Tag Archives: EU Law

Европейските медии в цифровото десетилетие: План за действие в подкрепа на възстановяването и трансформацията на медиите

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/12/03/media_plan/

Европейската комисия прие План за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор.

Media Plan - News Media at a glance

Планът съсредоточен върху три области на дейност и десет конкретни действия:

Възстановяване

По силата на механизма за възстановяване и устойчивост във всеки национален план за възстановяване и устойчивост ще бъде предвидено минимално равнище от 20 % от разходите за цифрови технологии. За постигането на тази цел ще се вземат мерки за насърчаване на създаването и разпространението на цифрово съдържание, като например цифровите медии. Освен това планът за действие има за цел:

 • 1) Улесняване на достъпа до подкрепа от ЕС чрез специален инструмент за медийните дружества за намиране на всички съответни възможности за финансиране от ЕС. За тази цел ще се предоставят насоки за това как да се кандидатства за съответната подкрепа от ЕС в контекста на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., но също така и чрез национални планове за възстановяване и устойчивост;
 • 2) Насърчаване на инвестициите в аудио-визуалната индустрия чрез нова инициатива MEDIA INVEST, чиято цел е да мобилизира инвестиции в размер на 400 млн. евро в рамките на 7-годишен период;
 • 3) Стартиране на инициатива „NEWS“ за обединяване на действия и подкрепа за сектора на информационните медии. Инициативата включва пилотен инвестиционен проект NEWS с участието на фондации и други частни партньори, достъп до заеми, подкрепяни от гаранцията InvestEU, безвъзмездни средства, както и европейски форум на информационните медии с представители на сектора. Специално внимание ще се обърне на местните медии.

Трансформация

Планът за действие има за цел да подкрепи екологичната и цифровата трансформация на сектора:

 • 4) Стимулиране на европейските пространства за медийни данни за обмен на данни и иновации;
 • 5) Насърчаване на европейска индустриална коалиция за виртуална и разширена реалност, за да се помогне на медиите в ЕС да се възползват от тези многоизмерни технологии, и стартиране на медийна лаборатория за ВР за проекти за нови начини за разказване и взаимодействие;
 • 6) Улесняване на обсъжданията и действията за постигане на неутралност по отношение на климата от страна на индустрията до 2050 г.

Създаване и предоставяне на възможности

И накрая, гражданите и предприятията са в центъра на усилията, очертани в плана за действие, за да се създадат и предоставят повече възможности за европейските граждани. Тези действия включват:

 • 7) Започване на диалог с аудио-визуалната индустрия за подобряване на достъпа до и наличността на аудио-визуално съдържание в целия ЕС, за да се помогне на индустрията да се разрасне и да достигне до нови аудитории, а потребителите да се възползват от голямо разнообразие от съдържание;
 • 8) Насърчаване на европейските медийни таланти, включително чрез насърчаване на многообразието пред и зад камерата, както и чрез издирване и подкрепа за новосъздадените медии;
 • 9) Предоставяне на повече възможности на гражданите, включително чрез засилване на медийната грамотност и подкрепа за създаването на независимо алтернативно обединяване на новини;
 • 10) Засилване на сътрудничеството между регулаторните органи в рамките на Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA), за да се гарантира правилното функциониране на медийния пазар на ЕС.

ЕК подчертава връзката на този план с европейския план за действие за демокрация, който има за цел укрепване на свободата и плурализма на медиите в цяла Европа, с акцент върху защитата на журналистите – оповестен  също днес – и    с предстоящите предложения на Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги и законодателния акт за цифровите пазари, които ще имат за цел модернизирането на правната рамка, приложима за цифровите услуги в ЕС.

План за действие за европейска демокрация

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/12/03/dem_plan/

Днес Европейската комисия представя своя План за действие за европейската демокрация, чиято цел е оправомощаване на гражданите и изграждане на по-устойчиви демокрации в целия ЕС.

Никога връзката между демокрация, информация и медии не е била по-ясна.

Планът съдържа мерки за насърчаване на свободни и честни избори, укрепване на свободата на медиите и борба с дезинформацията.

Очакват се и мерки във връзка с политическата реклама, които ще бъдат насочени към спонсорите на платено съдържание и каналите за производство и разпространение, включително онлайн платформи, рекламодатели и политически консултанти с цел изясняване на съответните им отговорности.

Европейската комисия също така ще препоръча мерки за справяне с проблема, свързан с безопасността на журналистите, и ще представи инициатива за тяхната защита от стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността, станали известни като SLAPP, Strategic Lawsuits Against Public Participation.

Накрая, Комисията ще насочи усилията си за преразглеждане на действащия Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, като засили изискванията за онлайн платформите и въведе строг мониторинг и надзор.

