Tag Archives: Portugal

ЕСПЧ: висока степен на защита на свободата на словото при отразяване на съдебната система

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/09/13/echr_10/

Още едно решение на Съда за правата на човека, в което се обсъжда критичната функция на медиите по отношение на лица от съдебната система. И отново тази предметна област е подчертана като област, представляваща значителен обществен интерес.

*

В решението   по делото Tavares de Almeida Fernandes and Almeida Fernandes v. Portugal  ЕСПЧ констатира нарушение на чл.10 – свобода на изразяване.

В началото са припомнени общи принципи, които Съдът прилага при решенията по чл.10 ЕКПЧ, като се казва [53-59], че

 • Общите принципи за преценка дали намесата в упражняването на правото на свобода на изразяване е “необходима в едно демократично общество” по смисъла на член 10 § 2 от Конвенцията са добре установени в съдебната практика на Съда. Наскоро те бяха обобщени в решенията по дела Bédat v Switzerland   (2016 г.) и Pentikäinen v. Finland [GC] ( 2015 г. ).
 • Журналистическата свобода   обхваща евентуално преувеличаване или дори провокация (вж. Prager и Oberschlick).
 • Чл.10 няма указания за ограничаване на политическото слово или за дебатите по въпроси от обществен интерес (виж Morice  v France 2015 г., с по-нататъшни препратки). Висока степен на защита на свободата на изразяване  обикновено се предоставя, когато се засяга въпрос от обществен интерес, какъвто е случаят по-специално с функционирането на съдебната система (пак там).
 • Съдът   винаги е правил разграничение между твърдения за факти, от една страна,  и оценки. Съществуването на факти може да се докаже, истинността на оценките  – не. Ако обаче дадено твърдение представлява оценка, пропорционалността на намесата зависи от това дали има достатъчна  фактическа основа  за оспорваното твърдение: ако не, тази оценка може да се окаже прекомерна (вж. Lindon, Otchakovsky- Laurens и др. срещу Франция).
 • Защитата, предоставена от член 10 на журналисти във връзка с  въпроси от обществен интерес, е подчинена на условието те да действат добросъвестно и  да предоставят точна и надеждна информация в съответствие с етиката на журналистиката ( виж Божков срещу България 2011 г.). В ситуации, в които има твърдение за факт без достатъчно доказателства  – но журналистът обсъжда въпрос от истински обществен интерес – се проверява дали журналистът е действал професионално и добросъвестно (Касабова срещу България).
 •  Съдът  проверява дали  е постигнат справедлив баланс между защитата на свободата на изразяване  и защитата на доброто име на засегнатите лица. В два съвсем неотдавнашни случая ЕСПЧ продължи да определя  критерии, които трябва да бъдат взети предвид, когато правото на свобода на изразяване се балансира спрямо правото на зачитане на личния живот (Axel Springer AG v Germany  и Von Hannover v Germany (№ 2).
 •  На последно място, естеството и тежестта на наложените санкции са също фактори, които трябва да бъдат взети предвид при оценката на пропорционалността на намесата. Както вече изтъква Съдът, намесата в свободата на изразяване може да има смразяващ ефект върху упражняването на тази свобода (вж. Morice ).
 • Накрая  Съдът напомня, че  взема предвид обстоятелствата и цялостния контекст, в който са били направени съответните изявления (вж.  Morice,  § 162).

Случаят:

португалски журналист пише редакционна статия, озаглавена “Стратегията на паяка”, в която дава мнението си за избора на съдия  на поста председател на Върховния съд.Той е осъден да плати неимуществени вреди за  нарушаване  на доброто име на съдията – постъпка “с отрицателно въздействие върху личната сфера, включително   семейния и професионалния кръг на ищеца”.

Въпросът е в центъра на оживени дебати в Португалия, което националните съдилища пропускат да вземат предвид.  Няма съмнение, че към този въпрос има значителен обществен интерес. Съдът отбелязва изрично, че функционирането на съдебната система,  която е от съществено значение за всяко демократично общество,  е въпрос от обществен интерес (пак там, § 128). Лицата, които са избрани да представляват различните институции в съдебната система, също представляват значителен интерес. Следователно  ограниченията на свободата на изразяване в тази сфера трябва да се тълкуват стриктно.

Според решението вече е добре установено в практиката на Съда, че членовете на съдебната власт, които действат в качеството си на длъжностни лица, могат да бъдат подложени  на  критика в по-широки граници в сравнение с   обикновените граждани (виж  SARL Libération  § 74 , ЕКПЧ 2008). В същото време Съдът многократно подчертава особената роля   на съдебната власт, която като гарант на справедливостта е фундаментална ценност в държава, ръководена от върховенството на закона. Може да се окаже необходимо съдебната власт да бъде защитавана срещу разрушителните атаки, когато са необосновани.

Португалските съдилища приемат, че личният интерес на ищеца за защитата на репутацията му надхвърля правото  на свобода на изразяване. Те намират, inter alia, че някои твърдения в статията  са  прекомерни, надхвърлят границите на приемливата критика и правото на информиране и представляват атака срещу правата на личността на новия председател на ВС.

