Tag Archives: Debian

Security updates for Friday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/755667/rss

Security updates have been issued by Arch Linux (bind, libofx, and thunderbird), Debian (thunderbird, xdg-utils, and xen), Fedora (procps-ng), Mageia (gnupg2, mbedtls, pdns, and pdns-recursor), openSUSE (bash, GraphicsMagick, icu, and kernel), Oracle (thunderbird), Red Hat (java-1.7.1-ibm, java-1.8.0-ibm, and thunderbird), Scientific Linux (thunderbird), and Ubuntu (curl).

Security updates for Thursday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/755540/rss

Security updates have been issued by Debian (imagemagick), Fedora (curl, glibc, kernel, and thunderbird-enigmail), openSUSE (enigmail, knot, and python), Oracle (procps-ng), Red Hat (librelp, procps-ng, redhat-virtualization-host, rhev-hypervisor7, and unboundid-ldapsdk), Scientific Linux (procps-ng), SUSE (bash, ceph, icu, kvm, and qemu), and Ubuntu (procps and spice, spice-protocol).

Security updates for Wednesday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/755386/rss

Security updates have been issued by CentOS (java-1.7.0-openjdk, java-1.8.0-openjdk, kernel, libvirt, and qemu-kvm), Debian (procps), Fedora (curl, mariadb, and procps-ng), Gentoo (samba, shadow, and virtualbox), openSUSE (opencv, openjpeg2, pdns, qemu, and wget), Oracle (java-1.8.0-openjdk and kernel), Red Hat (java-1.7.0-openjdk, java-1.8.0-openjdk, kernel, kernel-rt, libvirt, qemu-kvm, qemu-kvm-rhev, redhat-virtualization-host, and vdsm), Scientific Linux (java-1.7.0-openjdk, java-1.8.0-openjdk, kernel, libvirt, and qemu-kvm), Slackware (kernel, mozilla, and procps), SUSE (ghostscript-library, kernel, mariadb, python, qemu, and wget), and Ubuntu (linux-raspi2 and linux-raspi2, linux-snapdragon).

Security updates for Tuesday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/755205/rss

Security updates have been issued by Debian (gitlab and packagekit), Fedora (glibc, postgresql, and webkitgtk4), Oracle (java-1.7.0-openjdk, java-1.8.0-openjdk, kernel, libvirt, and qemu-kvm), Red Hat (java-1.7.0-openjdk, kernel-rt, qemu-kvm, and qemu-kvm-rhev), SUSE (openjpeg2, qemu, and squid3), and Ubuntu (kernel, linux, linux-aws, linux-azure, linux-gcp, linux-kvm, linux-oem, linux, linux-aws, linux-kvm,, linux-hwe, linux-azure, linux-gcp, linux-oem, linux-lts-trusty, linux-lts-xenial, linux-aws, qemu, and xdg-utils).

Security updates for Monday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/755076/rss

Security updates have been issued by Arch Linux (lib32-curl, lib32-libcurl-compat, lib32-libcurl-gnutls, libcurl-compat, and libcurl-gnutls), CentOS (firefox), Debian (imagemagick), Fedora (exiv2, LibRaw, and love), Gentoo (chromium), Mageia (kernel, librelp, and miniupnpc), openSUSE (curl, enigmail, ghostscript, libvorbis, lilypond, and thunderbird), Red Hat (Red Hat OpenStack Platform director), and Ubuntu (firefox).

Security updates for Thursday

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/754773/rss

Security updates have been issued by Arch Linux (runc), Debian (curl), Fedora (xdg-utils), Mageia (firefox), openSUSE (libreoffice, librsvg, and php5), Slackware (curl and php), SUSE (curl, firefox, kernel, kvm, libapr1, libvorbis, and memcached), and Ubuntu (curl, dpdk, php5, and qemu).

Security updates for Wednesday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/754653/rss

Security updates have been issued by CentOS (dhcp), Debian (xen), Fedora (dhcp, flac, kubernetes, leptonica, libgxps, LibRaw, matrix-synapse, mingw-LibRaw, mysql-mmm, patch, seamonkey, webkitgtk4, and xen), Mageia (389-ds-base, exempi, golang, graphite2, libpam4j, libraw, libsndfile, libtiff, perl, quassel, spring-ldap, util-linux, and wget), Oracle (dhcp and kernel), Red Hat (389-ds-base, chromium-browser, dhcp, docker-latest, firefox, kernel-alt, libvirt, qemu-kvm, redhat-vertualization-host, rh-haproxy18-haproxy, and rhvm-appliance), Scientific Linux (389-ds-base, dhcp, firefox, libvirt, and qemu-kvm), and Ubuntu (poppler).

