Tag Archives: Digital

Законодателен акт за цифровите пазари – общ подход на Съвета на ЕС

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/26/dma-general-approach/

 

Според прессъобщение от 25 ноември 2021 Съветът на ЕС прие позицията си („общ подход“) относно предложението за Законодателен акт за цифровите пазари (DMA) . Предложението има за цел да осигури конкурентен и справедлив цифров сектор с оглед насърчаване на иновациите, висококачествени цифрови продукти и услуги, справедливи цени и високо качество и избор. 

Онлайн платформите, предлагащи основни платформени услуги – като търсачки, услуги за социални мрежи и посреднически услуги – играят все по-важна роля в нашия социален и икономически живот. Няколко големи онлайн платформи имат твърде голяма пазарна сила и контрол върху цифровите екосистеми, което  се отразява негативно на лоялната конкуренция.

С това предложение министрите се стремят да създадат равни условия в цифровия сектор с ясни права и задължения за големите онлайн платформи. Регулирането на цифровия пазар на ниво ЕС трябва да  осигури равни условия и конкурентен и справедлив цифров сектор.

Предложението за DMA е насочено към вратарите, които контролират „услугите на основната платформа“.  Основните платформени услуги включват: онлайн посреднически услуги, онлайн търсачки, социални мрежи, облачни услуги, рекламни услуги и др.

Основните промени в първоначалното предложение на Комисията са следните:

 • текстът на Съвета съкращава сроковете и подобрява критериите за определяне на вратарите;
 • текстът включва приложение, което дефинира „активни крайни потребители“ и „активни бизнес потребители“;
 •  подобрения, за да направят структурата и обхвата на задълженията по-ясни и по-устойчиви на бъдещето;
 • текстът предлага ново задължение, което засилва правото на крайните потребители да се отписват от услугите на основната платформа;
 • разпоредбите относно регулаторния диалог са подобрени, за да се гарантира, че дискреционните правомощия на Европейската комисия да участва в този диалог се използват по подходящ начин;
 • за да се предотврати фрагментирането на вътрешния пазар, текстът потвърждава, че Европейската комисия е единственият изпълнител на регламента. Държавите-членки могат да упълномощават националните органи по конкуренция да започнат разследвания на възможни нарушения и да предадат своите констатации на Европейската комисия.

Общият подход, постигнат на Съвета на ЕС,   предоставя на председателството на Съвета на ЕС мандат за по-нататъшни дискусии с Европейския парламент, които са насрочени за 2022 г.

Законодателен акт за цифровите услуги – общ подход на Съвета на ЕС

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/26/dsa-general-approach/

 

Според прессъобщение от 25 ноември 2021, Съветът на ЕС  е приел позицията си („общ подход“) относно предложението за Законодателен акт  за цифровите услуги (DSA) . Основната цел на предложения DSA е да предпази потребителите от незаконни стоки, съдържание или услуги и да защити основните им права онлайн . Актът модернизира част от директивата за електронната търговия от 2000 г. Предложението следва принципа, че това , което е незаконно офлайн, трябва да бъде незаконно и онлайн .  Определя се отговорността на доставчиците на посреднически услуги  като социални медии и онлайн пазари.

Правилата, предложени от DSA, са проектирани асиметрично, което означава, че по-големите посреднически услуги със значително обществено въздействие ще бъдат обект на по-строги правила. След като бъде приет, DSA ще осигури модерна, ориентирана към бъдещето рамка за управление и ще определи ясни задължения за надлежна проверка за онлайн посреднически услуги.

Основните промени спрямо  първоначалното предложение  на Комисията са следните:

 • Текстът изяснява и подобрява разпоредбите относно обхвата на DSA;
 • Текстът на Съвета изрично включва онлайн търсачки;
 • Текстът на Съвета предвижда засилена защита на непълнолетните онлайн;
 • Текстът на Съвета добавя задължения за онлайн пазарите и търсачките, както и по-строги правила за много големи онлайн платформи (VLOP);
 • Текстът на Съвета разширява задължението за уведомяване за подозрение за тежки престъпления до всички хостинг услуги, а не само до онлайн платформите;
 • За да се наблюдава спазването на задълженията на DSA, текстът включва по-подробни разпоредби относно „функцията за съответствие“, която VLOP или много големи онлайн търсачки (VLOSE) трябва да установят;
 • Текстът позволява на националните органи да издават заповеди относно незаконно съдържание онлайн директно на доставчиците на услуги и налага задължение на доставчиците на услуги да информират националните органи за своите действия (задължение за обратна връзка);
 • Текстът на Съвета запазва принципа на държавата на произход и в същото време предоставя изключителни правомощия за прилагане на Европейската комисия, което й позволява да се справя със системни нарушения, извършени от VLOP или VLOSE

Общият подход, постигнат на заседанието на Съвета (ноември 2021), допълва позицията за преговори, договорена вече от Съвета, и предоставя на председателството на Съвета мандат за по-нататъшни дискусии с Европейския парламент, които са насрочени за 2022 г.

Цифровите политики в Германското коалиционно споразумение

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/25/digital-8/

В Туитър от член на ЕП от Зелените научаваме какво включва подписаното в Германия политическо споразумение в областта на цифровото общество и цифровата икономика. Eто препратката към превод на английски език.

