Tag Archives: GDPR

GDPR: една година по-късно

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2019/06/06/gdpr-11/

Още в началото на 2019 на сайта на Европейския парламент се появи малък доклад с данни за резултатите от първите месеци на действието на общия регламент за защита на данните, влязъл в сила през май 2018 г.

По повод изтичането на първата година има повече  публикации, вкл. специално прессъобщение на ЕК и  инфографика Регламентът в числа.

 •     67% от европейците са чували за регламента;
 •     57% от европейците знаят, че в тяхната страна има  орган, отговорен за защитата на техните права относно личните данни;
 •     20% знаят кой държавен орган е отговорен;
 •     144,376 е общият брой на запитванията и жалбите до съответния орган;
 •     най-много оплаквания има в областите телемаркетинг, промоционални имейли и видеонаблюдение;
 •     89,271 е броят на уведомленията за нарушаване на данните;
 •     446 трансгранични дела;
 •     25 държави членки на ЕС са приели необходимото национално законодателство, но три са все още в процес  (Гърция, Словения и Португалия).

У нас

Регламентът беше въведен в законодателството. Президентът наложи вето, което беше преодоляно. Въвеждането на журналистическото изключение се оспорва пред Конституционния съд.

Комисията за защита на личните данни е приела Стратегията за развитие в областта на защитата на личните данни.

ЦИК и КЗЛД приеха съвместни указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

КЗЛД относно защитата на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Why Isn’t GDPR Being Enforced?

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2019/05/why_isnt_gdpr_b.html

Politico has a long article making the case that the lead GDPR regulator, Ireland, has too cozy a relationship with Silicon Valley tech companies to effectively regulate their privacy practices.

Despite its vows to beef up its threadbare regulatory apparatus, Ireland has a long history of catering to the very companies it is supposed to oversee, having wooed top Silicon Valley firms to the Emerald Isle with promises of low taxes, open access to top officials, and help securing funds to build glittering new headquarters.

Now, data-privacy experts and regulators in other countries alike are questioning Ireland’s commitment to policing imminent privacy concerns like Facebook’s reintroduction of facial recognition software and data sharing with its recently purchased subsidiary WhatsApp, and Google’s sharing of information across its burgeoning number of platforms.

Human Rights by Design

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2018/12/human_rights_by.html

Good essay: “Advancing Human-Rights-By-Design In The Dual-Use Technology Industry,” by Jonathon Penney, Sarah McKune, Lex Gill, and Ronald J. Deibert:

But businesses can do far more than these basic measures. They could adopt a “human-rights-by-design” principle whereby they commit to designing tools, technologies, and services to respect human rights by default, rather than permit abuse or exploitation as part of their business model. The “privacy-by-design” concept has gained currency today thanks in part to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR), which requires it. The overarching principle is that companies must design products and services with the default assumption that they protect privacy, data, and information of data subjects. A similar human-rights-by-design paradigm, for example, would prevent filtering companies from designing their technology with features that enable large-scale, indiscriminate, or inherently disproportionate censorship capabilities­ — like the Netsweeper feature that allows an ISP to block entire country top level domains (TLDs). DPI devices and systems could be configured to protect against the ability of operators to inject spyware in network traffic or redirect users to malicious code rather than facilitate it. And algorithms incorporated into the design of communications and storage platforms could account for human rights considerations in addition to business objectives. Companies could also join multi-stakeholder efforts like the Global Network Initiative (GNI), through which technology companies (including Google, Microsoft, and Yahoo) have taken the first step toward principles like transparency, privacy, and freedom of expression, as well as to self-reporting requirements and independent compliance assessments.

New podcast: VP of Security answers your compliance and data privacy questions

Post Syndicated from Katie Doptis original https://aws.amazon.com/blogs/security/new-podcast-vp-of-security-answers-your-compliance-and-data-privacy-questions/

Does AWS comply with X program? How about GDPR? What about after Brexit? And what happens with machine learning data?