Security updates for Monday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/754430/rss

Security updates have been issued by Debian (tiff and tiff3), Fedora (glusterfs, kernel, libgxps, LibRaw, postgresql, seamonkey, webkit2gtk3, wget, and xen), Mageia (afflib, flash-player-plugin, imagemagick, qpdf, and transmission), openSUSE (Chromium, opencv, and xen), SUSE (kernel), and Ubuntu (firefox).

Security updates for Friday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/754257/rss

Security updates have been issued by Arch Linux (libmupdf, mupdf, mupdf-gl, and mupdf-tools), Debian (firebird2.5, firefox-esr, and wget), Fedora (ckeditor, drupal7, firefox, kubernetes, papi, perl-Dancer2, and quassel), openSUSE (cairo, firefox, ImageMagick, libapr1, nodejs6, php7, and tiff), Red Hat (qemu-kvm-rhev), Slackware (mariadb), SUSE (xen), and Ubuntu (openjdk-8).

Security updates for Thursday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/754145/rss

Security updates have been issued by Arch Linux (freetype2, libraw, and powerdns), CentOS (389-ds-base and kernel), Debian (php5, prosody, and wavpack), Fedora (ckeditor, fftw, flac, knot-resolver, patch, perl, and perl-Dancer2), Mageia (cups, flac, graphicsmagick, libcdio, libid3tag, and nextcloud), openSUSE (apache2), Oracle (389-ds-base and kernel), Red Hat (389-ds-base and flash-plugin), Scientific Linux (389-ds-base), Slackware (firefox and wget), SUSE (xen), and Ubuntu (wget).

Security updates for Wednesday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/754021/rss

Security updates have been issued by Debian (kernel), Gentoo (rsync), openSUSE (Chromium), Oracle (kernel), Red Hat (kernel and kernel-rt), Scientific Linux (kernel), SUSE (kernel and php7), and Ubuntu (dpdk, libraw, linux, linux-lts-trusty, linux-snapdragon, and webkit2gtk).

Security updates for Monday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/753687/rss

Security updates have been issued by Debian (libdatetime-timezone-perl, libmad, lucene-solr, tzdata, and wordpress), Fedora (drupal7, scummvm, scummvm-tools, and zsh), Mageia (boost, ghostscript, gsoap, java-1.8.0-openjdk, links, and php), openSUSE (pam_kwallet), and Slackware (python).

Security updates for Thursday

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/753457/rss

Security updates have been issued by CentOS (firefox, java-1.7.0-openjdk, java-1.8.0-openjdk, librelp, patch, and python-paramiko), Debian (kernel and quassel), Gentoo (chromium, hesiod, and python), openSUSE (corosync, dovecot22, libraw, patch, and squid), Oracle (java-1.7.0-openjdk), Red Hat (go-toolset-7 and go-toolset-7-golang, java-1.7.0-openjdk, and rh-php70-php), and SUSE (corosync and patch).

2018-05-03 python, multiprocessing, thread-ове и забивания

Post Syndicated from Vasil Kolev original https://vasil.ludost.net/blog/?p=3384

Всеки ден се убеждавам, че нищо не работи.

Открих забавен проблем с python и multiprocessing, който в момента още не мога да реша чий проблем е (в крайна сметка ще се окаже мой). Отне ми прилично количество време да го хвана и си струва да го разкажа.

Малко предистория: ползваме influxdb, в което тъпчем бая секундни данни, които после предъвкваме до минутни. InfluxDB има continuous queries, които вършат тази работа – на някакъв интервал от време хващат новите данни и ги сгъват. Тези заявки имаха няколко проблема:
– не се оправят с попълване на стари данни;
– изпълняват се рядко и минутните данни изостават;
– изпълняват се в общи линии в един thread, което кара минутните данни да изостават още повече (в нашия случай преди да ги сменим с около 12 часа).

Хванаха ме дяволите и си написах просто демонче на python, което да събира информация за различните бази какви данни могат да се сгънат, и паралелно да попълва данните. Работи в общи линии по следния начин:
– взима списък с базите данни
– пуска през multiprocessing-а да се събере за всяка база какви заявки трябва да се пуснат, на база на какви measurement-и има и докога са минутните и секундните данни в тях;
– пуска през multiprocessing-а събраните от предния pass заявки
– и така до края на света (или докато зависне).

След като навакса за няколко часа, успяваше да държи минутните данни в рамките на няколко минути от последните секундни данни, което си беше сериозно подобрение на ситуацията. Единственият проблем беше, че от време на време спираше да process-ва и увисваше.

