Tag Archives: GDPR

The Effects of GDPR’s 72-Hour Notification Rule

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2018/10/the_effects_of_5.html

The EU’s GDPR regulation requires companies to report a breach within 72 hours. Alex Stamos, former Facebook CISO now at Stanford University, points out how this can be a problem:

Interesting impact of the GDPR 72-hour deadline: companies announcing breaches before investigations are complete.

1) Announce & cop to max possible impacted users.
2) Everybody is confused on actual impact, lots of rumors.
3) A month later truth is included in official filing.

Last week’s Facebook hack is his example.

The Twitter conversation continues as various people try to figure out if the European law allows a delay in order to work with law enforcement to catch the hackers, or if a company can report the breach privately with some assurance that it won’t accidentally leak to the public.

The other interesting impact is the foreclosing of any possible coordination with law enforcement. I once ran response for a breach of a financial institution, which wasn’t disclosed for months as the company was working with the USSS to lure the attackers into a trap. It worked.

[…]

The assumption that anything you share with an EU DPA stays confidential in the current media environment has been disproven by my personal experience.

This is a perennial problem: we can get information quickly, or we can get accurate information. It’s hard to get both at the same time.

Измененията на Закона за защита на личните данни по GDPR – внесени в парламента

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/07/19/zzld/

От сайта на парламента –

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Както ще установите,  с пар. 25 и следващите се предлагат изменения в десетки други закони.  В голяма част от тях препратката към Закона за защита на личните данни се заменя с  „изискванията за тяхната защита“, но в някои закони има и по-обстойни промени.

Мотивите започват необичайно, с теоретична рамка – четвъртата индустриална революция

Всеобхватната дигитализация на света около нас, известна още като „4-та индустриална революция“, налага цялостно преосмисляне на подходите към защитата на личните данни и личната неприкосновеност.

Целите на проекта са описани така:

Целите на законопроекта са насочени към осигуряването на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и изпълнение на задълженията на Република България като държава – членка на ЕС, във връзка с въвеждане в националното законодателство на законодателен акт (директива) на ЕС, с който се определят особените правила във връзка със защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване.

Какво съдържа проектът:

С проекта на закон се регламентират както въпросите, по които е оставена свобода на държавите членки, така и въпросите, които изискват изрично въвеждане на законодателни мерки на национално ниво с цел осигуряване изпълнението на новия законодателен пакет в областта на защитата на личните данни.

и в частност:

Актуализиран понятиен апарат: Регламентът значително разширява досегашния понятиен апарат в областта на защитата на личните данни. С предлаганите законодателни промени използваната терминология се актуализира в съответствие с Регламент 2016/679 и Директива 2016/680.

Регистрация на администратори: от 25 май 2018 г. отпада задължението за регистрация на администраторите на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Това обстоятелство е отчетено в проекта на законови изменения и допълнения, като е предложено отменяне на досегашните текстове, уреждащи задължителната регистрация като администратор на лични данни.

Особени ситуации на обработване на лични данни: законопроектът предлага по-детайлно регламентиране на отделни групи обществени отношения, като упражняването на правото на свобода на изразяване и информация, включително за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване; обработване на лични данни в контекста на трудови/служебни правоотношения; законово регламентиране в специални закони на публичния достъп до ЕГН; изключване на данните на починали лица от кръга на личните данни.

Административни санкции на публични органи: не се предвижда разграничаване в санкционния режим при нарушение на правилата за защита на личните данни между публични и частни администратори.

Подзаконова уредба: с оглед на голямото разнообразие на материята, уредена с Общия регламент, съответно със ЗЗЛД, в предложените промени е предвидена законодателна делегация за приемане на подзаконови актове, като наредба в областта на сертифицирането, както и ненормативни документи, като например минималните изисквания при систематично мащабно видеонаблюдение на публично достъпни зони, както и по отношение на автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

КЗЛД: лични данни, обвиняеми, журналистика

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/07/07/gdpr-6/

КЗЛД прие становище в отговор на постъпило запитване от Главния прокурор на Република България, относно приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 при публикуване на прессъобщения и предоставяне на информация за журналистически цели от Прокуратурата на Република България.
В своето становище КЗЛД прави анализ на поставените въпроси при прилагане  на новите европейски правила за защита на данните, дефинирани в Регламент (ЕС)2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и Директива (ЕС) 2016/680 за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност.
В отговор на поставените въпроси, КЗЛД изразява следното становище:
„1. Публикуването на лични данни на обвиняеми лица в досъдебното производство на интернет страниците на прокуратурите, както и предоставянето им на медиите за журналистически цели е законосъобразно, когато има законово задължение или е налице надделяващ обществен интерес. В случаите, когато с оглед на общественополезната цел е невъзможно или нецелесъобразно информацията да бъде публикувана в анонимизиран или псевдонимизиран вид, тогава посочването на името, длъжността или местоработата на обвиняемия биха били достатъчни за постигане на обществена осведоменост, докато публикуването на ЕГН, адрес, връзки с трети лица извън процеса и пр. би било прекомерно.
2. По правило не бива да се публикуват или разкриват по друг начин лични данни на други участници в досъдебното производство, като свидетели, вещи лица или свързани с тези категории трети лица и др., доколкото по отношение на тях не е налице законово задължение или надделяващ обществен интерес. Изключение би могло да има по отношение на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество или друго лице, което поради естеството на своята дейност има влияние върху обществото, или когато публикуването на информацията защитава жизненоважни интереси на субекта на данните.
3. Във всички случаи на публикуване на лични данни на участници в досъдебното производство или предоставянето им на медиите следва да се спазват принципите за обработване на лични данни в чл. 5 на Регламент (ЕС) 2016/679, по-специално принципите на свеждане на данните до минимум с оглед постигане на целта, точност на данните и ограничение на времето на съхранение.”