Според ЕСПЧ:

На първо място  Съдът отбелязва, че тези изявления представляват оценки, при това с достатъчна фактическа основа.

На второ място Съдът приема, че националните съдилища не са коментирали метафоричния тон на оспорваните твърдения и не е обсъдено съдържанието и смисъла им. Те като че ли са разглеждали твърденията изолирано от останалата част от статията. За ЕСПЧ твърденията остават в рамките на допустимите критики и преувеличения. Португалските  съдилища не обясняват в достатъчна степен как журналистът е надхвърлил правото си на критика и защо правото му да изразява своето мнение е трябвало да бъде ограничено.

На последно място, що се отнася до наложеното наказание, Съдът подчертава, че съгласно Конвенцията присъждането на обезщетение   за обида или клевета трябва да е разумно  пропорционално на претърпяната вреда.

В заключение: Съдът не намира,   че намесата “е необходима в едно демократично общество”. Според ЕСПЧ португалските съдилища са превишили предоставената им свобода на преценка по отношение на възможното ограничаване на дебатите от обществен интерес.

Нарушение на член 10 от Конвенцията.

Filed under: Media Law Tagged: еспч

Approved Reseller programme launch PLUS more Pi Zero resellers

Post Syndicated from Mike Buffham original https://www.raspberrypi.org/blog/approved-reseller/

Ever since the launch of the first Raspberry Pi back in 2012, one thing that has been critical to us is to make our products easy to buy in as many countries as possible.

Buying a Raspberry Pi is certainly much simpler nowadays than it was when we were just starting out. Nevertheless, we want to go even further, and so today we are introducing an Approved Reseller programme. With this programme, we aim to recognise those resellers that represent Raspberry Pi products well, and make purchasing them easy for their customers.

The Raspberry Pi Approved Reseller programme

We’re launching the programme in eleven countries today: the UK, Ireland, France, Spain, Portugal, Italy, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Greece and South Africa. Over the next few weeks, you will see us expand it to at least 50 countries.

We will link to the Approved Resellers’ websites directly from our Products page via the “Buy now” button. For customers who want to buy for business applications we have also added a “Buy for business” button. After clicking it, you will be able to select your country from a drop down menu. Doing so will link you directly to the local websites of our two licensed partners, Premier Farnell and Electrocomponents.

Our newest Raspberry Pi Zero resellers

On top of this we are also adding 6 new Raspberry Pi Zero resellers, giving 13 countries direct access to the Raspberry Pi Zero for the first time. We are particularly excited that these countries include Brazil and India, since they both have proved difficult to supply in the past.

The full list of new resellers is:

Hong Kong and China

Brazil

Raspberry Pi Brazil

India

Raspberry Pi India

Czech Republic and Slovakia

Raspberry Pi Czech Republic and Slovakia

Slovenia, Croatia, Serbia and Bosnia-Herzegovina

Raspberry Pi Slovenia, Croatia, Serbia and Bosnia

Romania, Bulgaria and Hungary

Raspberry Pi Romania, Bulgaria and Hungary

Mexico

Raspberry Pi Mexico

The post Approved Reseller programme launch PLUS more Pi Zero resellers appeared first on Raspberry Pi.

Portugal’s Pirate Site-Blocking System Works “Great,” Study Shows

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/portugals-pirate-site-blocking-system-works-great-study-shows-170728/

Rather than taking site operators to court, copyright holders increasingly demand that Internet providers should block access to ‘pirate’ domains instead.

As a result, courts all around the world have ordered ISPs to block subscriber access to various pirate sites. But there are other ways.

In Portugal, a voluntary process was formalized through an agreement between ISPs, rightsholders, and the Ministry of Culture and the Association of Telecommunication Operators.

The voluntary deal was struck two years ago, shortly after local Internet Providers were ordered to block access to The Pirate Bay. The agreement conveniently allows copyright holders to add new pirate sites without any intervention or oversight from a court.

The MPAA is happy with the non-adversarial collaboration and praises it as the best international example of anti-piracy practices. The Hollywood group has already presented the Portuguese model to the Spanish Senate and plans to do the same before the French Senate.

Aside from a smooth process, the results of the voluntary blocking deal are also important. This is why the MPA and Portuguese anti-piracy outfit FEVIP commissioned a study into its effects.

The results, published by INCOPRO this week, show that of the 250 most-used pirate sites in Portugal, 65 are blocked. Traffic to these blocked sites decreased 56.6 percent after the blocks were implemented, contrary to a 3.9 percent increase globally.

In total, usage of the top 250 pirate sites decreased 9.3 percent, while a control group showed that the same sites enjoyed a 30.8 percent increase in usage globally.

In summary, the research confirms that traffic to blocked sites has decreased significantly. This shouldn’t really come as a surprise, as these domains are blocked after all. Whether traffic over VPN or people visiting smaller pirate sites subsequently increased was not covered by the research.

Earlier research, using INCOPRO’s own methodology, has shown that while blocked domains get less traffic, many sites simply move to other domain names where they enjoy a significant and sustained boost in traffic.

