All posts by VassilKendov

От 3-ти Май 2024 няма да можеш да продадеш имот, ако имаш изискуеми задължения

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D0%BE%D1%82-3-%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2024-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%88-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88-%D0%B8%D0%BC/

Ето какво съветва нотариус Милена Илчева, за да се сключват спокойно и законосъобразно сделките за всички страни

Бургаският нотариус Милена Илчева се съгласи да разясни пред Флагман.бг подробности за промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които влизат в сила от 3 май и затягат правилата за всички участници в сделките за прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или МПС.

Ето какво съветва юристът, за да се сключват спокойно и законосъобразно сделките за всички страни:

Новите правила са по силата на изменение на разпоредбата на чл. 264, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК и защитават интересите на държавата и общините.    

Досега, когато се сключваха сделки за прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижим имот или  МПС, лицата, които са прехвърлители на същите, или които учредяваха ипотеки, предоставяха пред нотариуса декларации, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Сега тези декларации отпадат, но във връзка със законодателните изменения от 03.05.2024 г. нотариусите в реално време ще проверяват по електронен път в Националната агенция за приходите за наличие на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения на прехвърлителите, респективно учредителите. Връзката между тях и НАП е осигурена чрез информационната система на Нотариалната камара. Тоест, може да се каже, че досега режимът беше декларативен, то занапред вече няма да е така.  Автоматично от това следва, че ако едно лице има задължение, дори само за 20 лева, за да прехвърли собствеността, която иска, или да ипотекира имота, който иска, трябва да погаси същото, ако то вече подлежи на принудително изпълнение.

Установявам, че това все още не се знае от много хора, а изменението на закона влиза в сила съвсем скоро. Считам, че във връзка със законодателната промяна е препоръчително още на фаза предлагане на един имот за продажба и не по-късно от сключване на предварителния договор за продажбата му, продавачите да се погрижат да се снабдят с необходимия документ, удостоверяващ липсата на такива техни задължения. Тук съществена роля ще имат брокерите на недвижими имоти, които са посредници на страните и са в пряк контакт с тях още на фаза предлагане и подготовка на документите. Те могат да указват това на собствениците, за да може своевременно да предприемат необходимите действия. Това важи и когато при покупка на имот финансирането е с банков кредит, който ще се обезпечава с ипотека върху закупувания имот. Там ще стои въпросът за липса на подлежащи на принудително изпълнение задължения за публични задължения и от страна на купувача по такава сделка, който ще се явява ипотекиращ този имот за обезпечаване на дълга си към банката. Тоест, правилото не важи само за продавачи на недвижими имоти или МПС. Неспазването му от всеки, който желае да прехвърли по какъвто и да начин вещни права върху недвижим имот или МПС, или ще ипотекира недвижим имот или залага имущество  ще води до спиране и отлагане сделките, или до отказ за извършване на съответните действия от компетентните органи, натоварени със задължението за тези проверки. Прехвърлителите и учредителите следва да  бъдат добросъвестни и да се погрижат към деня на сключване на окончателната сделка да са изрядни към държавата и общините по отношение на публичните си задължения.


Според разпоредбите на чл. 264, ал. 1 и 2 от ДОПК и сега би трябвало да нямате непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, но за това се изисква само декларация, в която ако декларирате неверни данни ще носите наказателна отговорност и сделката е недействителна спрямо държавата, съответно общината. След 03.05.2024 г. наличието на такива задължения ще се установява чрез официална справка в реално време – към съответния ден и час дали имате или нямате непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Проверката от нотариус по електронен път в Националната агенция за приходите следва да се прави само, когато има нотариално производство, тоест  не може да бъде извършвана без основание. Изискването за опазване на данъчната и осигурителна тайна, съгласно разпоредбите на ДОПК не се променя и предоставянето на данните от тези справки следва да става изцяло, съобразно законовите норми. Това означава, че не може да искате от нотариус да прави такава справка когато решите, без да има производство пред него. И най-вече, не можете да искате нотариус да прави такава справка за трето лице, с което сте в преддоговорни отношения по бъдеща сделка, за която няма нотариално производство. Съгласно нормите на ДОПК, информацията за данните в данъчно-осигурителната сметка на дадено лице се получава лично от него или от изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Извън тях, закона посочва изрично кои държавни органи или лица, изпълняващи публични функции могат да искат такива данни от НАП, не и от нотариус. Това предполага бъдещите прехвърлители или учредители своевременно да си направят предварителни справки или чрез електронната система на НАП или на място в офисите на НАП. Бих им препоръчала да се снабдяват с официалния документ, удостоверяващ липсата на техни задължения  – удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, за да могат да докажат, че са изрядни спрямо държавата и общините по отношение на публичните си задължения и, че са коректни спрямо лицата, с които ще влизат в договорни отношения.

Какво да очакват хората с ипотеки след въвеждането на еврото

Законът допуска, ако се установят задължения в деня на сключване на сделката, нотариусът да издаде акт за нея, но ако задълженията  бъдат платени преди подписването му. Естествено това ще усложни процеса – нотариусът ще спре производството, докато се погасят задълженията или докато купувачът внесе цялата или част от цената при покупко-продажба за погасяването им, банката ще чака и докато няма задължения, няма да предостави кредита, за да може да е сигурна, че няма да изпадне в състояние да е кредитор заедно с държавата или Общината. Искам да обърна внимание, че законът не казва само продажба, а прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или МПС, а това не са само възмездните сделки за покупко-продажба. Заобикалянето на това изискване за мен е недопустимо, за да се счита, че не важи при дарение или замяна. Както казах преди това и сега тежи отговорността, ако сте декларирали неверни данни, че нямате непогасени подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, и държавата или общините имат права като кредитори, съгласно чл. 216 от ДОПК.

Нотариусите, като лица с публични функции, вече ще са натоварени с ангажимент по отношение на защита и на тези интереси на държавата и общините. Тук няма да се включват само задължения за имоти и МПС, а всякакви публични задължения (дори глобите от КАТ), установени с актове на всякакви държавни или общински органи, които се събират по принудителен ред от НАП. И за 20 лв. глоба от КАТ да имате, ако тя вече подлежи на принудително изпълнение, трябва да я платите, за да може да си прехвърлите собствеността върху имота, да апортирате имот в търговско дружество или да се впише залог по реда на Закона за особените залози . Клиентите не трябва да се сърдят, ако отидат при нотариус и той им откаже съответното удостоверяване на това основание.

Съгласно последното изменение на чл. 264 от ДОПК задължение за извършване на справките по електронен път в Националната агенция за приходите за наличие на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения на прехвърлителите, респективно учредителите имат нотариуса, съдията по вписванията, длъжностното лице по регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или длъжностното лице по вписванията по Закона за особените залози, съобразно компетентността си в съответните производства. В случай, че някой от тях в кръга на своята компетентност състави, съответно разпореди да се впише, акт при неспазване на чл. 264, ал. 1, 2 и 4 от ДОПК е регламентирана солидарна отговорност за заплащане на задълженията, дължими от длъжника. За нотариуса и съдията по вписванията отговорността е лична, а за действията на  длъжностните лица отговорността отговорността е вменена на  Агенцията по вписванията. Не смятам, че ще има колега, който ще се съгласи да стане съдлъжник заедно с Вас и да отговаря за плащането на такива Ваши задължения.

Времето до датата, когато ще се прилагат новите правила е кратко, а с колеги установихме, че това не е ясно на хората. Ето и един пример – някой, ако през Великденските празнични почивни дни – между 3 и 6.05,  намери купувач на продавана от него кола, и отидат при колега, който да удостовери договора, което е допустимо от закона да се извършва в извън регламентираното ни работно време, и се установи при справката от нотариуса наличие на такова задължение, сделката се усложнява. При прехвърлянето на собственост за МПС всичко се случва в реално време в канторите ни. Чрез информационната системата на Нотариалната камара, която има директна връзка със системата на КАТ, докато сте още в кантората на нотариуса, непосредствено след подписването на договора от страните и нотариуса, в реално време се регистрира промяната на собствеността. По отношение на недвижимите имоти е по-различно. Там има интервал от време, в което трябва, да го кажем се обработят докумените, след като страните и нотариуса са подписали нотариалния акт и собствеността е преминала,  преди акта да се впише в регистрите и книгите на съответната Служба по вписванията и се афишира спрямо всички трети лица.

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

Сега от една страна клиенти и брокери се радват, че отпаднаха едни декларации за заверка, но трябва да се отчита, че не отпада изискването хората, които са прехвърлители или учредители на права върху недвижими имоти или МПС, да нямат задължения към държавата и общините, за да бъдат коректни при сключването на сделката. НАП са се постарали да направят електронната си система, така че във всеки един момент да можете да проверите това, което касае ваши публични задължения и да погасите същите. Това може да стане не само на място в офисите на НАП, но и по банков път или чрез портала за електронни услуги на НАП. А, ако вече публичен изпълнител Ви търси, за да събира публични задължения по принудителен ред, малко вероятно е да не сте наясно с това обстоятелство. Затова, бъдете коректни към потенциалните си контрагенти и уредете тези Ваши задължения своевременно.

материалът е копиран от ФЛАГМАН

The post От 3-ти Май 2024 няма да можеш да продадеш имот, ако имаш изискуеми задължения appeared first on Kendov.com.

Как политически PR обричa Брестовица на безводие

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-pr-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87a-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/

Как политически PR обричa Брестовица на безводие

По принцип във всяка сдела има 2 страни. Едната паща парите, другата получава парите.
Стара максима е, че ако участваш в сделката, но нито даваш нито получаваш пари значи си стоката.

Такова е положението на хората от Брестовица, едно от най-хубавте и богати села не само в Пловдивско, но и в България. От 4.5 години водата в селото е негодна за пиене и къпане, а напоследък цвета и е бизък до този на Кока Кола. Явно хората са търпеливи, защото 4.5 години нямаше проблем, но група хора заявиха, че няма да търпят повече и излязоха на протест на околовръстното на Пловдив, явно организиран от кмета на Община Родопи г-н Павел Михайлов и председатея на общинския съвет Владиир Маринов. Заедно с кметицата на Брестовица и местен жител, насърчиха брестовичани да спат движението по оковръстното на Пловдив в отсечката Пловдив-Пещера.

Така и не стана ясно с какво жителите на Пловдив са виновни за водата на Брестовица, нито пък как точно пловдивчани могат да помогнат за решаването на този проблем. Оказа се че това е проблем за 30 млн. лева, които Община Родопи не е търсила приоритетно през последните 4.5 години. По този начин са пропуснати възможностите средствата да бъдат осигурени от структурен фонд или евро проект. Предизборно е изтеглен кредит от Общината, което пък отрязва възможността за ново финансиране с цел подмяна на  ВиК тръбите. Сега пари се търсят от държавата и то чрез протести, което е меко казано странно.

Няколко неща ме накараха да се заровя в проблема. Първото е, че от 4.5 години се знае за този проблем, но финансиране явно не е търсено. Няма финансиране, което да не може да се осигури за 4.5 години ако проектите са готови и се работи по финансирането.

Прави се протест не пред Община Росопи, която има задължението и законовите лостове да реши този проблем, а на околовръстното на Пловдив, чийто граждани нямат нито идея за проблема нито лостовете, с които да решат този проблем. А протеста се ръководи от кмета на Общината.

Предизборно време е и е удобен момент за искания, но как да дадеш 30 млн на община гласувала за кмет на БСП, който 4,5 години не е правил нищо по въпроса и сега насъсква хората срещу централната власт, която се държи от всяка друга политическа партия, освен БСП.

Замислих се какво знам за отпускането на пари от държавата и още веднъж се убедих, че протеста на брестовичани е компромитиран от сремежа за политически дивиденти, а хората отново ще останат излъгани.

В съзнанието ми изплува следната схема:

Слушах пресконференция на кмета на Община Родопи г-н Павел Михайлов, който обясни как общината била изготвила вече проект и провела търг, в който е избран изпълнител. Това още повече ме озадачи. По закон нямаш право да правиш конкурс, ако не си осигурил финансиране. Това лесно се заобикаля по друга процедура за извънредни обстоятелств аи спешност, макар тая спешност да е вече 4.5 години, което съгласете се, че не я прави най-спешната на смета.