КЗЛД: Кога не е необходимо искане на съгласие

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/07/07/gdpr-5/

Съобщение на сайта на Комисията за защита на личните данни:
В последно време сме свидетели на засилено искане на съгласие за събиране и обработване на лични данни на граждани при предоставянето на различни видове услуги. В КЗЛД ежедневно постъпват сигнали и въпроси относно необходимостта да се иска и дава съгласие. Не трябва да се забравя, че както лесно е дадено, така лесно съгласието може да бъде оттеглено, поради което обработването на лични данни само въз основа на съгласие не винаги е най-удачен избор и е добре да се направи преценка дали не е налице друго правно основание.
Във връзка с повишения обществен интерес и явната значимост на този въпрос, КЗЛД изготви информационен материал относно случаите, в които администраторите / обработващите лични данни не следва да изискват съгласие от физическите лица, за да събират и обработват техни лични данни.
*

Примерен неизчерпателен списък на случаи, в които не се изисква съгласие:

В съответствие с посочените критерии, по правило не е необходимо отделно съгласие от лицата, в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни от изброените по-долу администратори в хода на тяхната обичайна професионална дейност. Това не включва обработването на лични данни за директен маркетинг, където съгласието следва да е водещо основание.
– лекари, зъболекари и фармацевти;
– адвокати;
– работодатели;
– публични органи (държавни и общински);
– учебни заведения (детски градини, училища и висши учебни заведения);
– банки и други кредитни институции;
– застрахователи;
– предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
– куриерски фирми и други пощенски оператори;
– предприятия, предоставящи комунални услуги (електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикации);
– обработващи лични данни (счетоводители, служби по трудова медицина и др.);
– хотелиери и туристически агенции;
– управителите на етажна собственост (домоуправители);
– копирни услуги;
– преводачи;
– журналисти, фотографи и видеооператори;
– религиозни, политически, обществени и синдикални организации;
– и други.

Podcast: We developed Amazon GuardDuty to meet scaling demands, now it could assist with compliance considerations such as GDPR

Post Syndicated from Katie Doptis original https://aws.amazon.com/blogs/security/podcast-we-developed-amazon-guardduty-to-meet-scaling-demands-now-it-could-assist-with-compliance-considerations-such-as-gdpr/

It isn’t simple to meet the scaling requirements of AWS when creating a threat detection monitoring service. Our service teams have to maintain the ability to deliver at a rapid pace. That led to the question what can be done to make a security service as frictionless as possible to business demands?

Core parts of our internal solution can now be found in Amazon GuardDuty, which doesn’t require deployment of software or security infrastructure. Instead, GuardDuty uses machine learning to monitor metadata for access activity such as unusual API calls. This method turned out to be highly effective. Because it worked well for us, we thought it would work well for our customers, too. Additionally, when we externalized the service, we enabled it to be turned on with a single click. The customer response to Amazon GuardDuty has been positive with rapid adoption since launch in late 2017.

The service’s monitoring capabilities and threat detections could become increasingly helpful to customers concerned with data privacy or facing regulations such as the EU’s General Data Privacy Regulation (GDPR). Listen to the podcast with Senior Product Manager Michael Fuller to learn how Amazon GuardDuty could be leveraged to meet your compliance considerations.

Podcast: How AWS KMS could help customers meet encryption and deletion requirements, including GDPR

Post Syndicated from Katie Doptis original https://aws.amazon.com/blogs/security/podcast-how-aws-kms-could-help-customers-meet-encryption-and-deletion-requirements-including-gdpr/

Encryption is a powerful tool to protect your data but it can be difficult to get right because it demands understanding how encryption keys are created, distributed, used, and managed. To make encryption easier to use, we created AWS Key Management Service (KMS) to let you scale your use of the cloud without struggling to ensure encryption is used consistently across workloads.

Because AWS KMS makes it easy for you to create and control the encryption keys used to encrypt your data, the service can be used to meet both encryption and deletion requirements in a data lifecycle management policy. Cryptographic deletion is the idea is that you can delete a relatively small number of keys to make a large amount of encrypted data irretrievable. This concept is being widely discussed as an option for organizations facing data deletion requirements, such as those in the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR).

Listen to the podcast and hear from Ken Beer, general manager of AWS KMS, about best practices related to encryption, key management, and cryptographic deletion. He also covers the advantages of KMS over on-premises systems and how the service has been designed so that even AWS operators can’t access customer keys.

New Data Privacy Regulations

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2018/06/new_data_privac.html

When Marc Zuckerberg testified before both the House and the Senate last month, it became immediately obvious that few US lawmakers had any appetite to regulate the pervasive surveillance taking place on the Internet.

Right now, the only way we can force these companies to take our privacy more seriously is through the market. But the market is broken. First, none of us do business directly with these data brokers. Equifax might have lost my personal data in 2017, but I can’t fire them because I’m not their customer or even their user. I could complain to the companies I do business with who sell my data to Equifax, but I don’t know who they are. Markets require voluntary exchange to work properly. If consumers don’t even know where these data brokers are getting their data from and what they’re doing with it, they can’t make intelligent buying choices.