Чета в Twitter:

https://platform.twitter.com/widgets.js

Цифровизация на правосъдието

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/12/02/digi-jus/

Днес Европейската комисия прие пакет от инициативи за модернизиране на правосъдните системи на ЕС.

Двата основни стълба на новия пакет са съобщението относно цифровизацията на правосъдието в ЕС и новата европейска стратегия за съдебно обучение.

На 13 октомври 2020 г. Съветът прие заключения, с които насърчава държавите членки да използват цифрови инструменти на всички етапи на съдебните производства. Съветът призова Комисията да разработи до края на 2020 г. всеобхватна стратегия на ЕС относно цифровизацията на правосъдието.

Съобщение относно цифровизацията на правосъдието в ЕС

Работен документ на службите на Комисията

Законодателно предложение за регламент, с който да се гарантира дългосрочната устойчивост на системата e-CODEX

Европейска стратегия за съдебно обучение за периода 2021—2024 г.

Годишен доклад относно европейското съдебно обучение

Европейска платформа за обучение

Да се регламентира и онлайн присъствието на обществените медии

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/12/01/online-bbc/

В Обединеното кралство се обсъжда бъдещето на новинарството, в частност и на новинарството в обществените медии.

Често се правят сравнения с БиБиСи, обикновено за да се посочат като недостижим образец. Те наистина са. Но ето нещо интересно: едно изказване на бившия миинстър на културата и цифровата икономика Ед Вейзи, сега член на парламентарната комисия за комуникации. Като подчертава значението на обсъждането на отношенията между платформи и издатели, по-нататък депутатът отбелязва значението на онлайн присъствието на обществените медии – тема, която в момента е актуална и тук в контекста на обсъждания ЗИД ЗРТ, засягащ финансирането на обществените медии.

Как се предлага да стане това в България? Като се промени философията на лицензирането. Това се предлага в проекта. Обществената мисия да се реализира, съответно да се финансира, независимо дали съдържанието е в услуга, която е предназначена за разпространение чрез радиочестотен спектър, или в друга услуга или дейност, необходима обаче за изпълнението на мисията. Така най-накрая обществените медии ще получават финансиране и за онлайн съдържание – което сега формално е извън тарифата на МС, предвиждаща средства “за час програма”.

В момента Офком не регулира онлайн присъствието на БиБиСи, казва Вейзи, а трябва. Точно тази задача решава (една от задачите, които решава) и въпросният ЗИД ЗРТ у нас. Вейзи се надява правителството и индустрията да обърнат внимание на препоръките в доклада на парламентарната комисия. Тук се очаква също институциите да придвижат този проект.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Обединено кралство: Facebook ще плаща за новини

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/12/01/facebook-news/

Комисия на Камарата на лордовете в Обединеното кралство препоръча компаниите, които използват новинарско съдържание, да бъдат принудени да плащат за това.

Министърът на културата Оливър Даудън обяви, че ще бъде създадено ново “звено за цифрови пазари”, което да гарантира честна конкуренция между платформите. Новият орган ще управлява поведението на платформите, за да гарантира, че потребителите и търговските дружества няма да бъдат поставени в неравностойно положение от  технологични гиганти.

Доколкото става ясно от медиите, Facebook ще създаде специален раздел за новини  Facebook News, в който новините ще са от проверени източници.  Facebook News ще се управлява от специално наети служители по договор (сontractors, not employees), които ще решават какво да се включи в раздела.  Някои новинарски издания във Великобритания вече са проявили интерес –  The Economist, The Guardian, The Independent, London Evening Standard, Liverpool Echo, Manchester Evening News, The Mirror, The Scotsman, STV и The Yorkshire Post.   Присъединили са се и  Cosmopolitan, Wired, GQ, Glamour, Vogue и др.

Източник   The Guardian 

ЕС: План за действие в областта на интелектуалната собственост

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/12/01/ip-plan/

На 25 ноември 2020 ЕК прие съобщение COM(2020) 760 final “За максимално оползотворяване на потенциала за иновации на ЕС. План за действие в областта на интелектуалната собственост в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на ЕС”. Някои извадки от текста:

През последните десетилетия беше постигнат значителен напредък в създаването на единен пазар за интелектуалната собственост, който донесе много ползи за икономиката на ЕС. Налице е набор от инструменти за предлагане на иновативни решения на обществото, но съществуват и много пропуски и слабости в начина, по който дружествата от ЕС защитават интелектуалната собственост.

Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и от заинтересованите страни, ЕК определя пет ключови приоритетни области, заедно с конкретни предложения за предприемане на действия с цел:

 • подобряване на системата за защита на ИС,
 • поощряване на използването и внедряването на ИС, особено от МСП,
 • улесняване на достъпа до нематериални активи и споделянето им, като същевременно се гарантира справедлива възвръщаемост на инвестициите,
 • осигуряване на по-добро правоприлагане в областта на ИС, и
 • насърчаване на еднаквите условия на конкуренция в световен мащаб.