The current research did look at proxy site traffic but concludes that this only substitutes a small portion of the traffic that went to pirate sites before the blockades.

“Though usage is migrating to alternate sites in some cases, this shift of usage amounts to only minor proportions of previous pre-block usage,” the report reads.

Stan McCoy, President and Managing Director of the Motion Picture Association’s EMEA region, backs the study’s findings which he says confirm that piracy can be curbed.

“At the MPA, we take a three pronged approach: make legal content easy to access, engage consumers about the negative impact of piracy, and deter piracy through the appropriate legal avenues. All stakeholders must work together as joint stewards of the creative ecosystem,” McCoy notes.

The results of INCOPRO’s research will undoubtedly be used to convince lawmakers and other stakeholders to implement a similar blocking deal elsewhere.

Or to put it into the words of Helen Saunders, head of Intelligence and Operations at INCOPRO, they might serve as inspiration.

“It’s fantastic to see that more countries are starting to take action against piracy, and are getting great results. We hope that this report will inspire even more geographies to take similar action in a concerted effort to safeguard the global entertainment industry,” Saunders says.

Ironically, while American movie studios are working hard to convince foreign ISPs and governments to jump on board, Internet subscribers in the United States can still freely access all the pirate sites they want. No website blocking plans have been sighted on Hollywood’s home turf, yet.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Portugal Passes Bill to Restrict Use of DRM, Grant Circumvention Right

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/portugal-passes-bill-to-restrict-use-of-drm-grant-circumvention-right-170410/

Digital Rights Management (DRM) is viewed by copyright holders as an essential mechanisim to prevent the public from copying and distributing copyrighted content.

While to some extent it can achieve those aims, DRM is often viewed as preventing those who actually buy content from carrying out tasks such as format shifting or making backups. Those who obtain content from illegal sources aren’t affected by DRM, critics argue.

Like any other anti-piracy measure, DRM’s task is to prevent copying and many countries have laws in place which prevent citizens from circumventing it. This can be problematic, particularly when DRM stands in the way of a citizen’s right to copy, in fair use instances for example. This has been in the case in Portugal since 2004.

As a result, the DRM-PT movement in Portugal has been campaigning for a change in the law which would restrict the use of DRM and grant citizens a circumvention right when certain conditions are met. When parliament approved a draft bill last week, the country moved closer to that goal.

The bill, which received general approval last December, tackles the main issues head-on by granting copying permission in some circumstances and by flat-out banning the use of DRM when the public should have right of access to a copyrighted work.

In a boost to educators, citizens will be given the right to circumvent DRM for teaching and scientific research purposes. There will also be an exception for private copying.

The draft also outlaws the use of DRM on copyright works that have fallen into the public domain, works which support cultural heritage, and works that were created by public entities or funded with public money.

The move is being welcomed by ANSOL and the Free Teaching Association, which thanked the politicians who supported the bill, noting that their work will “ensure that citizens can finally exercise their fundamental rights in respect of DRM-protected works.”

The bill (pdf, Portuguese) must now be approved by the president before being passed into law.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

European Astro Pi Challenge winners

Post Syndicated from David Honess original https://www.raspberrypi.org/blog/european-astro-pi-winners/

In October last year, with the European Space Agency and CNES, we launched the first ever European Astro Pi challenge. We asked students from all across Europe to write code for the flight of French ESA astronaut Thomas Pesquet to the International Space Station (ISS) as part of the Proxima mission. Today, we are very excited to announce the winners! First of all, though, we have a very special message from Thomas Pesquet himself, which comes all the way from space…

Thomas Pesquet congratulates Astro Pi participants from space

French ESA astronaut Thomas Pesquet floats in to thank all participants in the European Astro Pi challenge. In October last year, together with the European Space Agency, we launched the first ever European Astro Pi challenge for the flight of French ESA astronaut Thomas Pesquet to the International Space Station (ISS) as part of mission Proxima.

Thomas also recorded a video in French: you can click here to see it and to enjoy some more of his excellent microgravity acrobatics.

A bit of background

This year’s competition expands on our previous work with British ESA astronaut Tim Peake, in which, together with the UK Space Agency and ESA, we invited UK students to design software experiments to run on board the ISS.

Astro Pi Vis (AKA Ed) on board the ISS. Image from ESA.

In 2015, we built two space-hardened Raspberry Pi units, or Astro Pis, to act as the platform on which to run the students’ code. Affectionately nicknamed Ed and Izzy, the units were launched into space on an Atlas V rocket, arriving at the ISS a few days before Tim Peake. He had a great time running all of the programs, and the data collected was transmitted back to Earth so that the winners could analyse their results and share them with the public.

The European challenge provides the opportunity to design code to be run in space to school students from every ESA member country. To support the participants, we worked with ESA and CPC to design, manufacture, and distribute several hundred free Astro Pi activity kits to the teams who registered. Further support for teachers was provided in the form of three live webinars, a demonstration video, and numerous free educational resources.

Image of Astro Pi kit box

The Astro Pi activity kit used by participants in the European challenge.