This is starting to change, thanks to a new law in Vermont and another in Europe. And more legislation is coming.

Vermont first. At the moment, we don’t know how many data brokers collect data on Americans. Credible estimates range from 2,500 to 4,000 different companies. Last week, Vermont passed a law that will change that.

The law does several things to improve the security of Vermonters’ data, but several provisions matter to all of us. First, the law requires data brokers that trade in Vermonters’ data to register annually. And while there are many small local data brokers, the larger companies collect data nationally and even internationally. This will help us get a more accurate look at who’s in this business. The companies also have to disclose what opt-out options they offer, and how people can request to opt out. Again, this information is useful to all of us, regardless of the state we live in. And finally, the companies have to disclose the number of security breaches they’ve suffered each year, and how many individuals were affected.

Admittedly, the regulations imposed by the Vermont law are modest. Earlier drafts of the law included a provision requiring data brokers to disclose how many individuals’ data it has in its databases, what sorts of data it collects and where the data came from, but those were removed as the bill negotiated its way into law. A more comprehensive law would allow individuals to demand to exactly what information they have about them­ — and maybe allow individuals to correct and even delete data. But it’s a start, and the first statewide law of its kind to be passed in the face of strong industry opposition.

Vermont isn’t the first to attempt this, though. On the other side of the country, Representative Norma Smith of Washington introduced a similar bill in both 2017 and 2018. It goes further, requiring disclosure of what kinds of data the broker collects. So far, the bill has stalled in the state’s legislature, but she believes it will have a much better chance of passing when she introduces it again in 2019. I am optimistic that this is a trend, and that many states will start passing bills forcing data brokers to be increasingly more transparent in their activities. And while their laws will be tailored to residents of those states, all of us will benefit from the information.

A 2018 California ballot initiative could help. Among its provisions, it gives consumers the right to demand exactly what information a data broker has about them. If it passes in November, once it takes effect, lots of Californians will take the list of data brokers from Vermont’s registration law and demand this information based on their own law. And again, all of us — regardless of the state we live in­ — will benefit from the information.

We will also benefit from another, much more comprehensive, data privacy and security law from the European Union. The General Data Protection Regulation (GDPR) was passed in 2016 and took effect on 25 May. The details of the law are far too complex to explain here, but among other things, it mandates that personal data can only be collected and saved for specific purposes and only with the explicit consent of the user. We’ll learn who is collecting what and why, because companies that collect data are going to have to ask European users and customers for permission. And while this law only applies to EU citizens and people living in EU countries, the disclosure requirements will show all of us how these companies profit off our personal data.

It has already reaped benefits. Over the past couple of weeks, you’ve received many e-mails from companies that have you on their mailing lists. In the coming weeks and months, you’re going to see other companies disclose what they’re doing with your data. One early example is PayPal: in preparation for GDPR, it published a list of the over 600 companies it shares your personal data with. Expect a lot more like this.

Surveillance is the business model of the Internet. It’s not just the big companies like Facebook and Google watching everything we do online and selling advertising based on our behaviors; there’s also a large and largely unregulated industry of data brokers that collect, correlate and then sell intimate personal data about our behaviors. If we make the reasonable assumption that Congress is not going to regulate these companies, then we’re left with the market and consumer choice. The first step in that process is transparency. These new laws, and the ones that will follow, are slowly shining a light on this secretive industry.

This essay originally appeared in the Guardian.

За едно дарение

Post Syndicated from Bozho original https://blog.bozho.net/blog/3132

През седмицата компанията, която стартирах преди шест месеца, дари лицензи на Държавна агенция „Електронно управление“ за използване (без ограничение във времето) на нашия софтуер, LogSentinel. В допълнение на прессъобщенията и фейсбук анонсите ми се иска да дам малко повече детайли.

Идеята за продукта и съответно компанията се роди няколко месеца след като вече не бях съветник за електронно управление. Шофирайки няколко часа и мислейки за приложение на наученото в последните две години (за блокчейн и за организационните, правните и техническите аспекти на големите институции) реших, че на пазара липсва решение за сигурна одитна следа – нещо, към което да пращаш всички събития, които са се случили в дадена система, и което да ги съхранява по начин, който или не позволява подмяна, или подмяната може да бъде идентифицирана изключително бързо. Попрочетох известно количество научни статии, написах прототип и след няколко месеца (които прекарах в Холандия) формализирахме създаването на компанията.

Софтуерът използва блокчейн по няколко начина – веднъж вътрешно, като структури от данни, и веднъж (опционално) да запише конкретни моменти от историята на събитията в Ethereum (криптовалути обаче не копае и не продава). В този смисъл, можем да го разгледаме като иновативен, макар че тази дума вече е клише.

В един момент решихме (със съдружниците ми), че държавата би имала полза от такова решение. Така или иначе сигурната одитна следа е добра практика и в немалко европейски нормативни актове има изисквания за такава следа. Не че не може да бъде реализирана по други начини – може, но ако всеки изпълнител пише отделно такова решение, както се е случвало досега, това би било загуба на време, а и не би било с такова ниво на сигурност. Пилотният проект е за интеграция със системата за обмен на данни между системи и регистри (т.е. кой до какви данни е искал достъп, в контекста на GDPR), но предстои да бъдат интегрирани и други системи. За щастие интеграцията е лесна и не отнема много време (ако се чудите как ни излиза „сметката“).