Интересна част от коалиционното споразумение в светлината на протичащите  момента разговори по политики с оглед подписване на българско политическо споразумение.

https://platform.twitter.com/widgets.js

За забрана на насочената реклама, разполагана на базата на проследяване на онлайн поведението

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/24/targeted-ad/

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е независим европейски орган, който допринася за единното прилагане на правилата относно защитата на данните  в Европейския съюз и насърчава сътрудничеството между органите за защита на данните в ЕС. ЕКЗД е съставен от представители на националните органи за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).

Тази седмица ЕКЗД  отправя директен призив към законодателите на ЕС да прилагат по-строги правила относно таргетираната реклама в полза на алтернативи, които не изискват проследяване и профилиране на интернет потребителите  – и  да обмислят „поетапно премахване, водещо до забрана на таргетираната реклама въз основа на  проследяване“.

ЕКЗД настоява профилирането на деца с цел  насочване на реклами „като цяло да бъде забранено“.

Изявлението на борда срещу таргетираната, базирана на проследяване, реклама онлайн

В писмо, адресирано до политиците от ЕС и САЩ, по-рано през годината международна  коалиция от 55 организации и повече от 20 експерти, включително групи като Privacy International, Open Rights Group, Центъра за цифрова демокрация, Фондацията за нова икономика, Beuc, Edri и Fairplay – настоява за законодателни действия, призовавайки за забрана на рекламите, които разчитат на „систематично   наблюдение“ на интернет потребителите.

 

Регламент за цифровите пазари

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/24/dma/

Комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите IMCO прие   с 42 гласа „за“, двама „против“ и един „въздържал се“ позицията си относно предложението за Регламента за цифровите пазари (DMA).

Докладчикът Андреас Шваб  (ЕНП, Германия) каза: „ЕС се застъпва за конкуренция , но ние не искаме по-големите компании да стават все по-големи, без да стават по-добри,  и за сметка на потребителите и европейската икономика. Днес е ясно, че правилата за конкуренция сами по себе си не могат да се справят с всички проблеми, пред които сме изправени с технологичните гиганти и способността им да определят правилата, като се ангажират с нелоялни бизнес практики. Законодателният акт за цифровите пазари ще изключи тези практики, изпращайки силен сигнал до всички потребители и бизнеси в единния пазар: правилата се определят от съзаконодателите, а не от частни компании!

Досието DMA трябва да бъде гласувано в пленарната зала през декември 2021 г. След това предстоят преговори с държавите по време на  Френското председателство на Съвета на ЕС.  

Медийното изключение в предложението за Регламент за цифровите услуги

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/24/dsa_-media-exemption/

 Регламентът за цифровите услуги DSA е дългоочаквано законодателно предложение, в което се казва, че уредбата  зачита основните права и че „трябва да се тълкува и прилага в в съответствие с тези основни права, включително свободата на изразяване и информация като свободата и плурализма на медиите.”

Един от най-оспорваните аспекти на предложението за DSA е  възможността на платформите да вземат решения относно законността на съдържанието при получаване на обосновано уведомление за предполагаема незаконосъобразност. Сложността е в това, че

а. различните държави имат различни дефиниции за законно съдържание и

б. уредбата се интересува и от съдържание, което не е незаконно, но причинява или може да причини вреда.  

Измененията в предложението за DSA, внесени от комисията по култура на Европейския парламент (CULT) и комисията по правни въпроси (JURI)  се отнасят до защитата на  свободата на медиите от надзора на платформата. Предлага се медийно изключение – CULT твърди, че „на търговските онлайн платформи не трябва да се позволява да упражняват надзорна функция над законно разпространявано онлайн съдържание, произхождащо от доставчици на услуги с редакционна отговорност; JURI предлага на платформите да се забранява премахването, забраняването на достъпа, спирането или по друг начин намесата в медийни публикации.

Коя е по-голямата  опасност:  намесата на платформите, което ще решават какво е медия и какво е незаконно,  или  потенциалният пробив за  дезинформация и потенциално незаконно съдържание?  Дискусията  в търсене на баланс се води активно. 

Едно събитие на EDMO по темата, очаква се видеозапис.

И още една реакция – експерти призовават ЕП да отхвърли медийното изключение:

Като журналисти и експерти по дезинформация    сме загрижени за широкото и двусмислено определение на това какво представлява „публикация в пресата“ и „аудиовизуална медийна услуга“. Определението, предложено от JURI,  включва „традиционни“ вестници и списания и  изключва академични и научни публикации. Неясно е и   кои са „доставчици на редакционно съдържание“.

Изследванията постоянно идентифицират злонамерени или просто ненадеждни участници, представящи съдържанието си като достоверна журналистика, като същевременно  разпространяват дезинформация и реч на омразата. Опитът ни като журналисти и изследователи на дезинформация показва, че е практически невъзможно да дефинираме смислено кой или какво е легитимна „публикация в пресата“ в онлайн средата.

