t. The alternative is for someone to somehow prevent her from making more money, which doesn’t sit well. Yet it feels almost heretical to even ask if someone “needs” more money, because we take for granted that she’s earned it — in part by being invested in by a record label and heavily advertised. The virtue is work, right? Don’t a lot of people work just as hard? (“But you have to be talented too!” Then please explain how wildly incompetent CEOs still make millions, and leave burning businesses only to be immediately hired by new ones? Anyway, are we really willing to bet there is no one equally talented but not as popular by sheer happenstance?)

It’s kind of a moot question anyway, since she’s probably under contract with billionaires and it’s not up to her.

Where the hell was I going with this.


Right, so. Money. Everyone needs some. But making it off art can be tricky, unless you’re one of the lucky handful who strike gold.

And I’m still pretty goddamn lucky to be able to even try this! I doubt I would’ve even gotten into game development by now if I were still working for an SF tech company — it just drained so much of my creative energy, and it’s enough of an uphill battle for me to get stuff done in the first place.

How many people do I know who are bursting with ideas, but have to work a tedious job to keep the lights on, and are too tired at the end of the day to get those ideas out? Make no mistake, making stuff takes work — a lot of it. And that’s if you’re already pretty good at the artform. If you want to learn to draw or paint or write or code, you have to do just as much work first, with much more frustration, and not as much to show for it.

Utopia

So there’s my utopia. I want to see a world where people have the breathing room to create the things they dream about and share them with the rest of us.

Can it happen? Maybe. I think the cultural issues are a fairly big blocker; we’d be much better off if we treated independent art with the same reverence as, say, people who play with a ball for twelve hours a year. Or if we treated liberal arts degrees as just as good as computer science degrees. (“But STEM can change the world!” Okay. How many people with computer science degrees would you estimate are changing the world, and how many are making a website 1% faster or keeping a lumbering COBOL beast running or trying to trick 1% more people into clicking on ads?)

I don’t really mean stuff like piracy, either. Piracy is a thing, but it’s… complicated. In my experience it’s not even artists who care the most about piracy; it’s massive publishers, the sort who see artists as a sponge to squeeze money out of. You know, the same people who make everything difficult to actually buy, infest it with DRM so it doesn’t work on half the stuff you own, and don’t even sell it in half the world.

I mean treating art as a free-floating commodity, detached from anyone who created it. I mean neo-Nazis adopting a comic book character as their mascot, against the creator’s wishes. I mean politicians and even media conglomerates using someone else’s music in well-funded videos and ads without even asking. I mean assuming Google Image Search, wonder that it is, is some kind of magical free art machine. I mean the snotty Reddit post I found while looking up Patreon’s fee structure, where some doofus was insisting that Patreon couldn’t possibly pay for a full-time YouTuber’s time, because not having a job meant they had lots of time to spare.

Maybe I should go one step further: everyone should create at least once or twice. Everyone should know what it’s like to have crafted something out of nothing, to be a fucking god within the microcosm of a computer screen or a sewing machine or a pottery table. Everyone should know that spark of inspiration that we don’t seem to know how to teach in math or science classes, even though it’s the entire basis of those as well. Everyone should know that there’s a good goddamn reason I listed open source software as a kind of art at the beginning of this post.

Basic income and more arts funding for public schools. If Uber can get billions of dollars for putting little car icons on top of Google Maps and not actually doing any of their own goddamn service themselves, I think we can afford to pump more cash into webcomics and indie games and, yes, even underwater basket weaving.

Authorizing Access Through a Proxy Resource to Amazon API Gateway and AWS Lambda Using Amazon Cognito User Pools

Post Syndicated from Bryan Liston original https://aws.amazon.com/blogs/compute/authorizing-access-through-a-proxy-resource-to-amazon-api-gateway-and-aws-lambda-using-amazon-cognito-user-pools/


Ed Lima, Solutions Architect

Want to create your own user directory that can scale to hundreds of millions of users? Amazon Cognito user pools are fully managed so that you don’t have to worry about the heavy lifting associated with building, securing, and scaling authentication to your apps.

The AWS Mobile blog post Integrating Amazon Cognito User Pools with API Gateway back in May explained how to integrate user pools with Amazon API Gateway using an AWS Lambda custom authorizer. Since then, we’ve released a new feature where you can directly configure a Cognito user pool authorizer to authenticate your API calls; more recently, we released a new proxy resource feature. In this post, I show how to use these new great features together to secure access to an API backed by a Lambda proxy resource.