В интернет възникнаха нови форми на нарушаване на правата като например незаконна телевизия през интернет протокол (IPTV) и други форми на незаконен (пряк) стрийминг. Те пораждат особени предизвикателства за производството, творческата и културната индустрии, както и за сектора на спорта.

ЕК вече обяви, че до края на годината отговорностите на онлайн платформите ще бъдат изяснени и увеличени с помощта на нови правила, чрез които ще се премахнат възпиращите фактори за доброволни действия от страна на онлайн платформите за борба с незаконното съдържание (стоки или услуги), за което предлагат посреднически услуги. Предстоящото предложение за законодателен пакет в областта на цифровите услуги ще има за цел да хармонизира набор от специфични, обвързващи и пропорционални задължения за цифровите услуги, чието спазване ще бъде осигурено чрез подобрена рамка за наблюдение.

Това е –   а за повече ще изчакаме до 9 декември – за да видим този въпросен законодателен пакет.

Неправителствени организации: проект за анти-SLAPP директива

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/12/01/slapp/

Uv-TDbI2

SLAPP е съкращение за Strategic Lawsuits Against Public Participation –  съдебни дела, чрез  които близки до властта лица  се стремят да избегнат обществен  контрол  и да заглушат критичните гласове и гражданското участие. SLAPP е форма на тормоз чрез задействане на съдебните механизми за търсене на отговорност.

В Европейския съюз все още няма защита срещу исковете   SLAPP нито на наднационално, нито на национално равнище.

Article 19 публикува образец на SLAPP- директива, изготвен с подкрепата на множество неправитествени организации, подписан от 60 от тях. 

Заключения на Съвета относно цифровото образование в европейските общества на знанието

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/12/01/digital_edu/

В Официален вестник на ЕС:

Заключения на Съвета относно цифровото образование в европейските общества на знанието

Цифровото образование е предпоставка за продължаващото образование и обучение и ученето през целия живот и създаване на възможности за висококачествено и приобщаващо образование и обучение за всички. Поради това е важно да се вземе предвид неговото обществено измерение и то да се разбира като част от една дълбока културна трансформация – с цел да се даде на всички възможност да използват данни, цифрови технологии и инфраструктури уверено и безопасно, като спазват правилата за защитата на данните, както и да им се даде възможност да участват активно в политическите решения, развитието на обществото и пазара на труда.

Цифровото образование следва да допринася за развитието на осведоменост за гражданството, включително цифровото гражданство, чрез насърчаване на гражданските компетентности. Те включват критичен подход към информацията, така че гражданите да могат да се ориентират в един цифров свят и да развиват разбиране за основните ценности на демокрацията и свободата на изразяване.

Съветът приканва държавите:

 • Да утвърждават внедряването на цифрови образователни технологии и придобиването на цифрови компетентности с цел подобряване на преподаването, обучението и ученето във всички видове и равнища на образование и обучение, както и от гледна точка на ученето през целия живот.
 • Да насърчават оценяването, осигуряването на качеството и валидирането на учебните резултати при иновативните начини на учене, включително цифровите компоненти.
 • Да обмислят педагогическите модели и образованието и обучението на учителите, обучителите и преподавателите и другите педагози, за да се възползват по-добре от различните възможности, предлагани от цифровите образователни технологии.
 • Да създадат възможности и да мотивират учители, обучители, преподаватели и други педагози, например подготвящите преподаватели, да предприемат начално и продължаващо професионално развитие, така че да развиват и усъвършенстват собствените си цифрови умения и компетентности и основни знания за ИКТ до ниво, което ги прави способни да работят уверено с цифрови образователни технологии и да предоставят висококачествено образование и обучение. По този начин те следва да получат възможността да участват в създаването на иновативни и ориентирани към учещите методи на преподаване и обучение и на приложна дидактика, които стимулират критичното и творческото мислене, както и да създават безопасна висококачествена и приобщаваща учебна среда и съдържание. Добре обучените учители, които могат да използват цифровите технологии по съдържателен и съобразен с възрастта и принципа за равенството между половете педагогически начин, са ключов фактор за създаването на висококачествено и приобщаващо цифрово образование за всички.
 • Да насърчават приобщаването на всички учещи, преодоляването на социалните неравенства и цифровото разделение, както и осигуряването на равен достъп до подходящи възможности и среди за цифрово обучение за всички.
 • Да обмислят инвестиции в цифрово образование чрез използване на възможностите на новия Инструмент за възстановяване и устойчивост, по-специално водещите инициативи „Свързване“ и „Преквалификация и повишаване на квалификацията“, така че да допринесат за възстановяването чрез модернизиране и укрепване на висококачественото и приобщаващо образование и обучение. Да обмислят също така използването на други възможности за финансиране от Съюза, например „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“, „Цифрова Европа“, Механизъм за свързване на Европа II, InvestEU, ЕФРР и ЕСФ+.