Но не това ме накара да се замисля. Замислих се за избрания изпълнител, което породи у мен следната хипотеза.

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

Искат се 30 милиона от Министерството на регисоналното развитие, което отговаря и за ВиК. Публична тайна е, че министерствата пълнят партийни каси чрез държавните поръчки.
Ако не сте съгласни с горното твърдение, не си губете времето да продължавате да четете. Обявете ме за конспиратор и вършете нещо, което намирате за по-съществено.

Но ако приемем, че обществените поръчки пълнят партийни каси, то една обществена поръчка от 30 млн лева, чий джоб ще напълни?

Точно така – ще напъълни джоба на този, който я е спечелил и на този който го е избрал за победител. Тоест нека кажем, че отчитането ще е на ниво Община, ако общината е избрала изпълнителя на поръчката за 30 млн.

Въпросът е какво тогава ще отчете министъра на ргионалното развитие в партийната каса? Кое каса ще се напълни – на БСП или на ГЕРБ? Все пак говорим за пресдтоящи избори, а за избри си трябват пари.

С две думи 30-те милиона на Брестовица ще си минат по веригата само ако в нея са фирми на управляващите. А те не са от БСП.
Версия  която Министърът дава парите, а веригата от изпълнители се отчита на Родопи ми изглежда малко утопична. Да не кажа много.

Какво да очакват хората с ипотеки след въвеждането на еврото

В крайан сметка се оказва, че проблемът дори не са 30 те милиона, а манипулацията на хората от Брестовица. Може да се окаже, че те пак са заложили нагрешен кон и са се оказали стоката в сделката между Община и фирми изпълнителки.

Стискайте палци временното правителство да направи нещо по въпроса. Дано отпускането на тези пари да е договорено, защото минат ли изборите, да си Община на БСП може да се окаже доста лоша стратегия откъм инвестиции.

 

The post Как политически PR обричa Брестовица на безводие appeared first on Kendov.com.

Как да се реши проблемът с водата в с. Брестовица

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D1%82-%D1%81-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%81-%D0%B1%D1%80/

Как да се реши проблемът с водата в Брестовица

След 4 одини проблеми с водата, най-накрая местните жители на Брестовица напипаха правилния начин за решаването на този пробем и той е ПРОТЕСТИ.
Ако обаче не знаем какъв е зародиша на проблема, да се скъсаме от протести, решение няма да има. Затова ще опиша основните точки, които имат отношение към решаването на проблема с водата на Брестовица.

Става въпрос за пари

Тук всички ще отбележат, че е много ясно, но да Ви кажа за какви конкретно пари става въпрос.
Без да съм хидроинженер, мога доста точно да предположа, че на село като Бретовица, подмяната на тръбите би струвало около 30 милиона лева. Поне на подобни села в други общини на които съм съдействал за финансиане беше толкова. Брестовица е доста по-голямо и затова съм завишил, но предполагам неоходимата сума е близка до тази.

Откъде може да дойдат тези пари?

Имайте предвид, че бюджета на Община Родопи е 52 млн лева. Тук влизат всички раходи, включтелно новата служебна кола на кмета на общината, новите фотоапарати за отразяване на ПР акциите, но също така и заплатите на учителите и закуските на деата в училище. Това е цялата сума.
Отделно предизборно беше теглен кредит от 7 млн лева.
Акцентирам на кредита, тъйкато той се прибавя към съществуващия вече такъв, което отрязва най-естествената възможност за финансиране на подмяната на тръбите на Брестовица, а именно финансиране чрез кредит.
Искам да припомня, че голяма част от кредита от 7 млн беше похарчен за други села или за разходи, покривани безплатно по Програмата за възстановяване и устойчивост. Нали помните каква еуфория и гордост настана след смяната на осветлението на селата? Беше отразено доста добре във ФБ и на страницата на всяко село от Община Родопи. Е тозно този разход нямаше смисъл да се прави, тъйкато се покриваха безплатно от въпросната Програма за възстановяване и устойчивост. И тук идва следващия проблем.

Общината няма капацитет да усвоява средства по програми и европейски проекти.

Като казвам няма капацитет, разбирайте интелектуален. Демонстрирах го достатъчно добре с горния пример с осветлението. Вместо администрацията да седне и да напише проект за финансиране, те теглят кредит. Както се казва – Те толкова си могат!
Ако поглднете отчета за бюджета ще видите, че миналата година има заложени 500 000 лева приходи от европейски проекти и 0 лева изпълнени. Това значи, че няма нито един проект.
Друг е въпросът, че 500 000 приходи от проекти е нищо за една община. Примерно осветлението на омразния гр. Пловдив в който всички от администрацията на Община Родопи се надпреварват да купуват апартаменти, има улично осветление изградено по Норвежката програма. Не знам дали в нашата община са чували за тази програма, но поне в отчетите и плановете за бюджета не се виждат такива планове.

Да обобщя до тук

След изтегления и рададен на други села предизборно кредит, Община Родопи не може да изтегли нов за водоснабдителната мрежа на Брестовица.
От досегашната работа и финансовите отчети е видно, че по програма средства също няма как да бъдат отпуснати. И това вече 4 години.

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

Средства от държавния бюджет

Предвид това, че предходните 2 най естествени начини за финансиране са недостъпни за Община Родопи, помощ от централния бюджет явно остава единствения начин на финансиране. Това, което забелязвам обаче в принципа на работа на общинската администрация е кастовия принцип. „Ти не си от нашите и затова за теб няма“ или обратното – „Ти си гласувал за нас, ще видим какво можем да направим“.

На същия принцип стоят нещата и в държавата. Избраме си Бате Бойко и едни фирми печелят. Идват ППДБ и правят чистка в администрацията и назначават свои.

За съжаление този принцип съществува от „време оно“, а в повечето случаи дори работи. Поне докато се се изчерпат парите.
В нашия случай парите са изчерпани. Борим се да влизаме в монетарния съюз и бюджетния дефецит е много важен, а пари за други разходи НЯМА.

Ще падат ли цените на имотите през 2024?

Защо ви ги пиша тези работи?

Защото населението на Община Родопи си избра кмет от БСП. Няма лошо, но когато стане въпрос за пари, а принципа в държавното управление е същия като в нашата община, то тогав ана кой кмет да дадеш 30 милиона? На кмета на БСП или на твоя си кмет, който е избран от твоята партия?

Пак казвам – не се сърдете на управляващите. Те работят по същия начин както нашата администрация. За едни села има, за други няма. Брестовица е селото за което вече 4 години няма. Сега кметицата е „на г-н Михайлов“, но пари пак няма, ЗАЩОТО ВЕЧЕ ВСИЧКИ КМЕТОВЕ СА НА Г-Н МИХАЙЛОВ.
А баницата е малка. Не става да се разпредели, пък и на кредит сме яли досега.

Въпреки всичко решение има

И хората от Брестовица го намират. От моя опит с администрацията на Родопи съм разбрал едно – приесняват се единствено от обединени групи хора и лош ПР. Ако има начин нещо да се случи, то тов аще бъде само следствие на протести. Като не Ви чува кмета Михайлов, прескочете го. Протестирайте пред Областната управа. Там не са от БСП и ще имат изгода да се намесят. Пишете на Областния, идват избори това ще му е дивидент. Викайте повече телевизии, пишете във ФБ, идвайте на заседания на общинския съвет и поставяйте исканията си.
Говорете със съседите си, обединете се и изисквайте. Пари в бюджета както казах няма, няма и скоро да има. Този път с „мазнене“ във Фейсбук няма да стане. Ясно е, че много хора свикнаха на подаяния от кмета, но идва момента в който трябва да изискваш полагащото ти се.
Обединете се с други хора със същите проблеми в Община Родопи. Примерно комитета в Белащица. Хората и до референдум стигнаха. Тогава много други им се смяха, а общината се опита да го осуети, но сега става въпрос за вашите деца.

Какво да очакват хората с ипотеки след въвеждането на еврото

Нма да стане от един път, но няма друг начин. Пасивността не води до нищо добро. Положението е такова, че с ръкопляскане на ПР постовете на г-н Михайлов във ФБ няма да се случи. “Пари си трябват”, а парите следват проектите или интересите. След последното гласуване, интересът към вас явно е спаднал. Щом от 4 години е този проблем и пак гласуваме за още от същото, значи проблем няма.

Идват избори, използвайте ги. Ако ли не, заредете се с още 4 години търпение. За който трябва вода има достатъчно.

Васил Кендов – финансист
Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

The post Как да се реши проблемът с водата в с. Брестовица appeared first on Kendov.com.

За тайните на имущественото застраховане

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE/

В това видео с моя приятел Атанас Куманов разказваме за имущественото застраховане и нещата, които голяма част от хората не подозират

– Имуществените застраховки са евтини
– По-добре е застраховката да се сключи от застраховател, а не през онлайн портал
– Имуществената застраховка в банката е задължителна при кредит, но е доста по-одобрена
– Хората живели в чужбина, по-често застраховат имуществото си


Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

The post За тайните на имущественото застраховане appeared first on Kendov.com.

Какво да очакват хората с ипотеки след въвеждането на еврото

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4/

Пълният запис на видеото с Роси Денева и Васил Кендов можете да намерите в платената секция на Patreon канала Kendov.com

Очаквани промени

– Лихвите по кредитите ще нараснат и ще се изравнят с европейските (между 6-7.5%)
– Кредитирането ще се свие под натиска на ЕЦБ и БНБ
– Цените на имотите ще се диференцират по показател ново и старо строителство

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

The post Какво да очакват хората с ипотеки след въвеждането на еврото appeared first on Kendov.com.

Да купуваме ли имот сега или да изчакаме?

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC/

В кои случаи е обоснована покупката на недвижим имот в момента?

– При защита на спестяванията от инфлация
– Решаване на реален проблем с местообитанието
– При пране на средства с произход корупция или забранени дейности
– При доходи от собствен бизнес, поради очакване на свиване на кредитирането

 

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

The post Да купуваме ли имот сега или да изчакаме? appeared first on Kendov.com.

Ще падат ли цените на имотите през 2024?

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2024/

Анализ на пазара на недвижими имоти и факторите които влияят на цените

– Инфлация
– Нива на лихвите
– Политика на ЕЦБ и БНБ
– Достъпност до кредитиране
– Демография
– Инвестиране на сиви и корупционни капитали

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

The post Ще падат ли цените на имотите през 2024? appeared first on Kendov.com.

Инвестиране на 1 000 месечно или 10 000 лева накуп с цел ПАСИВЕН ДОХОД – от опита на професионалния консултант

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/investing-1000-bgn-a-month/

Инвестиране на 1 000 месечно или 10 000 лева на куп с цел ПАСИВЕН ДОХОД – от опита на професионалния консултант

С колеги подготвяме онлайн курсове за финансова грамотност и фирмени финанси. Все пак идва криза и фирмите и кредитополучателите трябва да се приготвят. Според мен имат около 6 месеца или дори по-малко за да свършат това.
В тази връзка пуснах във Фейсбук пост с въпрос „-В какво бихте инвестирали ежемесечно 1 000 лева или 10 000 на куп.“ Трябва да призная, че получих изключително много и интересни предложения или по-скоро предположения от страна на участниците. Някои изключително креативни и оригинални, които ще се опитам да систематизирам тук.

Забелязаха се обаче и някои сериозни пропуски в инвестиционната култура, които могат да се окажат фатални предвид очакваната криза.

Едни от най-сериозните пропуски се оказа НЕПРАВЕНЕТО НА РАЗЛИКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИЯ И СПЕСТЯВАНЕ.

Това може би е нормално, предвид заливащата ни информация в интернет и ограничените възможности за инвестиране в България.
Примерно съветите за инвестиране в ценни книжа като форма на инвестиция носеща „ПАСИВЕН ДОХОД“, не са най-практичното нещо. Не за друго, а защото инвестицията се превръща в спестяване за повечето хора. Да, зарибяващо е да гледаш ежедневно котировките и да доходността на портфейла си, но за да реализираш печалбата си в почти всички случаи трябва да продадеш ценната книга, която си купил или дяловете си в ETF-a. И в този момент мантрата за пасивния доход вече е невалидна, защото ако сметнете колко време сте отделили да следите котировките и да четете новините разбирате, че това вече е ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОХОД а не ПАСИВЕН ДОХОД. Но за пасивния доход ще дам пример по-натам с любимата „дъвка“ на съвременните финансови гурута – покупката на недвижим имот с цел доход от наем.

