Tag Archives: SNI

Съд на ЕС: Регламент № 1215/2012: международна компетентност относно засягане на доброто име на юридическо лице в интернет

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/09/22/1215-2012/

Вече е известно заключението на Генералния адвокат Бобек по дело  C‑194/16 Bolagsupplysningen OÜ Ingrid Ilsjan срещу Svensk Handel AB по преюдициално запитване от Естония.

Заключението започва описанието на фактите с известна поетичност:

Естонско дружество, извършващо дейност в Швеция, е включено в черен списък на уебсайта на шведска федерация на работодателите заради предполагаеми съмнителни бизнес практики. Както неизбежно се случва в епохата на анонимната храброст в интернет, всеизвестна със своя изтънчен стил, проницателно разбиране и сдържаност, уебсайтът предизвиква някои враждебни коментари от своите читатели.

Естонското дружество предявява иск срещу шведската федерация пред естонските съдилища . То се оплаква, че публикуваните данни засягат неблагоприятно неговата чест  и добро име и  иска от естонските съдилища да осъдят шведската федерация да поправи данните и да заличи коментарите от уебсайта си, както и обезщетение за вредите, които твърди, че е претърпяло вследствие на публикуваните в интернет данни и коментари.

Така се стига до преюдициално запитване на Riigikohus (Върховен съд, Естония) – по същество, по три въпроса: 

 • Първо, могат ли естонските юрисдикции да установят, че са компетентни да разглеждат този иск въз основа на „центъра на интересите“ на ищеца — специално основание за компетентност, което Съдът досега е прилагал по отношение на физически лица, но не е по отношение на юридически лица?
 • При утвърдителен отговор, второ, как следва да се определи „центърът на интересите“ на юридическо лице?
 • Трето, ако компетентността на естонските юрисдикции се ограничава до случаи, в които вредите са настъпили в Естония, запитващата юрисдикция се пита дали може да задължи шведската федерация да поправи и да заличи въпросните данни.

Заключението

Бобек тръгва от констатацията, че съгласно съображение 15 от Регламент (ЕС) № 1215/2012  правилата за компетентността следва да са „във висока степен предвидими и основани на принципа, че компетентността по правило се основава на местоживеенето на ответника“.

След това посочва, че не вижда основание за разграничение между физическите и юридическите лица по отношение признаването на международна компетентност по дела във връзка с извъндоговорна отговорност за засягане на добро име –  по отношение на международната отговорност те следва да се третират еднакво.

Прегледът на досегашната практика – едновременният прочит на решения Shevill и eDate на Съда на ЕС

показва, че понастоящем в случай на твърдение за накърняване на репутацията чрез публикуване на данни в интернет ищецът, ако е физическо лице, разполага с възможност за избор между четири типа компетентни юрисдикции. Три от тях са „напълно“ компетентни: могат да се произнесат по искове за отговорност за цялата вреда. Четвъртият тип юрисдикции имат „частична“ компетентност: могат да се произнесат единствено по вредата, причинена на територията на тяхната държава. Напълно компетентни са съдилищата с обща компетентност (по местоживеенето на ответника) и тези с два вида специална компетентност (по мястото на настъпване на вредите, което в повечето случаи съвпада с местоживеенето на ответника, и по мястото, където се намира центърът на интересите на ищеца). В допълнение, възможно е съдилищата на всички останали държави членки да бъдат сезирани като частично компетентни, тъй като данните в интернет са достъпни във всички държави членки.

Бобек прави и обзор на практиката на ЕСПЧ – известно е, че  Съдът се е занимавал с доброто име на юридически лица, тук се цитира  Fayed v. the United Kingdom, но известно е също и  Steel and Morris v. the United Kingdom, където засегнатото лице е МакДоналдс.

Така стига до извода [60], че

 в правото на Съюза трябва да съществуват еднакви правила относно компетентността, въз основа на които да се определи компетентният съд по искове като разглеждания в главното производство.

В заключение:

„–      Член 7, точка 2 от Регламент № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст) следва да се тълкува в смисъл, че юридическо лице, което твърди, че неговите права на личността са били нарушени чрез публикуване на данни в интернет, може да предяви иск за всички претърпени вреди пред съдилищата на държавата членка, в която се намира центърът на неговите интереси.

–      Центърът на интересите на юридическо лице се намира в държавата членка, в която това лице извършва основната си професионална дейност, при условие че данните, за които се твърди, че са причинили вреда, са в състояние да засегнат неговата професионална дейност в тази държава“.[131]

 

Filed under: Digital, EU Law, Media Law Tagged: съд на ес

Can an Army of Bitcoin “Bounty Hunters” Deter Pirates?

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/can-an-army-of-bitcoin-bounty-hunters-deter-pirates-170917/

When we first heard of the idea to use Bitcoin bounties to track down pirated content online, we scratched our heads.

Snitching on copyright infringers is not a new concept, but the idea of instant cash rewards though cryptocurrency was quite novel.

In theory, it’s pretty straightforward. Content producers can add a unique identifying watermark into movies, eBooks, or other digital files before they’re circulated. When these somehow leak to the public, the bounty hunters use the watermark to claim their Bitcoin, alerting the owner in the process.

This helps to spot leaks early on, even on networks where automated tools don’t have access, and identify the source at the same time.

Two years have passed and it looks like the idea was no fluke. Custos, the South African company that owns the technology, has various copyright holders on board and recently announced a new partnership with book publisher Erudition Digital.

With help from anti-piracy outfit Digimarc, the companies will add identifying watermarks to eBook releases, counting on the bounty hunters to keep an eye out for leaks. These bounty hunters don’t have to be anti-piracy experts. On the contrary, pirates are more than welcome to help out.

“The Custos approach is revolutionary in that it attacks the economy of piracy by targeting uploaders rather than downloaders, turning downloaders into an early detection network,” the companies announced a few days ago.

“The result is pirates turn on one another, sowing seeds of distrust amongst their communities. As a result, the Custos system is capable of penetrating hard-to-reach places such as the dark web, peer-to-peer networks, and even email.”Devon Weston, Director of Market Development for Digimarc Guardian, believes that this approach is the next level in anti-piracy efforts. It complements the automated detection tools that have been available in the past by providing access to hard-to-reach places.

“Together, this suite of products represents the next generation in technical measures against eBook piracy,” Weston commented on the partnership.

TorrentFreak reached out to Custos COO Fred Lutz to find out what progress the company has made in recent years. We were informed that they have been protecting thousands of copies every month, ranging from pre-release movie content to eBooks.

At the moment the company works with a selected group of “bounty hunters,” but they plan to open the extraction tool to the public in the near future, so everyone can join in.

“So far we have carefully seeded the free bounty extractor tool in relevant communities with great success. However, in the next phase, we will open the bounty hunting to the general public. We are just careful not to grow the bounty hunting community faster than the number of bounties in the wild require,” Lutz tells us.

The Bitcoin bounties themselves vary in size based on the specific use case. For a movie screener, they are typically anything between $10 and $50. However, for the most sensitive content, they can be $100 or more.

“We can also adjust the bounty over time based on the customer’s needs. A low-quality screener that was very sensitive prior to cinematic release does not require as large a bounty after cam-rips becomes available,” Lutz notes.

Thus far, roughly 50 Bitcoin bounties have been claimed. Some of these were planted by Custos themselves, as an incentive for the bounty hunters. Not a very high number, but that doesn’t mean that it’s not working.

“While this number might seem a bit small compared to the number of copies we protect, our aim is first and foremost not to detect leaks, but to pose a credible threat of quick detection and being caught.”

People who receive content protected by Custos are made aware of the watermarks, which may make them think twice about sharing it. If that’s the case, then it’s having effect without any bounties being claimed.

The question remains how many people will actively help to spot bounties. The success of the system largely depends on volunteers, and not all pirates are eager to rat on the people that provide free content.

On the other hand, there’s also room to abuse the system. In theory, people could claim the bounties on their own eBooks and claim that they’ve lost their e-reader. That would be fraud, of course, but since the bounties are in Bitcoin this isn’t easy to prove.

That brings us to the final question. What happens of a claimed bounty identifies a leaker? Custos admits that this alone isn’t enough evidence to pursue a legal case, but the measures that are taken in response are up to the copyright holders.

“A claim of a bounty is never a sufficient legal proof of piracy, instead, it is an invaluable first piece of evidence on which a legal case could be built if the client so requires. Legal prosecution is definitely not always the best approach to dealing with leaks,” Lutz says.