Резолюция на Европейския парламент за свободата на медиите

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/11/26/ep_resolution_fos/

На 25 ноември 2020 Европейският парламент прие резолюция относно укрепването на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите (2020/2009(INI)) –_пълният текст.

Парламентът посочва „опитите на някои правителства на държави членки да заглушат критичните и независимите медии и да подкопаят медийната свобода и плурализъм“.

Евродепутатите са особено обезпокоени от състоянието на обществените медии в някои страни от ЕС, където те са се превърнали в „пример за проправителствена пропаганда“.

Те подчертават, че свободата на медиите, плурализмът, независимостта и безопасността на журналистите са основни елементи на правото на свобода на изразяване и на информация и са от съществено значение за демократичното функциониране на ЕС.

Евродепутатите виждат „задълбочаващ се модел на сплашване с цел заглушаване на гласовете на журналистите“.

Резолюцията отбелязва, че когато собствеността върху медиите е концентрирана в ръцете на твърде малко хора, плурализмът е изложен на риск, което възпрепятства борбата с разпространението на дезинформация. Членовете на ЕП настояват държавите от ЕС да предприемат действия, за да се избегне прекалената концентрация и да се гарантира прозрачност. Те критикуват намесата на правителствата в публичната реклама и заявяват категорично, че фондовете на ЕС не трябва да се изразходват за контролирани от държавата медии и за медии, които разпространяват политическа пропаганда.

Парламентът също призовава Европейската комисия да включи в годишния си доклад относно принципите на правовата държава в отделните държави членки оценка на прозрачността на собствеността върху медиите, както и на равнището на намеса в сектора от страна на правителствата и на частни лица.. Евродепутатите настояват, че опитите да се навреди на свободата и плурализма на медиите следва да се разглеждат като сериозна и системна злоупотреба с власт и като опит за подронване на основните ценности на ЕС.

Евродепутатите искат по-стабилна правна рамка за предотвратяване и противодействие на увеличаването на онлайн изказванията, подбуждащи към омраза. Отбелязва се, обаче, че онлайн платформите „не бива да се превръщат в частни органи за цензура“ и че премахването на незаконно съдържание трябва винаги да бъде обект на мерки за сигурност.

И накрая, приетият текст подчертава загрижеността относно чуждестранната намеса в демократичния процес.

План в отговор на Доклада на Европейската комисия относно върховенството на правото

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/11/26/bgplan_ruleoflaw/

С Решение № 806 от 6 ноември 2020 г. Министерският съвет е приел План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и посочените предизвикателства, съдържащи се в Доклада на Европейската комисия от 30 септември 2020 г. относно върховенството на закона за 2020 г.

При необходимост от нови мерки или изменение на текущите заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи и министърът на правосъдието ще предприемат действия за допълване или актуализиране на Плана. 

Планът обхваща мерки по четирите стълба на доклада на Комисията – правосъдни системи, уредба (правна рамка) за борба с корупцията, медиен плурализъм и свобода на медиите и други институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване.

Мерките по т.нар. трети стълб – Медиен плурализъм – според Приложение 1:

III.Медиен плурализъм

Предизвикателства/ Препоръки    Мерки    Срок  Отговорна институция

 Финансова зависимост и недостиг на ресурси в Съвета за електронни медии

 1 В бюджетна прогноза за периода 2021 г. —2023 г.е предвидено увеличение с 10% на средствата за персонал, в проектобюджета на СЕМ са планирани допълнителни разходи за персонал за укрепване на административния капацитет на СЕМ с 6 щатни бройки и за изплащане на дължими обезщетения на персонала. С цел създаване на условия за изпълнението на определените със Закона за радиото и телевизията правомощия на СЕМ, са предвидени допълнителни разходи за издръжка в размер на 200.0 хил. лв., както и допълнителни капиталови разходи в размер на 650.0 хил. лв. за придобиване на система за мониторинг на медийно съдържание и осигуряване на сигурността на информационните системи.г.

Министерство на финансите въввръзка с разработването на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021

СЕМ –изпълнение на мярката след влизане в сила на ЗДБРБ за 2021 г.