In the latest AWS Security & Compliance Podcast, we sit down with VP of Security Chad Woolf, who answers your compliance and data privacy questions. Including one of the most frequently asked questions from customers around the world, which is: how many compliance programs does AWS have/attest to/audit against?

Chad also shares what it was like to work at AWS in the early days. When he joined, AWS was housed on just a handful of floors, in a single building. Over the course of nearly nine years with the company, he has witnessed tremendous growth of the business and industry.

Listen to the podcast and hear about company history and get answers to your tough questions. If you have a compliance or data privacy question, you can submit it through our contact us form.

Want more AWS news? Follow us on Twitter.

КЗЛД: становища относно прилагането на Регламент 2016/679 (GDPR)

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/11/22/gdpr-7/

КЗЛД прие становищa по актуални въпроси, свързани с приложението на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните)

В отговор на запитвания от банки и пощенски оператори, КЗЛД направи тълкуване на правните фигури „администратор” и „обработващ лични данни” в контекста на предоставянето на услуги.
Позицията на КЗЛД, изразена в няколко становища, е следната:
 „1. Дружествата, които предоставят услуги при условията на строга и изчерпателна законова регламентация, въз основа на лицензия или аналогично индивидуално разрешение от държавата и под контрола на изрично определени публични органи, по принцип не биха могли да се разглеждат като обработващи лични данни, а като самостоятелни администратори. Примери за такива администратори са пощенските оператори, банките и застрахователните дружества.
2. Предвид многообразието от обществени отношения и в съответствие с принципа за отчетност, регламентиран в чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, участниците в търговския и гражданския оборот следва сами да определят във всеки отделен случай какви са техните правоотношения във връзка с обработваните от тях лични данни – самостоятелни администратори, администратор и обработващ или съвместни администратори. Техният избор не следва да е формален и трябва да гарантира в най-голяма степен съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ефективна защита на правата на субектите на данни.
Пълният текст на становищата за 2018 е на сайта на КЗЛД.

The Effects of GDPR’s 72-Hour Notification Rule

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2018/10/the_effects_of_5.html

The EU’s GDPR regulation requires companies to report a breach within 72 hours. Alex Stamos, former Facebook CISO now at Stanford University, points out how this can be a problem:

Interesting impact of the GDPR 72-hour deadline: companies announcing breaches before investigations are complete.

1) Announce & cop to max possible impacted users.
2) Everybody is confused on actual impact, lots of rumors.
3) A month later truth is included in official filing.

Last week’s Facebook hack is his example.

The Twitter conversation continues as various people try to figure out if the European law allows a delay in order to work with law enforcement to catch the hackers, or if a company can report the breach privately with some assurance that it won’t accidentally leak to the public.

The other interesting impact is the foreclosing of any possible coordination with law enforcement. I once ran response for a breach of a financial institution, which wasn’t disclosed for months as the company was working with the USSS to lure the attackers into a trap. It worked.

[…]

The assumption that anything you share with an EU DPA stays confidential in the current media environment has been disproven by my personal experience.

This is a perennial problem: we can get information quickly, or we can get accurate information. It’s hard to get both at the same time.

Измененията на Закона за защита на личните данни по GDPR – внесени в парламента

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/07/19/zzld/

От сайта на парламента –

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Както ще установите,  с пар. 25 и следващите се предлагат изменения в десетки други закони.  В голяма част от тях препратката към Закона за защита на личните данни се заменя с  „изискванията за тяхната защита“, но в някои закони има и по-обстойни промени.

Мотивите започват необичайно, с теоретична рамка – четвъртата индустриална революция

Всеобхватната дигитализация на света около нас, известна още като „4-та индустриална революция“, налага цялостно преосмисляне на подходите към защитата на личните данни и личната неприкосновеност.

Целите на проекта са описани така:

Целите на законопроекта са насочени към осигуряването на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и изпълнение на задълженията на Република България като държава – членка на ЕС, във връзка с въвеждане в националното законодателство на законодателен акт (директива) на ЕС, с който се определят особените правила във връзка със защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване.