Time will tell if the Bitcoin bounty approach works…

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Pimoroni’s ‘World’s Thinnest Raspberry Pi 3’

Post Syndicated from Helen Lynn original https://www.raspberrypi.org/blog/pimoroni-thinnest-pi/

The Raspberry Pi is not a chunky computer. Nonetheless, tech treasure merchants Pimoroni observed that at almost 20mm tall, it’s still a little on the large side for some applications. So, in their latest live-streamed YouTube Bilge Tank episode, they stripped a Pi 3 down to the barest of bones.

Pimoroni Thinnest Raspberry Pi 3 desoldered pi

But why?

The Raspberry Pi is easy to connect to peripherals. Grab a standard USB mouse, keyboard, and HDMI display, plug them in, and you’re good to go.

desoldered pi

But it’s possible to connect all these things without the bulky ports, if you’re happy to learn how, and you’re in possession of patience and a soldering iron. You might want to do this if, after prototyping your project using the Pi’s standard ports, you want to embed it as a permanent part of a slimmed-down final build. Safely removing the USB ports, the Ethernet port and GPIO pins lets you fit your Pi into really narrow spaces.

As Jon explains:

A lot of the time people want to integrate a Raspberry Pi into a project where there’s a restricted amount of space. but they still want the power of the Raspberry Pi 3’s processor

While the Raspberry Pi Zero and Zero W are cheaper and have a smaller footprint, you might want to take advantage of the greater power the Pi 3 offers.

How to slim down a Raspberry Pi 3

Removing components is a matter of snipping in the right places and desoldering with a hot air gun and a solder sucker, together with the judicious application of brute force. I should emphasise, as the Pimoroni team do, that this is something you should only do with care, after making sure you know what you’re doing.

Pimoroni Thinnest Raspberry Pi 3 desoldered pi

The project was set to take half an hour, though Jon and Sandy ended up taking slightly more time than planned. You can watch the entire process below.

Bilge Tank 107 – The World’s Slimmest Raspberry Pi 3

This week, we attempt to completely strip down a Raspberry Pi 3, removing the USB, Ethernet, HDMI, audio jack, CSI/DSI connectors, and GPIO header in an audacious attempt to create the world’s slimmest Raspberry Pi 3 (not officially ratified by the Guinness Book of World Records).

If Pimoroni’s video has given you ideas, you’ll also want to check out N-O-D-E‘s recent Raspberry Pi 3 Slim build. N-O-D-E takes a similar approach, and adds new micro USB connectors to one end of the board for convenience. If you decide to give something like this a go, please let us know how it went: tell us in the comments, or on Raspberry Pi’s social channels.

The post Pimoroni’s ‘World’s Thinnest Raspberry Pi 3’ appeared first on Raspberry Pi.

State of MAC address randomization

Post Syndicated from Robert Graham original http://blog.erratasec.com/2017/09/state-of-mac-address-randomization.html

tldr: I went to DragonCon, a conference of 85,000 people, so sniff WiFi packets and test how many phones now uses MAC address randomization. Almost all iPhones nowadays do, but it seems only a third of Android phones do.

Ten years ago at BlackHat, we presented the “data seepage” problem, how the broadcasts from your devices allow you to be tracked. Among the things we highlighted was how WiFi probes looking to connect to access-points expose the unique hardware address burned into the phone, the MAC address. This hardware address is unique to your phone, shared by no other device in the world. Evildoers, such as the NSA or GRU, could install passive listening devices in airports and train-stations around the world in order to track your movements. This could be done with $25 devices sprinkled around a few thousand places — within the budget of not only a police state, but also the average hacker.

In 2014, with the release of iOS 8, Apple addressed this problem by randomizing the MAC address. Every time you restart your phone, it picks a new, random, hardware address for connecting to WiFi. This causes a few problems: every time you restart your iOS devices, your home network sees a completely new device, which can fill up your router’s connection table. Since that table usually has at least 100 entries, this shouldn’t be a problem for your home, but corporations and other owners of big networks saw their connection tables suddenly get big with iOS 8.

In 2015, Google added the feature to Android as well. However, even though most Android phones today support this feature in theory, it’s usually not enabled.

Recently, I went to DragonCon in order to test out how well this works. DragonCon is a huge sci-fi/fantasy conference in Atlanta in August, second to San Diego’s ComicCon in popularity. It’s spread across several neighboring hotels in the downtown area. A lot of the traffic funnels through the Marriot Marquis hotel, which has a large open area where, from above, you can see thousands of people at a time.

And, with a laptop, see their broadcast packets.

So I went up on a higher floor and setup my laptop in order to capture “probe” broadcasts coming from phones, in order to record the hardware MAC addresses. I’ve done this in years past, before address randomization, in order to record the popularity of iPhones. The first three bytes of an old-style, non-randomized address, identifies the manufacturer. This time, I should see a lot fewer manufacturer IDs, and mostly just random addresses instead.

I recorded 9,095 unique probes over a couple hours. I’m not sure exactly how long — my laptop would go to sleep occasionally because of lack of activity on the keyboard. I should probably setup a Raspberry Pi somewhere next year to get a more consistent result.

A quick summary of the results are:

The 9,000 devices were split almost evenly between Apple and Android. Almost all of the Apple devices randomized their addresses. About a third of the Android devices randomized. (This assumes Android only randomizes the final 3 bytes of the address, and that Apple randomizes all 6 bytes — my assumption may be wrong).

A table of the major results are below. A little explanation:

 • The first item in the table is the number of phones that randomized the full 6 bytes of the MAC address. I’m guessing these are either mostly or all Apple iOS devices. They are nearly half of the total, or 4498 out of 9095 unique probes.
 • The second number is those that randomized the final 3 bytes of the MAC address, but left the first three bytes identifying themselves as Android devices. I’m guessing this represents all the Android devices that randomize. My guesses may be wrong, maybe some Androids randomize the full 6 bytes, which would get them counted in the first number.
 • The following numbers are phones from major Android manufacturers like Motorola, LG, HTC, Huawei, OnePlus, ZTE. Remember: the first 3 bytes of an un-randomized address identifies who made it. There are roughly 2500 of these devices.
 • There is a count for 309 Apple devices. These are either older iOS devices pre iOS 8, or which have turned off the feature (some corporations demand this), or which are actually MacBooks instead of phones.
 • The vendor of the access-points that Marriot uses is “Ruckus”. There have a lot of access-points in the hotel.
 • The “TCT mobile” entry is actually BlackBerry. Apparently, BlackBerry stopped making phones and instead just licenses the software/brand to other hardware makers. If you buy a BlackBerry from the phone store, it’s likely going to be a TCT phone instead.
 • I’m assuming the “Amazon” devices are Kindle ebooks.
 • Lastly, I’d like to point out the two records for “Ford”. I was capturing while walking out of the building, I think I got a few cars driving by.

(random)  4498
(Android)  1562
Samsung  646
Motorola  579
Murata  505
LG  412
Apple  309
HTC-phone  226
Huawei  66
Ruckus  60
OnePlus Tec  40
ZTE  23
TCT mobile  20
Amazon Tech  19
Nintendo  17
Intel  14
Microsoft  9
-hp-  8
BLU Product  8
Kyocera  8
AsusTek  6
Yulong Comp  6
Lite-On  4
Sony Mobile  4
Z-COM, INC.  4
ARRIS Group  2
AzureWave  2
Barnes&Nobl  2
Canon  2
Ford Motor  2
Foxconn  2
Google, Inc  2
Motorola (W  2
Sonos, Inc.  2
SparkLAN Co  2
Wi2Wi, Inc  2
Xiaomi Comm  2
Alps Electr  1
Askey  1
BlackBerry  1
Chi Mei Com  1
Clover Netw  1
CNet Techno  1
eSSys Co.,L  1
GoPro  1
InPro Comm  1
JJPlus Corp  1
Private  1
Quanta  1
Raspberry P  1
Roku, Inc.  1
Sonim Techn  1
Texas Instr  1
TP-LINK TEC  1
Vizio, Inc  1

New – Application Load Balancing via IP Address to AWS & On-Premises Resources

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-application-load-balancing-via-ip-address-to-aws-on-premises-resources/

I told you about the new AWS Application Load Balancer last year and showed you how to use it to do implement Layer 7 (application) routing to EC2 instances and to microservices running in containers.