The challenge

Thomas Pesquet assigned two missions to the teams:

 • A primary mission, for which teams needed to write code to detect when the crew are working in the Columbus module near the Astro Pi units.
 • A secondary mission, for which teams needed to come up with their own scientific investigation and write the code to execute it.

The deadline for code submissions was 28 February 2017, with the judging taking place the following week. We can now reveal which schools will have the privilege of having their code uploaded to the ISS and run in space.

The proud winners!

Everyone produced great work and the judges found it really tough to narrow the entries down. In addition to the winning submissions, there were a number of teams who had put a great deal of work into their projects, and whose entries have been awarded ‘Highly Commended’ status. These teams will also have their code run on the ISS.

We would like to say a big thank you to everyone who participated. Massive congratulations are due to the winners! We will upload your code digitally using the space-to-ground link over the next few weeks. Your code will be executed, and any files created will be downloaded from space and returned to you via email for analysis.

In no particular order, the winners are:

France

 • Winners
  • @stroteam, Institut de Genech, Hauts-de-France
  • Wierzbinski, École à la maison, Occitanie
  • Les Marsilyens, École J. M. Marsily, PACA
  • MauriacSpaceCoders, Lycée François Mauriac, Nouvelle-Aquitaine
  • Ici-bas, École de Saint-André d’Embrun, PACA
  • Les Astrollinaires, Lycée général et technologique Guillaume Apollinaire, PACA
 • Highly Commended
  • ALTAÏR, Lycée Albert Claveille, Nouvelle Aquitaine
  • GalaXess Reloaded, Lycée Saint-Cricq, Nouvelle Aquitaine
  • Les CM de Neffiès, École Louis Authie, Occitanie
  • Équipe Sciences, Collège Léonce Bourliaguet, Nouvelle Aquitaine
  • Maurois ICN, Lycée André Maurois, Normandie
  • Space Project SP4, Lycée Saint-Paul IV, Île de la Réunion
  • 4eme2 Gymnase Jean Sturm, Gymnase Jean Sturm, Grand Est
  • Astro Pascal dans les étoiles, École Pascal, Île-de-France
  • les-4mis, EREA Alexandre Vialatte, Auvergne-Rhône-Alpes
  • Space Cavenne Oddity, École Cavenne, Auvergne-Rhône-Alpes
  • Luanda for Space, Lycée Français de Luanda, Angola
   (Note: this is a French international school and the team members have French nationality/citizenship)
  • François Detrille, Lycée Langevin-Wallon, Île-de-France

Greece

 • Winners
  • Delta, TALOS ed-UTH-robotix, Magnesia
  • Weightless Mass, Intercultural Junior High School of Evosmos, Macedonia
  • 49th Astro Pi Teamwork, 49th Elementary School of Patras, Achaia
  • Astro Travellers, 12th Primary School of Petroupolis, Attiki
  • GKGF-1, Gymnasium of Kanithos, Sterea Ellada
 • Highly Commended
  • AstroShot, Lixouri High School, Kefalonia
  • Salamina Rockets Pi, 1st Senior High School of Salamina, Attiki
  • The four Astro-fans, 6th Gymnasio of Veria, Macedonia
  • Samians, 2nd Gymnasio Samou, North Eastern Aegean

United Kingdom

 • Winners
  • Madeley Ad Astra, Madeley Academy, Shropshire
  • Team Dexterity, Dyffryn Taf School, Carmarthenshire
  • The Kepler Kids, St Nicolas C of E Junior School, Berkshire
  • Catterline Pi Bugs, Catterline Primary, Aberdeenshire
  • smileyPi, Westminster School, London
 • Highly Commended
  • South London Raspberry Jam, South London Raspberry Jam, London

Italy

 • Winners
  • Garibaldini, Istituto Comprensivo Rapisardi-Garibaldi, Sicilia
  • Buzz, IIS Verona-Trento, Sicilia
  • Water warmers, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Abruzzo
  • Juvara/Einaudi Siracusa, IIS L. Einaudi, Sicilia
  • AstroTeam, IIS Arimondi-Eula, Piemonte

Poland

 • Winners
  • Birnam, Zespół Szkoły i Gimnazjum im. W. Orkana w Niedźwiedziu, Malopolska
  • TechnoZONE, Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Podkarpacie
  • DeltaV, Gimnazjum nr 49, Województwo śląskie
  • The Safety Crew, MZS Gimnazjum nr 1, Województwo śląskie
  • Warriors, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, Podkarpackie
 • Highly Commended
  • The Young Cuiavian Astronomers, Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Piotrkowie Kujawskim, Kujawsko-pomorskie
  • AstroLeszczynPi, I Liceum Ogolnokształcace w Jasle im. Krola Stanislawa Leszczynskiego, Podkarpackie

Portugal

 • Winners
  • Sampaionautas, Escola Secundária de Sampaio, Setúbal
  • Labutes Pi, Escola Secundária D. João II, Setúbal
  • AgroSpace Makers, EB 2/3 D. Afonso Henriques, Cávado
  • Zero Gravity, EB 2/3 D. Afonso Henriques, Cávado
  • Lua, Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, Algarve