Споделяме опасенията, че платформите често действат произволно в решенията си за модериране на съдържанието. Например, информаторите във Facebook Франсис Хауген и Софи Джанг разкриха дълбоки недостатъци в начина, по който компанията дава приоритет на географските райони и лицата, върху които фокусира усилията си за модериране на съдържанието. Решението обаче не е да създавате вратичка за организации, които твърдят, че са надеждни медии. По-доброто решение е да се съсредоточи върху засилването на прозрачността, контрола на данните и разпоредбите за прилагане на DSA. По-специално правомощията за одит са жизненоважни, за да се гарантира, че автоматизираните практики за модериране на съдържание са отговорни. Разпоредбите за одит следва да бъдат подобрени, като се даде възможност на проверени гражданско общество и разследващи журналисти — не само изследователи — да имат достъп до данни от платформата, за да помогнат за идентифицирането и смекчаването на системните рискове. От друга страна, платформите следва да бъдат възпрепятствани да цитират сигурността или търговските тайни като извинение да не предоставят достъп до данни, които са необходими за защита на обществения интерес. 

DSA трябва да отразява нашата нужда от медиен плурализъм, културно, езиково разнообразие и лесен достъп до надеждни новини и информация. Ако освободи  широко дефинираните „доставчици на редакционно съдържание“ и „доставчици на медийни услуги“  от всякакво модериране, рискуваме да превърнем DSA в магистрала за реч на омразата и дезинформация. 

В светлината на горното ви призоваваме да отхвърлите медийното изключение.

Право да не си свързан

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/21/disconnected/

След като много е казано за правото на интернет  и правото на комуникацияЕвропейският парламент e приел в началото на годината резолюция за  правото да не си свързан  – засега става дума за връзката само с работодателя,  right to disconnect from work.

Парламентът иска да защити основното право на служителите да се откъснат от работа и да не са достъпни извън работното време, се казва в официалното съобщение. Условията създадоха “култура на постоянно дежурство”, като служителите са лесно достъпни по всяко време и навсякъде, включително извън работното време. Технологията направи възможна дистанционната работа, докато пандемията Covid-19 и блокирането я направиха широко разпространена.

 

37%   от работещите в ЕС започнаха да работят  дистанционно

 Размива се разликата между работа и личен живот. Много хора се налага да работят извън редовното си работно време, което влошава баланса между професионалния и личния им живот.

Напомнят се и изискванията на Директивата за работното време, която определя максимална продължителност на работното време и минимална продължителност на времето за почивка.

Дезинформация: още компании и организации се присъединяват към Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/16/disinfo-code-2/

Днес Комисията приветства 16 нови участника, които се присъединяват към изготвянето на  измененията на Кодекса за поведение във връзка с  дезинформацията, като се вземат предвид 10-те препоръки от Европейската група на регулаторите за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), представени вчера, за да го превърнат в силна рамка за мониторинг, базирана на Насоките на Комисията.

Вера Йоурова, заместник-председател по въпросите на ценностите и прозрачността, каза: „Приветствам всички нови участници, присъединяващи се към Кодекса. Единственият начин за борба с дезинформацията е да работим заедно: гражданското общество, компаниите и регулаторите. Нуждаем се от ревизиран Кодекс срещу дезинформацията, със силна рамка за наблюдение, базирана на показатели за ефективност.

Тиери Бретон, комисар по вътрешния пазар, добави: „Тъй като преговорите за DSA напредват бързо, очаквам с нетърпение добро сътрудничество както на съществуващите, така и на новите подписали, за да гарантираме, че новият Кодекс е готов преди приемането на новите правила. Препоръките на ERGA, включително за подробен анализ на месечната програма за мониторинг на дезинформацията за COVID-19, ще помогнат за формирането на стабилен мониторинг на ревизирания Кодекс.”

Комисията очаква подписалите страни да надграждат силно тези препоръки и да включат ERGA в процеса на изготвяне на измененията, по-специално във връзка с мониторинга на Кодекса.

Комисията приветства Twitch, Adobe, Havas, The Bright App, Neeva, Reporters Without Borders, VOST Europe, the Netherlands Organisation for applied scientific research (TNO), Maldita, PagellaPolitica, Demagog, MediaMath, Integral Ad Science, the GARM initiative, Crisp Thinking   и Newsback, които  се присъединяват към процеса на изготвяне на измененията като  бъдещи страни по Кодекса.

Решение на Общия съд по делото Google and Alphabet v Commission (Google Shopping)

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/13/google-and-alphabet-v-commission-google-sho/

Стана известно решението на Общия съд по дело T‑612/17, Google LLC, установена в Маунтин Вю, Калифорния (САЩ), и Alphabet, Inc.  v Европейската комисия.

1 Google LLC, преди Google Inc., е компания в Съединените щати, специализирана в продукти и услуги, свързани с интернет. Той е известен главно със своята търсачка, която позволява на интернет потребителите да намират и осъществяват достъп до уебсайтове, които отговарят на техните изисквания, посредством браузъра, който използват, и хипервръзките . От 2 октомври 2015 г. Google LLC е изцяло притежавано дъщерно дружество на Alphabet, Inc., крайната компания майка на групата (заедно „Google“).