Some of our customers are building hybrid applications as part of a longer-term move to AWS. These customers have told us that they would like to use a single Application Load Balancer to spread traffic across a combination of existing on-premises resources and new resources running in the AWS Cloud. Other customers would like to spread traffic to web or database servers that are scattered across two or more Virtual Private Clouds (VPCs), host multiple services on the same instance with distinct IP addresses but a common port number, and to offer support for IP-based virtual hosting for clients that do not support Server Name Indication (SNI). Another group of customers would like to host multiple instances of a service on the same instance (perhaps within containers), while using multiple interfaces and security groups to implement fine-grained access control.

These situations arise within a broad set of hybrid, migration, disaster recovery, and on-premises use cases and scenarios.

Route to IP Addresses
In order to address these use cases, Application Load Balancers can now route traffic directly to IP addresses. These addresses can be in the same VPC as the ALB, a peer VPC in the same region, on an EC2 instance connected to a VPC by way of ClassicLink, or on on-premises resources at the other end of a VPN connection or AWS Direct Connect connection.

Application Load Balancers already group targets in to target groups. As part of today’s launch, each target group now has a target type attribute:

instance – Targets are registered by way of EC2 instance IDs, as before.

ip – Targets are registered as IP addresses. You can use any IPv4 address from the load balancer’s VPC CIDR for targets within load balancer’s VPC and any IPv4 address from the RFC 1918 ranges (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, and 192.168.0.0/16) or the RFC 6598 range (100.64.0.0/10) for targets located outside the load balancer’s VPC (this includes Peered VPC, EC2-Classic, and on-premises targets reachable over Direct Connect or VPN).

Each target group has a load balancer and health check configuration, and publishes metrics to CloudWatch, as has always been the case.

Let’s say that you are in the transition phase of an application migration to AWS or want to use AWS to augment on-premises resources with EC2 instances and you need to distribute application traffic across both your AWS and on-premises resources. You can achieve this by registering all the resources (AWS and on-premises) to the same target group and associate the target group with a load balancer. Alternatively, you can use DNS based weighted load balancing across AWS and on-premises resources using two load balancers i.e. one load balancer for AWS and other for on-premises resources. In the scenario where application-A back-ends are in VPC and application-B back-ends are in on-premises locations then you can put back-ends for each application in different target groups and use content based routing to route traffic to each target group.

Creating a Target Group
Here’s how I create a target group that sends traffic to some IP addresses as part of the process of creating an Application Load Balancer. I enter a name (ip-target-1) and select ip as the Target type:

Then I enter IP address targets. These can be from the VPC that hosts the load balancer:

Or they can be other private IP addresses within one of the private ranges listed above, for targets outside of the VPC that hosts the load balancer:

After I review the settings and create the load balancer, traffic will be sent to the designated IP addresses as soon as they pass the health checks. Each load balancer can accommodate up to 1000 targets.

I can examine my target group and edit the set of targets at any time:

As you can see, one of my targets was not healthy when I took this screen shot (this was by design). Metrics are published to CloudWatch for each target group; I can see them in the Console and I can create CloudWatch Alarms:

Available Now
This feature is available now and you can start using it today in all AWS Regions.

Jeff;

 

GitMiner – Advanced Tool For Mining Github

Post Syndicated from Darknet original https://www.darknet.org.uk/2017/08/gitminer-advanced-tool-mining-github/?utm_source=darknet&utm_medium=rss&utm_campaign=feed

GitMiner is an Advanced search tool for automation in Github, it enables mining Github for useful or potentially dangerous information or for example specific vulnerable or useful WordPress files. This tool aims to facilitate mining the code or snippets on Github through the site’s search page. What is Mining Github? GitHub is a web-based Git […]

The post GitMiner – Advanced Tool For Mining Github appeared first on Darknet.

Approved Reseller programme launch PLUS more Pi Zero resellers

Post Syndicated from Mike Buffham original https://www.raspberrypi.org/blog/approved-reseller/

Ever since the launch of the first Raspberry Pi back in 2012, one thing that has been critical to us is to make our products easy to buy in as many countries as possible.

Buying a Raspberry Pi is certainly much simpler nowadays than it was when we were just starting out. Nevertheless, we want to go even further, and so today we are introducing an Approved Reseller programme. With this programme, we aim to recognise those resellers that represent Raspberry Pi products well, and make purchasing them easy for their customers.

The Raspberry Pi Approved Reseller programme

We’re launching the programme in eleven countries today: the UK, Ireland, France, Spain, Portugal, Italy, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Greece and South Africa. Over the next few weeks, you will see us expand it to at least 50 countries.

We will link to the Approved Resellers’ websites directly from our Products page via the “Buy now” button. For customers who want to buy for business applications we have also added a “Buy for business” button. After clicking it, you will be able to select your country from a drop down menu. Doing so will link you directly to the local websites of our two licensed partners, Premier Farnell and Electrocomponents.

Our newest Raspberry Pi Zero resellers

On top of this we are also adding 6 new Raspberry Pi Zero resellers, giving 13 countries direct access to the Raspberry Pi Zero for the first time. We are particularly excited that these countries include Brazil and India, since they both have proved difficult to supply in the past.

The full list of new resellers is:

Hong Kong and China

Brazil

Raspberry Pi Brazil

India

Raspberry Pi India

Czech Republic and Slovakia

Raspberry Pi Czech Republic and Slovakia

Slovenia, Croatia, Serbia and Bosnia-Herzegovina

Raspberry Pi Slovenia, Croatia, Serbia and Bosnia

Romania, Bulgaria and Hungary

Raspberry Pi Romania, Bulgaria and Hungary

Mexico

Raspberry Pi Mexico

The post Approved Reseller programme launch PLUS more Pi Zero resellers appeared first on Raspberry Pi.

Top 10 Most Obvious Hacks of All Time (v0.9)

Post Syndicated from Robert Graham original http://blog.erratasec.com/2017/07/top-10-most-obvious-hacks-of-all-time.html

For teaching hacking/cybersecurity, I thought I’d create of the most obvious hacks of all time. Not the best hacks, the most sophisticated hacks, or the hacks with the biggest impact, but the most obvious hacks — ones that even the least knowledgeable among us should be able to understand. Below I propose some hacks that fit this bill, though in no particular order.

The reason I’m writing this is that my niece wants me to teach her some hacking. I thought I’d start with the obvious stuff first.

Shared Passwords

If you use the same password for every website, and one of those websites gets hacked, then the hacker has your password for all your websites. The reason your Facebook account got hacked wasn’t because of anything Facebook did, but because you used the same email-address and password when creating an account on “beagleforums.com”, which got hacked last year.

I’ve heard people say “I’m sure, because I choose a complex password and use it everywhere”. No, this is the very worst thing you can do. Sure, you can the use the same password on all sites you don’t care much about, but for Facebook, your email account, and your bank, you should have a unique password, so that when other sites get hacked, your important sites are secure.

And yes, it’s okay to write down your passwords on paper.

Tools: HaveIBeenPwned.com

PIN encrypted PDFs

My accountant emails PDF statements encrypted with the last 4 digits of my Social Security Number. This is not encryption — a 4 digit number has only 10,000 combinations, and a hacker can guess all of them in seconds.
PIN numbers for ATM cards work because ATM machines are online, and the machine can reject your card after four guesses. PIN numbers don’t work for documents, because they are offline — the hacker has a copy of the document on their own machine, disconnected from the Internet, and can continue making bad guesses with no restrictions.
Passwords protecting documents must be long enough that even trillion upon trillion guesses are insufficient to guess.

Tools: Hashcat, John the Ripper

SQL and other injection

The lazy way of combining websites with databases is to combine user input with an SQL statement. This combines code with data, so the obvious consequence is that hackers can craft data to mess with the code.
No, this isn’t obvious to the general public, but it should be obvious to programmers. The moment you write code that adds unfiltered user-input to an SQL statement, the consequence should be obvious. Yet, “SQL injection” has remained one of the most effective hacks for the last 15 years because somehow programmers don’t understand the consequence.
CGI shell injection is a similar issue. Back in early days, when “CGI scripts” were a thing, it was really important, but these days, not so much, so I just included it with SQL. The consequence of executing shell code should’ve been obvious, but weirdly, it wasn’t. The IT guy at the company I worked for back in the late 1990s came to me and asked “this guy says we have a vulnerability, is he full of shit?”, and I had to answer “no, he’s right — obviously so”.

XSS (“Cross Site Scripting”) [*] is another injection issue, but this time at somebody’s web browser rather than a server. It works because websites will echo back what is sent to them. For example, if you search for Cross Site Scripting with the URL https://www.google.com/search?q=cross+site+scripting, then you’ll get a page back from the server that contains that string. If the string is JavaScript code rather than text, then some servers (thought not Google) send back the code in the page in a way that it’ll be executed. This is most often used to hack somebody’s account: you send them an email or tweet a link, and when they click on it, the JavaScript gives control of the account to the hacker.