Днес намерих време да го прегледам внимателно какво му се случва. Процесът изглежда като един parent и 5 fork()-нати child-а, като:
Parent-а спи във futex 0x22555a0;
Child 18455 във futex 0x7fdbfa366000;
Child 18546 read
Child 18457 във futex 0x7fdbfa366000
Child 18461 във futex 0x7fdbfa366000
Child 18462 във futex 0x7fdbfa366000
Child 18465 във futex 0x7fdbf908c2c0

Това не беше особено полезно, и се оказа, че стандартния python debugger (pdb) не може да се закача за съществуващи процеси, но за сметка на това gdb с подходящи debug символи може, и може да дава доста полезна информация. По този начин открих, че parent-а чака един child да приключи работата си:


#11 PyEval_EvalFrameEx (
[email protected]=Frame 0x235fb80, for file /usr/lib64/python2.7/multiprocessing/pool.py, line 543, in wait (self== 1525137960000000000 AND time < 1525138107000000000 GROUP BY time(1m), * fill(linear)\' in a read only context, please use a POST request instead', u'level': u'warning'}], u'statement_id': 0}]}, None], _callback=None, _chunksize=1, _number_left=1, _ready=False, _success=True, _cond=<_Condition(_Verbose__verbose=False, _Condition__lock=, acquire=, _Condition__waiters=[], release=) at remote 0x7fdbe0015310>, _job=45499, _cache={45499: < ...>}) a...(truncated), [email protected]=0) at /usr/src/debug/Python-2.7.5/Python/ceval.c:3040

Като в pool.py около ред 543 има следното:


class ApplyResult(object):

...

def wait(self, timeout=None):
self._cond.acquire()
try:
if not self._ready:
self._cond.wait(timeout)
finally:
self._cond.release()

Първоначално си мислех, че 18546 очаква да прочете нещо от грешното място, но излезе, че това е child-а, който е спечелил състезанието за изпълняване на следващата задача и чака да му я дадат (което изглежда се раздава през futex 0x7fdbfa366000). Един от child-овете обаче чака в друг lock:


(gdb) bt
#0 __lll_lock_wait () at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/lowlevellock.S:135
#1 0x00007fdbf9b68dcb in _L_lock_812 () from /lib64/libpthread.so.0
#2 0x00007fdbf9b68c98 in __GI___pthread_mutex_lock ([email protected]=0x7fdbf908c2c0 ) at ../nptl/pthread_mutex_lock.c:79
#3 0x00007fdbf8e846ea in _nss_files_gethostbyname4_r ([email protected]=0x233fa44 "localhost", [email protected]=0x7fdbecfcb8e0, [email protected]=0x7fdbecfcb340 "hZ \372\333\177",
[email protected]=1064, [email protected]=0x7fdbecfcb8b0, [email protected]=0x7fdbecfcb910, [email protected]=0x0) at nss_files/files-hosts.c:381
#4 0x00007fdbf9170ed8 in gaih_inet (name=, [email protected]=0x233fa44 "localhost", service=, [email protected]=0x7fdbecfcbb90, [email protected]=0x7fdbecfcb9f0,
[email protected]=0x7fdbecfcb9e0) at ../sysdeps/posix/getaddrinfo.c:877
#5 0x00007fdbf91745cd in __GI_getaddrinfo ([email protected]=0x233fa44 "localhost", [email protected]=0x7fdbecfcbbc0 "8086", [email protected]=0x7fdbecfcbb90, [email protected]=0x7fdbecfcbb78)
at ../sysdeps/posix/getaddrinfo.c:2431
#6 0x00007fdbeed8760d in socket_getaddrinfo (self=
, args=) at /usr/src/debug/Python-2.7.5/Modules/socketmodule.c:4193
#7 0x00007fdbf9e5fbb0 in call_function (oparg=
, pp_stack=0x7fdbecfcbd10) at /usr/src/debug/Python-2.7.5/Python/ceval.c:4408
#8 PyEval_EvalFrameEx (
[email protected]=Frame 0x7fdbe8013350, for file /usr/lib/python2.7/site-packages/urllib3/util/connection.py, line 64, in create_connection (address=('localhost', 8086), timeout=3000, source_address=None, socket_options=[(6, 1, 1)], host='localhost', port=8086, err=None), [email protected]=0) at /usr/src/debug/Python-2.7.5/Python/ceval.c:3040