Това което наблюдавам е, че инвестициите в ценни книжа и ETF-и постепенно стават спестявания. А това в сегашната ситуация е опасно. Изобщо търговията с ETF-и и ценни книжа, в никакъв случай не бива да се съчетава с думите „ПАСИВЕН ДОХОД“, защото веднага от инвестиция, операцията става спестяване. А това както казахме е опасно в тази ситуация.

За да съм още по-ясен – представете си как всеки месец си „получавате печалбата“ от инвестицията в ценни книги. Аз поне не познавам някoй да го прави като форма на „ПАСИВЕН ДОХОД“. Познавам доста професионални трейдъри, но те не го правят с 1 000 лева на месец или 10 000 лева капитал и не като ПАСИВЕН ДОХОД, а по занятие.
Моят извод е, че търговията с ценните книжа не е най-удачната форма на редовна инвестиция с по 1 000 лева месечно или 10 000 лева капитал. Форма на спестяване с по-висока лихва ДА, но не и инвестиция с цел ПАСИВЕН ДОХОД. Не забравяйте, че високата лихва е висок риск!

Има ли вече изобщо ПАСИВЕН ДОХОД

Моето мнение е, че такова животно вече почти няма. Една от най-честите спекулации е, че това е наема. Така е – съласен съм! Наемът беше басивен доход до преди 10 години. В днешно време не е точно така.
Изчислявал съм многократно рентабилността на една такава инвестиция. Тя варира от 3-4% годишно, до към максимум 12-13%, но във втория случай вече не се говори за „ПАСИВЕН ДОХОД“ под никаква форма. Говори се за ОСНОВЕН ДОХОД ли в най-добрия случай ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОХОД, защото вемето, което отделяте за реализирането на тези 12-13% е огромно. А когато в покупката има и кредит, тогава доходнотта съвсем намалява.

Няма да правя сметки в тази статия (може би по-натам), но бих описал необходимите знания, умения  и времето за реализиране на доход от покупката на недвижим имот с цел отдаване под наем.

Най-напред изборът на имот си е проблем у нас. Знаете как е със строителите и техните адокати, когато дойде време за предварителния договор? Брокерът обикновено си е взел комисиона и вече го няма, а Вие оставате в ръцете на Вашия адвокат, чийто труд Ви се вижда много скъп 😊
После следва кредита и разправиите с банката. Врно е, че по-хитрите ползват моите услуги или на консултанти като мен, но голяма част все още си мислят, че са много важни за банките и ще свършат всичко сами. Признавам, че някои успяват, но по-голямата част страдат на даден етап.
Следват майсторите, понеже взимате имота на шпакловка и замазка. Сакрален момент за всеки инвеститор в имот е дейността на майсторите.
Следват обзавеждане, търсене на наематели, договор с тях, както и ремонти след тяхното изнасяне. Някои наричат ремонта със звучното определение „ОСВЕЖАВАНЕ“, но нека не забравяме, че и то се прави от майстори. 😊
Разбира се освежаването можете и сами да си го направите, но тогава си говорим за инвестираното време в тази сделка носеща уж „ПАСИВЕН ДХОД“.

Миналата седмица се изнесоха дългогодишни, препоръчани наематели на мой приятел. Изнесоха му също и пералната, печката, хладилника, мебелите… Аз по-съсипан апартамент не съм виждал. Човекът е принуден да продаде имота, защото точно в момента няма средства за ремонт. А с ремонта вече знаете как е – майстори, пари, размотаване на материали… Както казахме по-горе може и сами да го направите, но пак се връщаме на въпроса за времето?

Изобщо оказва се, че „ПАСИВНИЯТ ДОХОД“ не бил много пасивен. А ако решите да отдавате чрез AIRBNB и да гоните 10-12% рентабилност, тогава вече говорим за работа на пълно работно време.

Така или иначе имот не се купува с 1 000 лева на месец или 10 000 лева в брой, затова се връщаме на някои от предложенията, които смятам за най-подходящи в този случая.

Не мога да публикувам всички мнения и предложения, но Вие можете да се абониране за Телеграм канала Kendov.com и да се апдейтвате редовно. Там ще четете коментарите на останалите и ще давате своите.

ИНВЕСТИЦИЯ = ВРЕМЕ + ЗНАНИЯ

Останах приятно изненадан, че голяма част от хората са на мнение, че трябва да се инвестира в това от което разбираш. Много рядко ми се е случвало да консултирам успешна инвестиция в сфера в която  човекът не разбора нищо. Никога обаче не съм срещал успешна инвестиция, която да е станала без да е отделено време. Колкото по-незапознат си, толкова повече време трябва да отделиш за една инвестиция. Ето и няйкои коментари в тази насока:

ИНВЕСТИРАЙ НЕТРАДИЦИОННО

Трябва да призная че Bai R. Ivanov даде най-оригиналното предложение. Не се заблуждавайте обаче, че можете да подходите нетрадиционно в инвестирането без съответния опит. Bai. R. Ivanov има колосален опит в тази сфера, за да даде подобно предложение

Ако сте стигнали до тук с четенето, значи можете да чуете и съветите които давам в случаите с 1000 лева на месец или 10 000 в брой.

Естествено съветите зависят от профила и знанията на клиента, както е отбелязала Роси

Затова карам по пирамидата на Маслоу. Съветвам клиента да харчи парите си за задоволяване на най-първичните си потребности с предимство. Ако нямаш апартамент, тези 1000 лева отиват за вноска по кредит. 10 000-те хиляди също.
Ако имаш апартамент, но можеш да спестиш от енергия – сменаш дограми и санираш с този доход.
Ако имаш бизнес или познания в някоя област – инвстираш там. Дали ще са ETF-и, дали ще е черешова градина или крипто, няма значение. Инвстираш в това, което разбираш.
На „инвеститори“ бъркащи инвестицията със спестяванията, препоръчвам инвестиционно злато.

За всички останали – препоръчвам инвестиция в себе си – екскурзии, почивки, курсове за квалификация в област, която Ви е интересна. С 1 000 лева на месец или 10 000 в брой – толкова.

За по-големи суми и по-сериозни инвестиции си трябва лична среща. Не става с прочитането на една статия. Става с бизнес план и сметки.

Ако Ви е харесала статята, моля споделете я във ФБ и помогнете на блога да се развие

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

 

The post Инвестиране на 1 000 месечно или 10 000 лева накуп с цел ПАСИВЕН ДОХОД – от опита на професионалния консултант appeared first on Kendov.com.

БНБ иска ограничаване на кредитирането, но какви ще са последстията за икономиката, цените на имотите и лихвите по кредитите?

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D0%B1%D0%BD%D0%B1-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/

БНБ иска ограничаване на кредитирането, но какви ще са последстията за икономиката, цените на имотите и лихвите по кредитите
———————————————————————————————-
Изчезват фаторите, които водеха до ръст в цените на имотите

 • Първият е голямото количество сиви капитали
 • Вторият фактор е липсата на алтернатива за инвестиции
 • Третият фактор който движеше пазара на недвижими имоти бе страха от инфлация и загубата на спестявания.
 • Четвъртият фактор – ниските лихви
  ———————————————————————————————————————-
  Миналата седмица управителят на БНБ Димитър Радев изказа мнение, че кредитирането създава опасности пред развитието на икономиката и увеличава риска от рецесия.
  Най-вероятно е прав, но това по-скоро е следствие от водената държавна политика. Едно ограничение на кредитирането ще доведе след себе си достатъчно проблеми, затова трябва да се прави внимателно.
  В строителството и недвижимите имоти в България работят над 250 000 души, което определя брашна като  структуроопределящ и съответно изключително важен за други индустрии. Евентуален проблем с него ще се отрази на други бизнеси и брашове, примерно на строителните материали и тяхното производство, на мебелната промишленост, че и на застраховането ако щете.

Какво загатнаха от БНБ и какви ще са последствията за лихвите и цените на имотите?

Всички чувстваме инфлацията. Според НСИ тя е в размер на 4.7% през Декември, спрямо декември 2023. Ето писал съм как работи инфлацията тук
Това което БНБ загатва е, че инфлацията се дължи основно на голямата експанзия при кредитите. Чрез тях се влива парична маса в обращение и това вдига цените на всичко, включително и на имотите. Виж заплатите обаче не следват темпа на инфлация НИКОГА!
Те зависят и от ефективността на бизнеса, но това е друга тема. Засега ще се концентрираме върху мотивите на БНБ да иска ограничаване на кредитирането, възможните ходове и последици.

България е поела ангажименти за приемането си в монетарния съюз и един от тях е размера на инфлацията. Но както казахме ако паричната маса в обращение се увеличава, няма как и инфлацията да не расте. БНБ отчита това като проблем и е наясно, че е единствената институция, която може да реагира, макар и с доста ограничен набор от мерки заради валутния борд.

Една от най-„хард“ мерките, за която загатна управителят на БНБ е въвеждането на единни минимални изисквания за кредитоискатели. На практика има 3 основни показателя при отпускането на кредит – съотношенито ДЪЛГ/ДОХОД (какъв % от дохода може да е вноската), минимален разполагаем доход на глава от семейството след вноската по кредита, и така нареченото LTV (Loan to value или % на финансиране). Тези 3 показателя са най-лесни за контрол и проследяване. Също така най-лесно могат да ограничат размера на отпускания кредит, а от там и паричната маса в обращение.

Коментираме кредитите за населението, защото при бизнескредитите няма чак такива ръстове. Фирмите също така доказано управляват по-добре заемния ресурс. Те го използват за закупуването на активи или за генериране на доход, докато покупката на апартамент от доста дълго време се явява ПАСИВ за кредитоискателя, а не актив носещ доход. В повечето случаи отдаването му под наем носи около 4% годишна доходност след приспадане на амортизации и всички останали разходи. Затова и повечето кредитоискатели използват имотите за запазване на стойността на парите си, а не за бизнес. И са прави.

Най-неразумното е да държиш пари в банка по време на инфлация!

Дори да приемам за верен отчетената инфлация на НСИ от 4.7% то пак си е далавера да изтеглиш кредит, защото %-та на годишния процент на разходите (ГПР) е около 3.2% в момента. Окъде идва обаче рискът при покупката на имот?

Изчезват фаторите, които водеха до ръст в цените на имотите

първият е голямото количество сиви капитали

Колкото и невероятно да се струва на повечето хора, ръста на цените в последните години бе мотивиран от инвестирането на сиви капитали. А такива има СТРАШНО МНОГО!
Представете си какво би станало със сивите капитали в лева, ако въведем еврото? Не могат да се внесат в банка, не могат да се обменят на чеийндж бюро, понеже са примерно 5 000 000 лева. Къде да ги „превъртиш“ така, че да е сигурна сделката?

Най-добре юридически са защитени сделките с недвижими имоти. Няма много други алетрнативи на юридическа защита. Ако искате си купете дялово участие в някое предприятие и се включете като съдружник. При първите проблеми ще усетите, че нещата се разпадат и няма кой да Ви защити от съдружника. Поне не законодателно. Затова… недвижимо имотче.

Именно тези сиви капитали вдигнаха цените на недвижимите имоти 2022г. Тогава 55% от сделките бяха в брой и едва 45% с банков кредит. В края на 2023г. По отчети на НСИ нещата са се променили. Около 56% от покупките на недвижими имоти са с банкови кредити, а 44% са в брой. Освен това броя на сделките намалява с 15% на годишна база. Не е малко, но все пак кредитирането расте и това помпа инфлацията като нищо друго. Както казахме тези пари от редитирането стигат до 250 000 души непосредствено заети в строителството и още куп обслужващи странични бизнеси. Това поражда инфлация.

Вторият фактор е липсата на алтернатива за инвестиции

Мантрата на всички финансови „гурута“, че човек трябва да се стреми към „пасивен доход“ поражда една истерия з аполучаване на наем.
Аз не съм съгласен с тези определения за „пасивен доход“, защото имам много клиенти, които получават наеми и тов аопределено не е пасивен доход. То не е чистене след наематели (когато даваш чрез AirBNB), то не е ремонти и майстори след изнасяне на наемател, то не е мебелисти, когато го обазавеждаш, то не е съдебни дела, когато не си случил на наематели и са ти изнесли техника и обазавеждане или са съсипали апартамента.
Естествено на всичко това си има противодейстие, но всяко противодействие изисква време, средства и контрол, което вече започва да се бие с концепцията за «пасивен доход».