Когато журналист от Дневник ме пита „Защо го дарявате“, отговорът ми беше „Защо не?“. Така или иначе сме отделили достатъчно време да помагаме на държавата за електронното управление, не само докато бяхме в Министерски съвет, но и преди и след това, така че беше съвсем логично да помогнем и не само с мнения и документи, а и с това, което разработваме. Нямам намерение да участвам в обществени поръчки, които и да спечеля честно, винаги ще оставят съмнения, че са били наредени – хората до голяма степен с право имат негативни очаквания, че „и тоя си постла да намаже от държавния пост“. Това не е случаят и не искахме да има никакви съмнения по въпроса. Основният ни пазар е частният сектор, не обществените поръчки.

Даряване на софтуер за електронно управление вече се е случвало. Например в Естония. Там основни софтуерни компоненти са били дарени. Е, след това фирмите са получавали поръчки за надграждане и поддръжка (ние нямаме такова намерение). Но благодарение на това взаимодействие между държава и частен сектор, в Естония нещата „потръгват“. Нашето решение не е ключов компонент, така че едно дарение няма да доведе значителни промени и да настигнем Естония, но със сигурност ще бъде от помощ.

Като цяло реакцията на дарението беше позитивна, което е чудесно. Имаше и някои разумни притеснения и критики – например защо не отворим кода, като сме прокарали законово изменение за отворения код. Както неведнъж съм подчертавал, изискването важи само за софтуер, чиято разработка държавата поръчва и съответно става собственик. Случаят не е такъв, става дума за лицензи на готово решение. Но все пак всички компоненти (библиотеки и др.) около продукта са с отворен код и могат да се ползват свободно за интеграция.

Не смятам, че сме направили геройство, а просто една позитивна стъпка. И е факт, че в следствие на тази стъпка продуктът ще получи малко повече популярност. Но идеята на председателя на ДАЕУ беше самото действие на даряване да получи повече популярност и съответно да вдъхнови други доставчици. И би било супер, ако компании с устойчиви бизнеси, дарят по нещо от своето портфолио. Да, работата с държавата е трудна и има доста непредвидени проблеми, а бизнесите работят за да печелят, не за да подаряват. Но допринасянето за по-добра среда е нещо, което бизнесите по света правят. Например в САЩ големи корпорации „даряват“ временно най-добрите си служители на USDS, станал известен като „стартъп в Белия дом“. При нас също има опция за такъв подход (заложена в Закона за електронно управление), но докато стигнем до нея, и даренията на лицензи не са лош подход.

Може би все още не личи отвън, но след промените в закона, които бяха приети 2016-та, електронното управление тръгна, макар и бавно, в правилна посока. Използване на централизирани компоненти, използване на едни и същи решения на няколко места (вместо всеки път всичко от нулата), централна координация на проектите. Нашето решение се вписва в този подход и се надявам да допринесе за по-високата сигурност на системите в администрацията.

Шремс подава оплаквания срещу Google, Facebook, Instagram и WhatsApp

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/27/gdpr-schrems/

Макс Шремс подава оплаквания срещу Google, Facebook, Instagram и WhatsApp. Причината е, че според него е незаконен изборът, пред който са изправени потребителите им – да приемат условията на компаниите или да загубят достъп до услугите им.

Подходът “съгласи се или напусни”, казва Шремс пред Reuters Television, нарушава правото на хората съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) да избират свободно дали да позволят на компаниите да използват данните им. Трябва да има  избор,  смята Шремс.

Шремс е австриецът, който все не е доволен от защитата на личните данни в социалните мрежи и не ги оставя на мира, като превръща борбата си за защита на данните и в професия, юрист е. Този път действа чрез създадена от него неправителствена организация noyb

Independent.ie 

The Guardian

timeShift(GrafanaBuzz, 1w) Issue 46

Post Syndicated from Blogs on Grafana Labs Blog original https://grafana.com/blog/2018/05/24/timeshiftgrafanabuzz-1w-issue-46/

Welcome to TimeShift The day has finally arrived; GDPR is officially in effect! These new policies are meant to provide more transparency about the data companies collect on users, and how that data is used. I for one am just excited that the onslaught of "We’ve updated our privacy policy" emails arriving in my pummeled inbox is nearing its end.
Grafana Labs is no exception. We encourage you to check out our privacy policy, and if you have any questions, feel free to contact us at [email protected]

The Practical Effects of GDPR at Backblaze

Post Syndicated from Andy Klein original https://www.backblaze.com/blog/the-practical-effects-of-gdpr-at-backblaze/


GDPR day, May 25, 2018, is nearly here. On that day, will your inbox explode with update notices, opt-in agreements, and offers from lawyers searching for GDPR violators? Perhaps all the companies on earth that are not GDPR ready will just dissolve into dust. More likely, there will be some changes, but business as usual will continue and we’ll all be more aware of data privacy. Let’s go with the last one.

What’s Different With GDPR at Backblaze

The biggest difference you’ll notice is a completely updated Privacy Policy. Last week we sent out a service email announcing the new Privacy Policy. Some people asked what was different. Basically everything. About 95% of the agreement was rewritten. In the agreement, we added in the appropriate provisions required by GDPR, and hopefully did a better job specifying the data we collect from you, why we collect it, and what we are going to do with it.

As a reminder, at Backblaze your data falls into two catagories. The first type of data is the data you store with us — stored data. These are the files and objects you upload and store, and as needed, restore. We do not share this data. We do not process this data, except as requested by you to store and restore the data. We do not analyze this data looking for keywords, tags, images, etc. No one outside of Backblaze has access to this data unless you explicitly shared the data by providing that person access to one or more files.