Cross site injection issues like this should probably be their own category, but I’m including it here for now.

More: Wikipedia on SQL injection, Wikipedia on cross site scripting.
Tools: Burpsuite, SQLmap

Buffer overflows

In the C programming language, programmers first create a buffer, then read input into it. If input is long than the buffer, then it overflows. The extra bytes overwrite other parts of the program, letting the hacker run code.
Again, it’s not a thing the general public is expected to know about, but is instead something C programmers should be expected to understand. They should know that it’s up to them to check the length and stop reading input before it overflows the buffer, that there’s no language feature that takes care of this for them.
We are three decades after the first major buffer overflow exploits, so there is no excuse for C programmers not to understand this issue.

What makes particular obvious is the way they are wrapped in exploits, like in Metasploit. While the bug itself is obvious that it’s a bug, actually exploiting it can take some very non-obvious skill. However, once that exploit is written, any trained monkey can press a button and run the exploit. That’s where we get the insult “script kiddie” from — referring to wannabe-hackers who never learn enough to write their own exploits, but who spend a lot of time running the exploit scripts written by better hackers than they.

More: Wikipedia on buffer overflow, Wikipedia on script kiddie,  “Smashing The Stack For Fun And Profit” — Phrack (1996)
Tools: bash, Metasploit

SendMail DEBUG command (historical)

The first popular email server in the 1980s was called “SendMail”. It had a feature whereby if you send a “DEBUG” command to it, it would execute any code following the command. The consequence of this was obvious — hackers could (and did) upload code to take control of the server. This was used in the Morris Worm of 1988. Most Internet machines of the day ran SendMail, so the worm spread fast infecting most machines.
This bug was mostly ignored at the time. It was thought of as a theoretical problem, that might only rarely be used to hack a system. Part of the motivation of the Morris Worm was to demonstrate that such problems was to demonstrate the consequences — consequences that should’ve been obvious but somehow were rejected by everyone.

More: Wikipedia on Morris Worm

Email Attachments/Links

I’m conflicted whether I should add this or not, because here’s the deal: you are supposed to click on attachments and links within emails. That’s what they are there for. The difference between good and bad attachments/links is not obvious. Indeed, easy-to-use email systems makes detecting the difference harder.
On the other hand, the consequences of bad attachments/links is obvious. That worms like ILOVEYOU spread so easily is because people trusted attachments coming from their friends, and ran them.
We have no solution to the problem of bad email attachments and links. Viruses and phishing are pervasive problems. Yet, we know why they exist.

Default and backdoor passwords

The Mirai botnet was caused by surveillance-cameras having default and backdoor passwords, and being exposed to the Internet without a firewall. The consequence should be obvious: people will discover the passwords and use them to take control of the bots.
Surveillance-cameras have the problem that they are usually exposed to the public, and can’t be reached without a ladder — often a really tall ladder. Therefore, you don’t want a button consumers can press to reset to factory defaults. You want a remote way to reset them. Therefore, they put backdoor passwords to do the reset. Such passwords are easy for hackers to reverse-engineer, and hence, take control of millions of cameras across the Internet.
The same reasoning applies to “default” passwords. Many users will not change the defaults, leaving a ton of devices hackers can hack.

Masscan and background radiation of the Internet

I’ve written a tool that can easily scan the entire Internet in a short period of time. It surprises people that this possible, but it obvious from the numbers. Internet addresses are only 32-bits long, or roughly 4 billion combinations. A fast Internet link can easily handle 1 million packets-per-second, so the entire Internet can be scanned in 4000 seconds, little more than an hour. It’s basic math.
Because it’s so easy, many people do it. If you monitor your Internet link, you’ll see a steady trickle of packets coming in from all over the Internet, especially Russia and China, from hackers scanning the Internet for things they can hack.
People’s reaction to this scanning is weirdly emotional, taking is personally, such as:
 1. Why are they hacking me? What did I do to them?
 2. Great! They are hacking me! That must mean I’m important!
 3. Grrr! How dare they?! How can I hack them back for some retribution!?

I find this odd, because obviously such scanning isn’t personal, the hackers have no idea who you are.

Tools: masscan, firewalls

Packet-sniffing, sidejacking

If you connect to the Starbucks WiFi, a hacker nearby can easily eavesdrop on your network traffic, because it’s not encrypted. Windows even warns you about this, in case you weren’t sure.

At DefCon, they have a “Wall of Sheep”, where they show passwords from people who logged onto stuff using the insecure “DefCon-Open” network. Calling them “sheep” for not grasping this basic fact that unencrypted traffic is unencrypted.

To be fair, it’s actually non-obvious to many people. Even if the WiFi itself is not encrypted, SSL traffic is. They expect their services to be encrypted, without them having to worry about it. And in fact, most are, especially Google, Facebook, Twitter, Apple, and other major services that won’t allow you to log in anymore without encryption.

But many services (especially old ones) may not be encrypted. Unless users check and verify them carefully, they’ll happily expose passwords.

What’s interesting about this was 10 years ago, when most services which only used SSL to encrypt the passwords, but then used unencrypted connections after that, using “cookies”. This allowed the cookies to be sniffed and stolen, allowing other people to share the login session. I used this on stage at BlackHat to connect to somebody’s GMail session. Google, and other major websites, fixed this soon after. But it should never have been a problem — because the sidejacking of cookies should have been obvious.

Tools: Wireshark, dsniff

Stuxnet LNK vulnerability

Again, this issue isn’t obvious to the public, but it should’ve been obvious to anybody who knew how Windows works.
When Windows loads a .dll, it first calls the function DllMain(). A Windows link file (.lnk) can load icons/graphics from the resources in a .dll file. It does this by loading the .dll file, thus calling DllMain. Thus, a hacker could put on a USB drive a .lnk file pointing to a .dll file, and thus, cause arbitrary code execution as soon as a user inserted a drive.
I say this is obvious because I did this, created .lnks that pointed to .dlls, but without hostile DllMain code. The consequence should’ve been obvious to me, but I totally missed the connection. We all missed the connection, for decades.

Social Engineering and Tech Support [* * *]

After posting this, many people have pointed out “social engineering”, especially of “tech support”. This probably should be up near #1 in terms of obviousness.

The classic example of social engineering is when you call tech support and tell them you’ve lost your password, and they reset it for you with minimum of questions proving who you are. For example, you set the volume on your computer really loud and play the sound of a crying baby in the background and appear to be a bit frazzled and incoherent, which explains why you aren’t answering the questions they are asking. They, understanding your predicament as a new parent, will go the extra mile in helping you, resetting “your” password.

One of the interesting consequences is how it affects domain names (DNS). It’s quite easy in many cases to call up the registrar and convince them to transfer a domain name. This has been used in lots of hacks. It’s really hard to defend against. If a registrar charges only $9/year for a domain name, then it really can’t afford to provide very good tech support — or very secure tech support — to prevent this sort of hack.

Social engineering is such a huge problem, and obvious problem, that it’s outside the scope of this document. Just google it to find example after example.

A related issue that perhaps deserves it’s own section is OSINT [*], or “open-source intelligence”, where you gather public information about a target. For example, on the day the bank manager is out on vacation (which you got from their Facebook post) you show up and claim to be a bank auditor, and are shown into their office where you grab their backup tapes. (We’ve actually done this).

More: Wikipedia on Social Engineering, Wikipedia on OSINT, “How I Won the Defcon Social Engineering CTF” — blogpost (2011), “Questioning 42: Where’s the Engineering in Social Engineering of Namespace Compromises” — BSidesLV talk (2016)

Blue-boxes (historical) [*]

Telephones historically used what we call “in-band signaling”. That’s why when you dial on an old phone, it makes sounds — those sounds are sent no differently than the way your voice is sent. Thus, it was possible to make tone generators to do things other than simply dial calls. Early hackers (in the 1970s) would make tone-generators called “blue-boxes” and “black-boxes” to make free long distance calls, for example.

These days, “signaling” and “voice” are digitized, then sent as separate channels or “bands”. This is call “out-of-band signaling”. You can’t trick the phone system by generating tones. When your iPhone makes sounds when you dial, it’s entirely for you benefit and has nothing to do with how it signals the cell tower to make a call.

Early hackers, like the founders of Apple, are famous for having started their careers making such “boxes” for tricking the phone system. The problem was obvious back in the day, which is why as the phone system moves from analog to digital, the problem was fixed.