Какво съдържа проектът:

С проекта на закон се регламентират както въпросите, по които е оставена свобода на държавите членки, така и въпросите, които изискват изрично въвеждане на законодателни мерки на национално ниво с цел осигуряване изпълнението на новия законодателен пакет в областта на защитата на личните данни.

и в частност:

Актуализиран понятиен апарат: Регламентът значително разширява досегашния понятиен апарат в областта на защитата на личните данни. С предлаганите законодателни промени използваната терминология се актуализира в съответствие с Регламент 2016/679 и Директива 2016/680.

Регистрация на администратори: от 25 май 2018 г. отпада задължението за регистрация на администраторите на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Това обстоятелство е отчетено в проекта на законови изменения и допълнения, като е предложено отменяне на досегашните текстове, уреждащи задължителната регистрация като администратор на лични данни.

Особени ситуации на обработване на лични данни: законопроектът предлага по-детайлно регламентиране на отделни групи обществени отношения, като упражняването на правото на свобода на изразяване и информация, включително за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване; обработване на лични данни в контекста на трудови/служебни правоотношения; законово регламентиране в специални закони на публичния достъп до ЕГН; изключване на данните на починали лица от кръга на личните данни.

Административни санкции на публични органи: не се предвижда разграничаване в санкционния режим при нарушение на правилата за защита на личните данни между публични и частни администратори.

Подзаконова уредба: с оглед на голямото разнообразие на материята, уредена с Общия регламент, съответно със ЗЗЛД, в предложените промени е предвидена законодателна делегация за приемане на подзаконови актове, като наредба в областта на сертифицирането, както и ненормативни документи, като например минималните изисквания при систематично мащабно видеонаблюдение на публично достъпни зони, както и по отношение на автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

КЗЛД: лични данни, обвиняеми, журналистика

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/07/07/gdpr-6/

КЗЛД прие становище в отговор на постъпило запитване от Главния прокурор на Република България, относно приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 при публикуване на прессъобщения и предоставяне на информация за журналистически цели от Прокуратурата на Република България.
В своето становище КЗЛД прави анализ на поставените въпроси при прилагане  на новите европейски правила за защита на данните, дефинирани в Регламент (ЕС)2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и Директива (ЕС) 2016/680 за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност.
В отговор на поставените въпроси, КЗЛД изразява следното становище:
„1. Публикуването на лични данни на обвиняеми лица в досъдебното производство на интернет страниците на прокуратурите, както и предоставянето им на медиите за журналистически цели е законосъобразно, когато има законово задължение или е налице надделяващ обществен интерес. В случаите, когато с оглед на общественополезната цел е невъзможно или нецелесъобразно информацията да бъде публикувана в анонимизиран или псевдонимизиран вид, тогава посочването на името, длъжността или местоработата на обвиняемия биха били достатъчни за постигане на обществена осведоменост, докато публикуването на ЕГН, адрес, връзки с трети лица извън процеса и пр. би било прекомерно.
2. По правило не бива да се публикуват или разкриват по друг начин лични данни на други участници в досъдебното производство, като свидетели, вещи лица или свързани с тези категории трети лица и др., доколкото по отношение на тях не е налице законово задължение или надделяващ обществен интерес. Изключение би могло да има по отношение на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество или друго лице, което поради естеството на своята дейност има влияние върху обществото, или когато публикуването на информацията защитава жизненоважни интереси на субекта на данните.
3. Във всички случаи на публикуване на лични данни на участници в досъдебното производство или предоставянето им на медиите следва да се спазват принципите за обработване на лични данни в чл. 5 на Регламент (ЕС) 2016/679, по-специално принципите на свеждане на данните до минимум с оглед постигане на целта, точност на данните и ограничение на времето на съхранение.”