The second type of data is your account data. Some of your account data is considered personal data. This is the information we collect from you to provide our Personal Backup, Business Backup and B2 Cloud Storage services. Examples include your email address to provide access to your account, or the name of your computer so we can organize your files like they are arranged on your computer to make restoration easier. We have written a number of Help Articles covering the different ways this information is collected and processed. In addition, these help articles outline the various “rights” granted via GDPR. We will continue to add help articles over the coming weeks to assist in making it easy to work with us to understand and exercise your rights.

What’s New With GDPR at Backblaze

The most obvious addition is the Data Processing Addendum (DPA). This covers how we protect the data you store with us, i.e. stored data. As noted above, we don’t do anything with your data, except store it and keep it safe until you need it. Now we have a separate document saying that.

It is important to note the new Data Processing Addendum is now incorporated by reference into our Terms of Service, which everyone agrees to when they sign up for any of our services. Now all of our customers have a shiny new Data Processing Agreement to go along with the updated Privacy Policy. We promise they are not long or complicated, and we encourage you to read them. If you have any questions, stop by our GDPR help section on our website.

Patience, Please

Every company we have dealt with over the last few months is working hard to comply with GDPR. It has been a tough road whether you tried to do it yourself or like Backblaze, hired an EU-based law firm for advice. Over the coming weeks and months as you reach out to discover and assert your rights, please have a little patience. We are all going through a steep learning curve as GDPR gets put into practice. Along the way there are certain to be some growing pains — give us a chance, we all want to get it right.

Regardless, at Backblaze we’ve been diligently protecting our customers’ data for over 11 years and nothing that will happen on May 25th will change that.

The post The Practical Effects of GDPR at Backblaze appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

AWS GDPR Data Processing Addendum – Now Part of Service Terms

Post Syndicated from Chad Woolf original https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/

Today, we’re happy to announce that the AWS GDPR Data Processing Addendum (GDPR DPA) is now part of our online Service Terms. This means all AWS customers globally can rely on the terms of the AWS GDPR DPA which will apply automatically from May 25, 2018, whenever they use AWS services to process personal data under the GDPR. The AWS GDPR DPA also includes EU Model Clauses, which were approved by the European Union (EU) data protection authorities, known as the Article 29 Working Party. This means that AWS customers wishing to transfer personal data from the European Economic Area (EEA) to other countries can do so with the knowledge that their personal data on AWS will be given the same high level of protection it receives in the EEA.

As we approach the GDPR enforcement date this week, this announcement is an important GDPR compliance component for us, our customers, and our partners. All customers which that are using cloud services to process personal data will need to have a data processing agreement in place between them and their cloud services provider if they are to comply with GDPR. As early as April 2017, AWS announced that AWS had a GDPR-ready DPA available for its customers. In this way, we started offering our GDPR DPA to customers over a year before the May 25, 2018 enforcement date. Now, with the DPA terms included in our online service terms, there is no extra engagement needed by our customers and partners to be compliant with the GDPR requirement for data processing terms.

The AWS GDPR DPA also provides our customers with a number of other important assurances, such as the following:

 • AWS will process customer data only in accordance with customer instructions.
 • AWS has implemented and will maintain robust technical and organizational measures for the AWS network.
 • AWS will notify its customers of a security incident without undue delay after becoming aware of the security incident.
 • AWS will make available certificates issued in relation to the ISO 27001 certification, the ISO 27017 certification, and the ISO 27018 certification to further help customers and partners in their own GDPR compliance activities.

Customers who have already signed an offline version of the AWS GDPR DPA can continue to rely on that GDPR DPA. By incorporating our GDPR DPA into the AWS Service Terms, we are simply extending the terms of our GDPR DPA to all customers globally who will require it under GDPR.

AWS GDPR DPA is only part of the story, however. We are continuing to work alongside our customers and partners to help them on their journey towards GDPR compliance.

If you have any questions about the GDPR or the AWS GDPR DPA, please contact your account representative, or visit the AWS GDPR Center at: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/

-Chad

Interested in AWS Security news? Follow the AWS Security Blog on Twitter.

КЗЛД: Информационно-разяснителни материали по Регламент 2016/679 (GDPR)

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/15/gdpr-4/

Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защитата на данните)

Седем мита за GDPR

Post Syndicated from Bozho original https://blog.bozho.net/blog/3105

GDPR, или новият Общ регламент относно защитата на данните, е гореща тема, тъй като влиза в сила на 25-ти май. И разбира се, публичното пространство е пълно с мнения и заключения по въпроса. За съжаление повечето от тях са грешни. На база на наблюденията ми от последните месеци реших да извадя 7 мита за Регламента.

От края на миналата година активно консултирам малки и големи компании относно регламента, водя обучения и семинари и пиша технически разяснения. И не, не съм юрист, но Регламентът изисква познаване както на правните, така и на технологичните аспекти на защитата на данните.

1. „GDPR ми е ясен, разбрал съм го“

Най-опасното е човек да мисли, че разбира нещо след като само е чувал за него или е прочел две статии в новинарски сайт (както за GDPR така и в по-общ смисъл). Аз самият все още не твърдя, че познавам всички ъгълчета на Регламента. Но по конференции, кръгли маси, обучения, срещи, форуми и фейсбук групи съм чул и прочел твърде много глупости относно GDPR. И то такива, които могат да се оборят с „Не е вярно, виж чл. Х“. В тази категория за съжаление влизат и юристи, и IT специалисти, и хора на ръководни позиции.