More: Wikipedia on blue box, Wikipedia article on Steve Wozniak.

Thumb drives in parking lots [*]

A simple trick is to put a virus on a USB flash drive, and drop it in a parking lot. Somebody is bound to notice it, stick it in their computer, and open the file.

This can be extended with tricks. For example, you can put a file labeled “third-quarter-salaries.xlsx” on the drive that required macros to be run in order to open. It’s irresistible to other employees who want to know what their peers are being paid, so they’ll bypass any warning prompts in order to see the data.

Another example is to go online and get custom USB sticks made printed with the logo of the target company, making them seem more trustworthy.

We also did a trick of taking an Adobe Flash game “Punch the Monkey” and replaced the monkey with a logo of a competitor of our target. They now only played the game (infecting themselves with our virus), but gave to others inside the company to play, infecting others, including the CEO.

Thumb drives like this have been used in many incidents, such as Russians hacking military headquarters in Afghanistan. It’s really hard to defend against.

More: “Computer Virus Hits U.S. Military Base in Afghanistan” — USNews (2008), “The Return of the Worm That Ate The Pentagon” — Wired (2011), DoD Bans Flash Drives — Stripes (2008)

Googling [*]

Search engines like Google will index your website — your entire website. Frequently companies put things on their website without much protection because they are nearly impossible for users to find. But Google finds them, then indexes them, causing them to pop up with innocent searches.
There are books written on “Google hacking” explaining what search terms to look for, like “not for public release”, in order to find such documents.

More: Wikipedia entry on Google Hacking, “Google Hacking” book.

URL editing [*]

At the top of every browser is what’s called the “URL”. You can change it. Thus, if you see a URL that looks like this:

http://www.example.com/documents?id=138493

Then you can edit it to see the next document on the server:

http://www.example.com/documents?id=138494

The owner of the website may think they are secure, because nothing points to this document, so the Google search won’t find it. But that doesn’t stop a user from manually editing the URL.
An example of this is a big Fortune 500 company that posts the quarterly results to the website an hour before the official announcement. Simply editing the URL from previous financial announcements allows hackers to find the document, then buy/sell the stock as appropriate in order to make a lot of money.
Another example is the classic case of Andrew “Weev” Auernheimer who did this trick in order to download the account email addresses of early owners of the iPad, including movie stars and members of the Obama administration. It’s an interesting legal case because on one hand, techies consider this so obvious as to not be “hacking”. On the other hand, non-techies, especially judges and prosecutors, believe this to be obviously “hacking”.

DDoS, spoofing, and amplification [*]

For decades now, online gamers have figured out an easy way to win: just flood the opponent with Internet traffic, slowing their network connection. This is called a DoS, which stands for “Denial of Service”. DoSing game competitors is often a teenager’s first foray into hacking.
A variant of this is when you hack a bunch of other machines on the Internet, then command them to flood your target. (The hacked machines are often called a “botnet”, a network of robot computers). This is called DDoS, or “Distributed DoS”. At this point, it gets quite serious, as instead of competitive gamers hackers can take down entire businesses. Extortion scams, DDoSing websites then demanding payment to stop, is a common way hackers earn money.
Another form of DDoS is “amplification”. Sometimes when you send a packet to a machine on the Internet it’ll respond with a much larger response, either a very large packet or many packets. The hacker can then send a packet to many of these sites, “spoofing” or forging the IP address of the victim. This causes all those sites to then flood the victim with traffic. Thus, with a small amount of outbound traffic, the hacker can flood the inbound traffic of the victim.
This is one of those things that has worked for 20 years, because it’s so obvious teenagers can do it, yet there is no obvious solution. President Trump’s executive order of cyberspace specifically demanded that his government come up with a report on how to address this, but it’s unlikely that they’ll come up with any useful strategy.

More: Wikipedia on DDoS, Wikipedia on Spoofing

Conclusion

Tweet me (@ErrataRob) your obvious hacks, so I can add them to the list.

Time-lapse Visualizes Game of Thrones Piracy Around The Globe

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/time-lapse-visualizes-game-of-thrones-piracy-around-the-globe-17-730/

Game of Thrones has been the most pirated TV-show online for years, and this isn’t expected to change anytime soon.

While most of today’s piracy takes place through streaming services, BitTorrent traffic remains significant as well. The show’s episodes are generally downloaded millions of times each, by people from all over the world.

In recent years there have been several attempts to quantify this piracy bonanza. While MILLIONS of downloads make for a good headline, there are some other trends worth looking at as well.

TorrentFreak spoke to Abigail De Kosnik, an Associate Professor at the University of California, Berkeley. Together with computer scientist and artist Benjamin De Kosnik, she runs the BitTorrent-oriented research project “alpha60.”

The goal of alpha60 is to quantify and map BitTorrent activity around various media titles, to make this “shadow economy” visible to media scholars and the general public. Over the past two weeks, they’ve taken a close look at Game of Thrones downloads.

Their tracking software collected swarm data from 72 torrents that were released shortly after the first episode premiered. Before being anonymized, the collected IP-addresses were first translated to geographical locations, to reveal various traffic patterns.

The results, summarized in a white paper, reveal that during the first five days, alpha60 registered an estimated 1.77 million downloads. Of particular interest is the five-day time-lapse of the worldwide swarm activity.

Five-day Game of Thrones piracy timelapse

The time-lapse shows that download patterns vary depending on the time of the day. There is a lot of activity in Asia, but cities such as Athens, Toronto, and Sao Paulo also pop up regularly.

When looking at the absolute numbers, Seoul comes out on top as the Game of Thrones download capital of the world, followed by Athens, São Paulo, Guangzhou, Mumbai, and Bangalore.

Perhaps more interesting is the view of the number of downloads relative to the population, or the “over-pirating” cities, as alpha60 calls them. Here, Dallas comes out on top, before Brisbane, Chicago, Riyadh, Saudi Arabia, Seattle, and Perth.

Of course, VPNs may skew the results somewhat, but overall the data should give a pretty accurate impression of the download traffic around the globe.

Below are the complete top tens of most active cities, both in absolute numbers and relative to the population. Further insights and additional information is available in the full whitepaper, which can be accessed here.

Note: The download totals reported by alpha60 are significantly lower than the MUSO figures that came out last week. Alpha60 stresses, however, that their methods and data are accurate. MUSO, for its part, has made some dubious claims in the past.

Most downloads (absolute)

1 Seoul, Rep. of Korea
2 Athens, Greece
3 São Paulo, Brazil
4 Guangzhou, China
5 Mumbai, India
6 Bangalore, India
7 Shanghai, China
8 Riyadh, Saudi Arabia
9 Delhi, India
10 Beijing, China

Most downloads (relative)

1 Dallas, USA
2 Brisbane, Australia
3 Chicago, USA
4 Riyadh, Saudi Arabia
5 Seattle, USA
6 Perth, Australia
7 Phoenix, USA
8 Toronto, Canada
9 Athens, Greece
10 Guangzhou, China

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

How To Get Your First 1,000 Customers

Post Syndicated from Gleb Budman original https://www.backblaze.com/blog/how-to-get-your-first-1000-customers/

PR for getting your first 1000 customers

If you launch your startup and no one knows, did you actually launch? As mentioned in my last post, our initial launch target was to get a 1,000 people to use our service. But how do you get even 1,000 people to sign up for your service when no one knows who you are?

There are a variety of methods to attract your first 1,000 customers, but launching with the press is my favorite. I’ll explain why and how to do it below.

Paths to Attract Your First 1,000 Customers

Social following: If you have a massive social following, those people are a reasonable target for what you’re offering. In particular if your relationship with them is one where they would buy something you recommend, this can be one of the easiest ways to get your initial customers. However, building this type of following is non-trivial and often is done over several years.

Press not only provides awareness and customers, but credibility and SEO benefits as well

Paid advertising: The advantage of paid ads is you have control over when they are presented and what they say. The primary disadvantage is they tend to be expensive, especially before you have your positioning, messaging, and funnel nailed.

Viral: There are certainly examples of companies that launched with a hugely viral video, blog post, or promotion. While fantastic if it happens, even if you do everything right, the likelihood of massive virality is miniscule and the conversion rate is often low.

Press: As I said, this is my favorite. You don’t need to pay a PR agency and can go from nothing to launched in a couple weeks. Press not only provides awareness and customers, but credibility and SEO benefits as well.

How to Pitch the Press

It’s easy: Have a compelling story, find the right journalists, make their life easy, pitch and follow-up. Of course, each one of those has some nuance, so let’s dig in.