Недостатъчна прозрачност на собствеността на медии и финансирането им

 1. Подобряване на медийната среда в България -в проекта на детайлизирана стратегия по Приоритет 10 „Институционална рамка“ в Националната програма за развитие България 2030 е включена темата за медийния плурализъм. Разработване на план за действие с мерки заподобряване на медийния плурализъм след «поставяне на масата» на всички теми и проблеми, посочени в международните стандарти и доклади, базиран и на широки обществени консултации със заинтересованите страни и техните съсловни организации, включително чрез привличане на академичната общност и признати експерти в съответната област по отношение на следните въпроси:

2.1. Засилване на прозрачността в изразходването на публични средства за комуникационни инструменти („държавна реклама“)

В срок до 2 години Заместник министър-председател

2.2. Мерки за защита на журналистите от посегателства, тормоз и намеса. Повишена прозрачност и отчетност на разследванията в подобни случаи

В срок до 2 години Министерство на културата Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи Прокуратурата на Република България

2.3. Осигуряване на пазарно-базирано разпространение на печатните медии

В срок до 2 години МТИТС

2.4. Мерки, свързани с прозрачността на собствеността върху медии. Засилване на контрола за деклариране на собственост.

В срок до 2 години Министерство на културата

2.5. Организация и финансиране на обществените електронни медии

В срок до 2 години Министерство на културата Министерство на финансите

2.6. Подобряване на достъпа до обществена информация за нуждите на медиите

В срок до 2 години Министерство на културата Администрация на Министерския съвет

2.7. Повишаване на капацитета на институцията, отговаряща за медийната среда.

Определяне на състава на институцията чрез прилагане на най-високи стандарти, осигуряващи необвързаност, безпристрастност и професионализъм

В срок до 2 години Министерство на културата

Целият план на български и английски език заедно с мерките в Приложение:

Директива за аудиовизуалните медийни услуги: процедура за нарушение срещу България и още 23 държави

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/11/23/1808-2/

Днес Европейската комисия е открила процедури за нарушение срещу 23 държави от ЕС  и Обединеното кралство, тъй като не са приели новите правила в третата ревизия на медийната директива. Тези нови правила на ЕС имат за цел да създадат регулаторна рамка на медийните услуги в цифровото време.

Крайният срок за транспониране на ревизираната директива за аудиовизуалните медийни услуги в националното законодателство беше 19 септември 2020 г. Според ЕК  само Дания, Унгария, Холандия и Швеция са нотифицирали националните си мерки, с които въвеждат напълно директива (ЕС) 2018/1808.

Няма как  – по съображения за пълнота – да не се отбележи, че  въвеждането на директивата зависи от издаването на указания от  ЕК в две особено сложни зони, а указанията бяха издадени през юли 2020 – два месеца преди изтичане на 21-месечния срок  – когато законопроектите е трябвало по общата логика вече да са минали през правителствата и да са в националните парламенти.

Това са фактите за сроковете.

Конституционен съд: Решение 15/2020 за достъпа до трафични данни по време на пандемия

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/11/17/15-2020/

Група народни представители внасят в Конституционния съд искане с предмет установяване на противоконституционност на чл. 251б, ал. 2, изречение трето, чл. 251 в, ал. 2, изречение второ, чл. 251г, ал. 4 относно думите „и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251г1, ал. 1, изречение второ, ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251в, ал. 2, изречение второ“ от Закона за електронните съобщения и на свързания с тях § 51 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
 
Става въпрос за допускането на достъп до трафични данни по време на пандемия без предварителен съдебен контрол от страна на широк кръг лица – със Закона за извънредното положение, а след това за постоянно.
 
 
Днес стана известно решението – Решение №15/2020 по дело №4/2020.
 
С 10 на 2 гласа (Павлина Панова, Анастас Анастасов) КС реши:
Обявява за противоконституционни чл. 251б, ал. 2, изречение трето, чл. 251в, ал. 2, изречение второ, чл. 251г, ал.  5 относно думите „и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251г1, ал. 1, изречение второ, ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251в, ал. 2, изречение второ“ от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.) и § 51 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.
 
Решение №15/  17.11.2020 г.  Решението следва българската конституционна практика и практиката на Съда на  ЕС.
 
Имах възможност да представя правно мнение.  Поддържам тезата за противоконституционност и завършвам с убеждението, че
 
Правото на личен живот не е привилегия само когато времената са добри. Във всяка криза намесата трябва да бъде пропорционална и строго необходима, т.е най-слабата възможна за достигане на обществено необходимото. Нямам убеждение, че това е българският случай на задържане и достъп до трафични данни за целите на противодействие на пандемията.
 
Особеното мнение е подписано от съдиите  Анастас Анастасов, Павлина Панова. 

EBU: доклад 2020 за финансирането на обществените медии

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/11/17/ebu-2020/

Всяка година Европейският съюз за радио и телевизия изготвя и предоставя на гражданите (и в пълен вариант – на членовете си) информация за финансирането на обществените медии.

Днес излезе информацията за 2020 г.

Трябва да се уточни, че в някои държави така наречените такси от аудиторията имат характера на данъчно вземане, защото се дължат без оглед на това дали лицето ползва съответната услуга на обществената медия.