2 Търсачката на Google, достъпна на http://www.google.com или на подобни адреси с разширение за код на държавата, позволява да се получават резултати от търсенето и да се показват на страници, които се появяват на екраните на интернет потребителите. Тези резултати или се избират от търсачката според общи критерии и без уебсайтовете, към които те свързват, плащат на Google, за да се покажат („общи резултати от търсенето“ или „общи резултати“), или се избират в съответствие със специализирана логика за конкретен тип извършено търсене („специализирани резултати от търсене“, наричани още „вертикални“ или „универсални резултати от търсене“; „специализирани резултати от търсене“). Специализираните резултати от търсенето могат да се появят без никаква конкретна намеса от страна на интернет потребителя заедно с общи резултати от търсенето на същата страница („страница(и) с общи резултати“) или могат да се появят самостоятелно в отговор на запитване, въведено от интернет потребителя на една от специализираните страници на търсачката на Google или след активиране на връзки, появяващи се в определени области на страниците с общи резултати на Google. Google е разработил различни специализирани услуги за търсене, например за новини, местна бизнес информация и оферти, полети или пазаруване. Това е последната категория, която е предмет на разглеждане в случая.

3 Специализираните услуги за търсене за пазаруване („услуги за сравнително пазаруване“) не продават сами продукти, а сравняват и избират офертите на онлайн продавачите, предлагащи търсения продукт. Тези продавачи могат да бъдат директни продавачи или платформи за продажби, обединяващи офертите на множество продавачи, от които търсеният продукт може да бъде поръчан незабавно (eBay, Amazon, PriceMinister или Fnac са сред най-известните).

4 Подобно на общите резултати от търсенето, специализираните резултати от търсене могат да бъдат това, което понякога се нарича „естествени“ резултати, които не се заплащат от уебсайтовете, към които свързват, дори ако са уебсайтове на търговци. Редът, в който тези естествени резултати се показват на страниците с резултати, също не зависи от плащането.

5 Страниците с резултати на Google, подобно на тези на други търсачки, съдържат освен това резултати, които от друга страна се плащат от уебсайтовете, към които се свързват. Тези резултати, обикновено наричани „реклами“, също са свързани с търсенето на интернет потребителя и се отличават от естествените резултати от общо или специализирано търсене, например с думата „Реклама“ или „Спонсорирано“. Те се появяват в определени пространства на страниците с резултати или сред другите резултати. Те могат да бъдат под формата на специализирани резултати от търсенето и всъщност някои от специализираните услуги за търсене на Google се основават на платен модел за включване. Показването на тези резултати е свързано с ангажименти за плащане, поети от рекламодателите на търгове. При някои обстоятелства могат да бъдат приложени допълнителни критерии за подбор. Рекламодателите плащат на Google, когато интернет потребител кликне и по този начин активира хипервръзката в рекламата си, която води до техния собствен уебсайт.

6 Резултатите на Google могат да включват  всички видове резултати, посочени в параграфи 2 до 5 по-горе.

7 Други търсачки предлагат общи услуги за търсене  като Alta Vista, Yahoo, Bing или Qwant. Има и специфични търсачки  като Bestlist, Nextag, IdealPrice, Twenga, Kelkoo

8  Google предоставя на интернет потребителите услуга за сравнително пазаруване от 2002 г. в Съединените щати и приблизително две години по-късно постепенно разшири тази разпоредба до определени страни в Европа.

По жалби до ЕК Комисията е приела, че  благоприятното третиране в резултатите на Google на връзките към собствените специализирани услуги за търсене на Google в сравнение с връзките към конкурентни специализирани услуги за търсене е в състояние да наруши член 102 от ДФЕС и член 54 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). На 27 юни 2017 г. Комисията приема Решение C(2017) 4444   относно производства по член 102 ДФЕС и член 54 от Споразумението за ЕИП (дело AT.39740 – Google Search (Shopping)) („оспорваното решение“). ЕК констатира нарушение и определя имуществена санкция в размер на 2 424 495 000 EUR.

Google  обжалва, като не оспорва факта, че заема господстващо положение на  националните пазари на услуги за общо търсене. Обжалването е на шест основания – санкцията е неоправдана на пет основания, а ако се окаже оправдана, е твърде висока.

Съдът, след решение в 700 параграфа, констатира финално, че Комисията правилно е заключила в член 1 от обжалваното решение, че чрез злоупотреба с господстващото положение на националните пазари за общи услуги за търсене, Google е нарушил член 102 от ДФЕС и член 54 от Споразумението за ЕИП.

А също, че размерът на глобата, наложена в обжалваното решение, трябва да бъде потвърден. Следователно, предявеният при условията на евентуалност иск за отмяна или намаляване на глобата трябва да бъде отхвърлен.

Прессъобщение на Съда

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г.

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/13/desi/

 

Европейската комисия публикува днес резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г., с който се проследява напредъкът, постигнат в държавите — членки на ЕС, в областта на цифровата конкурентоспособност при човешкия капитал, широколентова свързаност, интегрирането на цифровите технологии от предприятията и цифровите обществени услуги.

Dокладите DESI за 2021 г.  дават известна представа за ключовите развития в цифровата икономика и общество през първата година от пандемията от COVID-19.