КЗЛД: Кога не е необходимо искане на съгласие

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/07/07/gdpr-5/

Съобщение на сайта на Комисията за защита на личните данни:
В последно време сме свидетели на засилено искане на съгласие за събиране и обработване на лични данни на граждани при предоставянето на различни видове услуги. В КЗЛД ежедневно постъпват сигнали и въпроси относно необходимостта да се иска и дава съгласие. Не трябва да се забравя, че както лесно е дадено, така лесно съгласието може да бъде оттеглено, поради което обработването на лични данни само въз основа на съгласие не винаги е най-удачен избор и е добре да се направи преценка дали не е налице друго правно основание.
Във връзка с повишения обществен интерес и явната значимост на този въпрос, КЗЛД изготви информационен материал относно случаите, в които администраторите / обработващите лични данни не следва да изискват съгласие от физическите лица, за да събират и обработват техни лични данни.
*

Примерен неизчерпателен списък на случаи, в които не се изисква съгласие:

В съответствие с посочените критерии, по правило не е необходимо отделно съгласие от лицата, в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни от изброените по-долу администратори в хода на тяхната обичайна професионална дейност. Това не включва обработването на лични данни за директен маркетинг, където съгласието следва да е водещо основание.
– лекари, зъболекари и фармацевти;
– адвокати;
– работодатели;
– публични органи (държавни и общински);
– учебни заведения (детски градини, училища и висши учебни заведения);
– банки и други кредитни институции;
– застрахователи;
– предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
– куриерски фирми и други пощенски оператори;
– предприятия, предоставящи комунални услуги (електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикации);
– обработващи лични данни (счетоводители, служби по трудова медицина и др.);
– хотелиери и туристически агенции;
– управителите на етажна собственост (домоуправители);
– копирни услуги;
– преводачи;
– журналисти, фотографи и видеооператори;
– религиозни, политически, обществени и синдикални организации;
– и други.

Podcast: We developed Amazon GuardDuty to meet scaling demands, now it could assist with compliance considerations such as GDPR

Post Syndicated from Katie Doptis original https://aws.amazon.com/blogs/security/podcast-we-developed-amazon-guardduty-to-meet-scaling-demands-now-it-could-assist-with-compliance-considerations-such-as-gdpr/

It isn’t simple to meet the scaling requirements of AWS when creating a threat detection monitoring service. Our service teams have to maintain the ability to deliver at a rapid pace. That led to the question what can be done to make a security service as frictionless as possible to business demands?

Core parts of our internal solution can now be found in Amazon GuardDuty, which doesn’t require deployment of software or security infrastructure. Instead, GuardDuty uses machine learning to monitor metadata for access activity such as unusual API calls. This method turned out to be highly effective. Because it worked well for us, we thought it would work well for our customers, too. Additionally, when we externalized the service, we enabled it to be turned on with a single click. The customer response to Amazon GuardDuty has been positive with rapid adoption since launch in late 2017.

The service’s monitoring capabilities and threat detections could become increasingly helpful to customers concerned with data privacy or facing regulations such as the EU’s General Data Privacy Regulation (GDPR). Listen to the podcast with Senior Product Manager Michael Fuller to learn how Amazon GuardDuty could be leveraged to meet your compliance considerations.

Podcast: How AWS KMS could help customers meet encryption and deletion requirements, including GDPR

Post Syndicated from Katie Doptis original https://aws.amazon.com/blogs/security/podcast-how-aws-kms-could-help-customers-meet-encryption-and-deletion-requirements-including-gdpr/

Encryption is a powerful tool to protect your data but it can be difficult to get right because it demands understanding how encryption keys are created, distributed, used, and managed. To make encryption easier to use, we created AWS Key Management Service (KMS) to let you scale your use of the cloud without struggling to ensure encryption is used consistently across workloads.

Because AWS KMS makes it easy for you to create and control the encryption keys used to encrypt your data, the service can be used to meet both encryption and deletion requirements in a data lifecycle management policy. Cryptographic deletion is the idea is that you can delete a relatively small number of keys to make a large amount of encrypted data irretrievable. This concept is being widely discussed as an option for organizations facing data deletion requirements, such as those in the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR).