Have a compelling story

How to Get Attention When you’ve been working for months on your startup, it’s easy to get lost in the minutiae when talking to others. Stories that a journalist will write about need to be something their readers will care about. Knowing what story to tell and how to tell it is part science and part art. Here’s how you can get there:

The basics of your story

Ask yourself the following questions, and write down the answers:

 • What are we doing? What product service are we offering?
 • Why? What problem are we solving?
 • What is interesting or unique? Either about what we’re doing, how we’re doing it, or for who we’re doing it.

“But my story isn’t that exciting”

Neither was announcing a data backup company, believe me. Look for angles that make it compelling. Here are some:

 • Did someone on your team do something major before? (build a successful company/product, create some innovation, market something we all know, etc.)
 • Do you have an interesting investor or board member?
 • Is there a personal story that drove you to start this company?
 • Are you starting it in a unique place?
 • Did you come upon the idea in a unique way?
 • Can you share something people want to know that’s not usually shared?
 • Are you partnered with a well-known company?
 • …is there something interesting/entertaining/odd/shocking/touching/etc.?

It doesn’t get much less exciting than, “We’re launching a company that will backup your data.” But there were still a lot of compelling stories:

 • Founded by serial entrepreneurs, bootstrapped a capital-intensive company, committed to each other for a year without salary.
 • Challenging the way that every backup company before was set up by not asking customers to pick and choose files to backup.
 • Designing our own storage system.
 • Etc. etc.

For the initial launch, we focused on “unlimited for $5/month” and statistics from a survey we ran with Harris Interactive that said that 94% of people did not regularly backup their data.

It’s an old adage that “Everyone has a story.” Regardless of what you’re doing, there is always something interesting to share. Dig for that.

The headline

Once you’ve captured what you think the interesting story is, you’ve got to boil it down. Yes, you need the elevator pitch, but this is shorter…it’s the headline pitch. Write the headline that you would love to see a journalist write.

Regardless of what you’re doing, there is always something interesting to share. Dig for that.

Now comes the part where you have to be really honest with yourself: if you weren’t involved, would you care?

The “Techmeme Test”

One way I try to ground myself is what I call the “Techmeme Test”. Techmeme lists the top tech articles. Read the headlines. Imagine the headline you wrote in the middle of the page. If you weren’t involved, would you click on it? Is it more or less compelling than the others. Much of tech news is dominated by the largest companies. If you want to get written about, your story should be more compelling. If not, go back above and explore your story some more.

Embargoes, exclusives and calls-to-action

Journalists write about news. Thus, if you’ve already announced something and are then pitching a journalist to cover it, unless you’re giving her something significant that hasn’t been said, it’s no longer news. As a result, there are ‘embargoes’ and ‘exclusives’.

Embargoes

  • : An embargo simply means that you are sharing news with a journalist that they need to keep private until a certain date and time.

If you’re Apple, this may be a formal and legal document. In our case, it’s as simple as saying, “Please keep embargoed until 4/13/17 at 8am California time.” in the pitch. Some sites explicitly will not keep embargoes; for example The Information will only break news. If you want to launch something later, do not share information with journalists at these sites. If you are only working with a single journalist for a story, and your announcement time is flexible, you can jointly work out a date and time to announce. However, if you have a fixed launch time or are working with a few journalists, embargoes are key.

Exclusives: An exclusive means you’re giving something specifically to that journalist. Most journalists love an exclusive as it means readers have to come to them for the story. One option is to give a journalist an exclusive on the entire story. If it is your dream journalist, this may make sense. Another option, however, is to give exclusivity on certain pieces. For example, for your launch you could give an exclusive on funding detail & a VC interview to a more finance-focused journalist and insight into the tech & a CTO interview to a more tech-focused journalist.

Call-to-Action: With our launch we gave TechCrunch, Ars Technica, and SimplyHelp URLs that gave the first few hundred of their readers access to the private beta. Once those first few hundred users from each site downloaded, the beta would be turned off.

Thus, we used a combination of embargoes, exclusives, and a call-to-action during our initial launch to be able to brief journalists on the news before it went live, give them something they could announce as exclusive, and provide a time-sensitive call-to-action to the readers so that they would actually sign up and not just read and go away.

How to Find the Most Authoritative Sites / Authors

“If a press release is published and no one sees it, was it published?” Perhaps the time existed when sending a press release out over the wire meant journalists would read it and write about it. That time has long been forgotten. Over 1,000 unread press releases are published every day. If you want your compelling story to be covered, you need to find the handful of journalists that will care.

Determine the publications

Find the publications that cover the type of story you want to share. If you’re in tech, Techmeme has a leaderboard of publications ranked by leadership and presence. This list will tell you which publications are likely to have influence. Visit the sites and see if your type of story appears on their site. But, once you’ve determined the publication do NOT send a pitch their “[email protected]” or “[email protected]” email addresses. In all the times I’ve done that, I have never had a single response. Those email addresses are likely on every PR, press release, and spam list and unlikely to get read. Instead…

Determine the journalists

Once you’ve determined which publications cover your area, check which journalists are doing the writing. Skim the articles and search for keywords and competitor names.

Over 1,000 unread press releases are published every day.

Identify one primary journalist at the publication that you would love to have cover you, and secondary ones if there are a few good options. If you’re not sure which one should be the primary, consider a few tests:

 • Do they truly seem to care about the space?
 • Do they write interesting/compelling stories that ‘get it’?
 • Do they appear on the Techmeme leaderboard?
 • Do their articles get liked/tweeted/shared and commented on?
 • Do they have a significant social presence?

Leveraging Google

Google author search by date

In addition to Techmeme or if you aren’t in the tech space Google will become a must have tool for finding the right journalists to pitch. Below the search box you will find a number of tabs. Click on Tools and change the Any time setting to Custom range. I like to use the past six months to ensure I find authors that are actively writing about my market. I start with the All results. This will return a combination of product sites and articles depending upon your search term.

Scan for articles and click on the link to see if the article is on topic. If it is find the author’s name. Often if you click on the author name it will take you to a bio page that includes their Twitter, LinkedIn, and/or Facebook profile. Many times you will find their email address in the bio. You should collect all the information and add it to your outreach spreadsheet. Click here to get a copy. It’s always a good idea to comment on the article to start building awareness of your name. Another good idea is to Tweet or Like the article.

Next click on the News tab and set the same search parameters. You will get a different set of results. Repeat the same steps. Between the two searches you will have a list of authors that actively write for the websites that Google considers the most authoritative on your market.

How to find the most socially shared authors

Buzzsumo search for most shared by date

Your next step is to find the writers whose articles get shared the most socially. Go to Buzzsumo and click on the Most Shared tab. Enter search terms for your market as well as competitor names. Again I like to use the past 6 months as the time range. You will get a list of articles that have been shared the most across Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, and Google+. In addition to finding the most shared articles and their authors you can also see some of the Twitter users that shared the article. Many of those Twitter users are big influencers in your market so it’s smart to start following and interacting with them as well as the authors.

How to Find Author Email Addresses

Some journalists publish their contact info right on the stories. For those that don’t, a bit of googling will often get you the email. For example, TechCrunch wrote a story a few years ago where they published all of their email addresses, which was in response to this new service that charges a small fee to provide journalist email addresses. Sometimes visiting their twitter pages will link to a personal site, upon which they will share an email address.

Of course all is not lost if you don’t find an email in the bio. There are two good services for finding emails, https://app.voilanorbert.com/ and https://hunter.io/. For Voila Norbert enter the author name and the website you found their article on. The majority of the time you search for an author on a major publication Norbert will return an accurate email address. If it doesn’t try Hunter.io.

On Hunter.io enter the domain name and click on Personal Only. Then scroll through the results to find the author’s email. I’ve found Norbert to be more accurate overall but between the two you will find most major author’s email addresses.

Email, by the way, is not necessarily the best way to engage a journalist. Many are avid Twitter users. Follow them and engage – that means read/retweet/favorite their tweets; reply to their questions, and generally be helpful BEFORE you pitch them. Later when you email them, you won’t be just a random email address.

Don’t spam

Now that you have all these email addresses (possibly thousands if you purchased a list) – do NOT spam. It is incredibly tempting to think “I could try to figure out which of these folks would be interested, but if I just email all of them, I’ll save myself time and be more likely to get some of them to respond.” Don’t do it.

Follow them and engage – that means read/retweet/favorite their tweets; reply to their questions, and generally be helpful BEFORE you pitch them.

First, you’ll want to tailor your pitch to the individual. Second, it’s a small world and you’ll be known as someone who spams – reputation is golden. Also, don’t call journalists. Unless you know them or they’ve said they’re open to calls, you’re most likely to just annoy them.