Но както казахме алтернативите за спасение на спестяванията по време на инфлация сад оста ограничени и със слаба законодателна защита. При моите клиенти се забелязва склонност за алтернативни инвестиции за защита на спестяванията на борсата, в крипто, в злато или в други активи. Но за това се изискват също определени познания и разбира се време, необходимо за «управление на инвестицията». Иначе – ДА, СТАВА! Става да инвестирате в ценни метали или в крипто, но това вече е доста далеч от определението «пасивен доход». По-скоро бих го нарекъл допълнителен доход. Но това също е предмет на отделна статия, която обмислям да напиша.

Така че – ДА, покупката на недвижим имот е алтернатива на спасение на спестяванията, но ако не е сметната добре, може и ще доведе до загуби в следващите години.

Третият фактор който движеше пазара на недвижими имоти бе страха от инфлация и загубата на спестявания.

Изключително резонна причина да закупиш имот, но и този фактор започна да губи влияние. Темпа на инфлация намаля, а БНБ и ЕЦБ искат да ограничават кредитирането. Моя опит показва, че щом поискат да го правят те ще го направят. Дали ще е с повишение на лихвите или чрез административни мерки по налагане на единна система за оценка на кредитоискателя е без значение. Решили с аи е въпрос на време.

Четвъртият фактор – ниските лихви

Както се казва – „Няма вечно да е така“. Сами разбирате, че няма как за дълго в Австрия лихвите по ипотечни кредити да са 7%, а в България 3%.
Писал съм много за начина на формиране на лихвата по кредитите. В България тя е „вързана“ с лихвата по депозитите. Сега си представете, че влезем в монетарния съюз и въведем еврото. Ами, че то спестяванията веднага заминават за Германия, където лихвата по депозити е 2%, а не 0,1% както е у нас. И тогава добрата капитализация на нашите банки заминава на мига. Единствения начин да съберат средства ще е чрез повишаване на лихвите по депозитите. Може и чрез външен кредит, но няма да е на 0,1%, колкото плащат в момента по депозитите. Имайте предвид, че EURIBOR (1m) в момента е 3.87%.  Около тази лихва се рефинансират европейските банки.

Хипотетично правителството може да реши да се финансира не от външните пазари, а да остави доходността от 3-4% на вътрешния пазар и да се финансира от излишните средства от българските банки. Това ще намали ликвидността им допълнително, но пък ще намали и възможността им да кредитират, което е търсена цел от БНБ. Според мен координацията на БНБ и правителството е тази сфера не е най-добрите, но явно има и други политически фактори, които ние не знае. Едно е ясно – БНБ иска да ограничава паричната маса в обращение, а правителството се чуди как да я увеличи. Какво се случва на този етап, ще стане ясно по-натам. Засега действията са разнопосочни.

Ако трябва да обобщя, покупката на недвижим имот в следващите години до влизането в монетарния съюз няма да е най-успешната „инвестиция“ откъм доходност. По-скоро ако се търси спасение за спестяванията ще бъде може би един от малкото добре защитени от закона варианти. Естствено и тук трябва да се внимава какво се купува и на каква цена.

Личните ми очаквания са, че след въвеждането на еврото или по-скоро малко преди това, сивите капитали ще пожелаят да се освободят от недвижимите имоти, в които са в момента и на никой няма да му пука дали е загубил 10-15% от инвестицията в недвижим имот, защото е „изпрал“ парите си. Пак казвам – става въпрос за много големи суми за препиране, които ако останат в левове ще бъдат загубени безвъзвратно. Година след приемането на еврото, цените отново ще тръгнат нагоре, но не и преди това. Преди това ще има спад.

Успех с инвестирането и знайте, че консултацията е нищожна като цена в сравнение с потенциалните пеалби или загуби.

Васил Кендов – финансов консултант

Ако Ви е харесала статята, моля споделете я във ФБ и помогнете на блога да се развие

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

The post БНБ иска ограничаване на кредитирането, но какви ще са последстията за икономиката, цените на имотите и лихвите по кредитите? appeared first on Kendov.com.

Инфлацията – CPI (consumer price index) или на български ИПЦ (индекс на потребителските цени)

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-cpi-consumer-price-index-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BF/

Инфлацията – CPI (consumer price index) или на български ИПЦ (индекс на потребителските цени)

Много се радвам когато някой използва инфлацията и качи в нета снимка на билетче за градския транспорт от 6 стотинки, колкото беше по Бай-Тошово време. А сега видиш ли е 1.60 лв.
Всичко е наред по принцип, но тогава се возихме в Чавдари и Икаруси, а днес дори имаме и електрически автобуси. Ако няма климатик, това е повод за скандал. На времето също се правиха скандали, но не за климатика, а когато прозореца не можеше да се отвори.
Но не е само това. Тогава голяма част от петрола идваше без пари от Русия и ние го изнасяхме по второ направление – (износ срещу валута), а цената на билета беше една и съща в цялата държава.

В този ред на мисли, няма как да се сравняват цените от онова време и сегашните цени. Преди цените бяха планови, а днес са „уж“ пазарни. Казвам „уж“ защото сме се засилили с големи крачки към порядките от едно време.

Като пример мога да дам цените на електричеството. Ползваме го всички, но не по пазарни цена. Дори когато България въведе системата за свободен пазар за крайния потребител, пак няма да са пазарни, защото сме отговорили на изискванията на ЕК, където веригата за доставка на ток е прекалено дълга – производители на електричество, задължителен пазарен микс включващ ВЕИ, електропреносни дружества, електроразпределителни… всеки по веригата си иска неговото, а самия той не е пазарен, понеже е създаден административно със закон.

Но нека се върнем на Инфлацията – CPI (ИПЦ)

Ето и нейната формула

Това, което трябва да знаете за инфлацията е, че и тя като БВП (GDP) си има много проявления, което я прави трудна за използване от неспециалисти. Давам пример веднага.
Ето какво пише Европейската Централна Банка (ЕЦБ) за измерването на инфлацията:

„За да поддържаме цените стабилни, ни е необходим надежден измерител на инфлацията, който показва как се променят цените в икономиката. Мярката, която използваме в момента – хармонизираният индекс на потребителските цени – остава най-подходяща за целта. Доколкото е възможно обаче, тя би трябвало да отразява по-добре усещането на хората за покачване на цените.

Затова Управителният съвет подкрепя включването на разходите за собствено жилище в измерителя. Но за да бъде приложено това, ще трябва време. Дотогава ще използваме и други измерители на инфлацията, които включват разходите за собствено жилище, така че да подобрим представата си как се променят цените в икономиката.“

Тоест ЕЦБ приема за измерител на инфлацията „Хармонизирания индекс на
потребителските цени
“.

Същият се изчислява и от Националния Статистически Институт (НСИ), но вижте какво пишат за него:
„1.2. Разлики между ХИПЦ и националния индекс на потребителските цени (ИПЦ)

Изчисляваният ХИПЦ се различава от националния ИПЦ. Основната причина за разликата между двата индекса е различния обхват на ХИПЦ и на националния ИПЦ по отношение на третирането на потреблението на нерезидентите на територията на страната. Това потребление е обхванато при изчисляването на ХИПЦ, докато при националния ИПЦ е извън обхвата.“

С две думи – изключително важно е когато сравняваме инфлация,
1. тя да бъде изчислена по една и съща методология
2. Да включва в себе си едни и същи продукти.
3. Да използва един и същ базов период

Горните 3 предпоставки могат да изкривят реалната инфлация в която си решат посока. Могат както да я увеличат, така и да я намалят, според поставените от правителството задачи.
Веднага давам примери и обяснявам как се прави

Спомням си в младежките години, когато се ровихме на доста ниско ниво в начините за изчисление на инфлацията, бях много изненадан, че в наблюдаваните стоки влизаха галоши, обувки тип 501 и пиано. Колко често се купува пиано, аз не можех да кажа, но цената на пианото и на обувките тип 501 определяха инфлацията в България.
тези неща вече не влизат в потребителската кошница на българина, но влизат други подобни.

Освен това всяка стока влиза с определено тегло в потребителската кошница (всички стоки и услуги, на базата на които се изчислява инфлацията). Тоест сменяме теглото на сиренето и сметката за инфлацията се попроменя значително. Включваме телевизор, който се купува веднъж на 10 години и инфлацията пада рязко, защото той си е и скъпичък. Както виждате ЕЦБ би желала в инфлацията да се включи и цената на жилищата.

Може би тук е момена да кажем, че всеки НСИ изчислява и цени по групи стоки и сектори. Примерно в България се изчислява индекс на „Действителни наемни цени.“ Ето ги

Има индекси също за транспорт, за цени на имотите, за обзавеждане… Има индекси за всичко.

Най-важна е базата която взимате за изчисляването на инфлацията. Вижте каква разлика има когато за база вземеш осреднения CPI за миналата година или съответно същия месец на предходната година.


Виждате как когато говорите за инфлация, ако не споменете базата тя става 9.5% или съответно 4.7%. Това масово се пропуска, когато се прави пропаганда.

Как се събира обаче информацията за ИПЦ?

Има подбрани средностатистически семейства. Подбрани са така, че да копират структурата на нашето население. Плаща им се за да записват всеки свой разход в рамките на годината. Да, досадно е, но им се плаща (поне когато бях студент). А тази информация е доста точна.
Същото се прави и с фирмите. НСИ им се обажда и им заявява, че са средностатистическа фирма и са длъжни да пращат всеки месец отчети с покупки и разходи, но на тях не им се заплаща.

С две думи информацията, която се събира от НСИ е доста точна, но при нейното интерпретиране и систематизиране има доста възможности за „магии“. Едно обаче е сигурно – както при БВП, така и при инфлацията трябва да се внимава какви периоди се сравняват и изобщо каква информация. Примерно НСИ са публикували калкулатор, ако някой желае да си смята личната инфлация (Има и такъв термин). Ето линк https://www.nsi.bg/nsipic/

Моето лично мнение е, че с въвеждането на CBDC (дигиталните валути на централните банки) всичко за инфлацията ще се знае за части от скундата с точност до стотинка. CBDC  на базата на блокчейн технологията и във всяка продажба ще е закодирана цената, продавача, купувача… Но за това в друга статия.
Днес е важно да запомним, че както при БВП, инфлацията за прекалено дълги периоди е практически несравнима, а използваните индекси имат своите методологии, които позволяват по един или друг начин да се варира в изчисленията спрямо целите на управляващите.
Има също така лична инфлация, както и инфлация по групи стоки и браншове. В Австрия и Германия например, не можеш да вдигаш цената на наема с едномесечно предизвестие. Можеш само с размера на инфлацията на наемите, изчислена от тяхните НСИ-та. Има закон, има ред.

От мен на кратко за инфлацията – толкова
Васил Кендов – заклет макроикономист

Ако Ви е харесала статята, моля споделете я във ФБ и помогнете на блога да се развие

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

 

The post Инфлацията – CPI (consumer price index) или на български ИПЦ (индекс на потребителските цени) appeared first on Kendov.com.

Какво е БВП (Брутен вътрешен продукт, (GDP)) и как да различаваме манипулациите

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B1%D0%B2%D0%BF-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82-gdp/

Много е модерно сега да се дават графики с БВП и да се правят сравнения. Любимата ми тема е какъв е бил БВП по комунизма и какъв е сега в момента.
Искам веднага да направя утночнението, че няма да говорим за комунизма дали е хубав или лош, а за хората които използват БВП за да се опитат да прокарат някаква теза за времето сега и тогава.

Три са нещата, които трябва да знаем в тази връзка.

1. Най-вероятно човекът, който прави извод на базата на БВП нищо не разбира от макроикономика и спокойно можете да му пуснете линк от тази статия.

2. БВП през комунизма и сега е достатъчно различен като структура, за да може да бъде сравняван.

3. Кой точно показател на БВП е показан на графиката, защото различните видове показатели на БВП дават различна информация за различни аспекти на икономиката и като цяла се използват за различни анализи и изводи, като нито един от тях не може да бъде “Тогава беше по-добре или по-зле”

Ще Ви демонстрирам някои форми на БВП по-скоро с цел повишаване на общата култура.