Romania

 • Winners
  • AstroVianu, Tudor Vianu National High School of Computer Science, Bucharest
  • MiBus Researchers, Mihai Busuioc High School, Iași
  • Cosmos Dreams, Nicolae Balcescu High School, Cluj
  • Carmen Sylva Astro Pi, Liceul Teoretic Carmen Sylva Eforie, Constanța
  • Stargazers, Tudor Vianu National High School of Computer Science, Bucharest

Spain

 • Winners
  • Papaya, IES Sopela, Vizcaya
  • Salesianos-Ubeda, Salesianos Santo Domingo Savio, Andalusia
  • Valdespartans, IES Valdespartera, Aragón
  • Ins Terrassa, Institut Terrassa, Cataluña

Ireland

 • Winner
  • Moonty1, Mayfield Community School, Cork

Germany

 • Winner
  • BSC Behringersdorf Space Center, Labenwolf-Gymnasium, Bayern

Norway

 • Winner
  • Skedsmo Kodeklubb, Kjeller Skole, Akershus

Hungary

 • Winner
  • UltimaSpace, Mihaly Tancsics Grammar School of Kaposvár, Somogy

Belgium

 • Winner
  • Lambda Voyager, Stedelijke Humaniora Dilsen, Limburg

FAQ

Why aren’t all 22 ESA member states listed?

 • Because some countries did not have teams participating in the challenge.

Why do some countries have fewer than five teams?

 • Either because those countries had fewer than five teams qualifying for space flight, or because they had fewer than five teams participating in the challenge.

How will I get my results back from space?

 • After your code has run on the ISS, we will download any files you created and they will be emailed to your teacher.

The post European Astro Pi Challenge winners appeared first on Raspberry Pi.

New product! Raspberry Pi Zero W joins the family

Post Syndicated from Eben Upton original https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero-w-joins-family/

Today is Raspberry Pi’s fifth birthday: it’s five years since we launched the original Raspberry Pi, selling a hundred thousand units in the first day, and setting us on the road to a lifetime total (so far) of over twelve million units. To celebrate, we’re announcing a new product: meet Raspberry Pi Zero W, a new variant of Raspberry Pi Zero with wireless LAN and Bluetooth, priced at only $10.

Multum in parvo

So what’s the story?

In November 2015, we launched Raspberry Pi Zero, the diminutive $5 entry-level Raspberry Pi. This represented a fivefold reduction in cost over the original Model A: it was cheap enough that we could even stick it on the front cover of The MagPi, risking civil insurrection in newsagents throughout the land.

MagPi issue 40: causing trouble for WHSmith (credit: Adam Nicholls)

Over the ensuing fifteen months, Zero grew a camera connector and found its way into everything from miniature arcade cabinets to electric skateboards. Many of these use cases need wireless connectivity. The homebrew “People in Space” indicator in the lobby at Pi Towers is a typical example, with an official wireless dongle hanging off the single USB port: users often end up adding a USB hub to allow them to connect a keyboard, a mouse and a network adapter, and this hub can easily cost more than the Zero itself.

People in SPAAAAAACE

Zero W fixes this problem by integrating more functionality into the core product. It uses the same Cypress CYW43438 wireless chip as Raspberry Pi 3 Model B to provide 802.11n wireless LAN and Bluetooth 4.0 connectivity.

Pi Zero Announcement Video

Music: Orqestruh by SAFAKASH – https://soundcloud.com/safakash

To recap, here’s the full feature list for Zero W:

 • 1GHz, single-core CPU
 • 512MB RAM
 • Mini-HDMI port
 • Micro-USB On-The-Go port
 • Micro-USB power
 • HAT-compatible 40-pin header
 • Composite video and reset headers
 • CSI camera connector
 • 802.11n wireless LAN
 • Bluetooth 4.0

We imagine you’ll find all sorts of uses for Zero W. It makes a better general-purpose computer because you’re less likely to need a hub: if you’re using Bluetooth peripherals you might well end up with nothing at all plugged into the USB port. And of course it’s a great platform for experimenting with IoT applications.

Official case

To accompany Raspberry Pi Zero W, we’ve been working with our friends at Kinneir Dufort and T-Zero to create an official injection-moulded case. This shares the same design language as the official case for the Raspberry Pi 3, and features three interchangeable lids:

 • A blank one
 • One with an aperture to let you access the GPIOs
 • One with an aperture and mounting point for a camera

Three cases for the price of one

The case set also includes a short camera adapter flexi, and a set of rubber feet to make sure your cased Zero or Zero W doesn’t slide off the desk.

New distributors

You may have noticed that we’ve added several new Zero distributors recently: ModMyPi in the UK, pi3g in Germany, Samm Teknoloji in Turkey, Kubii in France, Spain, Italy and Portugal, and Kiwi Electronics in the Netherlands, Belgium and Luxembourg.

Raspberry Pi Zero W is available from all Zero distributors today, with the exception of Micro Center, who should have stock in stores by the end of this week. Check the icons below to find the stockist that’s best for you!