Средно за ЕС размерът на годишната такса за радио и телевизия е – както се вижда от втората графика – 135 евро.

IMG_2894

IMG_2895

ЕП: Европейските ценности са валидни и по време на извънредна обществена ситуация

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/11/16/hr_covid/

Прессъобщение на Европейския парламент относно резолюцията на ЕП за защитата на европейските ценности, включително правата на гражданите и уязвимите групи, по време на пандемия.

Парламентът прие резолюция, в която се прави преглед на състоянието на европейските демократични ценности в контекста на националните мерки за справяне с пандемията от COVID-19. Парламентът предупреждава за опасността от „злоупотреба с власт“ и призовава Комисията да засили усилията си, като предприеме правни действия, когато това е необходимо.

По време на дебата в четвъртък с комисаря по правосъдието Дидие Рейндерс почти всички оратори изразиха загриженост относно правата на гражданите и уязвимите групи в редица държави от ЕС, в които са предприети извънредни мерки.

В резолюцията Парламентът посочва, че извънредните мерки представляват „риск от злоупотреба с власт“ и подчертава, че те трябва да бъдат необходими, пропорционални и временни, когато засягат демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Националните правителства следва да „не злоупотребяват с извънредните правомощия, за да приемат законодателство, което не е свързано с извънредната здравна ситуация породена от COVID-19“.

Освен това евродепутатите призовават страните на ЕС да

 • прекратят тяхното „извънредно положение“, или поне ясно да определят делегирането на правомощия на техните ръководители;
 • гарантират подходящ парламентарен и съдебен контрол;
 • се въздържат от необосновано ограничаване на свободата на събранията или забраняване на демонстрации,
 • се въздържат от приемане на мерки, които биха оказали сериозно въздействие върху основните права, като например сексуалните и репродуктивни права на жените (като фактическата забрана на правото на аборт в някои държави членки) в момент, в който опасенията свързани с общественото здраве, не позволяват надлежен демократичен дебат и безопасен протест;
 • отстояват правото на свободни и честни избори, особено във връзка с промените в изборното законодателство;
 • гарантират равни права за лицата, които се кандидатират на избори и водят кампании, както и да обмислят алтернативни форми на гласуване
 • проявяват максимална сдържаност при ограничаването на свободата на движение, особено във връзка с правото на семеен живот;
 • гарантират правото на образование, като осигурят достъп до обучение;
 • гарантират достъп до процедури за предоставяне на убежище въпреки пандемията и незабавно евакуират лагерите на гръцките острови и преместят лицата търсещи убежище в други държави членки; както и
 • намерят решения за защита на правата на обвиняемите чрез технологии или съдебно сътрудничество, и защитават правата на затворниците

Парламентът също настоятелно призовава Комисията да извърши оценка на мерките от „първата вълна“, в допълнение към първоначалните коментари в първия си годишен доклад относно върховенството на закона, и да обмисли правни действия за защита на основните ценности на ЕС, когато това е необходимо.

*

За или срещу тоталната дигитализация

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/11/13/digital-7/

Не водя война за чистотата на езика.  Употребявам ретроспекция, юрисдикция и  дезинформация. Макар че не бих казала имплементиране.

Знам аргумента, че компютърната индустрия   идва с лексиката си  и че в свързания свят по-бързо се сещаш за  думите от езика, на който работиш цял ден, често английски език.

Но  говоря не за чистота на езика, а за ефективност  на правото.  Дори формално Законът за нормативните актове изисква внимание и еднозначна употреба на  думите. Смятам, че  дигитализация  няма място в нормативните актове, особено за медии. Все още нормативните актове са чисти от дигитализация. Но вятърът довява полиетиленовите   дигитален  и дигитално  в живото политическо и журналистическо говорене – а навлезе ли в политическия език, дигиталното ще премине и  в правото  –  с паспорта на дума, която вече е установена в езика.

А не е установена:

 • Когато Мария Габриел получи ресор “Цифрова икономика и цифрово общество”,  медиите – ще си спомните –  ни съобщиха, че тя ще отговаря за “Дигитална икономика и дигитално общество”.  Но наложи се формулировката на Европейската комисия  – и медиите нямаха избор:  в документите на български език Мария Габриел беше представена с ресора си “Цифрова икономика и цифрово общество”.  Това беше и подходът на българското Председателство на Съвета.
 • Цялата политика на ЕС в този сектор  е политика за цифров единен пазар, гласуват Директивата за авторското право в цифровия единен пазар,    Digital EU  става Европа, подготвена за цифровата ера,  а медийната грамотност е – всеки знае името на Съобщението на ЕК –  медийна грамотност в цифрова среда.
 • Съветът естествено използва същата лексика – Заключения на Съвета относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа, Европейският парламент говори в резолюциите си за цифрови медии, цифрови технологии и цифров единен пазар.
 • Да добавя, че и Съветът на Европа говори за цифрови технологии и цифрова среда, ето Препоръка CM / Rec (2018) 7    за правата на детето в цифрова среда.
 • Дори спирането на аналоговия сигнал у нас през 2012-2013 се свързва с цифров преход, защото по документи е така, така се казва и в съответния план. 
 • Дължим  благодарност на преводачите и юристите – лингвисти за усилията за последователност  (в частта, която наблюдавам)  на терминологията в  българската езикова версия на правото на ЕС.