Официалното определение за БВП е следното:
“ВСИЧКИ СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗВЕДЕНИ И ПОТРЕБЛЕНИ В РАМКАТА НА ЕДНА ГОДИНА НА ДАДЕНА ТЕРИТОРИЯ!”

Тук говорим за чистата форма на БВП (номиналлен БВП), която сама по себе си няма голяма аналитична стойност, ако не се комбинира с друг измерител, защото не е отчел инфлацията примерно.

БВП на България е сленият през годините

Това е информация от сайта на НСИ. Покава, че за 10 години БВП се е удвоил, нали така?
Е да, но не е така!
Това е статистика по пазарни цени без да е отчетена инфлацията. Може реално да се е свил, ако инфлацията е по-висока. на този етап и с тази информация не можем да кажем. Можем обаче със сигурност да заключим, че ако някой използва този показател, като сравнение между сегашната икономика и тази през комунизма, явно има някаква друга цел.

Второто което можете веднага да видите е, че периода е за 10 години. Просто на сайта на НСИ това е максимално дългия период, който може да видите. За по-предходни данни препраща към друга система, където и начините на измерването на БВП бяха различни, следователно и данните няма да са сравними.

Третият проблем е, че БВП е измерен в Евро. У нас нямаме плаващ курс, а фиксиран и това не малко, а може би по-скоро много може да измени реалната картина. Да не кажем, че в годините преди 2000 даже курса беше определян централно, а не пазарно, което съвсем изкривява данните.

С две думи сравнение по БВП на периоди назад във времето е възможно, но изводите няма да са много коректни, без въвеждането на допълнителни измериели.

GDP PPP – БВП по паритет на покупателната способност

Това в САЩ наричат Реален БВП. Той измерва физическата произведена и потребена продукция (и услуги) в рамките на една година на дадена територия, но в долари и по цени, каквито са в САЩ

За да  провокирам ще Ви дам пример с данните за Русия, публикувани от ЦРУ. Така ще си обясните доста от икономическите аспекти на войната в Украйна.

Според ЦРУ, Русия е 6-тата държава в света по паритет на покупателната способност.

Казано на прост език – ако продадеш в долари по цени каквито са в САЩ, всички блага и услуги което си произвел и потребил за година.

На първо място са Китай.

Този показател не казва кой е най-богат, нито кой живее най-добре. Това са други показатели, които по-натам ще публикувам. Този показател казва, че ако Американската икономика е произвела и продала на армията един танк, който струва 1000 USD, руската икономика е произвела три танка, които обаче им струват по 100 USD парчето или 300 USD за трите. Излиза, че руската икономика е 3 пъти по-малка от американската по номинален БВП, но пък си имат 3 танка, а не един. Кой по-добър и кой по-лош не можете да направите извод от този показател,. но можете да видите, че руската икономика по паритета на покупателната способност е 6-та по големина в света.

За ефективността на икономиката обаче имаме и друг показател на БВП а именно – БВП по паритет на покупателната способност, на глава от населението (GDP ppp per capita).

Използваме същата класация на ЦРУ и тогава виждаме, че по паритет на покупателната способност на глава от населението, Русия вече не е на 6-то място, а на 75-то, Китай на 100-но, България на 81-во, а САЩ на 15-то.

На първите места излизат малки държави като Лихтенщайн, Люксембург и Монако. Сигурно сте чували, че там стандарта е доста висок, а населението много малко. За съжаление това са държави, които не произвеждат, а администрират процеси, но такова е положението.

С две думи можем да заключим, че в макроикономиката, показателя на БВП има доста измерения – по паритет, на глава от населението, в номинал… и всеки от тях има своята функция.

Затова като чуете някъде БВП, първия въпрос е – ЗА КАКВО ТОЧНО МИ ГОВОРИТЕ? КАКВО ИСКАТЕ ДА ДОКАЖЕТЕ И ЗА КОЙ ТОЧНО ПОКАЗАТЕЛ СТАВА ВЪПРОС?

Васил Кендов – заклет макроикономист

Ако Ви е харесала статята, моля споделете я във ФБ и помогнете на блога да се развие

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

 

The post Какво е БВП (Брутен вътрешен продукт, (GDP)) и как да различаваме манипулациите appeared first on Kendov.com.

Ще чакаме рейса докато не разберем, че PR-a работа отчита, но работа не върши

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D1%89%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D1%87%D0%B5-pr-a/

Последните няколко дни транспортът в Община Родопи е обект на дискусии и манипулации.
Това е така, защото е нередовен и графикът не се спазва, а много жители на Община Родопи работят в Пловдив и не могат да се придвижват.

Както са казали мъдрите хора, един проблем не може да се реши, ако не се припознае като проблем и не се назове с истинското му име. В противен случай как ще бъде решен, ако не знаем, че точно това е проблема.

Подоно е положението в Община Родопи. Реалният проблем се неглежира, а вниманието на хората се отклонява с цел PR.
Нагледен пример за това са проблемите в село Първенец през последната седмица. От една страна имаше спукана тръба, което е често срещана ситуация във всяко населено място и доста отработена схема за отстраняване от ВиК. Кмета на Общината обаче скочи като лъв да отстрани проблема, направиха се няколко инспекции, пуснаха се снимки и изявления във Фейсбук… Изобщо ще речеш, че ако не беше този шум, ВиК нямаше да оправят проблема. Всички знаем, че това не е така, но как иначе да отчетеш дейност?

От друга страна пробемът с транспорта на хората за работа и на децата от училище си го имаше от преди изборите. Никой не се сети да зададе въпрос на стария нов кмет за нередовността на градския транспорт. Аз написах статия по въпроса, но ми беше обяснено как нищо не разбирам, защото тогава преблемът се решавал с искане за КВОТА ЗА ТРАНСПОРТ.
Както тогава, така и сега това не можеше да стане, но пък парира неудобните предизборни въпроси. Тръгнаха да решават друг проблем и ето резултата седмици след изборите. Преизбрахме си кмета и пак сме недоволни.

Сега на жителите на Община Родопи отново се внушават няколко много грешни тези, за  решаването на проблема с транспорта.

Първата и най-неправилна теза е, че проблемът може да се реши на парче. Говори се за проблем с траспорта само за селата Марково, Първенец и Храбрино.

Ами останалите села? Брестовциа също има този проблем. Златитрап също. Ами Бойково, Ситово, Лилково, Дедево… Те не са ли част от нашата община? И те имат същите проблеми, но явно не са толкова важни.

Втората теза е, че проблемът ще се реши със селски събрания на хората

Не няма да се реши със събрания на хората. Те избраха преди няколко седмици хора, които да им решават проблемите с превозвачите. Самите жители нямат договорки нито с Община Пловдив, нито с превозвача, а което е още по-странно очаква помощ от жителите при положение, че те нямат и правомощията да решат този проблем. Нямат и правомощията да преговарят с който и да е било, освен с общинската администрация на Родопи.

Решението на проблема само за 3 села – Марково, Първенец и Храбрино, обрича останалите на липса на транспорт. Кой е този превозвач, който ще поеме само далечните села, докато негов конкурент събира печалбата от най-близките и най-големите,м?

Третата теза е най-интересната. Тя е свързана с това, че се очаква проблемът да бъде решен с разговори.

Разговори с Областия управител, с кмета на Пловдив, с превозвача, с хората по места…
Аз смятам, че проблемът ще се реши с ПАРИ, а не с празни приказки. И колкото по-рано го осъзнаем, толкова по-бързо ще бъде решен.
Цялата Пловдивска преса гърми как Община Родопи и кметовете на трите села искали Пловдив да пусне своя транспорт до тези села.
А КОЙ ЩЕ ПЛАЩА?
Община Пловдив самата няма свестен транспорт, та камо ли да реши превоза на съседните села. Транспорта в Пловдив както и в Родопи е субсидиран от Общините.
Сега като знаете какво е предложението някъде да прочетохте кой ще субсидира новите линии? Или те ще го правят за сините ни очи, ей така благотворително?

Някой знае ли колко пари са се дали последната година от Община Родопи за субсидиране на транспорта?

Защото преди няколко дни на спешна сесия се прие новия бюджет на Община Родопи. Ако там няма заложени средства за събсидия на транспорта, остава бюджета на Община Пловдив да отдели тези пари, за да могат жителите на Родопи да имат транспорт. Хубаво пожелание, но наблюдебието ми е, че общинските съветници в Пловдив са някакси по-вчас от нашите. Надали ще посмеят да плащат за транспорта на Родопи. И тук идва четвъртата теза.

Четвъртата теза е, че Община Пловдив може и има правомощията да осъществява транспортни услуги на територията на Общиа Родопи.

В интерес на истината не съм проучил тази теза. Може и да е възможно юридически, макар да се съмнявам малко. При всички положения ако градския транспорт в Пловдив е субсидиран, то тогава Община Пловдив ще трябва да субсидира и транспорта на Родопи. А защо да не пуснат и междуградски линии по същата логика примерно до Варна?

С две думи добре е че общинарите пробват различни тактики, но е хубаво и да имат малко самооценка за проблема. А той си стои от преди изборите. Тогава не успяха с исканията за квоти за транспорт и САЛВА БОГУ.
Това би значело, че Общината ще има своя транспортна фирма. Това са инвестиции за автобуси, за изграждане на автогари, субсидии, плащане за автогара на територията на Пловдив… Изобщо най-лесни начин да фалирате Родопи е да започнете изграждане на собствена транспорта фирма.
Естествено има и друг начин – да се даде транспорта на външна фирма, но тогава работещите в Пловдив ще трябва да спрат д апътуват, защото цената на билета няма да е 1 лев.

Как си представяте цената на билета в Пловдив от Центъра до Коматево да бъде същата като цената от Центъра до Марково? И как кондуктора ще следи кой къде се качил и кой до къде е платил и трябва да слиза, ако се удължи линията на 20-ката от Коматево примерно?

А обществена поръчка нова трябва ли да се прави за тези линии или викате ей така просто им нареждаме на превозвачите и те почват да возят до Храбрино? А кой ще я прави тази поръчка – Пловдив или Родопи? От чий бюдет ще се плаща? Има ли ги тези разходи заложени в бюдета?

Докато не се научим да не вярваме на PR-а, ще си дремем по спирките или ще си плащаме скъпо и прескъпо за транспорт, ако и да сме на няколко километра от Пловдив.

И разберете едно – ЕДИНСТВЕНИЯ ОТ КОЙТО МОЖЕМ ДА ИЗИСКВАМЕ И ДА ИМАМЕ ПРЕТЕНЦИИ Е КМЕТА НА ОБЩИНА РОДОПИ!
Само той ни е длъжен с нещо, никой друг! Само той има правомощията да реши проблемите ни с транспорта, стига да знае как. Няма селски събрания, няма отправяне на неизпълними искания. Трябва си визия, но визия явно липсва. Затова ще си плащаме!

Васил Кендов – Финансист и жител на Община Родопи

Вижте също статията за транспорта в с. Марково

П.П. С нетърпение очаквам новите цени за транспорт, след изтичне на договора на Пловдив и Хеброс бус. Искам да видя и коя автогара ще се използва, следкато Родопи е собственост на Хеброс бус, а Филипово е от другата страна на града. Дали пък Община пловдив няма да изгради друга автогара за да обслужи Родопи или общинския съвет ще предпочете да затвори очи и да използва някоя последна спирка като автогара?
Следя с интерес как мерките на парче ще бръкнат в джобовите ни, а ние ще си научим урока или ще си плащаме!

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

The post Ще чакаме рейса докато не разберем, че PR-a работа отчита, но работа не върши appeared first on Kendov.com.

Чувставате ли се информирани, драги Жители на Община Родопи?

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/do_u_feel_informed_in_rodopi_municipality/

Много е странно как нещата тръгват на зле, когато концентрираш много власт.
На миналите избори старото ръководство на Община Родопи спечели със смазващи резултати още на първи тур. Старият кмет г-н Михайлов събра над 67% от гласовете, а кметовете които го подкрерпят спечелиха 12 от 14 избираеми населени места. Впечатляваща победа з акоято трябва да ги поздравим.

Наред с това трябва да се позамислим върху първите сигнали, които получаваме от новото-старо управление.