UK, Ireland

Pimoroni The Pi Hut

United States

Adafruit Canakit Microcenter

Canada

Canakit

Germany, Austria, Switzerland

France, Spain, Italy, Portugal

Netherlands, Belgium, Luxembourg

Turkey

Global

Pimoroni The Pi Hut Adafruit
Canakit

The post New product! Raspberry Pi Zero W joins the family appeared first on Raspberry Pi.

Italy Blocks 290 ‘Pirate’ Movie & TV Show Domains in 4 Months

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/italy-blocks-290-pirate-movie-tv-show-domains-in-4-months-170222-170222/

For so many years, Italy developed a reputation for doing little to stop the spread of infringing content online. As a result, pirate sites flourished and millions of citizens decided that paying for content was a thing of the past.

In recent times, things have changed. Italy now has one of the toughest anti-piracy regimes in Europe and regularly launches new actions, often targeting multiple sites in coordinated operations.

This week marks the start of another, with the Special Command Units of the Guardia di Finanza (GdF), a militarized police force under the authority of the Minister of Economy and Finance, acting on the orders of the Public Prosecutor of Rome.

Following the signing of a special decree issued by the Court of Rome, the GdF targeted the domains of 41 websites alleged to be involved in the distribution of first-run movies such as The Magnificent 7, Suicide Squad, and Legend of Tarzan.

Within the batch were many sites streaming live sporting events, such as soccer matches broadcasted by The Premier League, La Ligue 1, Bundesliga, La Liga and Champions League. Those who transmitted motor racing events were also in the frame, after drawing fire from Formula 1 and Moto GP broadcasters.

All domain names will be blocked by local ISPs or potentially seized, if within reach of local authorities.

Authorities report that in common with an operation carried out earlier this month, two anti-piracy strategies were employed, the so-called “follow-the-money” approach (whereby site owners are identified via payments made by advertisers and similar business partners) and the reportedly newer “follow-the-hosting” angle.

Investigating site hosts has been a core anti-piracy strategy for many years so precisely what’s new about this recent effort isn’t clear. However, much is being made of the ability to discover the true location of sites that attempt to hide behind various anonymization techniques available via the cloud.

Whether a true breakthrough has been made is hard to decipher since local authorities have a tendency to be a little dramatic. Nevertheless, there can be no doubts over their commitment.

According to Fulvia Sarzana, a lawyer with the Sarzana and Partners law firm which specializes in Internet and copyright disputes, a total of 290 sites have been targeted by court injunctions in the past four months alone.

Back in November, a landmark action to block more than 150 sites involved in the unauthorized streaming of movies and sports took place following the signing of a mass injunction by a judge in Rome. It was the biggest single blocking action in Italy since measures began in 2008.

Then, in early February, authorities widened their net further still, with a somewhat unusual campaign targeting sites that offered unauthorized digital versions of dozens of national newspapers and magazines including Cosmopolitan and Vanity Fair.

With the latest blockades, Italy is now a true front-runner among European site-blocking nations. With many hundreds of domains now the subject of an injunction, the country is now firmly among the top three blocking countries, alongside the UK and Portugal.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Music, Movie & Gaming Industries Seek Piracy Blockades in Belgium

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/music-movie-gaming-industries-seek-piracy-blockades-170206/

blocked-censorBack in 2011, Belgium was one of the first countries to implement a court-ordered Pirate Bay blockade. The action was the result of a lawsuit between the Belgian Anti-Piracy Foundation (BAF) and ISPs Belgacom and Telenet.

After being tested in many countries around Europe, especially the UK where thousands of domains are now inaccessible, the site-blocking train has returned to Belgium.

The Belgian Entertainment Association was formed nine years ago following a local merger of International Federation of the Phonographic Industry (IFPI, music industry), the Belgian Video Federation (BVF, videos), and the Belgian Luxembourg Interactive Software Association (BLISA, videogames).

On Wednesday, the organization filed a lawsuit at the French commercial court in Brussels. Belgian news outlet De Tijd reports that it wants local Internet service providers to block subscriber access to several ‘pirate’ sites.

Speaking with TorrentFreak, BEA director Olivier Maeterlinck says that several popular streaming sites are being targeted initially.

“Our action aims to block nine of the most popular streaming sites which offer copyright-protected content on a massive scale and without authorisation,” Maeterlinck says.

“In accordance with the principles established by the CJEU (UPC Telekabel and GS Media), BEA seeks a court order confirming the infringement and imposing site blocking measures on the ISPs, who are content providers as well.”

In common with earlier blocking cases elsewhere in Europe, the ISPs named in the case (Brutélé, Nethys, Proximus, Telenet) first want confirmation that the sites they’re being asked to block are acting illegally. That is the stated purpose of the BEA lawsuit.

“Site blocking is nothing new in Belgium. The Pirate Bay and Popcorn Time – which are not involved in the current action – have been blocked for a long time,” Maeterlinck continues.

“Studies and figures from abroad (e.g. UK, Portugal) have shown that site blocking has a positive impact on the legal offer while the visits to the blocked sites drop massively (approximately a 90% drop in Belgium with The Pirate Bay) and the overall piracy level decreases as well.