От мита, че познаваме GDPR, произлизат и всички останали митове. Част от вината за това е и на самия Регламент. Дълъг е, чете се трудно, има лоши законодателни практики (3 различни хипотези в едно изречение??) и нито Европейската Комисия, нито някоя друга европейска институция си е направила труда да го разясни за хората, за които се отнася – а именно, за почти всички. Т.нар. „работна група по чл. 29 (от предишната Директива)“ има разяснения по някои въпроси, но те са също толкова дълги и трудно четими ако човек няма контекст. При толкова широкообхватно законодателство е голяма грешка то да се остави нерязяснено. Да, в него има много нюанси и много условности (което е друг негов минус), но е редно поне общите положения да бъдат разказани ясно и то от практическа гледна точка.

Така че не – да не си мислим, че сме разбрали GDPR.

2. „Личните данни са тайна“

Определението за лични данни в Регламента може би характеризира целия Регламент – трудно четима и „увъртяно“:

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Всъщност лични данни са всичко, което се отнася за нас. Включително съвсем очевидни неща като цвят на очи и коса, ръст и т.н. И не, личните данни не са тайна. Имената ни не са тайна, ръстът ни не е тайна. ЕГН-то ни не е тайна (да, не е). Има специални категории лични данни, които могат да бъдат тайна (напр. медицински данни), но за тях има специален ред.

Разграничаването, което GDPR не прави ясно, за разлика от едно разяснение на NIST – има лични данни, на база на които хората могат да бъдат идентифицирани, и такива, с които не могат, но се отнасят за тях. По цвят на косата не можем да бъдем идентифицирани. Но цветът на косата представлява лични данни. По професия не можем да бъдем идентифицирани. (По три имена и професия обаче – евентуално може и да можем). И тук едно много важно нещо, посочено в последните изречения на съображение 26 – данни, които са лични, но не могат да бъдат отнесени към конкретно лице, и на база на които не може да бъде идентифицирано такова, не попадат в обхвата на регламента. И съвсем не са тайна – „имаме 120 клиента на възраст 32 години, които са си купили телефон Sony между Април и Юли“ е напълно окей.

Та, личните данни не са та тайни – някои даже са съвсем явни и видни. Целта на GDPR е да уреди тяхната обработка с автоматизирани средства (или полуавтоматизирани в структуриран вид, т.е. тетрадки). С други думи – кой има право да ги съхранява, за какво има право да ги използва и как трябва да ги съхранява и използва.

3. „GDPR не се отнася за мен“

Няма почти никакви изключения в Регламента. Компании под 250 души не са длъжни да водят едни регистри, а компании, които нямат мащабна обработка и наблюдение на субекти на данни нямат задължение за длъжностно лице по защита на данните (Data protection officer; тази точка е дискусионна с оглед на предложенията за изменения на българския закон за защита на личните данни, които разширяват прекалено много изискванията за DPO). Всичко останало важи за всички, които обработват лични данни. И всички граждани на ЕС имат всички права, посочени в Регламента.

4. „Ще ни глобят 20 милиона евро“

Тези глоби са единствената причина GDPR да е популярен. Ако не бяха те, на никого нямаше да му дреме за поредното европейско законодателство. Обаче заради плашещите глоби всякакви консултанти ходят и обясняват как „ами те глобите, знаете, са до 20 милиона“.

Но колкото и да се повтарят тези 20 милиона (или както някои пресоляват манджата „глоби над 20 милиона евро“), това не ги прави реалистични. Първо, има процес, който всички регулатори ще следват, и който включва няколко стъпки на „препоръки“ преди налагане на глоба. Идва комисията, установява несъответствие, прави препоръки, идва пак, установява взети ли са мерки. И ако сте съвсем недобросъвестни и не направите нищо, тогава идват глобите. И тези глоби са пропорционални на риска и на количеството данни. Не е „добър ден, 20 милиона“. Според мен 20-те милиона ще са само за огромни международни компании, като Google и Facebook, които обработват данни на милиони хора. За тетрадката с вересиите глоба няма да има (правото да бъдеш забравен се реализира със задраскване, но само ако магазинерът няма легитимен интерес да ги съхранява, а именно – да му върнете парите :)).

Тук една скоба за българското законодателство – то предвижда доста високи минимуми на глобите (10 хил. лева). Това се оспорва в рамките на общественото обсъждане и е несъразмерно на минимумите в други европейски държави и се надявам да спадне значително.

5. „Трябва да спрем да обработваме лични данни“

В никакъв случай. GDPR не забранява обработката на лични данни, просто урежда как и кога те да се обработват. Имате право да обработвате всички данни, които са ви нужни, за да си свършите работата.

Някои интернет компании напоследък обявиха, че спират работа заради GDPR, защото не им позволявал да обработват данни. И това в общия случай са глупости. Или те така или иначе са били на загуба и сега си търсят оправдание, или са били такъв разграден двор и са продавали данните ви наляво и надясно без ваше знание и съгласие, че GDPR представлява риск. Но то това му е идеята – да няма такива практики. Защото (както твърди Регламентът) това представлява риск за правата и свободите на субектите на данни (субект на данните – това звучи гордо).