Четох дисертация, в която дисертантката пледира, че зад двата термина (цифровизация и дигитализация) има две различни явления – което вече сериозно ме разтревожи. От небрежното отношение към езика     се  прави теория – което все още може да се избегне.

Какво ми се струва важно точно сега:

 • Идва обсъждане на измененията на медийния закон. Честотата на употреба на дигиталностите тревожно нараства. Всеки може да говори толкова дигитално, колкото намери за добре –   но да пазим актовете.  Това се отнася особено за авторите на евентуални нови предложения и за депутатите.
 • Готви се Програма за дигитално-медийна грамотност. Пожелавам успех на този много важен акт.  Приеме ли се – хилядите учители ще възприемат  тази лексика   по отношение на хилядите ученици.  Дигиталното ще ни залее. А всъщност това не е нищо по -различно от темата на Съобщението на ЕК:    медийна  грамотност в цифрова среда.
 • Много се радвам, че Демократична България извежда електронното управление и електронните услуги като приоритет. Ще съжалявам, ако това стане под рубриката Тотална дигитализация – макар че да,  нека има електронно управление и електронни услуги, а рубриката е  втори въпрос.

По отношението си към обсъждания термин хората се делят на три категории – 1) които са убедени, че цифровизация е  правилният термин;  2) които налагат дигитализация  и дигитално-медийна грамотност  или пък казват “какво толкова” или  пък “и двете имат право на живот”  и 3)  които не са се замисляли:  написах горните редове именно за тях.

План за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.)

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/11/13/plan_digital_edu/

Планът за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) очертава визията на Европейската комисия за висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование в Европа. В него се призовава за действия за по-тясно сътрудничество на европейско равнище за:

 • извличане на поуки от кризата с COVID-19, по време на която технологиите се използват в мащаб, невиждан досега в образованието и обучението
 • приспособяване на системите за образование и обучение към цифровата ера.

Новият план за действие има два стратегически приоритета:

1. Насърчаване на развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование – което изисква:

 • инфраструктура, свързаност и цифрово оборудване

 • ефективно планиране и развитие на цифровия капацитет, включително съвременни организационни способности

 • компетентни и уверени в областта на цифровите технологии учители и персонал за образование и обучение

 • висококачествено учебно съдържание, удобни за използване инструменти и сигурни платформи, които зачитат неприкосновеността на личния живот и етичните стандарти

2. Подобряване на цифровите умения и компетентности, необходими за цифровата трансформация – което изисква

 • основни цифрови умения и компетентности от ранна възраст
  • цифрова грамотност, включително борба с дезинформацията
  • компютърно образование
  • добро познаване и разбиране на технологиите с интензивно използване на данни, като например изкуствения интелект
 • задълбочени цифрови умения, които осигуряват повече специалисти в областта на цифровите технологии, и гаранции, че момичетата и младите жени са равностойно представени в обучението и работата в областта на цифровите технологии

Правовата държава и финансирането от ЕС

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/11/07/eu-funding-rule-of-law/

На сайта на Европейския парламент е публикувано съобщение за обвързването на финансирането с европейски средства  с принципа на правовата държава, ето  част от съобщението:

Преговорният екип на Парламента постигна на 5 ноември неофициално споразумение с председателството на Съвета за законодателство, което ще създаде механизъм за спиране на европейското финансиране за държава от ЕС, нарушила принципа на правовата държава.

Решението за спиране ще се взема от Съвета с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

Европейският парламент последователно изтъкваше, че европейските ценности са под заплаха и че средствата от дългосрочния бюджет на ЕС и плана за възстановяване не следва да попадат в ръцете на онези, които работят срещу демокрацията и основните права в ЕС. В доклад, приет на 7 октомври, Парламентът призова за укрепването на принципа на правовата държава чрез нов механизъм и ефективни санкции за страни, които го нарушават. Депутатите също така настояха, че европейските институции трябва да постигнат съгласие по правила, свързващи получаването на финансови средства от дадена държава със зачитането от нейна страна на върховенството на закона.

Принципът на правовата държава е залегнал в член 2 на Договора за Европейския съюз като една от ценностите, върху които е основан ЕС.