Build a relationship

Build Trust with reporters Play the long game. You may be focusing just on the launch and hoping to get this one story covered, but if you don’t quickly flame-out, you will have many more opportunities to tell interesting stories that you’ll want the press to cover. Be honest and don’t exaggerate.
When you have 500 users it’s tempting to say, “We’ve got thousands!” Don’t. The good journalists will see through it and it’ll likely come back to bite you later. If you don’t know something, say “I don’t know but let me find out for you.” Most journalists want to write interesting stories that their readers will appreciate. Help them do that. Build deeper relationships with 5 – 10 journalists, rather than spamming thousands.

Stay organized

It doesn’t need to be complicated, but keep a spreadsheet that includes the name, publication, and contact info of the journalists you care about. Then, use it to keep track of who you’ve pitched, who’s responded, whether you’ve sent them the materials they need, and whether they intend to write/have written.

Make their life easy

Journalists have a million PR people emailing them, are actively engaging with readers on Twitter and in the comments, are tracking their metrics, are working their sources…and all the while needing to publish new articles. They’re busy. Make their life easy and they’re more likely to engage with yours.

Get to know them

Before sending them a pitch, know what they’ve written in the space. If you tell them how your story relates to ones they’ve written, it’ll help them put the story in context, and enable them to possibly link back to a story they wrote before.

Prepare your materials

Journalists will need somewhere to get more info (prepare a fact sheet), a URL to link to, and at least one image (ideally a few to choose from.) A fact sheet gives bite-sized snippets of information they may need about your startup or product: what it is, how big the market is, what’s the pricing, who’s on the team, etc. The URL is where their reader will get the product or more information from you. It doesn’t have to be live when you’re pitching, but you should be able to tell what the URL will be. The images are ones that they could embed in the article: a product screenshot, a CEO or team photo, an infographic. Scan the types of images included in their articles. Don’t send any of these in your pitch, but have them ready. Studies, stats, customer/partner/investor quotes are also good to have.

Pitch

A pitch has to be short and compelling.

Subject Line

Think back to the headline you want. Is it really compelling? Can you shorten it to a subject line? Include what’s happening and when. For Mike Arrington at Techcrunch, our first subject line was “Startup doing an ‘online time machine’”. Later I would include, “launching June 6th”.

For John Timmer at ArsTechnica, it was “Demographics data re: your 4/17 article”. Why? Because he wrote an article titled “WiFi popular with the young people; backups, not so much”. Since we had run a demographics survey on backups, I figured as a science editor he’d be interested in this additional data.

Body

A few key things about the body of the email. It should be short and to the point, no more than a few sentences. Here was my actual, original pitch email to John:

Hey John,

We’re launching Backblaze next week which provides a Time Machine-online type of service. As part of doing some research I read your article about backups not being popular with young people and that you had wished Accenture would have given you demographics. In prep for our invite-only launch I sponsored Harris Interactive to get demographic data on who’s doing backups and if all goes well, I should have that data on Friday.

Next week starts Backup Awareness Month (and yes, probably Clean Your House Month and Brush Your Teeth Month)…but nonetheless…good time to remind readers to backup with a bit of data?

Would you be interested in seeing/talking about the data when I get it?

Would you be interested in getting a sneak peak at Backblaze? (I could give you some invite codes for your readers as well.)

Gleb Budman        

CEO and Co-Founder

Backblaze, Inc.

Automatic, Secure, High-Performance Online Backup

Cell: XXX-XXX-XXXX

The Good: It said what we’re doing, why this relates to him and his readers, provides him information he had asked for in an article, ties to something timely, is clearly tailored for him, is pitched by the CEO and Co-Founder, and provides my cell.

The Bad: It’s too long.

I got better later. Here’s an example:

Subject: Does temperature affect hard drive life?

Hi Peter, there has been much debate about whether temperature affects how long a hard drive lasts. Following up on the Backblaze analyses of how long do drives last & which drives last the longest (that you wrote about) we’ve now analyzed the impact of heat on the nearly 40,000 hard drives we have and found that…

We’re going to publish the results this Monday, 5/12 at 5am California-time. Want a sneak peak of the analysis?

Timing

A common question is “When should I launch?” What day, what time? I prefer to launch on Tuesday at 8am California-time. Launching earlier in the week gives breathing room for the news to live longer. While your launch may be a single article posted and that’s that, if it ends up a larger success, earlier in the week allows other journalists (including ones who are in other countries) to build on the story. Monday announcements can be tough because the journalists generally need to have their stories finished by Friday, and while ideally everything is buttoned up beforehand, startups sometimes use the weekend as overflow before a launch.

The 8am California-time is because it allows articles to be published at the beginning of the day West Coast and around lunch-time East Coast. Later and you risk it being past publishing time for the day. We used to launch at 5am in order to be morning for the East Coast, but it did not seem to have a significant benefit in coverage or impact, but did mean that the entire internal team needed to be up at 3am or 4am. Sometimes that’s critical, but I prefer to not burn the team out when it’s not.

Finally, try to stay clear of holidays, major announcements and large conferences. If Apple is coming out with their next iPhone, many of the tech journalists will be busy at least a couple days prior and possibly a week after. Not always obvious, but if you can, find times that are otherwise going to be slow for news.

Follow-up

There is a fine line between persistence and annoyance. I once had a journalist write me after we had an announcement that was covered by the press, “Why didn’t you let me know?! I would have written about that!” I had sent him three emails about the upcoming announcement to which he never responded.

My general rule is 3 emails.

Ugh. However, my takeaway from this isn’t that I should send 10 emails to every journalist. It’s that sometimes these things happen.

My general rule is 3 emails. If I’ve identified a specific journalist that I think would be interested and have a pitch crafted for her, I’ll send her the email ideally 2 weeks prior to the announcement. I’ll follow-up a week later, and one more time 2 days prior. If she ever says, “I’m not interested in this topic,” I note it and don’t email her on that topic again.

If a journalist wrote, I read the article and engage in the comments (or someone on our team, such as our social guy, @YevP does). We’ll often promote the story through our social channels and email our employees who may choose to share the story as well. This helps us, but also helps the journalist get their story broader reach. Again, the goal is to build a relationship with the journalists your space. If there’s something relevant to your customers that the journalist wrote, you’re providing a service to your customers AND helping the journalist get the word out about the article.

At times the stories also end up shared on sites such as Hacker News, Reddit, Slashdot, or become active conversations on Twitter. Again, we try to engage there and respond to questions (when we do, we are always clear that we’re from Backblaze.)

And finally, I’ll often send a short thank you to the journalist.

Getting Your First 1,000 Customers With Press

As I mentioned at the beginning, there is more than one way to get your first 1,000 customers. My favorite is working with the press to share your story. If you figure out your compelling story, find the right journalists, make their life easy, pitch and follow-up, you stand a high likelyhood of getting coverage and customers. Better yet, that coverage will provide credibility for your company, and if done right, will establish you as a resource for the press for the future.

Like any muscle, this process takes working out. The first time may feel a bit daunting, but just take the steps one at a time. As you do this a few times, the process will be easier and you’ll know who to reach out and quickly determine what stories will be compelling.

The post How To Get Your First 1,000 Customers appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

State Dept, MPAA, RIAA “Fake Twitter Feud” Plan Backfires

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/state-dept-mpaa-riaa-fake-twitter-feud-plan-backfires-170706/

By the first quarter of 2017, Twitter had 328 million users. It’s the perfect platform to give anyone a voice online and when like-minded people act together to make something “trend”, stories and ideas can go viral.

When this happens organically, through sharing based on a genuine appreciation of topics and ideas, it can be an awe-inspiring thing to behold. However, the mechanism doesn’t have to be spontaneous to reach a large audience, if it’s organized properly.

That was the plan of the US State Department when it sent an email to Stanford Law School. With the Office of Intellectual Property Enforcement involved, the State Department’s Bureau of Economic Affairs asked the law school to participate in a “fake Twitter feud” to promote Intellectual Property protection.

Leaked by a Stanford law professor to Mike Masnick at Techdirt, the email outlines the aims of the looming online war.

“This summer, we want to activate an audience of young professionals – the kind of folks who are interested in foreign policy, but who aren’t aware that intellectual property protection touches every part of their lives. I think the law school students at your institution may be the type of community that we would like to engage,” the email reads.

“The Bureau of Economic and Business Affairs wants to start a fake Twitter feud. For this feud, we would like to invite you and other similar academic institutions to participate and throw in your own ideas!” the email reads.