ПРОЗРАЧНОСТТА СТАВА ПРОБЛЕМ No1 за Община Родопи. Най-лесната подкрепа та тази теза се състоя в отговорите на няколко въпроса:

Разбрахте ли за спешната извънредна сесия на общинския съвет днес 15.11.2023г.?

Предполагам не сте, но не защото не искате. То дори и да искате няма как да разберете. Свикана е за по малко от 24 часа и забележете – НЕ Е ОБЯВЕНА НА СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА.
По принцип спешните сесии се занимават със спешни въпроси. Да видим сега кой са тези спешни въпоси.

– Приемане на отчета за изпълнението на бюдета за 2022г. Онзи изпълнения на 55%. Говорим за приходната му част. Затова се тегли кредит 7 млн., защото иначе капиталовата програма отиваше по дяволите. А с кредит лесно се правят улици нали?
Един показател обаче беше преизпълнен на 666%, сещате ли се кой? МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ.


Не знаехте за това нали?

Нищо де, общинската администрация взима мерки да не Ви безпокои излишно. Да видим какво още ще се гласува

– Гласуване на бюджет 2023г. Днес сме 15.11.2023г. До края на годината има  месец и половина (с празниците) и ние гласуваме бюджет на спешно заседание. Колко да е спешно ако 10,5 месеца си бил без бюджет и сега видиш ли в рамките на 24 часа е много спешно да го приемеш? И то тайно без да обявиш сесиата на сайта.

Да ви кажа какво според мен се случва искате ли? Поне тези които имат глави на раменете си ще разберат. Останалите дори и да имат коментари не ме интересуват много.
Бързането е заради държавните субсидии в бюджета!

Всеки бюджет има 2 вида основни приходи – държавни субсидии и собствени приходи. Видяхме, че собствените приходи в нашата община се изпълняват на едва 55%. Явно е, че бюджет гласуван средата на Ноември няма как да бъде изпълнен и ще се търсят отново извинения. Обаче субсидията от дъравата е по сметките на общината и ако не се усвои ще се връща. За разлика от нашата общинска администрация, държавата си изпълнява приходите и разходите, защото имаче Монетарния съюз ще ни приеме, ама друг път. Тоест държавата е превела парите за нейните субсидирани дейности. Те обаче не могат да се харчат защото не са гласувани с приет бюджет.
Казано на прост език, бързаме а харчим. Или по-скоро да се разплатим за кампанията, която ни избра. Имате ли съмнение за кого са гласували общинската аминистрация? Ами за тези които са ги назначили. Затова сега те (най=вероятно) със задна дата ще получат някой и друг бонус, а вие „лапайте мухите”. За вас – МУЗИКА, както се казваше в един стар анекдот. Ето и анекдота:

В Румъия по времето на диктатора Чаушеско, всяка сутрин по радиото правили обръщеия към населението, за да им тръгне деня както трябва. От радиото мъжки глас съобщавай дейностите, които Чаушеску извършвал и подканяли населението да ги следва

„- Другарят Чаущеско стана, ставайте и вие! През това време – музика”
минава една песен и отново гласът казва
„-Другарят Чаушеско си изми очите, мийте ги и вие! През това време – музика”
Минава още една песен
„-Другарят Чаушеску сяда да закусва, а за вас – музика!”

Та и в нашия случай така. За общинските служители по спешност бонуси от бюджета, а за вас – музика. Може и улици, ама на кредит. Ние ги строим, а после 3 мандата ще ги плащате! С този темп на нарастване на новите задължения, може и да не можете да ги изплатите, но така или иначе е рано за новия кредит. Той ще дойде последната година от мандата, че с 55% изпълнение нама откъде другаде да се харчи за пътища. А Белащица да си дишат прахта от кариерата, Брестовица да си пият мангана във вводата, Марково да си мрънкат за липсата на транспорт, Ягодово да си заобикалят през Първомай за Пловдив. Важното е улици да има.

– Третото изключително важно решение е смяната на Изпълнителния директор на общинското предприятие в с. Първенец за депониране на строителни отпадъци. Помня как го назначиха, отново на извънредно и спешно заседание, когато г-н Михайлов и г-н Цанков се скараха. Бях там и ахнах. Само не разбрах какво точно му  е различното на това управление с новия общински съвет? Е разбрах и какво толкова е спешното в тази смяна, че чак на извънредна сесия.

Нищо добро не ни чака да знаете, просто защото няма разлика. Манталитета е същия с малко захаросване, капацитета е същия, възията същата – послушковци и тарикати в общинския съвет и администацията.

„А за вас – музика”

Разлика обаче има. Сега правим пдписка за въвеждане на оналайн излъчвания и извесяване по e-mail на заинтересованите от подобни заседания. Нещата вървят добре и най-вероятно ще успеем. Поне няма да се откажем. Така че ако искате промяна – създайте я. Разбирам всеки който не е гласувал на тези избори, но поне ударете по един подпис да сте информирани когато някой тегли кредити, които вие ще плащате. Поне това можете да направите.
Пишете ми на лични, ще се оргнизираме.
https://www.facebook.com/vassil.kendov

Васил Кендов – финансист

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]

The post Чувставате ли се информирани, драги Жители на Община Родопи? appeared first on Kendov.com.

Кампания по защита на личните и фирмени активи от банки и ЧСИ

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD/

Известен факт сред консултантите е, че колкото по-рано се дефинира проблемът, толкова по-евтино е решението му.

Това с особена сила важи за малки и среди фирми (МСП), за които използването на банкови услуги е от ключово значение. Подготовката на фирмените финанси за пазарни сътресения и криза също е изключително важно.

Личните финанси са особено податливи на внезапни промени, но при разумна подготовка, негативните последици могат да бъдат избегнати.

Крайната цел на нашите косултации е защита на личните и фирмени активи, и разрешаване на случаи с проблемни или лоши кредити, както и защита на финансите от действията на ЧСИ.

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща
[contact-form-7]


The post Кампания по защита на личните и фирмени активи от банки и ЧСИ appeared first on Kendov.com.

След изборите – по-високи данък сгради, по-високи разходи при покупка на имот и теглене на нов заем от 2.3 млр. EUR

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/

Ден след изборите, България изтегли заем за 2.3 млр. евро от международните пазари. Паралелно с това се обсъжда нова методика за определяне на данъчните оценки на имотите, от които зависят пряко резмера на местния данък, така смет и нотариалните такси при покупка на имот.
Целият пакет данъчни закони вече е на сайта на парламента, като очакванията са депутатите да започнат да ги гласуват до края на седмицата. А новото там е, че се предлага заведенията да запазят ДДС привилегията си още една година.

С промените в ЗМДТ (закон за местните данъци и такси) се предлага размерът на данък сгради да може да се диференцира от общините по населени места, по зони в тях или по вид на имотите. Общините да могат също да променят данъчните оценки на жилищата на всеки ДВЕ ГОДИНИ в зависимост от състоянието на пазара на имоти.

И двете събития имат един и същ произход – стремежът да се запази дефицита в бюджета в рамките на 3%, което е ключово важно за приемането ни в еврозоната.

Това е добре, но обещанията на управляващите и съответно държавните разходи се увеличават всяка година, което налага финансиране на тези разходи. То става по 2 начина – чрез увеличаване на данъците от една страна и теглене на заем от друга, за да се финансира този планиран дефицит от 3%.
Реално погледнато, новия външен дълг е планиран в този бюджет. Тази година България пое външен дълг от 7.5 млрд лева, с част от който рефинансира съществуващи кредити, а с част от него финансира дефицита.

Моите наблюдения от години са, че българската икономика има нужда от около 4.5 млрд лева заем всяка година, за да финансира неефективността си.
В тази връзка в тримесечния доклад на БНБ бяха обявени доста обнадеждаващи данни и статистика, които с този нов външен дълг, вече не са толкова обнадждаващи.

„Към юни 2023 г. брутният външен дълг на България възлезе на 44.1 млрд. евро (49.3%от БВП), което представлява понижение с 375.6 млн. евро спрямо декември 2022г. (52.5% от БВП). Повишение на външния дълг се наблюдаваше единствено при сектор „държавно управление“ и банковия сектор.”

Така изглеждаха нещата до понеделник 06.11.2023

По спомен преди окло 3 години, държавния дълг беше едва около 35% от БВП и това беше гордостта на Бойко Борисов. С новия дълг, отново минаваме над 50% от БВП. А ако вземем предвид прогнозите на специалистите от Мин. на Финансите и моите лични прогнози, дългът ни трайно ще остане над 50% от БВП.

В икономическата теория е прието, че дълг се поема за развитие и инвестиции, но в нашия случай според мен не е така. С тези заеми се финансират обещания и нови „правителствени програми”, често пъти в социалната сфера.

 Нека се върнем към увеличаването на данъчната оценка на имотите, понеже тя има по-директна връзка с „джобовете” на хората.

Поетият нов дълг също също, но неовото въздействие по-трудно се осмисля от средностатистическия човек. Само да вметна, че увеличаването на дълга е свързано с увеличаването на данъците. И двете имат за цел да финансират бюджетния дефицит, който в нашия случай се използва за реализиране на политически обещания, а не инвестиции. Просто вдигането на данъка по-лесно го осмисляме и усещаме.
ето каква казва Асен Василев по случая

“Нека да видим какво ще се случи с данъчните закони, които ще финализират приходната част. На база на това ще бъдат довършени всички останали разчети”, заяви Асен Василев.

Увеличаването на данъчната оценака на имотите е пряко свързана със следните разходи, които правим:
– Данък сгради, който плащаме ежегодно
– Такса смет, която плащаме ежегодно
– Местен данък, който плащаме при покупка на имот (еднократен)
– Нотариални такси при покупка на имот (еднократни)

В новите промени се предвижда общините да използват индексите на НСИ за цените на имотите по региони за определяне на пазарната цена на имота и това да става веднъж на 2 години.
Предвидено е също така всяка община да може да прилага диференцирани данъци за имоти на по-добри локации или по-големи и луксозни имоти.
Откъдето и да го погледнем, годишните разходи за притежанието на имот ще се увеличат. За покупката също. Сами можете да прецените как това ще повлияе пазара на имоти, който и без това отчита спад от 15% за последното тримесечие. Новите разрешителни за строеж също отчитат спад на годишна база.

Безплатен съвет за челите до края – ако ще продавате имот, правете го до Нова година. После ще е различно!

За коментари и обсъждания на тема кредити и финанси, можете да се абонирате за Telegram канала Kendov.com

Васил Кендов – финансист

За  срещa с мен при нужда от кредит или нередовен кредит,
моля използвайте посочената форма.

[contact-form-7]

 

 

The post След изборите – по-високи данък сгради, по-високи разходи при покупка на имот и теглене на нов заем от 2.3 млр. EUR appeared first on Kendov.com.

Урок по финанси – как се оценя общински бюджет, в случая на Община Родопи

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8/

Сега когато предизборната кампнаия премина и вотът на Хората от Община Родопи беше повече от ясен е време да се отърсим от предизборното говорене и да започнем да мислим трезво.

Първо да честитим на г-н Павел Михайлов новия мандат и наред с това да започнем да обръщаме внимание на злободневните проблеми.

От толкова много послания, хората не обърнаха внимание на факта, че на всички местни избори става въпрос единствено за борба за разпределение на бюджета на общината, мисля да пускам по някой пост от време на време, за да повищаваме финансовата култура.
Все пак бюджета е най-големия инвеститор в нашата община и без неговите средства няма да имаме нито нови улици, нито друга инфраструктура.

Тази година той беше планиран в размер на 55.7 млн лева.

Миналата година беше в размер на 44.8 млн лева.

Миналата година беше в размер на 44.8 млн лева.

Как обаче се прави връзка между двата бюджета? Разбира се чрез изпълнението. Защото ако нямаме изпълнение, единствения начин е да изпълним обещанията чрез теглене на кредит, както го и направихме.

Бюджет 2022 беше изпълнен на 55%. Прилагам някой снимки.

Пимерно в Бюджет 2022, приходите от данък МПС са заложени 2.2 млн, от който сме изпълнили 2.1 млн. Смея да твърдя доста добро изпълнение. Знаете ли защо? Защото не можете да минете преглед, ако не сте си платили данъка. Този данък е доста добре прогнозируем по тази причина. Затова за 2023г. общината е заложила 3.1 млн. приходи.
Преведено на прост език – ще увеличим данъка или очакваме в рамките на една година, автомобилите да се увеличат с 50%. Тоест всяко второ семейство да си купи по още един автомобил, без да спира от движение съществуващия.
Или разбира се да се почви инвеститор, който да регистрира фирмата си с хиляди автомобили в Общиа Родопи. Ще бъде интересно да видим отчета за 2023 на тези приходи.