Наличието на корупция и зависими съдилища в дадена държава улеснява злоупотребите с отпуснатите ѝ европейски средства. Затова Комисията представи през 2018 г. законодателно предложение, което цели да защити финансовите интереси на ЕС при незачитане на принципите на правовата държава. Парламентът прие позицията си по предложението в началото на 2019 г. Досието е свързано с преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС и депутатите отстояваха позицията, че споразумение за бюджета за 2021-2027 г. е възможно само ако има съществен напредък по този законодателен акт. Лидерите на страните в ЕС постигнаха принципно споразумение през юли 2020 г. за обвързване на върховенството на закона с финансирането от бюджета. Германското председателство направи предложение как това обвързване да бъде реализирано на практика, но на пленарното заседание на 5 октомври депутатите определиха компромисния текст като недостатъчен.

„Механизъм, който никога не може да бъде задействан на практика заради задни вратички и неизчистени процедури, служи само на онези, които не искат да бъдат предприети мерки“, заяви Петри Сарвамаа (ЕНП, Финландия).

По темата бе постигнато споразумение на 5 ноември. В преговорите депутатите отстояха позицията, че законодателството трябва да има широк обхват и да покрива не само случаи на корупция и измами, но и нарушения на основни ценности като свободата, равенството и спазването на правата на човека, включително правата на малцинствата.

Договореният текст защитава интересите на крайните получатели на бюджетни средства като студенти, земеделски стопани и неправителствени организации. Те ще имат възможност да потърсят очакваните от тях средства директно от Комисията. „За нас беше от ключово значение крайните бенефициенти да не бъдат наказвани за провиненията на техните правителства и те да могат да продължат да получават обещаните им средства“, каза Ейдер Гардиасабал Рубиал.

Изменение на НК за киберпрестъпленията

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/10/28/nk-4/

Министерският съвет е внесъл в парламента изменения в Наказателния кодекс – и вече на първо четене са приети изменения в НК.

Става ясно, че НК се съобразява с Директива 2013/40/ЕС от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета. 

И аз съм писала точно преди година – октомври 2019 –  че ЕК открива процедура за лошо въвеждане на Директива 2013/40/ЕС.  Ще  трябва да се следи хода на този проект. 

проектът и мотивите

Свободата на изразяване или за необходимостта от ценностни избори

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/10/28/fr-3/

Министър-председателят се е произнесъл по повод проблемите между Франция и Турция, породили се от различното разбиране на пределите на свободата на изразяване. След убийството на учителя Пати и реакцията на Франция Ердоган казва:

“Франция действително е част от нацизма. Човекът, който ръководи Франция и който се нуждае от психиатрично лечение, започна да насърчава атаките срещу мюсюлманите”

И в тази ситуация   – Не си създавайте излишни проблеми, съветва Борисов.

Големите лидери са големи лидери, защото обсъждат големи проблеми. Не си създавайте излишни такива в трудното време, в което живеем. Търсете диалога, а не конфронтацията. Франция и Emmanuel Macron са били и ще продължат да бъдат стълб на европейското семейство. Това заявих пред моя приятел президента Макрон по време на Европейския съвет в Брюксел, това съм казал и на президента Recep Tayyip Erdoğan. И пред двамата дадох за пример европейска България, която продължава да е пример в отношенията със съседна Турция. Диалогът и уважението са пътят към стабилност и разбирателство в сложни времена като днешните.

Путин / Тръмп, Ердоган / Макрон, Русия / ЕС –  или ако става дума за медии – “две групи олигарси”, “двамата братя”:  нашият министър-председател   не обича да прави ценностни избори. 

Ако човек не знае, че България е Европейски съюз, по тези изказвания (Не си създавайте излишни проблеми) няма и да познае.

За сравнение  реакцията на официална Германия:  

Ние сме солидарни с Франция както по отношение на личните атаки на президента Ердоган срещу президента Макрон, които смятам за нова ескалация и които са абсолютно неприемливи, така и по отношение на борбата срещу ислямистките екстремисти, особено след ужасяващата терористична атака (убийството на френския учител), изтъкна външният министър Маас.

Британската регулация на платформите за видеосподеляне

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/10/22/vsp-uk/

Ofcom, британският конвергентен регулатор , днес публикува собственото си ръководство за   новите изисквания за платформите за видеосподеляне (VSP) в Обединеното кралство и подхода на Ofcom към регулирането.

Ofcom дава указания как да се определи дали дадена услуга попада в обхвата и основните законодателни изисквания към доставчиците, по-специално изискването за предприемане на подходящи мерки за защита на потребителите от определени видове вреди.

Това ръководство има за цел да помогне на заинтересованите страни да разберат задълженията, които ще се прилагат от 1 ноември 2020 г.