Всички държави — членки на ЕС, отбелязват напредък в областта на цифровизацията, но общата картина в държавите членки е смесена, и въпреки известно сближаване, разликата между първите в ЕС и тези с най-ниски резултати в DESI остава голяма. Независимо от тези подобрения, всички държави членки ще трябва да положат съгласувани усилия за постигане на целите за 2030 г., определени в цифровото десетилетие на Европа.

България:  DESI country profile (EN) / DESI country profile (BG)

В областта на човешкия капитал България се нарежда на последно място сред 27-те държави от ЕС  и така остава доста под средното равнище за ЕС. Общото равнище на основните цифрови умения в България е най-ниското в ЕС; делът на лицата с поне основни умения в областта на цифровите технологии възлиза на 29 % от българското население на възраст от 16 до 74 години, докато средно за ЕС този дял е 56 %.

Повече информация тук.

Мета ще намали категориите, които използва за таргетирана реклама

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/10/ad/

Фейсбук  разчита на таргетирана реклама за по-голямата част от своите 86 милиарда долара годишни приходи. Компанията (вече Мета)  предоставя  на рекламодателите  място за персонализиране на търговските съобщения, политическата и социална реклама  – като  марките   могат да насочват рекламите си към потребители на Фейсбук, но и на Инстаграм и Месинджър,  които се интересуват от теми, толкова специфични като LGBTQ културата или католицизма.

Новината е, че Мета планира да премахне възможността  рекламодателите да насочват реклами към хора въз основа на техните взаимодействия със съдържание, свързано със здраве, раса и етническа принадлежност, политическа принадлежност, религия, сексуална  ориентация и хиляди други теми, които могат да бъдат квалифицирани като по-лични или чувствителни.

През 2019 г. Министерството на жилищното строителство и градското развитие съди Facebook за това, че позволява на наемодателите и продавачите на жилища да насочват кой може да вижда реклами за техните имоти в платформата въз основа на характеристики като раса, религия и национален произход. А през 2017 г. ProPublica установява, че алгоритмите на Facebook са генерирали рекламни категории за потребители, интересуващи се от теми като „мразещи евреите“ и „как да се изгарят евреи“. Facebook   деактивира антисемитските рекламни категории след доклада на ProPublica.

Бизнесът няма да е доволен от обявените промени, които ще влезат в сила на 19 януари следващата година. Няма да са доволни и групи и организации, които разчитат на платформата за набиране на средства: според тях решението води  до по-малко благотворителни дарения, ограничени публични дебати и по-малко информирана общественост. Рекламата във Фейсбук,  Инстаграм и Месинджър,  която е фино настроена към интересите на хората, често е по-достъпна и по-ефективна от рекламата по телевизията и други медии, се казва в публикацията на Ню Йорк Таймс.

Франсис Хаугън пред ЕП: DSA може да бъде глобален златен стандарт

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/09/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81-%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B5%D0%BF-dsa-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B3%D0%BB/

На 8 ноември 2021 в Европейския парламент се проведе изслушване на Франсис Хоугън по покана на комисията IMCO. Изслушването беше поредното след явяването на Хоугън в Сената на САЩ  и пред Британския парламент и продължи около три часа.

„Законът за цифровите услуги, който сега е пред този парламент, има потенциала да бъде глобален златен стандарт“, казва Хаугън. „Това може да вдъхнови други страни, включително моята, да следват нови правила, които да защитят нашите демокрации, но законът трябва да е силен и да се прилага твърдо. В противен случай ще загубим тази възможност, явяваща се  веднъж на поколение,  да съгласуваме бъдещето на технологиите и демокрацията“, смята Хаугън и тази оценка е разпространена масово от медиите и агенциите.

Обхватът

Хауген е на мнение, че DSA трябва да бъде разширен, за да включва в обхвата си онлайн съдържание, което не е непременно незаконно, но нарушава правилата и условията на платформата, и трябва да принуди платформите да поемат отговорност не само за разпространението на незаконно съдържание, но и за съдържание, което не е незаконно,  като например манипулиране на изборите и дезинформация, причиняваща вреди върху  психичното здраве.

Изключенията

„Дяволът ще бъде в детайлите. Ако предвидите освобождаване от прозрачност за всичко, класифицирано като „търговска тайна“, компаниите ще кажат, че всичко е търговска тайна“, предупреждава Хаугън,  подчертавайки изключителното значение на прозрачността  и важността на  достъпа до информация за функционирането  на Facebook за независими изследователи, разследващи журналисти и неправителствени организации. 

Хауген също така смята, че медиите не трябва да бъдат изключени от Закона за цифровите услуги, тъй като правилата трябва да бъдат неутрални, за да се борят с вредно (но не незаконно) съдържание като дезинформация. „Позволете ми да бъда много ясна – всяка съвременна дезинформационна кампания ще използва новинарските медийни канали  в онлайн платформите.”

Таргетираната реклама

Хаугън не подкрепя пълната забрана за таргетираната реклама, лишавайки депутатите, които настояват з забраната, от така необходим съюзник, пише Политико.