Сега като видяхме как работи принципа на оценка на бюджета, нека се фокусираме върху някое друго приходно перо. Примерно „Приходи и доходи от собственост”. Тук вече приходите са изцяло зависими от работата на администрацията. Ако не работиш – няма да имаш приходи, следователно за да изпълниш обещаното ще трябва пак кредит.

За 2022г са планирани 701 500лв, събрани са 181 900 лева, тоест едва 26%. Пак казвам, тук събираемостта е пряко свързана с дейността на администрацията. Въпреки тази ниска събираемост за 2023 сме заложили приходи от 746 600 лв. Тоест увеличение на приходите с 6% при положение, че предходната година си събрал едва 26% от планираното.

С нетърпение очаквам да ме опровергаят в очакванията ми, че тази година по това перо пак изпълнението ще бъде близко до 26%, че и по-малко.

Ето така се раздува бюджета – със заложени неизпълними приходи. Понеже няма санкция за неизпълнението, а само аз задавам някакви въпроси на обсъжданията, администрацията може да си позволи да не си дава много зор в изпълнението. Все пак кредита в края на мандата винаги е опция. Поне до едно време, когато станем свръхзадлъжнели, но до този момент има още време.
Едно е сигурно – следващата година няма да има много нови улици и LED лампи. Поне не без кредит. Виж ако изтеглим още 7 млн. ще е различно.
А Брестовчани могат да си чакат техните 25 млн за смяна на водопроводната мрежа. При този бюджет и това изпълнение аз не го виждам. Освен ако разбира се държавата не помогне. Но при Централна власт доминирана от ГЕРБ и ПП-ДБ, и при кмет на Родопи от  БСП, това ще е малко вероятно според мен. Още повече, че Брестовица са се засилили да изберат и селски кмет също от БСП.
Както се казва дано да греша и централната власт да не работи на принципа – Отпускам пари само ако мога да си направя PR или ако са гласували за мен. Дано също така да са сменени тръбите под новия площад в Брестовица, че ако трябва после да го копаем… язък ни за барута.

Та това е начина на оценка на бюджета – колко е добър и колко е ефективен. Ще понапиша и за някои други връзки в общинския бюджет, защото дали разбирате или не, всичко за което поискате пари от кметството, трябва да го има заложено в бюджета и съответно да са осигурени пари за него. Дали от кредити, дали от централната власт или от работата на общинските служители, без пари не става!

Следвайте ме за още финансови уроци, свързани с бюджета на китната Община Родопи

Васил Кендов – патологичен финансист

За  срещa с мен моля използвайте посочената форма.

[contact-form-7]

The post Урок по финанси – как се оценя общински бюджет, в случая на Община Родопи appeared first on Kendov.com.

Как ни цакат с предизборните активности?

Post Syndicated from VassilKendov original https://kendov.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81/

Тук ще се опитам да синтезирам някои факти около предизборните активности и обещания, които лесно се забравят, но пък позволяват да се манипулира общественото мнение. Естествено, не всички са длъжни да се съгласят, но така или иначе човешкото съзнание е достатъчно обременено за да си задава въпросите:
– Може ли да стане по друг начин? Това не е ли работа на Общината? Наистина ли това което правят е толкова важно за мен?

Ще започна с нещо позитивно.
Почистването на градинки и засаждането на растения и дръвчета.

Много  модерно в последно време, кандидат кметове и общински съветници да садят градики и да почистват площи. На пръв поглед това изглежда доста „активистко”, но не е точно така. Големият „+” е, че по този нчин се поставят основите на така бленуваното „гражданско общество”. Естествено не във всички случаи това е верно. В повечето случаи това сформира една групичка около кмет или общински съветник, по-скоро приличаща на „актьори на заплата”, което не може да се нарече точно гражданско общество, защото те действат на принципа – Който не е с нас е против нас. Виждате го във ФБ групите, как уж радетели на „добрините” излизват своята жлъч въру хора с различно мнение или по-скоро под предлога за нещо хубаво и полезно (каквито на пръв поглед са тези активности), правят предизборни кампании.

Най-големият минус на тези мероприятия е, че реално ОТНЕМАТ ЕНЕРГИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО и пречат за неговото формиране. Замислете се какво би било, ако тези „групички активисти” вместо да садят дървета, поискат от общината ТЯ ДА ГИ ЗАСАДИ! Или поскат общината да изпрати служители, които да почистят градинката. Защото това е нормалния начин за формиране на гражданско общество. За да може и утре общината да си върши работата и освен „гражданско общество” да имаме и работещи институции.

Обобщение: Малко е спорен ефекта от активности по почистване на площадки или засаждане на цветенца и дръвчета. В последствие пак общината ще трябва да се грижи за тях и е редно те да си ги засадят, а „акивистите” да изискват и контролират дейността по обагородяване на средата. Така утре няма да се налага пак да садим и почистваме. Не че е лошо, но нека не вършим работата на общината все пак.

Инфраструктурата – гордостта на всеки кмет

Понеже съм кандидат за кмет на Община Родопи (Община от 21 села около Пловдив), в която живеят хора работещи предимно в големия град, имм доста преки наблюдения за инфраструктурата. Изгражда се с кредит, който ще съществува далеч след изтичането на мандата на кмета и общинския съвет. Това е нормално, но не е нормално да теглиш кредит, ако не си си изпълнил бюджета (изпълнен е едва на 55%) Оставяме на страна финансовата част, но положението е по-скоро като да блаодариш на банкомата, че ти е пуснал собствените ти пари.

И тук резултата от гражданското общество, което прави градинки и сади дръвчета става особено видим. Същото това „общество” е ОК с харченето на парите от кредита и дори е благодарно за този харч. За това, че общината е ДЛЪЖНА да се грижи за инфраструктурата нито дума.

Обобчение: Видите ли „гражданско общество”, което да благодари на Общински кмет за инвестиции в инфраструктура, а не да изисква и протестира, да знаете, че това е зависимо общество. Един вид феодално общество, готово да се постави в зависимост от всяка власт, а не да се бори за правата си!

Мантрите – „Работим здраво” и „Дължите го на мен”

Използвам чисто илюстративно слогана на досегашния кмет на Община Родопи, като образец. Много кметове искат да си припишат заслуги за неща, които нямат нищо общо с тяхната работа. На едно от заседанията на Общинския съвет досегашия председател каза, че най-бързо развиващото се населено място в България (с. Марково до Пловдив е с най-голям брой разрешителни за строеж на глава от населението) поради тяхната дейност. После „Господари на ефира” показаха със скрита камера как същия човек храни децата в училищата с храни с изтекал срок на годност.
Но да се върнем към въпроса. На практика селата в Община Родопи са около Пловдив в полите на Родопите. Тези села се развиват от години, не заради един или друг кмет, а заради локацията си. Развиват се и без инфраструктура. Нея я направиха с кредита последната година, а разрештелните за сроеж, с които се гордее Марково са издадени в началото на мандата без да има инфраструктура. Да не говорим за решенията за строителство и покупката на земята. Те пък са още от предходния мандат, който си беше доста разсипнечески по моя оценка.

Обобщение: – Най-вероятно всичко с което се гордеят кметовете в момента, води своето начало преди техния мандат. Да, не трябва да се омаловажават техия труд и усилия, но не трябва и да се надценяват.

Важните неща – Образование, здравеопазване, обществен транспорт, охрана, култура…

Никой не обръща внимание на истински важните неща. Приема се, че инфраструктурата е най-важото нещо и приоритет на кмета, но не е така. Безспорно инфраструктурата е много важна част от дейността на Общинските ръководства, но тук искам да припомня едно изказване, което се приписва на Чърчил.
През Втората световна война, обсъждайки бюджета за войната, финансовия министър предложил на Чурчил да пренасочат парите за култура, тъйкато това е сфера, която не е свързана дори косвено с военните декствия. Чърчил отговорил по следния начин:

„ За какво водим тази война тогава, ако не заради нашата култура?”

Ако вземем една ремонтирана улица, за която обикновено хората са много благодарни на кметовете и сравним ползите от нея с добро местно образование или необходимостта да водите децата си на частни уроци в града всеки ден (или на спорт) ще излезе, че бихте спестили много повече пари и време, ако намирате подходящото образование във вашето населено място. Същото е и със здравеопазването. Кое е по-важно – осветлението по улиците да бъде LED, или да намирате лекарствата си в местната аптека, а не да ходите до града?

Обощение: Няма да видите кандидат кмет (освен мен разбира се J ) или общински съветник, който да се гордее и хвали с постижеия в тази области. Инфраструктурата е в устата на всички, а големите икономии в личния бюджет се постигат имено от споменатите дейности – Образование, здравеопазване, обществен транспорт, охрана, култура…
Проблемът е, че те не се виждат, а както казахме в началото човешкото съзнание по-трудно си ги представя и следователно подлежи на манипулация.

Все пак не всеки е Чърчил, нали така?

И на изборите – умната. Ето ви пъпросите с които да тествате обещания и рекламирани до момента резултати:
– Може ли да стане по друг начин? Това не е ли работа на Общината? Наистина ли това което правят е толкова важно за мен?

За  срещa с мен моля използвайте посочената форма.

[contact-form-7]

The post Как ни цакат с предизборните активности? appeared first on Kendov.com.

Защо в Община Родопи съветници и администрация не желаят оналайн излъчвания на сесиите?

Post Syndicated from VassilKendov original http://kendov.com/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/

Когато се преместих от София в с. Бойково през 2020г. реших, че ще се опитам да направя нещо за тази община. Председател съм на Фондация Възраждане на българските села и сме дарили компютърни зали на десетки селца (включително и в Украйна), та се замислих дали пък не е редно да направя нещо и за общината, в която ще живея.

Подходих наивно и поисках среща с кмета. Той ни определи среща в с. Първенец, но… не дойде. Нямаше какво повече да очаквам от него и започнах да се свързвам директно с читалищата – Крумово, Ситово, Лилково, Бойково, Белащица, Златитрап, Младежкия клуб в Марково. Така се получи. Много добър прием навсякъде, а и много добри резултати. Бойково си направиха лятна занималя, в Крумово осигуриха безплатен достъп до Уча.се… В Марково обаче се получи най-добре. Може и да се сърдят останалите, но тамошната кметица г-жа Терзиева е най-дейна и най-сърцата. По-скоро  ако трябва да бъда честен, това което я отличава от останалите дейни кметове е визията. Визията за бъдещето, която за съжаление липсва на ниво Община. Дори в Младежкия клуб в Марково направихме среща с доста изявени визионери от IT сектора в София и си поговорихме за професиите на бъдещето. Това без подкрепата на г-жа Терзиева не можеше да се случи и това е самата истина! Ако съм на марковци ще си я пазя и къткам, защото надали ще намерят по-добър кмет.

Окрилен от добрите резултати, реших да се загледам в бюджета на Община Родопи. Все пак това ми е работата – финансист съм и си мисля, че разбирам от тия работи. Понеже бях гледал заседания на общинския съвет в Пловдив си помислих, че мога да гледам и тук заседанията онлайн. „Да ама не”, както казваше Петко Бочаров. Общината нямала технологичната възможност да излъчва онлайн.

Tук по-младите ще възкликнат – wtf? Всяко 10 годишно хлапе знае как да стриймва в Youtube или FB. Освен това всички училища от времето на Ковид-а ползваха платформи за онлайн уроци. Няма как Община Родопи да не може да излъчва онлайн. Най-малкото е безплатно. Иска се само желание.

Оказа се че желание няма. От първото заседние, на което присъствах през 2020 и обърнах внимание на този проблем, до ден днешен Община Родопи не направи такива излъчвания.
В интерес на истината г-н Цанков (председателя на общинския съвет и сегашен кандидат кмет) пое ангажимент да „провери как стоят нещата” (имам го на запис), но в крайна сметка едно голямо НИЩО!
За съжаление и кмета г-н Михайлов явно беше ОК и не повдигаше този въпрос. Не мога да допусна, че е от неразбиране, защото както казахме най-лесно е да питаш всяко 10 годишно хлапе как се прави и то ще ти покаже.