(gdb) frame 3
#3 0x00007fdbf8e846ea in _nss_files_gethostbyname4_r ([email protected]=0x233fa44 "localhost", [email protected]=0x7fdbecfcb8e0, [email protected]=0x7fdbecfcb340 "hZ \372\333\177",
[email protected]=1064, [email protected]=0x7fdbecfcb8b0, [email protected]=0x7fdbecfcb910, [email protected]=0x0) at nss_files/files-hosts.c:381
381 __libc_lock_lock (lock);
(gdb) list
376 enum nss_status
377 _nss_files_gethostbyname4_r (const char *name, struct gaih_addrtuple **pat,
378 char *buffer, size_t buflen, int *errnop,
379 int *herrnop, int32_t *ttlp)
380 {
381 __libc_lock_lock (lock);
382
383 /* Reset file pointer to beginning or open file. */
384 enum nss_status status = internal_setent (keep_stream);
385

Или в превод – опитваме се да вземем стандартния lock, който libc-то използва за да си пази reentrant функциите, и някой го държи. Кой ли?


(gdb) p lock
$3 = {__data = {__lock = 2, __count = 0, __owner = 16609, __nusers = 1, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}},
__size = "\002\000\000\000\000\000\000\000\[email protected]\000\000\001", '\000' , __align = 2}
(gdb) p &lock
$4 = (__libc_lock_t *) 0x7fdbf908c2c0

Тук се вижда как owner-а на lock-а всъщност е parent-а. Той обаче не смята, че го държи:


(gdb) p lock
$2 = 0
(gdb) p &lock
$3 = (__libc_lock_t *) 0x7fdbf9450df0
(gdb) x/20x 0x7fdbf9450df0
0x7fdbf9450df0
: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x7fdbf9450e00 <__abort_msg>: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x7fdbf9450e10 : 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x7fdbf9450e20 : 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x7fdbf9450e30 : 0x001762c9 0x00000000 0x00000000 0x00000000

… което е и съвсем очаквано, при условие, че са два процеса и тая памет не е обща.

Та, явно това, което се е случило е, че докато parent-а е правел fork(), тоя lock го е държал някой, и child-а реално не може да пипне каквото и да е, свързано с него (което значи никакви reentrant функции в glibc-то, каквито па всички ползват (и би трябвало да ползват)). Въпросът е, че по принцип това не би трябвало да е възможно, щото около fork() няма нищо, което да взима тоя lock, и би трябвало glibc да си освобождава lock-а като излиза от функциите си.

Първоначалното ми идиотско предположение беше, че в signal handler-а на SIGCHLD multiprocessing модула създава новите child-ове, и така докато нещо друго държи lock-а идва сигнал, прави се нов процес и той го “наследява” заключен. Това беше твърде глупаво, за да е истина, и се оказа, че не е…

Около въпросите с lock-а бях стигнал с търсене до две неща – issue 127 в gperftools и Debian bug 657835. Първото каза, че проблемът ми може да е от друг lock, който някой друг държи преди fork-а (което ме накара да се загледам по-внимателно какви lock-ове се държат), а второто, че като цяло ако fork-ваш thread-нато приложение, може после единствено да правиш execve(), защото всичко друго не е ясно колко ще работи.

И накрая се оказа, че ако се ползва multiprocessing модула, той пуска в главния процес няколко thread-а, които да се занимават със следенето и пускането на child-ове за обработка. Та ето какво реално се случва:

– някой child си изработва нужния брой операции и излиза
– parent-а получава SIGCHLD и си отбелязва, че трябва да види какво става
– главния thread на parent-а тръгва да събира списъка бази, и вика в някакъв момент _nss_files_gethostbyname4_r, който взима lock-а;
– по това време другия thread казва “а, нямам достатъчно child-ове, fork()”
– profit.

Текущото ми глупаво решение е да не правя нищо в главния thread, което може да взима тоя lock и да се надявам, че няма още някой такъв. Бъдещото ми решение е или да го пиша на python3 с някой друг модул по темата, или на go (което ще трябва да науча).

Security updates for Monday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/753137/rss

Security updates have been issued by Arch Linux (drupal), Debian (chromium-browser, gunicorn, libvorbis, openjdk-8, roundcube, sdl-image1.2, slurm-llnl, and tor), Fedora (boost, cups-filters, ghostscript, gsoap, memcached, mod_http2, and qpdf), openSUSE (Chromium and mysql-community-server), and Red Hat (glusterfs, OpenShift Container Platform 3.1, OpenShift Container Platform 3.2, OpenShift Container Platform 3.3, OpenShift Container Platform 3.4, OpenShift Container Platform 3.5, OpenShift Container Platform 3.6, OpenShift Container Platform 3.7, OpenShift Container Platform 3.8, OpenShift Container Platform 3.9, and openvswitch).