“Site blocking actions are effective and if we want to support the continuing development of the legal offer and increase consumer confidence in the online economy, these enforcement initiatives need to be continued,” Maeterlinck concludes.

In the UK, well over a thousand domains are blocked on copyright grounds and in Portugal, where a voluntary mechanism is in place, the current tally is more than 900.

Next door to Belgium in the Netherlands, the blocking process has been much more drawn out. Rather than being largely compliant, ISPs have dug in their heels and objected at every turn after being asked to block The Pirate Bay. That case was referred to the European Court of Justice and it will eventually fall to the Dutch Supreme Court to make a decision.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

MPAA Reports Pirate Sites and Hosting Providers to U.S. Government

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/mpaa-reports-pirate-sites-and-hosting-providers-to-u-s-government-161010/

mpaa-logoResponding to a request from the Office of the US Trade Representative (USTR), the MPAA has sent in its annual list of notorious markets.

In its latest submission the Hollywood group targets a wide variety of “rogue” sites and services which they claim are promoting the illegal distribution of movies and TV-shows, with declining incomes and lost jobs in the movie industry as a result.

“The criminals who profit from the most notorious markets throughout the world threaten the very heart of our industry and in so doing they threaten the livelihoods of the people who give it life,” the MPAA writes.

What’s new this year is that the MPAA calls out several hosting providers. These companies refuse to take pirate sites offline following complaints, even when the MPAA views them as blatantly violating the law.

“Hosting companies provide the essential infrastructure required to operate a website,” MPAA writes. “Given the central role of hosting providers in the online ecosystem, it is very concerning that many refuse to take action upon being notified.”

The Hollywood group specifically mentions Private Layer, Altushost and Netbrella, which are linked to various countries including the Netherlands, Panama, Sweden and Switzerland.

CDN provider CloudFlare is also named. As a US-based company it can’t be included in the list. However, MPAA explains that it is often used as an anonymization tool by sites and services that are mentioned in the report.

“An example of a CDN frequently exploited by notorious markets to avoid detection and enforcement is Cloudflare. CloudFlare is a CDN that also provides reverse proxy functionality. Reverse proxy functionality hides the real IP address of a web server.”

Stressing the importance of third-party services, the MPAA notes that domain name registrars can also be seen as possible “notorious markets.” As an example, the report mentions the Indian Public Domain Registry (PDR) which has repeatedly refused to take action against pirate sites.

At the heart of the MPAA’s report are as always the pirate sites themselves. This year they list 23 sites in separate categories, each with a suspected location, as defined by the movie industry group.

Torrent Sites

According to the MPAA, BitTorrent remains the most popular source of P2P piracy, despite the shutdowns of large sites such as KAT, Torrentz and YTS.

The Pirate Bay has traditionally been one of the main targets. Based on data from Alexa and SimilarWeb, the MPAA says that TPB has about 47 million unique visitors per month.

The MPAA writes that the site was hit by various enforcement actions in recent years. They also mistakenly suggest that the site is no longer the number one pirate site, but add that it gained traction after KAT and Torrentz were taken down.

“While it has never returned to its number one position, it has had a significant comeback after kat.cr and torrentz.eu went offline in 2016,” the MPAA writes.

ExtraTorrent is another prime target. The site offers millions of torrents and is affiliated with the Trust.Zone VPN, which they advertise on their site.

“Extratorrent.cc claims astonishing piracy statistics: offering almost three million free files with sharing optimized through over 64 million seeders and more than 39 million leechers.

“The homepage currently displays a message warning users to use a VPN when downloading torrents. Extratorrent.cc is affiliated with Trust.Zone,” MPAA adds.

The full list of reported torrent sites is as follows:

-1337x.to (Switzerland)
-Extratorrent.cc (Latvia)
-Rarbg.to (Bosnia and Herzegovina)
-Rutracker.org (Russia)
-ThePirateBay.org (Unknown)

Direct Download and Streaming Cyberlockers

The second category of pirate sites reported by the MPAA are cyberlockers. The movie industry group points out that these sites generate millions of dollars in revenue, citing a report from Netnames.

The “Movshare Group,” which allegedly operates Nowvideo.sx, Movshare.net, Novamov.com, Videoweed.es, Nowdownload.ch, Divxstage.to and several other pirate sites is a particularly large threat, they say.

As in previous submissions VKontakte, Russia’s equivalent of Facebook, is also listed as a notorious market.

-Allmyvideos.net (Netherlands)
-Nowvideo.sx and the “Movshare Group” (several locations)
-Openload.co (Netherlands)
-Rapidgator.net (Russia)
-Uploaded.net (Netherlands/Switzerland)
-VK.com (Russia)

Linking Websites

Finally, there are various linking websites, many of which focus on a foreign audience. These sites don’t host the infringing material, but only link to it. The full list of linking sites is as follows.