Listen to the podcast and hear from Ken Beer, general manager of AWS KMS, about best practices related to encryption, key management, and cryptographic deletion. He also covers the advantages of KMS over on-premises systems and how the service has been designed so that even AWS operators can’t access customer keys.

New Data Privacy Regulations

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2018/06/new_data_privac.html

When Marc Zuckerberg testified before both the House and the Senate last month, it became immediately obvious that few US lawmakers had any appetite to regulate the pervasive surveillance taking place on the Internet.

Right now, the only way we can force these companies to take our privacy more seriously is through the market. But the market is broken. First, none of us do business directly with these data brokers. Equifax might have lost my personal data in 2017, but I can’t fire them because I’m not their customer or even their user. I could complain to the companies I do business with who sell my data to Equifax, but I don’t know who they are. Markets require voluntary exchange to work properly. If consumers don’t even know where these data brokers are getting their data from and what they’re doing with it, they can’t make intelligent buying choices.

This is starting to change, thanks to a new law in Vermont and another in Europe. And more legislation is coming.

Vermont first. At the moment, we don’t know how many data brokers collect data on Americans. Credible estimates range from 2,500 to 4,000 different companies. Last week, Vermont passed a law that will change that.

The law does several things to improve the security of Vermonters’ data, but several provisions matter to all of us. First, the law requires data brokers that trade in Vermonters’ data to register annually. And while there are many small local data brokers, the larger companies collect data nationally and even internationally. This will help us get a more accurate look at who’s in this business. The companies also have to disclose what opt-out options they offer, and how people can request to opt out. Again, this information is useful to all of us, regardless of the state we live in. And finally, the companies have to disclose the number of security breaches they’ve suffered each year, and how many individuals were affected.

Admittedly, the regulations imposed by the Vermont law are modest. Earlier drafts of the law included a provision requiring data brokers to disclose how many individuals’ data it has in its databases, what sorts of data it collects and where the data came from, but those were removed as the bill negotiated its way into law. A more comprehensive law would allow individuals to demand to exactly what information they have about them­ — and maybe allow individuals to correct and even delete data. But it’s a start, and the first statewide law of its kind to be passed in the face of strong industry opposition.

Vermont isn’t the first to attempt this, though. On the other side of the country, Representative Norma Smith of Washington introduced a similar bill in both 2017 and 2018. It goes further, requiring disclosure of what kinds of data the broker collects. So far, the bill has stalled in the state’s legislature, but she believes it will have a much better chance of passing when she introduces it again in 2019. I am optimistic that this is a trend, and that many states will start passing bills forcing data brokers to be increasingly more transparent in their activities. And while their laws will be tailored to residents of those states, all of us will benefit from the information.

A 2018 California ballot initiative could help. Among its provisions, it gives consumers the right to demand exactly what information a data broker has about them. If it passes in November, once it takes effect, lots of Californians will take the list of data brokers from Vermont’s registration law and demand this information based on their own law. And again, all of us — regardless of the state we live in­ — will benefit from the information.

We will also benefit from another, much more comprehensive, data privacy and security law from the European Union. The General Data Protection Regulation (GDPR) was passed in 2016 and took effect on 25 May. The details of the law are far too complex to explain here, but among other things, it mandates that personal data can only be collected and saved for specific purposes and only with the explicit consent of the user. We’ll learn who is collecting what and why, because companies that collect data are going to have to ask European users and customers for permission. And while this law only applies to EU citizens and people living in EU countries, the disclosure requirements will show all of us how these companies profit off our personal data.

It has already reaped benefits. Over the past couple of weeks, you’ve received many e-mails from companies that have you on their mailing lists. In the coming weeks and months, you’re going to see other companies disclose what they’re doing with your data. One early example is PayPal: in preparation for GDPR, it published a list of the over 600 companies it shares your personal data with. Expect a lot more like this.

Surveillance is the business model of the Internet. It’s not just the big companies like Facebook and Google watching everything we do online and selling advertising based on our behaviors; there’s also a large and largely unregulated industry of data brokers that collect, correlate and then sell intimate personal data about our behaviors. If we make the reasonable assumption that Congress is not going to regulate these companies, then we’re left with the market and consumer choice. The first step in that process is transparency. These new laws, and the ones that will follow, are slowly shining a light on this secretive industry.