Walkthrough

In this post, I assume that you have some basic knowledge about the services involved. If not, feel free to review our documentation and tutorials on:

Start by creating a user pool called “myApiUsers”, and enable verifications with optional MFA access for extra security:

cognitouserpoolsauth_1.png

Be mindful that if you are using a similar solution for production workloads you will need to request a SMS spending threshold limit increase from Amazon SNS in order to send SMS messages to users for phone number verification or for MFA. For the purposes of this article, since we are only testing our API authentication with a single user the default limit will suffice.

Now, create an app in your user pool, making sure to clear Generate client secret:

cognitouserpoolsauth_2.png

Using the client ID of your newly created app, add a user, “jdoe”, with the AWS CLI. The user needs a valid email address and phone number to receive MFA codes:

aws cognito-idp sign-up \
--client-id 12ioh8c17q3stmndpXXXXXXXX \
--username jdoe \
--password [email protected] \
--region us-east-1 \
--user-attributes '[{"Name":"given_name","Value":"John"},{"Name":"family_name","Value":"Doe"},{"Name":"email","Value":"[email protected]"},{"Name":"gender","Value":"Male"},{"Name":"phone_number","Value":"+61XXXXXXXXXX"}]' 

In the Cognito User Pools console, under Users, select the new user and choose Confirm User and Enable MFA:

cognitouserpoolsauth_3.png

Your Cognito user is now ready and available to connect.

Next, create a Node.js Lambda function called LambdaForSimpleProxy with a basic execution role. Here’s the code:

'use strict';
console.log('Loading CUP2APIGW2Lambda Function');

exports.handler = function(event, context) {
  var responseCode = 200;
  console.log("request: " + JSON.stringify(event));
  
  var responseBody = {
    message: "Hello, " + event.requestContext.authorizer.claims.given_name + " " + event.requestContext.authorizer.claims.family_name +"!" + " You are authenticated to your API using Cognito user pools!",
    method: "This is an authorized "+ event.httpMethod + " to Lambda from your API using a proxy resource.",
    body: event.body
  };

  //Response including CORS required header
  var response = {
    statusCode: responseCode,
    headers: {
      "Access-Control-Allow-Origin" : "*"
    },
    body: JSON.stringify(responseBody)
  };

  console.log("response: " + JSON.stringify(response))
  context.succeed(response);
};

For the last piece of the back-end puzzle, create a new API called CUP2Lambda from the Amazon API Gateway console. Under Authorizers, choose Create, Cognito User Pool Authorizer with the following settings:

cognitouserpoolsauth_4.png

Create an ANY method under the root of the API as follows:

cognitouserpoolsauth_5.png

After that, choose Save, OK to give API Gateway permissions to invoke the Lambda function. It’s time to configure the authorization settings for your ANY method. Under Method Request, enter the Cognito user pool as the authorization for your API:

cognitouserpoolsauth_6.png

Finally, choose Actions, Enable CORS. This creates an OPTIONS method in your API:

cognitouserpoolsauth_7.png

Now it’s time to deploy the API to a stage (such as prod) and generate a JavaScript SDK from the SDK Generation tab. You can use other methods to connect to your API however in this article I’ll show how to use the API Gateway SDK. Since we are using an ANY method the SDK does not have calls for specific methods other than the OPTIONS method created by Enable CORS, you have to add a couple of extra functions to the apigClient.js file so that your SDK can perform GET and POST operations to your API:


  apigClient.rootGet = function (params, body, additionalParams) {
    if(additionalParams === undefined) { additionalParams = {}; }
    
    apiGateway.core.utils.assertParametersDefined(params, [], ['body']);    

    var rootGetRequest = {
      verb: 'get'.toUpperCase(),
      path: pathComponent + uritemplate('/').expand(apiGateway.core.utils.parseParametersToObject(params, [])),
      headers: apiGateway.core.utils.parseParametersToObject(params, []),
      queryParams: apiGateway.core.utils.parseParametersToObject(params, []),
      body: body
    };
    

    return apiGatewayClient.makeRequest(rootGetRequest, authType, additionalParams, config.apiKey);
  };

  apigClient.rootPost = function (params, body, additionalParams) {
    if(additionalParams === undefined) { additionalParams = {}; }
   
    apiGateway.core.utils.assertParametersDefined(params, ['body'], ['body']);
    
    var rootPostRequest = {
      verb: 'post'.toUpperCase(),
      path: pathComponent + uritemplate('/').expand(apiGateway.core.utils.parseParametersToObject(params, [])),
      headers: apiGateway.core.utils.parseParametersToObject(params, []),
      queryParams: apiGateway.core.utils.parseParametersToObject(params, []),
      body: body
    };
    
    return apiGatewayClient.makeRequest(rootPostRequest, authType, additionalParams, config.apiKey);

  };

You can now use a little front end web page to authenticate users and test authorized calls to your API. In order for it to work, you need to add some external libraries and dependencies including the API Gateway SDK you just generated. You can find more details in our Cognito as well as API Gateway SDK documentation guides.