The plan clearly has some momentum. According to the email, big names in IP protection are already on board, including the US Patent and Trademark Office, the powerful Copyright Alliance, not to mention the Motion Picture Association of America and the Recording Industry Association of America.

The above groups can call on thousands of individuals to get involved so participation could be significant. Helpfully, the email also suggests how the ‘conflict’ should play out, suggesting various topics and important figures to fire up the debate.

“The week after the 4th of July, when everyone gets back from vacation but will still feel patriotic and summery, we want to tweet an audacious statement like, ‘Bet you couldn’t see the Independence Day fireworks without bifocals; first American diplomat Ben Franklin invented them #bestIPmoment @StateDept’,” the email reads.

As one of the Founding Fathers of the United States, Benjamin Franklin is indeed one of the most important figures in US history. And, as the inventor of not only bifocals, the lighting rod, and myriad other useful devices, his contribution to science and society is unquestionable.

Attaching him to this campaign, however, is a huge faux pas.

Despite inventing swim fins, the Franklin stove, the flexible catheter, a 24-hour three-wheel clock, a long-arm device to reach books from a high shelf, and becoming the first person to use the words “positive” and “negative” to describe electricity,
Franklin refused to patent any of his inventions.

“As we benefit from the inventions of others, we should be glad to share our own…freely and gladly,” he wrote in his autobiography.

It’s abundantly clear that using Franklin as the seed for an IP protection campaign is problematic, to say the least. His inventions have enriched the lives of millions due to his kindness and desire to share.

Who knows what might have happened if patents for bifocals and lightning rods had been aggressively enforced. Certainly, the groups already committed to this campaign wouldn’t have given up such valuable Intellectual Property so easily.

To be fair to the Bureau of Economic and Business Affairs, the decision to use the term “fake Twitter feud” seems more misguided than malicious and it seems unlikely that any conflict could have broken out when all participants are saying the same thing.

That being said, with the Copyright Alliance, MPAA and RIAA on board, the complexion changes somewhat. All three have an extremely tough stance on IP enforcement so will have a key interest in influencing how the “feud” develops and who gets sucked in.

The big question now, however, is if this campaign will now go ahead as laid out in the email. The suggested hashtags (#MostAmericanIP and #BestIPMoment) have little traction so far and now everyone will know that far from being a spontaneous event, the whole thing will have been coordinated. That probably isn’t the best look.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

snitch – Information Gathering Tool Via Dorks

Post Syndicated from Darknet original http://feedproxy.google.com/~r/darknethackers/~3/i9qgH9CxYJ0/

Snitch is an information gathering tool which automates the process for a specified domain. Using built-in dork categories, this tool helps gather specified information domains which can be found using web search engines. It can be quite useful in early phases of penetration tests (commonly called the Information Gathering phase). snitch can…

Read the full post at darknet.org.uk

More Pirated Ultra HD Blu-Ray Discs Leak Online, But Mystery Remains

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/more-pirated-ultra-hd-blu-ray-disks-leak-online-but-mystery-remains-170612/

Up until a few weeks ago, full copies of UHD Blu-Ray Discs were impossible to find on pirate sites.

Protected with strong AACS 2.0 encryption, it has long been one of the last bastions movie pirates had to breach.

While the encryption may still be as strong as before, it’s clear that some pirates have found a way through. After the first pirated Ultra HD Blu-Ray Disc leaked early last month, two new ones have appeared in recent days.

Following the historic “Smurfs 2” release, a full UHD copy of “Patriots Day” surfaced online little over a week ago, followed by a similar copy of “Inferno” this past weekend. The latter two were both released by the scene group TERMiNAL and leaked to various torrent sites.

While the leaks all appear to be legitimate, it’s still a mystery how the Blu-Ray discs were ripped.

While some have suggested that AACS 2.0 must have been cracked, there is no evidence supporting this yet. The TERMiNAL releases don’t mention anything that hints at a crack so the mystery remains intact.

4k capture (full)

4k

An alternative explanation would be that there is some kind of exploit allowing the pirates to bypass the encryption. Some have pointed to a private exploit of Intel’s SGX, which would make it possible to sniff out what PowerDVD has in memory.

“If SGX has a loop, that will enable people to read PowerDVD’s memory. That will then allow them to copy the decrypted data from the UHD Blu-Ray drive 1:1,” a source informs TorrentFreak.

Another option could be that there’s a private media player exploit, allowing the pirates to get full access to the data and read the encrypted disc. Our source has tried this extensively in the past and got close, but without success. Others may have had more luck.

UHD leak specs

If there’s indeed such an exploit or vulnerability, the pirates in question might want to keep that private to prevent it from being fixed, presuming it can be patched, that is.

Theoretically, AACS 2.0 could be cracked of course, but this seems to be less likely, according to our source. The latest UHD Blu-Rays also have bus encryption. This means that there are two separate keys to break, which would be very hard.

Cracked or not, pirates are excited about the UHD Blu-Ray copies that have started to populate through private and public torrent sites.

Tracker advertising the third UHD leak

While the download numbers are nowhere near those of regular HD releases, the UHD leaks are widely seen as a breakthrough. And with three releases in short succession, there are likely more to follow.

Those who dare to pirate them have to make sure that they have enough bandwidth, time, and free space on their hard drives though. Ultra HD releases easily take up several dozens of gigabytes.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

New “Out of Control” Denuvo Piracy Protection Cracked

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/new-control-denuvo-piracy-protection-cracked-170602/

Like many games in recent times, indie title RiME uses Denuvo anti-piracy technology to keep the swashbucklers away. It won’t stay that way for long.

Earlier this week, RiME developer Tequila Works grabbed a few headlines after stating it would remove the Denuvo protection from its game, should it fall to crackers.

“I have seen some conversations about our use of Denuvo anti-tamper, and I wanted to take a moment to address it,” RiME community manager Dariuas wrote on Steam forums.

“RiME is a very personal experience told through both sight and sound. When a game is cracked, it runs the risk of creating issues with both of those items, and we want to do everything we can to preserve this quality in RiME.”

Dariuas concluded that a Denuvo-free version of RiME would be released if the game was cracked. Within days of the announcement and right on cue, pirates struck.

In a fanfare of celebrations, rising cracking star Baldman announced that he had defeated the latest v4+ iteration of Denuvo and dumped a cracked copy of RiME online. While encouraging people to buy what he describes as a “super nice” game, Baldman was less complimentary about Denuvo.

Labeling the anti-tamper technology a “huge abomination,” the cracker said that Denuvo’s creators had really upped their efforts this time out. People like Baldman who work on Denuvo talk of the protection calling on code ‘triggers.’ For RiME, things were reportedly amped up to 11.

“In Rime that ugly creature went out of control – how do you like three fucking hundreds of THOUSANDS calls to ‘triggers’ during initial game launch and savegame loading? Did you wonder why game loading times are so long – here is the answer,” Baldman explained.

“In previous games like Sniper: Ghost Warrior 3, NieR Automata, Prey there were only about 1000 ‘triggers’ called, so we have x300 here.”

But according to the cracker, the 300,000 calls to triggers was a mere “warmup” for Denuvo. After just 30 minutes of gameplay, the count rose to two million, a figure he delivered with shocked expletives.

One of the main points of criticism for protections like Denuvo is that they take a toll on both game performance and gaming hardware. Baldman, who speaks English as a second language, reports that in RiME things have got massively out of hand which negatively affects the game.

“Protection now calls about 10-30 triggers every second during actual gameplay, slowing game down. In previous games like Sniper: Ghost Warrior 3, NieR Automata, Prey there were only about 1-2 ‘triggers’ called every several minutes during gameplay, so do the math.”

Only making matters worse, the cracker says, is the fact the triggers are heavily obfuscated under a virtual machine, which further affects performance. However, thanks to RiME’s developers making good on their word, any protection-related problems will soon be a thing of the past.

“Today, we got word that there was a crack which would bypass Denuvo,” Dariuas wrote last night.

“Upon receiving this news, we worked to test this and verify that it was, in fact, the case. We have now confirmed that it is. As such, we at [publisher] Team Grey Box are following through on our promise from earlier this week that we will be replacing the current build of RiME with one that does not contain Denuvo.”

So while gamers wait for Denuvo to get stripped from RiME and pirates celebrate, the company behind the anti-piracy technology will be considering its options. If what Baldman claims is true, it sounds like more than just a little desperation is in the air.

Worryingly for Denuvo, not even throwing the kitchen sink at the problem has had much effect.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.