Видеозапис на изслушването

Тиери Бретон: Цифровият пакет да се приеме по време на Френското председателство на Съвета на ЕС

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/11/09/dsa-3/

Европейският комисар по вътрешния пазар Тиери Бретон  е заявил след срещата с Франсис Хаугън в Европейкия парламент вчера, че ще настоява и ще поеме отговорността  цифровият пакет DSA/DMA да бъде приет по време на Френското председателство (първата половина на 2022).

Европа се отнася сериозно към регулирането на цифровия Див Запад. Скоростта е всичко:  имаме нужда   пакетът DSA/DMA  да бъде приет през първата половина на 2022 г., цитира Ройтерс.

Pi ar Sevi Boiko: досъдебно производство, но за какво

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/10/30/pi-ar-sevi/

Един случай, който заслужава отбелязване.

На 10 септември 2021 г. на заседание на парламентарна комисия присъства главният прокурор, в случая Иван Гешев.  Обсъждат се важни законови промени, свързани с прокуратурата.  Всички погледи и камери са обърнати към него, и той знае това. Гешев  държи телефон. Появяват се кадри, на които е  телефонът, екранът,  дейността, която Гешев извършва – чат в Телеграм, и лицето с което чати – Pi ar Sevi Boiko.

Снимките се разпространяват в медиите. Pi ar Sevi Boiko потвърждава, че има такъв чат. Преобладаващ обществен интерес.

И след това – досъдебно производство. За какво? – “Който узнае неадресирано до него съобщение, изпратено по електронен път.”

Както напомня Медиапул, в такива случаи прокуратурата не се интересува за какво става дума, а само кой прави информацията публична.

По мое мнение става дума за публична фигура на обществено място по време на събитие, представляващо обществен интерес, ангажирана с паралелна  дейност, представляваща обществен интерес:

 • Главният прокурор няма т.нар. оправдано очакване за тайна на личния живот (reasonable expectation of privacy) по време на обществено обсъждане на законови промени в присъствието на множество камери, свидетелстващи за огромния интерес към него самия и към събитието.
 • Това, което снимките показват – че  по време на обсъждането главният прокурор води разговор с лица от най-приближения кръг (Pi ar Sevi) на лидер на политическа партия (Boiko) – e принос към дебати с важно обществено значение.

Транспониране на Европейския кодекс за електронни съобщения

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/10/25/telecom-code/

Комисията обяви, че е изпратила мотивирано становище до Естония, Испания, Хърватия, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Швеция за липсата на уведоми Комисията за пълното транспониране на Европейския кодекс за електронни съобщения (EECC).

Това е втората стъпка в процедурата за нарушение, започната през февруари 2021 г., когато Комисията изпрати официални уведомителни писма до 24 държави-членки, тъй като не са уведомили за пълно транспониране. Държавите имат два месеца, за да отговорят на Комисията, или Комисията може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз.

Европейският кодекс за електронни съобщения, който актуализира регулаторната рамка на европейския телекомуникационен сектор, влезе в сила през декември 2018 г. и държавите разполагаха с две години, за да приложат правилата му.  Органът на европейските регулатори на електронните съобщения (BEREC) разработи и публикува насоки за работа за успешно прилагане на новите правила.

В съответствие с Кодекса, през декември 2020 г. Комисията прие  законодателство, за да засили конкуренцията, хармонизацията на регулациите и равнопоставеността на всички участници на пазара, както и да защити потребителите и да позволи справедливи цени и разнообразни оферти за интернет и телефонни услуги:

 •   делегиран регламент, определящ единни максимални тарифи за терминиране на глас в целия Съюз, които операторите могат да си таксуват взаимно за доставяне на фиксирани и мобилни повиквания между техните мрежи.;
 •  актуализирана препоръка за съответните пазари, актуализираща списъка с предварително определени пазари, които европейските национални регулаторни органи трябва редовно да следят.

Factsheet on the European Electronic Communications Code

European Electronic Communication Code

Connectivity for a European Gigabit society

New EU telecom rules: latest actions in time for transposition deadline – Press release

Заключения на Европейския съвет 21-22 октомври 2021 г.

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/10/23/eur_council/

Eвропейският съвет публикува Заключения от заседанието си на 21-22 октомври 2021 г. Наред с кризата с COVID19, енергийната политика, оттеглянето на Меркел и миграцията, централно място в заседанието заемат въпросите на цифровата трансформация на ЕС – ето съответната част  от Заключенията:

 ЦИФРОВА СФЕРА


6. Европейският съвет припомня целта на ЕС да се гарантира цифровата
трансформация на Европа, която ще стимулира нашия икономически растеж,
създаването на работни места и конкурентоспособността и ще укрепи цифровия
ни суверенитет по открит и утвърждаващ собствените позиции начин. Това ще
засили нашата устойчивост и ще улесни екологичния преход. За тази цел
Европейският съвет подчертава необходимостта от приобщаващи и устойчиви
политики в областта на цифровите технологии, и поспециално от
съсредоточаване върху цифровите умения и цифровото образование.

7. Европейският съвет призовава за бързо разглеждане на предложението на
Комисията за решение за създаване на политическа програма до 2030 г. „Път към
цифровото десетилетие“, с която се изпълнява Цифровият компас.