This essay originally appeared in the Guardian.

За едно дарение

Post Syndicated from Bozho original https://blog.bozho.net/blog/3132

През седмицата компанията, която стартирах преди шест месеца, дари лицензи на Държавна агенция „Електронно управление“ за използване (без ограничение във времето) на нашия софтуер, LogSentinel. В допълнение на прессъобщенията и фейсбук анонсите ми се иска да дам малко повече детайли.

Идеята за продукта и съответно компанията се роди няколко месеца след като вече не бях съветник за електронно управление. Шофирайки няколко часа и мислейки за приложение на наученото в последните две години (за блокчейн и за организационните, правните и техническите аспекти на големите институции) реших, че на пазара липсва решение за сигурна одитна следа – нещо, към което да пращаш всички събития, които са се случили в дадена система, и което да ги съхранява по начин, който или не позволява подмяна, или подмяната може да бъде идентифицирана изключително бързо. Попрочетох известно количество научни статии, написах прототип и след няколко месеца (които прекарах в Холандия) формализирахме създаването на компанията.

Софтуерът използва блокчейн по няколко начина – веднъж вътрешно, като структури от данни, и веднъж (опционално) да запише конкретни моменти от историята на събитията в Ethereum (криптовалути обаче не копае и не продава). В този смисъл, можем да го разгледаме като иновативен, макар че тази дума вече е клише.

В един момент решихме (със съдружниците ми), че държавата би имала полза от такова решение. Така или иначе сигурната одитна следа е добра практика и в немалко европейски нормативни актове има изисквания за такава следа. Не че не може да бъде реализирана по други начини – може, но ако всеки изпълнител пише отделно такова решение, както се е случвало досега, това би било загуба на време, а и не би било с такова ниво на сигурност. Пилотният проект е за интеграция със системата за обмен на данни между системи и регистри (т.е. кой до какви данни е искал достъп, в контекста на GDPR), но предстои да бъдат интегрирани и други системи. За щастие интеграцията е лесна и не отнема много време (ако се чудите как ни излиза „сметката“).

Когато журналист от Дневник ме пита „Защо го дарявате“, отговорът ми беше „Защо не?“. Така или иначе сме отделили достатъчно време да помагаме на държавата за електронното управление, не само докато бяхме в Министерски съвет, но и преди и след това, така че беше съвсем логично да помогнем и не само с мнения и документи, а и с това, което разработваме. Нямам намерение да участвам в обществени поръчки, които и да спечеля честно, винаги ще оставят съмнения, че са били наредени – хората до голяма степен с право имат негативни очаквания, че „и тоя си постла да намаже от държавния пост“. Това не е случаят и не искахме да има никакви съмнения по въпроса. Основният ни пазар е частният сектор, не обществените поръчки.

Даряване на софтуер за електронно управление вече се е случвало. Например в Естония. Там основни софтуерни компоненти са били дарени. Е, след това фирмите са получавали поръчки за надграждане и поддръжка (ние нямаме такова намерение). Но благодарение на това взаимодействие между държава и частен сектор, в Естония нещата „потръгват“. Нашето решение не е ключов компонент, така че едно дарение няма да доведе значителни промени и да настигнем Естония, но със сигурност ще бъде от помощ.

Като цяло реакцията на дарението беше позитивна, което е чудесно. Имаше и някои разумни притеснения и критики – например защо не отворим кода, като сме прокарали законово изменение за отворения код. Както неведнъж съм подчертавал, изискването важи само за софтуер, чиято разработка държавата поръчва и съответно става собственик. Случаят не е такъв, става дума за лицензи на готово решение. Но все пак всички компоненти (библиотеки и др.) около продукта са с отворен код и могат да се ползват свободно за интеграция.