6. „Трябва да искаме съгласие за всичко“

Съгласието на потребителите е само едно от основанията за обработка на данните. Има доста други и те дори са по-често срещани в реалния бизнес. Както отбелязах по-горе, ако можете да докажете легитимен интерес да обработвате данните, за да си свършите работата, може да го правите без съгласие. Имате ли право да събирате адреса и телефона на клиента, ако доставяте храна? Разбира се, иначе не може да му я доставите. Няма нужда от съгласие в този случай (би имало нужда от съгласие ако освен за доставката, ползвате данните му и за други цели). Нужно ли е съгласие за обработка на лични данни в рамките на трудово правоотношение? Не, защото Кодекса на труда изисква работодателят да води трудово досие. Има ли нужда банката да поиска съгласие, за да ви обработва личните данни за кредита? Не, защото те са нужни за изпълнението на договора за кредит (и не, не можете да кажете на банката да ви „забрави“ кредита; правото да бъдеш забравен важи само в някои случаи).

Усещането ми обаче е, че ще плъзнат едни декларации и чекбоксове за съгласие, които ще са напълно излишни…но вж. т.1. А дори когато трябва да ги има, ще бъдат прекалено общи, а не за определени цели (съгласявам се да ми обработвате данните, ама за какво точно?).

7. „Съответсвието с GDPR е трудно и скъпо“

…и съответно Регламентът е голяма административна тежест, излишно натоварване на бизнеса и т.н. Ами не, не е. Съответствието с GDPR изисква осъзната обработка на личните данни. Да, изисква и няколко хартии – политики и процедури, с които да докажете, че знаете какви лични данни обработвате и че ги обработвате съвестно, както и че знаете, че гражданите имат някакви права във връзка с данните си (и че всъщност не вие, а те са собственици на тези данни), но извън това съответствието не е тежко. Е, ако хал хабер си нямате какви данни и бизнес процеси имате, може и да отнеме време да ги вкарате в ред, но това е нещо, което по принцип e добре да се случи, със или без GDPR.

Ако например досега в една болница данните за пациентите са били на незащитен по никакъв начин сървър и всеки е имал достъп до него, без това да оставя следа, и също така е имало още 3-4 сървъра, на които никой не е знаел, че има данни (щото „IT-то“ е напуснало преди 2 години), то да, ще трябват малко усилия.

Но почти всичко в GDPR са „добри практики“ така или иначе. Неща, които са полезни и за самия бизнес, не само за гражданите.

Разбира се, синдромът „по-светец и от Папата“ започва да се наблюдава. Освен компаниите, които са изсипали милиони на юристи, консултанти, доставчици (и което накрая е имало плачевен резултат и се е оказало, че за един месец няколко човека могат да я свършат цялата тая работа) има и такива, които четат Регламента като „по-добре да не даваме никакви данни никъде, за всеки случай“. Презастраховането на големи компании, като Twitter и Facebook например, има риск да „удари“ компании, които зависят от техните данни. Но отново – вж. т.1.


В заключение, GDPR не е нещо страшно, не е нещо лошо и не е „измислица на бюрократите в Брюксел“. Има много какво да се желае откъм яснотата му и предполагам ще има какво да се желае откъм приложението му, но „по принцип“ е окей.

И както става винаги със законодателства, обхващащи много хора и бизнеси – в началото ще има не само 7, а 77 мита, които с времето и с практиката ще се изяснят. Ще има грешки на растежа, има риск (особено в по-малки и корумпирани държави) някой „да го отнесе“, но гледайки голямата картинка, смятам, че с този Регламент след 5 години ще сме по-добре откъм защита на данните и откъм последици от липсата на на такава защита.

timeShift(GrafanaBuzz, 1w) Issue 44

Post Syndicated from Blogs on Grafana Labs Blog original https://grafana.com/blog/2018/05/11/timeshiftgrafanabuzz-1w-issue-44/

Welcome to TimeShift Grafana v5.1.2 is available and includes an important bug fix for MySQL, plus an update for GDPR compliance. See below for more details and the full release notes.
Also, KubeCon + CloudNativeCon Europe 2018 videos are now available including talks from members of the Grafana Labs team! Check out these talks below.
If you would like your article highlighted in our weekly roundup, feel free to send me an email at [email protected]

Законопроект за изменение на Закона за защита на личните данни и GDPR

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/01/gdpr-3/

Публикуван е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Мотивите са любопитни, особено частта, в която се обяснява, че законопроектът ще въвежда регламент в националното законодателство, регламентите не се въвеждат, но в случая ще се приемат национални мерки.

В анализите се твърди например, че балансът между защитата на данните и свободата на изразяване е предоставена на държавите:  Балансът между защитата на данните и свободата на изразяване е деликатен: ако е в полза на защитата на данните,  лесно можем да си представим сценарии, при които публични личности използват закона, за да ограничават критика. Ако е в полза на свободата на изразяване,  е възможно журналистите  да пренебрегват правото на личен живот. Правилата в тази област ще се различават в отделните държави-членки. Доколкото Хартата е правно обвързваща,  съдебната практика на Съда на ЕС  ще играе важна роля при определянето на този баланс.

По този въпрос – публикации от началото на годината в сравнителен план и тук също,  и тук по държави

 

Tips for Success: GDPR Lessons Learned

Post Syndicated from Chad Woolf original https://aws.amazon.com/blogs/security/tips-for-success-gdpr-lessons-learned/

Security is our top priority at AWS, and from the beginning we have built security into the fabric of our services. With the introduction of GDPR (which becomes enforceable on May 25 of 2018), privacy and data protection have become even more ingrained into our security-centered culture. Three weeks ago, well ahead of the deadline, we announced that all AWS services are compliant with GDPR, meaning you can use AWS as a data processor as a way to help solve your GDPR challenges (be sure to visit our GDPR Center for additional information).