8. Европейският съвет направи преглед на напредъка по програмата в областта на
цифровите технологии и по ключови законодателни досиета. Той насърчава
съзаконодателите да постигнат споразумение по Регламента за роуминга до края
на годината и ги приканва да продължат да работят по предложенията за
законодателен акт за цифровите услуги и законодателен акт за цифровите пазари с
оглед на постигането на амбициозно споразумение във възможно найкратък срок.
Наред с това Европейският съвет изтъква, че е важно да се постигне бърз
напредък по други съществуващи и бъдещи инициативи, поспециално:

извличане на ползи от данните в Европа, поспециално чрез всеобхватна
регулаторна рамка, която благоприятства иновациите и улеснява подобрата
преносимост на данните и справедливия достъп до тях и гарантира
оперативна съвместимост;

прилагане на оставащите мерки, необходими за създаването на специфични
секторни пространства на данни, както е посочено в Европейската стратегия
за данните от февруари 2020 г., и изготвяне на пътна карта за този процес;

създаване на благоприятна за иновациите регулаторна рамка за изкуствения
интелект, за да се ускори внедряването на тази технология както от частния,
така и от публичния сектор, като същевременно се гарантират безопасността
и пълното зачитане на основните права;

определяне на общи стандарти и постигане на съгласие относно
координиран подход за Европейска рамка за цифрова самоличност; и

насърчаване на създаването на авангардна европейска екосистема за
микрочипове по цялата верига за създаване на стойност и изграждане на
допълнителна устойчивост, включително по отношение на суровините, тъй
като това е от решаващо значение за избягването на недостиг, който
възпрепятства цифровата ни трансформация. Във връзка с това
Европейският съвет очаква предстоящото предложение за европейски
законодателен акт за чиповете.

9. Европейският съвет разгледа проблема за значителното увеличаване на
злонамерените действия в киберпространството, целящи подкопаване на нашите
демократични ценности и сигурността на основните функции на нашите
общества. Той отново заявява непоколебимия си ангажимент за следване на
демократичните ценности както онлайн, така и офлайн. В този контекст
Европейският съвет потвърждава отново ангажимента на ЕС за отворено,
свободно, стабилно и сигурно киберпространство и настойчиво приканва
държавите по целия свят да се придържат към тези норми и да ги прилагат. Той
призовава за постигане на напредък в работата по предложението за преработена
директива за мрежовата и информационна сигурност, предложението за
директива относно устойчивостта на критичните субекти и инструментариума за
кибердипломация. Европейският съвет подчертава, че е необходима ефективна
координация и готовност с оглед на заплахите за киберсигурността. Във връзка с
това той подчертава колко е важно понататъшното разработване на рамката на
ЕС за управление на кризи в областта на киберсигурността и на ефективна
реакция на равнище ЕС на мащабни инциденти и кризи в областта на
киберсигурността, включително чрез провеждане на учения и чрез проучване на
потенциала на инициативата за съвместно киберзвено. Европейският съвет
подчертава необходимостта от засилване на действията в борбата с
киберпрестъпността, поспециално атаките със софтуер за изнудване, и от
укрепване на сътрудничеството с държавите партньори, включително в рамките
на многостранни форуми. Европейският съвет очаква резултатите от текущия
преглед на политическата рамка на ЕС за кибернетична отбрана.

10. Европейският съвет изтъква значението на цифровата свързаност, включително
чрез оценка на целесъобразността на понататъшното разработване на сигурна
свързаност, базирана в космоса. Следва да се разработи и насърчава модел на
европейска надеждна свързаност, основан на ценностите на ЕС, на доверие,
прозрачност и отчетност. Партньорствата с единомислещи държави играят
централна роля за утвърждаване на нашите интереси и ценности на световната
сцена. Съветът по търговия и технологии бележи важен етап в засилването на
трансатлантическото сътрудничество в цифровата сфера.

ЕК: Създадена е експертна група за насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията чрез образование и обучение

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/10/12/media_literacy-3/

Според прессъобщение на ЕК от днес, в изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие в областта на цифровото образование,  е  създадена  експертна група за насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията чрез образование и обучение.

25 експерти с богат опит в областта на образованието, социалните медии, технологиите и журналистиката от 17 различни държави членки ще имат важната задача да определят обхвата на проблема и направят преглед на най-добрите практики. Те ще разработят конкретни насоки за учителите и преподавателите за борбата с дезинформацията и за развитие на цифровата грамотност на учащите. България е представена от Вени Марковски.

Неотдавнашно проучване на Евробарометър  показва, че  37% от отговорилите европейци ежедневно срещат новини, за които смятат, че представят погрешно действителността или дори са неверни.

Групата ще проведе четири заседания.

Съд на ЕС: Декомпилиране на компютърни програми за отстраняване на грешки

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/10/09/ip-11/

Стана известно решение на Съда на ЕС по дело  C‑13/20 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от cour d’appel de Bruxelles (Апелативен съд Брюксел) (Белгия)  в рамките на производство по дело Top System SA срещу État belge (белгийската държава).