With the dependencies in place, you can use the following JavaScript code to authenticate your Cognito user pool user and connect to your API in order to perform authorized calls (replace your own user pool Id and client ID details accordingly):

<script type="text/javascript">
 //Configure the AWS client with the Cognito role and a blank identity pool to get initial credentials

 AWS.config.update({
  region: 'us-east-1',
  credentials: new AWS.CognitoIdentityCredentials({
   IdentityPoolId: ''
  })
 });

 AWSCognito.config.region = 'us-east-1';
 AWSCognito.config.update({accessKeyId: 'null', secretAccessKey: 'null'});
 var token = "";
 
 //Authenticate user with MFA

 document.getElementById("buttonAuth").addEventListener("click", function(){ 
  var authenticationData = {
   Username : document.getElementById('username').value,
   Password : document.getElementById('password').value,
   };

  var showGetPut = document.getElementById('afterLogin');
  var hideLogin = document.getElementById('login');

  var authenticationDetails = new AWSCognito.CognitoIdentityServiceProvider.AuthenticationDetails(authenticationData);

  // Replace with your user pool details

  var poolData = { 
    UserPoolId : 'us-east-1_XXXXXXXXX', 
    ClientId : '12ioh8c17q3stmndpXXXXXXXX', 
    Paranoia : 7
  };

  var userPool = new AWSCognito.CognitoIdentityServiceProvider.CognitoUserPool(poolData);

  var userData = {
    Username : document.getElementById('user').value,
    Pool : userPool
  };

  var cognitoUser = new AWSCognito.CognitoIdentityServiceProvider.CognitoUser(userData);
  cognitoUser.authenticateUser(authenticationDetails, {
   onSuccess: function (result) {
    token = result.getIdToken().getJwtToken(); // CUP Authorizer = ID Token
    console.log('ID Token: ' + result.getIdToken().getJwtToken()); // Show ID Token in the console
    var cognitoGetUser = userPool.getCurrentUser();
    if (cognitoGetUser != null) {
     cognitoGetUser.getSession(function(err, result) {
      if (result) {
       console.log ("User Successfuly Authenticated!"); 
      }
     });
    }

    //Hide Login form after successful authentication
    showGetPut.style.display = 'block';
    hideLogin.style.display = 'none';
   },
  onFailure: function(err) {
    alert(err);
  },
  mfaRequired: function(codeDeliveryDetails) {
      var verificationCode = prompt('Please input a verification code.' ,'');
      cognitoUser.sendMFACode(verificationCode, this);
    }
  });
 });

//Send a GET request to the API

document.getElementById("buttonGet").addEventListener("click", function(){
 var apigClient = apigClientFactory.newClient();
 var additionalParams = {
   headers: {
    Authorization: token
   }
  };

 apigClient.rootGet({},{},additionalParams)
   .then(function(response) {
    console.log(JSON.stringify(response));
    document.getElementById("output").innerHTML = ('<pre align="left"><code>Response: '+JSON.stringify(response.data, null, 2)+'</code></pre>');
   }).catch(function (response) {
    document.getElementById('output').innerHTML = ('<pre align="left"><code>Error: '+JSON.stringify(response, null, 2)+'</code></pre>');
    console.log(response);
  });
//}
});

//Send a POST request to the API

document.getElementById("buttonPost").addEventListener("click", function(){
 var apigClient = apigClientFactory.newClient();
 var additionalParams = {
   headers: {
    Authorization: token
   }
  };
  
 var body = {
    "message": "Sample POST payload"
 };

 apigClient.rootPost({},body,additionalParams)
   .then(function(response) {
    console.log(JSON.stringify(response));
    document.getElementById("output").innerHTML = ('<pre align="left"><code>Response: '+JSON.stringify(response.data, null, 2)+'</code></pre>');
   }).catch(function (response) {
    document.getElementById('output').innerHTML = ('<pre align="left"><code>Error: '+JSON.stringify(response, null, 2)+'</code></pre>');
    console.log(response);
  });
});
</script>

As far as the front end is concerned you can use some simple HTML code to test, such as the following snippet:

<body>
<div id="container" class="container">
  <br/>
  <img src="http://awsmedia.s3.amazonaws.com/AWS_Logo_PoweredBy_127px.png">
  <h1>Cognito User Pools and API Gateway</h1>
  <form name="myform">
    <ul>
     <li class="fields">
      <div id="login">
      <label>User Name: </label>
      <input id="username" size="60" class="req" type="text"/>
      <label>Password: </label>
      <input id="password" size="60" class="req" type="password"/>
      <button class="btn" type="button" id='buttonAuth' title="Log in with your username and password">Log In</button>
      <br />
      </div>
      <div id="afterLogin" style="display:none;"> 
      <br />
      <button class="btn" type="button" id='buttonPost'>POST</button>
      <button class="btn" type="button" id='buttonGet' >GET</button>
      <br />
     </li>
    </ul>
   </form>
 <br/>
  <div id="output"></div>
 <br/>     
 </div>    
 <br/>
 </div>
</body>

After adding some extra CSS styling of your choice (for example adding "list-style: none" to remove list bullet points), the front end is ready. You can test it by using a local web server in your computer or a static website on Amazon S3.

Enter the user name and password details for John Doe and choose Log In:

cognitouserpoolsauth_8.png

A MFA code is then sent to the user and can be validated accordingly:

cognitouserpoolsauth_9.png

After authentication, you can see the ID token generated by Cognito for further access testing:

cognitouserpoolsauth_10.png

If you go back to the API Gateway console and test your Cognito user pool authorizer with the same token, you get the authenticated user claims accordingly:

cognitouserpoolsauth_11.png

In your front end, you can now perform authenticated GET calls to your API by choosing GET.

cognitouserpoolsauth_12.png

Or you can perform authenticated POST calls to your API by choosing POST.

cognitouserpoolsauth_13.png

The calls reach your Lambda proxy and return a valid response accordingly. You can also test from the command line using cURL, by sending the user pool ID token that you retrieved from the developer console earlier, in the “Authorization” header:

cognitouserpoolsauth_14.png

It’s possible to improve this solution by integrating an Amazon DynamoDB table, for instance. You could detect the method request on event.httpMethod in the Lambda function and issue a GetItem call to a table for a GET request or a PutItem call to a table for a POST request. There are lots of possibilities for this kind of proxy resource integration.

Summary

The Cognito user pools integration with API Gateway provides a new way to secure your API workloads, and the new proxy resource for Lambda allows you to perform any business logic or transformations to your API calls from Lambda itself instead of using body mapping templates. These new features provide very powerful options to secure and handle your API logic.

I hope this post helps with your API workloads. If you have questions or suggestions, please comment below.

Case 232: Education

Post Syndicated from The Codeless Code original http://thecodelesscode.com/case/232

For years the young monk Djishin had been apprenticed to
old master Banzen. Although this was a privilege it
brought Djishin little joy, for lately the master had been
growing visibly irritated with the young monk. Yet the monk
could not fathom the reason.

One morning Djishin said to his fellow apprentice Satou:
I have committed Banzen’s teachings to heart and perform my
duties according to his example, yet his disdain for me is
palpable! And whenever I ask if I have done anything to
incur his displeasure, he tells me No! I am at my wit’s end
with the old man!

Satou replied: If you can no longer march uphill, then the
way forward is not in front of you.

Djishin said: I cannot quit his service any more than I
could bite my own legs off. Yet my patience has waned to
the thinnest sliver. Soon, I fear, the master will push me
too far, and I will surely rebel.

Satou replied: Then run from the path and don’t look back;
for I cannot see your rebellion ending well for anyone, except
perhaps the undertaker.

- - -

Not long after, Banzen was reviewing Satou’s code and noted
that she was now using Java’s new Optional class
practically everywhere. Banzen scolded the nun for her
usual habit of playing with novelties instead of focusing
her efforts on building a reliable implementation with
customary patterns.

Overhearing this exchange, Djishin felt the last dregs of
patience drain from his body.
The monk spat: Optional is no passing fad; it is Java’s
implementation of the Maybe monad, and any fool who truly
cares about reliable implementations would do well to
follow the nun’s example!

There followed an awful silence. No one moved.
Djishin could feel his heart pounding in his ears.

Finally the master arched a bushy white eyebrow, saying:
And what—my impertinent, former apprentice—is a Monad?

With a shaky voice, Djishin explained the nature of monads and
how he had learned of them.
When he finished, Banzen strode over to the monk, raised his staff,
and flung both arms around the boy.

At last! exclaimed the master.
I have been wondering whether I’d trained a monk or a mockingbird.
Now I can say to the other masters: on this day I learned two things,
for at last Djishin told me something that I did not know.