Не смятам, че сме направили геройство, а просто една позитивна стъпка. И е факт, че в следствие на тази стъпка продуктът ще получи малко повече популярност. Но идеята на председателя на ДАЕУ беше самото действие на даряване да получи повече популярност и съответно да вдъхнови други доставчици. И би било супер, ако компании с устойчиви бизнеси, дарят по нещо от своето портфолио. Да, работата с държавата е трудна и има доста непредвидени проблеми, а бизнесите работят за да печелят, не за да подаряват. Но допринасянето за по-добра среда е нещо, което бизнесите по света правят. Например в САЩ големи корпорации „даряват“ временно най-добрите си служители на USDS, станал известен като „стартъп в Белия дом“. При нас също има опция за такъв подход (заложена в Закона за електронно управление), но докато стигнем до нея, и даренията на лицензи не са лош подход.

Може би все още не личи отвън, но след промените в закона, които бяха приети 2016-та, електронното управление тръгна, макар и бавно, в правилна посока. Използване на централизирани компоненти, използване на едни и същи решения на няколко места (вместо всеки път всичко от нулата), централна координация на проектите. Нашето решение се вписва в този подход и се надявам да допринесе за по-високата сигурност на системите в администрацията.

Шремс подава оплаквания срещу Google, Facebook, Instagram и WhatsApp

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/27/gdpr-schrems/

Макс Шремс подава оплаквания срещу Google, Facebook, Instagram и WhatsApp. Причината е, че според него е незаконен изборът, пред който са изправени потребителите им – да приемат условията на компаниите или да загубят достъп до услугите им.

Подходът “съгласи се или напусни”, казва Шремс пред Reuters Television, нарушава правото на хората съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) да избират свободно дали да позволят на компаниите да използват данните им. Трябва да има  избор,  смята Шремс.

Шремс е австриецът, който все не е доволен от защитата на личните данни в социалните мрежи и не ги оставя на мира, като превръща борбата си за защита на данните и в професия, юрист е. Този път действа чрез създадена от него неправителствена организация noyb

Independent.ie 

The Guardian

timeShift(GrafanaBuzz, 1w) Issue 46

Post Syndicated from Blogs on Grafana Labs Blog original https://grafana.com/blog/2018/05/24/timeshiftgrafanabuzz-1w-issue-46/

Welcome to TimeShift The day has finally arrived; GDPR is officially in effect! These new policies are meant to provide more transparency about the data companies collect on users, and how that data is used. I for one am just excited that the onslaught of "We’ve updated our privacy policy" emails arriving in my pummeled inbox is nearing its end.
Grafana Labs is no exception. We encourage you to check out our privacy policy, and if you have any questions, feel free to contact us at [email protected]

The Practical Effects of GDPR at Backblaze

Post Syndicated from Andy Klein original https://www.backblaze.com/blog/the-practical-effects-of-gdpr-at-backblaze/


GDPR day, May 25, 2018, is nearly here. On that day, will your inbox explode with update notices, opt-in agreements, and offers from lawyers searching for GDPR violators? Perhaps all the companies on earth that are not GDPR ready will just dissolve into dust. More likely, there will be some changes, but business as usual will continue and we’ll all be more aware of data privacy. Let’s go with the last one.

What’s Different With GDPR at Backblaze

The biggest difference you’ll notice is a completely updated Privacy Policy. Last week we sent out a service email announcing the new Privacy Policy. Some people asked what was different. Basically everything. About 95% of the agreement was rewritten. In the agreement, we added in the appropriate provisions required by GDPR, and hopefully did a better job specifying the data we collect from you, why we collect it, and what we are going to do with it.

As a reminder, at Backblaze your data falls into two catagories. The first type of data is the data you store with us — stored data. These are the files and objects you upload and store, and as needed, restore. We do not share this data. We do not process this data, except as requested by you to store and restore the data. We do not analyze this data looking for keywords, tags, images, etc. No one outside of Backblaze has access to this data unless you explicitly shared the data by providing that person access to one or more files.