Аз нямам друго разумно обяснение защо толкова се опъват на това онлайн излъчване на заседанията освен страха от това, заседанията да станат общодостъпни до всички граждани. Много би било лесно сега в предизборно време да извадиш запис и да се види кой какви ги е творил, но тази възможност е отнета от общинарите.

Понеже любимата „дъвка” в момента е – „дайте предложение за решение на „даден” проблем”, искам да ви кажа, че предложения е имало, но никой не ги е чул и видял. И това е релания проблем. За да се промени нещо, първо трябва да има прозрачност и информираност на населението. Всичко останало е следствие.

Та това е моето предложение за начало на промяна в Община Родопи – да се излъчват заседанията на общинския съвет онлайн. Безплатно е и се прави за 1 ден. Само желание да имат.

За въпроси от избиратели

[contact-form-7]

The post Защо в Община Родопи съветници и администрация не желаят оналайн излъчвания на сесиите? appeared first on Kendov.com.

Транспорт в с. Марково няма, но и визия в Община Родопи няма

Post Syndicated from VassilKendov original http://kendov.com/matkovo-village-transport/

В Село Марково пак недоволстват хората, че нямало рейс.
Лошото е, че само се констатира без да се потърси реалния проблем. А без да се дефинира няма как да  бъде решен.

Понеже в групата на с. Марково не ми одобряват публикациите (май причината е някакви политически възгледи на админите)  я поствам на моята стена и моля някой, който има достъп, да я шерне.

Та има една фирма – Хеброс Бус, която би трябвало да осъществява превоза от с. Марково до гр. Пловдив по предварително договорен график.
Злите езици обаче кават, че тази фирма има договор с Община Пловдив, а не с Община Родопи, където е с. Марково. Евала на местните жители и кметицата, че се организират и дават гласност на проблема, обаче надали той ще се реши от кмета на Община Родопи, просто защото реално няма визия за решението му.
Между другото същият проблем съществува във всички останали села от Община Родопи, но само с. Марково повдига този въпрос публично (респект за което).

Какъв е случаят и каква си решенията?
Фирмата Хебрус бус има договор с Община Пловдив за извършването на тези превози, а не с Община Родопи. Ако на администрацията на Родопи това не и харесва, може тя да си подпише договор с друг превозвач, но това няма как да стане по няколко причини.
Първо този превозвач трябва да спира на някоя автогара и то в пределите на гр. Пловдив. Тоест те ще бъдат на 100% зависими от Община Пловдив, а не от Родопи, защото няма да имат Автогара където да оперират.
Да преположим, колкото и да е невероятно, че Община Пловдив се съгласи и определи Автогара за целта (макар в Пловдив мисля, че остана само една Общинска Автогара – от другата страна на града), тогава „ползите” от договорът за превоз ще се взимат от Община Родопи, а Пловдив само ще обслужва „за сините им очи”. Но нека предположим, че изобщо не иде реч за „ползи”, колкото и смело да е това предположение. То тогава по пътя на логиката, Пловдив ще се наложи да „забие” толкова тлъста такса на този нов оператор, че жителите на Община Родопи надали ще могат и искат да я плащат. И това ще е нормално. В случая с Хебрус бус автогарата си е тяхна и поне за това не плащат. Дори и в най-смелите си мечти не виждам как Община Пловдив ще се съгласи да предостави парцел и обслужване на оператор, който се е „заиграл” със съседната община.

Нали не сте забравили за референдума в Белащица, който уж бил незаконен, пък се оказа съвсем законен, според Областия управител? Виж ако Белащица е част от Пловдив, то тогава ще си има и градски транспорт, което е и първото възможно решение на проблема.
Но на повечето хора това решение не им се струва удачно, защото данъкът МПС в Родопи е по-нисък и това им е по-важно. Само да уточня, защото з атов аще говорим в друг материал – данъкът е веднъж годишно, а транспорта ежедневен.

Уточнихме вече, че няма как превозвач да има договор с Община Родопи, а да се обслужва от Община Пловдив. Мисля, че по този въпрос две мнения няма или поне не би трябвало да има. Но ако има, то тогава приемете, че написаното до тук са пълни глупости и не си губете времето с по-нататъчно четене.

Ако обаче сте схванали идеята и сте на мнение, че има резон, то тогава нека разгледаме варианта с обществен превозвач. Тоест Община Родопи закупува бусове или маршрутки и създава Общинско предприятие. Да си призная честно, като знам капацитета на администрацията и най-вече липсата на всякаква визия мисля направо да отхвърля този вариант и да не го обсъждам. Излишно е. Тук се опитваме да направим анализ, а не да развиваме фантастични истории. Финансирането на това начинане пък съвсем не е по силите на община Родопи. Така е по-цял свят – превозвачът или е с договор от Областта или е държавен.

Друг изключително съществен проблем е дотацията и цената на билета. У наше село – Бойково (пак в община Родопи), транспортът е спонсориран. Плащат се по 3.00 лв (мисля) за 12 места при всеки курс. Има, няма хора на превозвача са гарантирани тези  36 лева (или нещо подобно).
Сега моля всеки с ръка на сърцето да си каже, колко са му важни 36 лева на курс, в които се включват гориво, заплата, осигуровка, печалба и амортизация, м? Като имате предвид обаче, че пътят е планински – завои, дупки, наклони…
Аз ще Ви кажа как расъждава един превозвач. „- То шофьора го няма днес, пък и да е тук, кой знае колко хора ще се качат… Я изкарам 20-30 лева от тоя курс, я не. По-добре да го чакам да се върне на работа, вместо да поддържам още един шофьор.”
Как се решава този проблем ли? Ами Община Родопи се бърка с една допълнителна дотация за всеки курс и тогава на превозвача започва да му пука дали ще направи курса или не.

Е да де, ама то бюджета на общината е изпълнен едва на 55%. Откъде да дойдат тези пари?

А и кметовете на селата като гледам не се заинтересуваха много от изпълнението на бюджета. Познайте кой кмет единствено присъства на заседанието за отчета на изпълнението на Бюджет 2022? – Правилно, единствено кметицата на с. Марково. И двама общински съветници въпреки, че тяхна е работата да контролират и гласуват този бюджет. Но за тази среща ще направя отделно видео, понеже е важно да знаете защо няма пари за това и онова във Вашето село.

Е как искате тогава да имате редовен траспорт бе хора? Мислите ли, че друга фирма ще е по-съвестна при този начин на заплащане?
А мислите ли, че при 55% изпълнение на бюджета ще можете да си позволите разходи за дотации на транспорт?
Айде… казахме, че към Пловдив няма да се присъдиняваме и не можем да разчитаме на градски транспорт, който между другото и в Пловдив е гола вода, но май е по-добър от междуградския.

За  срещa с мен моля използвайте посочената форма.

[contact-form-7]

Ако очакваме, че с констатация ще се промени нещо, жестоко се лъжем. На срещите за бюджета и неговия отчет сме обикновено по 5-10 човка граждани. А тези заседания не случайно са регламентирани по закон. Те са предвидени за да можем да упражняваме контрол, доколкото можем. Ами ние и това не правим. Ами няма как да се промени нещо, ако ние самите не направим или не изискаме нещо да се промени.
Да…! възможно е да се намери някакво временно решение до изборите (примерно), но лично аз и в това се съмнявам. Въпреки че от друга страна в тази община  PR-ът е издигнат в култ, та не се знае. Едно е сигурно обаче – дългосрочно не са на лице предпоставките проблемът с транспорта да се реши. Няма я и визията. PR – ДА, Визия – НЕ!

The post Транспорт в с. Марково няма, но и визия в Община Родопи няма appeared first on Kendov.com.

Въвеждането на Еврото и лихвите по кредитите

Post Syndicated from VassilKendov original http://kendov.com/%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5/

Много грешно е схващането, че при влизането в монетарния съюз, лихвите по кредитите ще паднат. Реално е точно обратното!

ЛИХВИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ и това е 100% сигурно

Веднага обяснявам защо.

Как се образуват лихвите по кредитите в ЕС?

EURIBOR + фиксирана надбавка = Лихва по кредита

Понеже надбавката е фиксирана за целия период на кредита, то размера на лихвата е пряко свързана с промяната в EURIBOR. Как обаче се променя той и какво му влияе?

По дефиниция EURIBOR e лихвеният процент, по който банките търгуват една с друга свободните си парични средства. Той се публикува в 5 варианта – седмичен, месечен, тримесечен, шествесечен и годишен. До тук добре, всичко е пазарно. Обаче има още един индекс, който влияе доста директно на EURIBOR-a. И това е

 ECB-refinancing-rate

До тук бяхме с пазарния показател!
За разлика от БНБ, Европейската централна банка има право да рефинансира европейските банки при ликвидни проблеми. Това рефинансиране се случва по този индекс ECB-refinancing-rate! А той вече не е пазарен. Той се решава на заседание на ЕЦБ и се обявява.

В този ред на мисли, банките могат да вземат пари или от междубанковия пазар, като по този начин влияят на EURIBOR-a, но могат да ги вземат и от ЕЦБ директно, което на практика принуждава EURIBOR-a да следва движението на ECB-refinancing-rate.

Затова няма да сгрешим ако кажем, че на практика ЕЦБ определя  EURIBOR-a с решение на своя изпълнителен орган!

За  срещa с мен моля използвайте посочената форма.

[contact-form-7]


Сега да видим как стои въпросът с Основния лихвен процент в България (ОЛП).
както казахме по-горе БНБ няма право да рефинансира българските банки директно, понеже сме във валутен борд. Реално затова беше въведен валутният борд. БНБ с онова си управление, просто не можеше да спре да рефинансира проблеми банки, а това ни докара хиперинфлацията.
Но да се върнем на ОЛП. В основата му е така наречения индекс LEONIA+. Той беше „изчистен” и „съгласуван” с ЕЦБ, за да може методиката за изчислението му да е абсолютно една и съща в целия ЕС. Предходния индекс беше просто LEONIA (без +), а още по-предходния SOFIBOR.

Та този индекс е истински пазарен и отразява междубанковата търговия на свободни парични средства. БНБ не може да му влияе и може би половината банки го използват за основен индекс при формирането на лихвите по левови кредити.

От поне 10 години депозитите в банките нарастват постоянно. Ще рече, че банките имат достатъчно пари под формата на депозити, за да търгуват помежду си. Затова и този индекс е нисък. В момента той дори е висок – 3.45%, като за определянето му са извършени 13 сделки между банки и са изтъргувани 447 000 000 лева.

EURIBO-a от друга страна се движи между 3,65% (месечен) и 4.06% (годишен).
Голямата разлика идва от това, че в ЕС банките вече имат нужда от пари и съответно проблем с депозитите. ЕЦБ затегна паричната политика и те трябва да търсят пари от ЕЦБ, да привличат депозити или да търгуват помежду си. Всички тези опции неизменно ще водят до увеличеие а лихвите.
У нас обаче банките са червиви с пари, защото просто спестяванията в левове няма в какво да бъдат инвестирани. Тоест банките ни са добре капитализирани, за да им се налага да търсят пари срещу лихва, което би повишило и ОЛП-то ( LEONIA+), респективно лихвите по кредитите.

В един хубав момент, когато затрием лева, вече няма да можем да „доказваме”, че в лева би била по-ниска лихвата по кредитите, просто защото няма да има такава валута.

Друг е въпросът за банките обаче. Ако влезем в монетарния съюз, те ще могат да се снабдяват с по-евтини кредити директно от ЕЦБ при нужда, EURIBOR + рискова надбавка, което при всички положения ще е повече от лихвата която банките плащат по привлечените депозити от граждани (клони към 0 в момента).

В тази връзка нещата с приемането на еврото се свеждат до евтин ресурс за българските банки и по-високи лихви по кредитите за физичските лица.

Естествено премахването на лева и въвеждането на еврото има още десетки аспекти, но ако говорим за лихвите по кредитите, то те ще бъдат по-високи, а не по ниски.

И ако сте стигнали до тук – знайте, че предоговарянето на кредита може да Ви спести пари или да Ви струва много скъпо.

Васил Кендов – финансов съветник

The post Въвеждането на Еврото и лихвите по кредитите appeared first on Kendov.com.