When it comes to GDPR compliance, many customers are progressing nicely and much of the initial trepidation is gone. In my interactions with customers on this topic, a few themes have emerged as universal:

 • GDPR is important. You need to have a plan in place if you process personal data of EU data subjects, not only because it’s good governance, but because GDPR does carry significant penalties for non-compliance.
 • Solving this can be complex, potentially involving a lot of personnel and multiple tools. Your GDPR process will also likely span across disciplines – impacting people, processes, and technology.
 • Each customer is unique, and there are many methodologies around assessing your compliance with GDPR. It’s important to be aware of your own individual business attributes.

I thought it might be helpful to share some of our own lessons learned. In our experience in solving the GDPR challenge, the following were keys to our success:

 1. Get your senior leadership involved. We have a regular cadence of detailed status conversations about GDPR with our CEO, Andy Jassy. GDPR is high stakes, and the AWS leadership team knows it. If GDPR doesn’t have the attention it needs with the visibility of top management today, it’s time to escalate.
 2. Centralize the GDPR efforts. Driving all work streams centrally is key. This may sound obvious, but managing this in a distributed manner may result in duplicative effort and/or team members moving in a different direction.
 3. The most important single partner in solving GDPR is your legal team. Having non-legal people make assumptions about how to interpret GDPR for your unique environment is both risky and a potential waste of time and resources. You want to avoid analysis paralysis by getting proper legal advice, collaborating on a direction, and then moving forward with the proper urgency.
 4. Collaborate closely with tech leadership. The “process” people in your organization, the ones who already know how to approach governance problems, are typically comfortable jumping right in to GDPR. But technical teams, including data owners, have set up their software for business application. They may not even know what kind of data they are storing, processing, or transferring to other parts of the business. In the GDPR exercise they need to be aware of (or at least help facilitate) the tracking of data and data elements between systems. This isn’t a typical ask for technical teams, so be prepared to educate and to fully understand data flow.
 5. Don’t live by the established checklists. There are multiple methodologies to solving the compliance challenges of GDPR. At AWS, we ended up establishing core requirements, mapped out by data controller and data processor functions and then, in partnership with legal, decided upon a group of projects based on our known current state. Be careful about using a set methodology, tool or questionnaire to govern your efforts. These generic assessments can help educate, but letting them drive or limit your work could lead to missing something that is key to your own compliance. In this sense, a generic, “one size fits all” solution might not be helpful.
 6. Don’t be afraid to challenge prior orthodoxy. Many times we changed course based on new information. You shouldn’t be afraid to scrap an effort if you determine it’s not working. You should also not be afraid to escalate issues to senior leadership when needed. This is an executive issue.
 7. Look for ways to leverage your work beyond this compliance activity. GDPR requires serious effort, but are the results limited to GDPR compliance? Certainly not. You can use GDPR workflows as a way to ensure better governance moving forward. Privacy and security will require work for the foreseeable future, so make your governance program scalable and usable for other purposes.

One last tip that has made all the difference: think about protecting data subjects and work backwards from there. Customer focus drives us to ask, “what would customers and data subjects want and expect us to do?” Taking GDPR from a pure legal or compliance standpoint may be technically sufficient, but we believe the objectives of security and personal data protection require a more comprehensive view, and you can most effectively shape that view by starting with the individuals GDPR was meant to protect.

If you would like to find out more about our experiences, as well as how we can help you in your efforts, please reach out to us today.

-Chad Woolf

Vice President, AWS Security Assurance

Interested in additional AWS Security news? Follow the AWS Security Blog on Twitter.

Facebook изключва милиард и половина потребители от обхвата на GDPR

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/04/19/facebook-13/

Под това заглавие (ексклузивно) Reuters информира за следното:

Потребителите на Facebook (извън Съединените щати и Канада), независимо дали   знаят или не,  сега имат договор за услугата с компанията Facebook със седалище в Ирландия. Както Google,  LinkedIn и други компании,  Facebook също работи чрез калифорнийска и ирландска компания –  Facebook Inc/Калифорния, Менло Парк  u Facebook Ireland – като последното е под ирландска юрисдикция.

Facebook планира договорът c Facebook Ireland  да остане валиден само за европейски потребители, т.е. 1,5 милиарда потребители от Африка, Азия, Австралия и Латинска Америка няма да попаднат в обхвата на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR), който влиза в сила на 25 май 2018 г. Най-голямата онлайн социална мрежа в света   намалява обхвата на прилагане на GDPR – регламентът позволява на европейските регулаторни органи да наказват компаниите за събиране или използване на лични данни без съгласието на потребителите.

Така се избягва огромен риск, пише Reuters,   тъй като новият регламент позволява да се налагат глоби в размер до 4% от глобалните годишни приходи за нарушения –  в случая с Facebook това означава  милиарди долари.

В същото време Зукърбърг е говорил вчера на конференция в Сан Хосе, Калифорния и е казал, че   въвежда нови настройки за защита на личния живот и личните данни в Европа, които в крайна сметка щели да обхванат потребителите по целия свят.”Ние не само искаме да спазваме закона, но и надхвърлим задълженията си и да изграждаме нови и по-добри практики за поверителност за всеки във Facebook”.