Авторско право и сродни права — Правна закрила на компютърните програми — Директива 91/250/ЕИО — Член 5 — Изключения от ограничените действия — Действия, необходими за отстраняване на грешки от легитимния приобретател — Понятие — Член 6 — Декомпилация — Условия

Top System е учредено по белгийското право дружество, което разработва компютърни програми и предоставя услуги в областта на информационните технологии. Selor е публичният орган, отговарящ в Белгия за подбора на служители за  администрацията. По искане на Selor Top System разработва няколко приложения за специфичните нужди на Selor на базата на своя рамков софтуер.  Selor притежава лиценз за приложенията. В процеса на работа възникват проблеми и компанията се обръща към съда с искане на установи, че  Selor е извършил  декомпилацията на неговия рамков софтуер (TSF)  в нарушение на изключителните права на Top System върху този софтуер.

Selor признава, че е извършил  декомпилация на част от TSF, за да деактивира дефектна функция, но твърди, че има право, за да се отстранят някои грешки в проектирането, засягащи TSF, които правят невъзможно използването на приложенията.  Selor се позовава и на своето право по член 6, параграф 3 от LPO да наблюдава, изучава или изпитва функционирането на съответната програма, за да определи идеите и принципите, заложени в съответните функции на TSF, с цел да намери начин да предотврати спънките, предизвикани от тези грешки.

При тези обстоятелства cour d’appel de Bruxelles (Апелативен съд Брюксел) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)      Трябва ли член 5, параграф 1 от [Директива 91/250] да се тълкува в смисъл, че разрешава на легитимния приобретател на компютърна програма да я декомпилира изцяло или отчасти, когато декомпилацията е необходима за отстраняването на грешки, засягащи функционирането на програмата, включително когато отстраняването им се изразява в деактивиране на функция, засягаща правилното функциониране на приложението, включващо тази програма?

2)       При утвърдителен отговор трябва ли освен това да са изпълнени условията по член 6 от Директивата или други условия?“.

Съдът  реши:

1)      Член 5, параграф 1 от Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми трябва да се тълкува в смисъл, че легитимният приобретател на компютърна програма има право да декомпилира изцяло или отчасти същата, за да отстрани грешки, засягащи функционирането на тази програма, включително когато отстраняването на грешки се състои в деактивиране на функция, която засяга правилното функциониране на приложението, включващо посочената програма.

2)      Член 5, параграф 1 от Директива 91/250 трябва да се тълкува в смисъл, че легитимният приобретател на компютърна програма, който иска да извърши декомпилацията на тази програма с цел отстраняване на грешки, засягащи функционирането ѝ, не е длъжен да изпълни изискванията, предвидени в член 6 от тази директива. Посоченият приобретател обаче има право да извърши такова декомпилиране само в необходимата за споменатото отстраняване на грешки степен и при спазване, евентуално, на условията, предвидени в договора с носителя на авторското право върху посочената програма.

ЕС Кодекс на поведение срещу речта на омразата онлайн: шести доклад за прилагането

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/10/09/hate-7/

Шестата оценка на Кодекса за поведение за противодействие на незаконната реч на омразата онлайн показва, че  средната стойност на уведомленията, прегледани в рамките на 24 часа, остава висока (81%), но е по-ниска в сравнение с 2020 г. (90,4%). Средният процент на премахване на незаконно съдържание  (62,5%) също е по -нисък в сравнение с 2019 и 2020 г. Въпреки това, нивото остава  забележително. TikTok  е включен в оценката за първи път и се представя добре (80.1% премахвания).

2021_10_07_Factsheet_Code_of_Conduct_SPP.pdf.pdf_-_2021-10-09_16.07.19Както и при противодействието срещу дезинформацията, очакваният законодателен акт за цифровите услуги (DSA) ще предостави паралелен втори стълб (правен) на противодействието срещу речта на омразата.

Резултатите, постигнати от компаниите, са неравномерни, поради което ЕК разчита на правото да  предостави силни регулаторни инструменти за борба с незаконната реч на омразата онлайн.

Инстаграм и децата

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/10/04/instagram/

37 -годишната Франсис Хогън, която е работила досега за Facebook, е интервюирана в неделя за предаването 60 минути на CBS. Хогън казва, че разполага с вътрешни документи, които  доказват, че Facebook многократно е давал приоритет на „растежа пред безопасността“. Хогън е поканена да даде показания пред подкомисията на Сената във вторник, 5 октомври 2021,  в изслушване, озаглавено „Защита на децата онлайн“, за изследванията на ефекта на Instagram върху психичното здраве на младите потребители.

Вътрешно проучване на Facebook (което притежава Instagram) установява, че Instagram влияе върху психичното здраве на тийнейджърите, но FB не споделя констатациите от изследването, че платформата е „токсично“ място за много младежи. Според Wall Street Journal  32% от анкетираните тийнейджърки казват, че  Instagram ги кара да се чувстват по -зле.

„Има  конфликт на интереси между това, което е добро за обществеността,  и това, което е добро за Facebook“, казва Хогън. „Facebook отново и отново избира да оптимизира за собствените си интереси, като например да печели повече пари.“

Facebook категорично отрича това твърдение, заявявайки, че дава значителни суми   за безопасност  и  има 40 000 души, работещи за  сигурността във Facebook.