123movies.to (Unknown)
-Filmesonlinegratis.net (Brazil/Portugal)
-Kinogo.club (Netherlands)
-Movie4k.to (Russia)
-Newmovie-hd.com (Thailand)
-Pelis24.com (Spain/Mexico/Argentina/Venezuela/Peru/Chile)
-Primewire.ag (Switzerland)
-Projectfreetv.at (Romania)
-Putlocker.is (Switzerland/Vietnam)
-Repelis.tv (Mexico/Argentina/Spain/Peru/Venezuela)
-Watchseries.ac (France)

In its closing comments the Hollywood industry group calls on USTR and the U.S. government at large to help combat these threats, either directly or by encouraging foreign nations to take action.

“We strongly support efforts by the U.S. government to work with trading partners to protect and enforce intellectual property rights and, in so doing, protect U.S. jobs,” the MPAA concludes.

MPAA’s full submission is available here.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

MPAA Says Portugal’s Pirate Site-Blocking System is World Leader

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/mpaa-says-portugals-pirate-site-blocking-system-is-world-leader-161007/

The concept of whole-site blocking has been on the entertainment industries’ agenda for a decade now, after Russia’s AllofMP3 and then The Pirate Bay were blocked in Denmark. Since then, momentum has been building.

Blocking is now underway in multiple countries around the world, especially in Europe where the practice is widespread. The music and movie industries say blocking is effective but they also know that pushing blockades through the courts can be expensive and controversial.

In Portugal, however, things are much more streamlined. Thanks to an agreement forged between rightsholders, ISPs and the government in 2015, it is now a formality to have sites blocked in the country. If the parties agree that a site is operating illegally it can be blocked, all without stepping into a courtroom.

No surprise then that copyright holders have been taking full advantage of the system. After blocking The Pirate Bay, KickassTorrents, ExtraTorrent, Isohunt, RARBG, and dozens of others in October 2015, another 40 sites were added the month after. By April 2016 at least 330 sites had been blocked and every month the same process repeats.

The smoothness of the non-adversarial system appears to have impressed the MPAA. According to a SapoTek report, the Hollywood group has been presenting the Portuguese model to the Spanish Senate and is now planning to do the same before the French Senate.

FEVIP, the Portuguese Association of Audiovisual Works Defense, said in a statement that an MPAA-sponsored study between September 2015 and February 2016 found that out of 250 unauthorized sites, 22 had already been voluntarily blocked by the program.

Paulo Santos, executive director of FEVIP, said that Portugal’s program is now receiving international recognition for its streamlined processes. Noting a “special efficiency” in relation to results versus costs of litigation, Santos said that the program has resulted in a decrease in visits to pirate sites of “at least 60%”.

FEVIP say that the reductions are similar to those achieved by blocking in the UK, where the group claims pirate sites typically lose 75% of their local users within three months of a blockade being put in place.

To date, hundreds of sites and thousands of URLs have been blocked in both countries, yet piracy somehow persists. Clearly, a 60% or even 75% reduction in traffic to domains is not translating to a similar drop in piracy rates or indeed, increases in sales.

However, it seems likely that the MPAA and others will continue their blocking efforts regardless. Voluntary solutions are clearly in favor, since they receive less judicial scrutiny after implementation and cost far less to run on an ongoing basis. Spain and France next? Only time will tell.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Portugal Blocks 330 Pirate Sites in Just Six Months

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/portugal-blocks-330-pirate-sites-in-just-six-months-160430/

One of copyright holders’ most-favored anti-piracy mechanisms in place today involves site-blocking. Censoring sites at the ISP level is effective, rightsholders insist, not to mention cheaper than direct legal action against pirate sites.

In most countries where site-blocking is already in place, authorities have previously determined that the legal system must be involved. In the UK, for example, existing legislation was deemed to offer rightsholders the tools they need. Australia, on the other hand, decided to introduce legal amendments to keep things on the straight and narrow.

Portugal decided to take a different approach, one that simply involved an agreement between rightsholders, ISPs and the government. Now, if a site is considered to be illegal by these parties, it can be blocked without stepping into a courtroom.

For copyright holders it’s the Holy Grail and they’re taking full advantage of the new system. This week during a conference in the capital, Lisbon, the Portuguese Association for the Protection of Audiovisual Works revealed the extent of the program and it’s as critics feared.

Executive Director Antonio Paulo Santos reported that Portugal is now blocking a vast range of file-sharing and related sites, offering movies, TV, shows and music to streaming sports and books. In total more than 330 sites are now being blocked by local Internet service providers.

The rate of blocking is unprecedented. In October 2015 more than 50 sites were blocked by ISPs, including KickassTorrents, ExtraTorrent, Isohunt and RARBG. The following month another 40 were added, including BitSnoop, YourBitorrent, SeedPeer, Torlock and Torrentfunk.

Since then another 240 sites have been quietly added to the list. This rapid growth means that along with the United Kingdom and Italy, Portugal is already a world leader in pirate site blockades. All this has been achieved without ever going near a court room.

It is this kind of voluntary agreement that Hollywood and the major record labels are pushing for internationally, whether they’re with Internet service providers, domain registries or companies such as PayPal, Visa and Mastercard. The process in Portugal ticks all the right boxes for the entertainment companies so expect it to be championed elsewhere.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.