The second type of data is your account data. Some of your account data is considered personal data. This is the information we collect from you to provide our Personal Backup, Business Backup and B2 Cloud Storage services. Examples include your email address to provide access to your account, or the name of your computer so we can organize your files like they are arranged on your computer to make restoration easier. We have written a number of Help Articles covering the different ways this information is collected and processed. In addition, these help articles outline the various “rights” granted via GDPR. We will continue to add help articles over the coming weeks to assist in making it easy to work with us to understand and exercise your rights.

What’s New With GDPR at Backblaze

The most obvious addition is the Data Processing Addendum (DPA). This covers how we protect the data you store with us, i.e. stored data. As noted above, we don’t do anything with your data, except store it and keep it safe until you need it. Now we have a separate document saying that.

It is important to note the new Data Processing Addendum is now incorporated by reference into our Terms of Service, which everyone agrees to when they sign up for any of our services. Now all of our customers have a shiny new Data Processing Agreement to go along with the updated Privacy Policy. We promise they are not long or complicated, and we encourage you to read them. If you have any questions, stop by our GDPR help section on our website.

Patience, Please

Every company we have dealt with over the last few months is working hard to comply with GDPR. It has been a tough road whether you tried to do it yourself or like Backblaze, hired an EU-based law firm for advice. Over the coming weeks and months as you reach out to discover and assert your rights, please have a little patience. We are all going through a steep learning curve as GDPR gets put into practice. Along the way there are certain to be some growing pains — give us a chance, we all want to get it right.

Regardless, at Backblaze we’ve been diligently protecting our customers’ data for over 11 years and nothing that will happen on May 25th will change that.

The post The Practical Effects of GDPR at Backblaze appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

AWS GDPR Data Processing Addendum – Now Part of Service Terms

Post Syndicated from Chad Woolf original https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/

Today, we’re happy to announce that the AWS GDPR Data Processing Addendum (GDPR DPA) is now part of our online Service Terms. This means all AWS customers globally can rely on the terms of the AWS GDPR DPA which will apply automatically from May 25, 2018, whenever they use AWS services to process personal data under the GDPR. The AWS GDPR DPA also includes EU Model Clauses, which were approved by the European Union (EU) data protection authorities, known as the Article 29 Working Party. This means that AWS customers wishing to transfer personal data from the European Economic Area (EEA) to other countries can do so with the knowledge that their personal data on AWS will be given the same high level of protection it receives in the EEA.

As we approach the GDPR enforcement date this week, this announcement is an important GDPR compliance component for us, our customers, and our partners. All customers which that are using cloud services to process personal data will need to have a data processing agreement in place between them and their cloud services provider if they are to comply with GDPR. As early as April 2017, AWS announced that AWS had a GDPR-ready DPA available for its customers. In this way, we started offering our GDPR DPA to customers over a year before the May 25, 2018 enforcement date. Now, with the DPA terms included in our online service terms, there is no extra engagement needed by our customers and partners to be compliant with the GDPR requirement for data processing terms.

The AWS GDPR DPA also provides our customers with a number of other important assurances, such as the following:

 • AWS will process customer data only in accordance with customer instructions.
 • AWS has implemented and will maintain robust technical and organizational measures for the AWS network.
 • AWS will notify its customers of a security incident without undue delay after becoming aware of the security incident.
 • AWS will make available certificates issued in relation to the ISO 27001 certification, the ISO 27017 certification, and the ISO 27018 certification to further help customers and partners in their own GDPR compliance activities.

Customers who have already signed an offline version of the AWS GDPR DPA can continue to rely on that GDPR DPA. By incorporating our GDPR DPA into the AWS Service Terms, we are simply extending the terms of our GDPR DPA to all customers globally who will require it under GDPR.

AWS GDPR DPA is only part of the story, however. We are continuing to work alongside our customers and partners to help them on their journey towards GDPR compliance.

If you have any questions about the GDPR or the AWS GDPR DPA, please contact your account representative, or visit the AWS GDPR Center at: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/

-Chad

Interested in AWS Security news? Follow the AWS Security Blog on Twitter.